KARAGDAGANG TUNGKOL SA PINAKA MAHALAGA

Ang Pahinga ng Pananampalataya
Isang Pahinga sa Pakikipagtipan
Marami pang Pahinga sa Pakikipagtipan
Pahinga sa Tipan III
Ang aming Bahagi Sa Pakikipagtipan I
Ang aming Bahagi Sa Tipan II

1. Upang makapasok sa natitirang bahagi ng Diyos dapat nating paniwalaan ang salita ng Diyos at tumigil sa ating sariling mga gawa. Heb 4: 3; 10
a. Hindi ka nagtatrabaho upang kumita o karapat-dapat sa tulong o pagkakaloob ng Diyos.
b. Naniniwala ka lamang sa Kanyang pangako ng tulong at paglalaan at ipinatupad niya ang mga ito.
c. Ang resulta nito ay kabuuang kapayapaan (alam mo na darating ang Diyos) at pagkakaloob (Siya ay dumaan).
2. Ang natitirang bahagi ng Diyos ay isang buhay ng pananalig, tiwala, pag-asa sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. 3. Ang Diyos ay naghahangad nang labis upang bigyan ng inspirasyon sa atin ang pananalig, tiwala, at pagtitiwala na nagdadala sa atin sa buhay na ito ng kapahingahan at kapayapaan.
a. Binigyan niya tayo ng Bibliