KARAGDAGANG TUNGKOL SA PAGSUSULIT AT TRIBULATION

Dapat Magdusa ang mga Kristiyano
Higit Pa Tungkol sa Pagdurusa
Mga Pagsubok at Tribulasyon
Marami Pa Tungkol sa Mga Pagsubok at Tribulasyon
Ang Dicipline ng Diyos
Ang Diyos ay Soberanong
Paano Tungkol kay Job?
Karagdagang Tungkol sa Trabaho

1. Dapat tayong magkaroon ng tumpak na kaalaman tungkol sa pagkatao ng Diyos upang ganap nating makatuon sa Kanya. Aw 9:10
2. Ang ating tema ay: Ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
a. Ngunit, tila nagdadala ito ng ilang mga maliwanag na pagkakasalungatan.
b. Kumusta naman ang pagkakaiba ng OT at NT God? Kumusta naman si Job? Paano ang tungkol sa pagdurusa, atbp? Paano natin maaayos ang lahat?
3. Magsimula kay Jesucristo, ang kumpletong paghahayag ng Diyos. Juan 14: 9; Heb 1: 1-3
a. Sinabi niya na ang Diyos ay mabuti, at ang mabuti ay tinukoy bilang ginawa ni Jesus. Mat 19:17; Gawa 10:38
b. Ang lahat ng mga pagkakasalungatan ay dapat makipagkasundo sa ipinakita sa atin ni Jesus tungkol sa Diyos.
4. Sa nagdaang mga aralin, maaaring tila medyo naghuhumay kami.
a. Sa halip na gawin ang mga aralin tulad ng Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay isang gantimpala, atbp pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagdurusa, pagsubok, at pagdurusa.
b. Ang dahilan ay maliban kung matatag natin itong naisip na ang mga bagay na ito ay hindi nagmula sa Diyos, kapag pinag-uusapan natin kung paano ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay mabuti, ito ang maririnig ng marami sa inyo:
1. Ang Diyos ay pag-ibig, ngunit maaaring pahintulutan ka nitong makakuha ng cancer upang turuan ka.
2. Pagkatapos ng lahat, Siya ang soberanong Diyos, at magagawa niya ang anumang nais Niya.
5. Sa huling aralin, pinag-usapan natin ang tungkol sa mga pagsubok at paghihirap, at nais na magpatuloy sa linggong ito. Ngunit, suriin natin sandali ang mga pangunahing punto mula noong nakaraang linggo.
a. Ang mga pagsubok at paghihirap ay hindi nagmula sa Diyos - sila ay nasa lupa dahil sa kasalanan.
b. Si Satanas ay sa wakas sa likod ng lahat ng mga pagsubok at pagdurusa sapagkat silang lahat ay tuwiran o hindi direktang produkto ng kasalanan at at ang kanyang kaharian.
c. Ang mga pagsubok ay sumusubok sa ating pananampalataya.
1. Ang Diyos ay gumawa ng mga tiyak na pangako sa atin sa Bibliya tungkol sa Kanyang pag-ibig at pag-aalaga sa atin, at ang mga pagsubok ay ginagawang hindi totoo ang mga pangako.
2. Ang mga hindi magagandang pangyayari ay hindi pagsubok ng Diyos, ang Kanyang Salita sa pangyayari ay Kanyang pagsubok. Maniniwala ka ba sa sinabi ng Diyos sa kabila ng nakikita mo?
d. Ang mga pagsubok at paghihirap (ang mga paghihirap sa buhay) ay hindi mga instrumento ng Diyos para sa pagperpekto, paglilinis, o pagdidisiplina sa atin.
1. Pinagpapagaling tayo ng Diyos, nililinis tayo, atbp sa Kanyang Salita at Kanyang Banal na Espiritu.
2. Gumagana ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Espiritu, hindi sa atin sa pamamagitan ng mga pangyayari.
3. Wala kung saan tinawag ng Bibliya ang mga pagsubok at pagdurusa na ating guro.
4. Ang Banal na Espiritu at ang Salita ay tinawag na ating guro.
5. II Tim 3: 10-17; Ef 4: 11,12; (Juan 15: 2,3; Efe 5:26; Heb 9:14; I Juan 1: 9 = parehong salita = naglilinis)
e. Sinimulan ng Diyos ang isang panloob na gawain sa bawat isa sa atin; Hindi niya ginagamit ang mga panlabas na bagay upang makumpleto ang gawaing iyon. Gal 3: 3

1. Tinatawag ng Bibliya si satanas na tagapagtukso at kinikilala siya bilang isang nagdadala ng pag-uusig, pagdurusa, at pagdurusa. Mat 4: 1-3; I Thess 3: 1-5 Mat 13: 19; 21; Marcos 4: 15; 17; I Alagang Hayop 4:12; 5: 8,9
2. Kahit na ang iyong pagsubok ay isang direktang pag-atake ni satanas o bunga lamang ng pamumuhay sa isang sinumpaang lupa, gumagana si satanas sa iyong isip sa bawat paghihirap sa pag-iisip ng panghihina ng loob, pag-aalinlangan, at takot. Ef 6:11
3. Tinawag ni Jesus na masama ang tukso. Matt 6:13 (parehong salitang ginamit sa Santiago 1:12)
a. Ito ang kalooban ng Ama = na tayo ay maakay sa labas o sa paligid ng tukso.
b. Sinabi ng Komento ni Adam Clarke na tukso = masakit na pagsubok (nagmula sa pagtagos)
1. Ang salita ay nagpapahiwatig hindi lamang marahas na pag-atake mula kay satanas, kundi pati na rin ang malubhang nagdurusa na mga pangyayari.
2. Patnubayan kami hindi = isang Hebraism: Sinasabi ng Diyos na gawin ang pinapayagan lamang Niya.
4. Sinabihan tayo na huwag sabihin na ang mga tukso ay nagmula sa Diyos sapagkat hindi Niya tinutukso ang mga taong may kasamaan. Santiago 1:13
a. Nabanggit lamang sa mga banal na kasulatan ang mga pagsubok, pagdurusa, pagdurusa, atbp na tukso at / o aktibidad ni satanas; nangangahulugan ito na sila ay masama.
b. Kung ang Diyos ay nasa likod ng anuman sa mga gawaing ito, gumagamit siya ng kasamaan laban sa Kanyang mga tao.
c. Sinasabi ng ilan na mayroong dalawang uri ng mga pagsubok o tukso: Yaong mula sa Diyos upang linisin tayo, turuan tayo, atbp, at ang mga mula kay satanas na gumawa tayo ng kasalanan.
1. Walang mga banal na kasulatan upang suportahan ang ideyang iyon.
2. Lahat ng mga pagsubok ay maaaring humantong sa atin sa kasalanan ng kawalan ng pananampalataya.
5. Sinasabi ng ilan na pinahihintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito sa ating buhay para sa isang layunin.
a. Pinapayagan Niya ang mga tao na pumunta sa impyerno - hindi nangangahulugang kalooban Niya o pumayag Siya sa anumang paraan.
b. Kadalasan, kapag ginagamit ang salitang payagan, nagpapahiwatig ito ng pahintulot.
1. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay isang katuwang na kasosyo sa aktibidad ni satanic.
2. Na gagawa ng Diyos ang isang boss ng mafia na gumagamit ng demonyo bilang Kanyang hit na tao.
6. Itinuturo ng Bibliya na ang ginhawa ng Diyos at iligtas tayo sa mga pagsubok, tukso, pag-uusig, atbp Sal ​​34: 17; 19; I Cor 10:13; II Cor 1: 3; II Tim 3:11; II Alagang Hayop 2: 9
7. Kung ang Diyos ay nagpapadala / pinapayagan ang isang bagay lamang upang lumingon at aliwin at iligtas kami, iyon ay isang bahay na nahahati. Matt 12: 24-26

1. Hindi! Kung pinapagpasensyahan nila kami, lahat tayo ay magiging mapagpasensya dahil lahat tayo ay may mga pagsubok.
2. Ang mga pagsubok ay hindi nagpapasensya sa amin, binibigyan kami ng isang pagkakataon na magpakita ng pasensya.
a. Ang pasensya ay hindi nagmumula sa mga pagsubok, ang pasensya ay nagmumula sa Diyos!
b. Ang pagtitiyaga ay bunga ng muling likas na espiritu ng tao. Gal 5:22; Col 1:11
c. Ang mga pagsubok ay nagtatrabaho pasensya sa parehong paraan gumagana ang mga kalamnan.
d. Ang pag-eehersisyo ay hindi lumilikha ng kalamnan, binibigyan ka nito ng pagkakataong gamitin ito, at sa pamamagitan ng paggamit, palakasin ito.
1. Ang pagsubok at patunay ng iyong pananampalataya ay naglalabas ng pagtitiis at pagiging matatag at pagtitiis. (Amp)
2. Ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay pinukaw ang iyong lakas upang makatiis. (Beck)
3. Ang pagtitiyaga ay talagang dapat na maging tugon sa mga pagsubok, hindi ang bunga o bunga ng pagdurusa. Rom 12:12; II Thess 1: 4; I Pet 2:20
a. Ang pagiging mapagpasensya ay nangangahulugang maging matatag kahit ano pa ang paghihirap.
b. Ang pasensya ay maaaring isalin: pagbabata; ipasa ang break point at hindi masira; lakas ng magpatuloy.
c. Ang pagtitiyaga ay ang kakayahang manatiling pareho, palagiang, pare-pareho, kahit na ano ang mga pangyayari.
d. Mayroon tayong kakayahang iyon dahil tayo ay muling ipinanganak.
4. Sinasabi sa atin ng Santiago 1:12 na ang isang tao ay mapalad kung tinitiis niya ang tukso.
a. Magtiis: hindi sumuko; nananatiling matatag; hindi sumuko; matiyaga
b. Dapat tayong manatiling pareho sa mga pagsubok = higit sa mga mananakop, mga nag-aapi.
c. Kung ang mga pagsubok ay ipinadala ng Diyos upang iwasto o baguhin tayo, ang mga talatang ito ay salungat sa ideyang iyon.
5. Ang mga talatang ito ay linilinaw na hindi ang paglilitis ang nagpapalaki sa atin, ngunit ang aming tugon, batay sa salita ng Diyos, sa paglilitis. Santiago 1: 4
a. Hayaan ang iyong pasensya gumawa ka ng mas malakas at mas malakas. (Worrell)
b. Siguraduhin na ang iyong pagbabata ay nagdadala sa iyo ng lahat ng paraan nang hindi nabigo upang maaari kang maging perpekto, kumpleto, kulang sa mga nothings. (Magandang balita)
6. Ang parehong ideyang ito ay matatagpuan sa Rom 5: 3,4
a. Alam natin na ang pagdurusa ay nagpupukaw ng lakas na magtiis, at kung magtitiis tayo, mapatunayan natin ang ating lakas, at kung mapatunayan natin ang ating lakas, may pag-asa tayo. (Beck)
b. Ang mga pagdurusa ay nagbibigay ng pagtitiis at pagtitiis ay nagbibigay ng patunay ng ating pananampalataya, at ang isang napatunayan na pananampalataya ay nagbibigay batayan ng pag-asa. (Knox)
7. Mayroon kaming ideya na ang mga pagsubok ay nagbibigay sa atin ng mabuti, at sa gayon ay pinapayagan sila ng Diyos.
a. Hindi iyon awtomatiko - sinabi mismo ni Hesus. Matt 7: 24-27
1. Ang parehong bagyo ay may dalawang lubos na magkakaibang mga epekto.
2. Ang iyong tugon sa bagyo ay tumutukoy kung paano ito nakakaapekto sa iyo.
b. Marcos 4: 37-40 Ang mga alagad ay nakatagpo ng isang bagyo na hindi nagbigay ng pasensya o pinalakas ang kanilang pananampalataya - ang bagyo ay tumakas sa kanilang pananampalataya.
c. Ang mga bagyo ay hindi nagdudulot ng paglaki, at ang mga bagyo ay maaaring makagawa ng malaking pinsala.
d. Ipinakita sa atin ni Jesus ang Diyos - Hindi Niya sasaktan ang walang kaya. Matt 12:20
8. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos.
a. Narito lamang ang mga pagsubok - iyon ang buhay sa isang makasalang kasalanan sa lupa na pinangungunahan ni satanas.
b. Alalahanin ang mga bagay na ito:
1. Si satanas ay may ligal na karapatang narito hanggang sa maubos ang kanyang oras. Lucas 4: 6; Mat 8:29; Rev 12:12
2. Ang buhay na ito ay isang maliit na espasyo lamang sa mga tuntunin ng kawalang-hanggan. II Cor 4:17
3. Ginawa ng Diyos ang buong paglalaan para sa atin sa gitna ng lahat ng mga paghihirap na ito. Rom 8: 35-37; Juan 16:33
c. Talagang magagamit ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito sa Kanyang / ating kalamangan.
1. Ang mga pagsubok ay nagbibigay ng isang pagkakataon upang maipakita kung ano ang ginawa natin bilang mga bagong nilalang na tao.
2. Ang pananampalataya ay lumalaki nang malakas sa pamamagitan ng paggamit at ang mga pagsubok ay nagbibigay sa atin ng isang pagkakataon upang magamit ang aming pananampalataya.
d. Ang isang boksingero ay hindi alam kung gaano siya kagaling o gaano kaepektibo ang kanyang pagsasanay hanggang sa siya ay sumunod sa ring.
e. Ganap na siya ay bihasa kapag siya ay pumasok sa singsing; Ang tugma ay hindi sanay sa kanya, ipinapakita nito ang mga resulta ng kanyang pagsasanay.

1. Mula sa konteksto ng liham, malinaw na ang mga pagsubok na naranasan ng mga taong ito ay mga pag-uusig. 2: 18-23; 3: 3-17; 4: 4; 12-16; 5: 8-10
a. Hindi maaaring magmula sa Diyos - nakikipaglaban Siya laban sa Kanyang sariling kaharian.
b. si satanas ay kinilala bilang mapagkukunan ng kanilang mga paghihirap sa 5: 8,9.
c. Oo, ngunit ang diyablo ay diyablo ng Diyos. Ang ibig mo bang sabihin:
1. Ang demonyo ay mas epektibo kaysa sa Espiritu Santo kaya ginamit siya ng Diyos sa mga talagang mahihirap na kaso?
2. O, siya ay mas maaasahan at masunurin kaysa sa mga Kristiyano, kaya't ang Diyos ay tumatawag kay satanas upang gawin ang Kanyang gawain?
2. Ayon sa 1: 7 ang mga taong ito ay nagdurusa sa mga pagsubok na ito upang sila ay masumpungang tapat sa araw ni Cristo.
a. Nagdurusa sila dahil nananatili silang tapat kay Cristo.
b. Maaari silang magbigay at sumuko sa ilalim ng pag-uusig.
c. Magtatapos ang pagdurusa, ngunit wala silang papuri mula sa Diyos sapagkat hindi nila natakbo ang karera o natapos ang kurso.
3. Madalas na naiintindihan ng mga tao ang pagkakatulad ng ginto at apoy na ginamit dito.
a. Ito ay ang aming pananalig na mas mahalaga kaysa sa ginto, hindi ang mga pagsubok.
b. Ang pagkakatulad ay hindi ang ating pananampalataya ay hinuhubog at pinino tulad ng ginto sa apoy.
c. Ang pagkakatulad ay kahit na ang purong, karamihan sa pino na ginto ay hindi pantay sa tibay o halaga sa ating pananampalataya.
4. Ang mga maalab na pagsubok ay hindi perpekto sa amin; binibigyan nila tayo ng isa pang pagkakataon na maipakita kung gaano kahusay gumana sa atin ang kapangyarihan ng Diyos.
a. Kung ang pagiging nasa nagniningas na hurno ay dapat na perpekto sa amin, bakit sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay lumabas mula sa apoy na hindi tinupok? Dan 3:27
b. Bakit ipinangako sa atin ng Diyos sa Isa 43: 2 na tayo ay dadaan sa apoy at tubig na hindi mailalabas kung ang mga bagay na ito ay pinino ang mga kasangkapan ng Diyos?
5. Ano ang ibig sabihin ng I Pedro 5:10?
a. Sa konteksto ng paghihirap ng sulat = pag-uusig at ang halaga ng pamumuhay nang matuwid sa isang masamang mundo.
b. Ang mga bagay na iyon ay bahagi ng buhay sa mundong ito sapagkat ang isang kaaway ay nakaayos laban sa atin - ngunit binibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay kahit sa paghihirap na ito. II Cor 4:17
1. Oo, magdurusa ka sa maikling panahon. Ngunit pagkatapos nito, gagawing tama ang lahat. Palalakasin ka niya. Susuportahan ka niya at panatilihin kang hindi mahulog. Siya ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng biyaya. (Bingi)
2. At pagkatapos mong madala ang mga paghihirap na ito ng kaunting panahon, ang Diyos ng lahat ng biyaya, na tinawag ka upang ibahagi ang Kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo, ay Mismo ay gagawa ka ng buong at panatag at matatag. (Phillips)
3. At ang Diyos, ang nagbibigay ng lahat ng biyaya, na tumawag sa amin upang masiyahan, pagkatapos ng kaunting pagdurusa, ang walang hanggang kaluwalhatian niya kay Cristo Jesus, ay bibigyan ka niya ng kasanayan, pagiging matatag, at lakas. (Knox)

1. Pinapayagan sila ng Diyos na ang kahulugan na pinahihintulutan niya ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno: Pinapayagan niya ang kalayaan ng tao na patakbuhin ang landas nito.
2. Ngunit kahit sa mga pagsubok at paghihirap nakikita natin na ipinakita ang kabutihan ng Diyos.
a. Nais niyang maging sanhi ng mga paghihirap na ito na gumana para sa atin sa halip na laban sa atin.
b. Nais niyang akayin tayo sa paligid ng maraming mga paghihirap na ito.
c. Nais niyang aliwin tayo at iligtas tayo sa mga hindi maiiwasan!
4. Ang Diyos ay mabuti, at mabuti ay nangangahulugang mabuti !!!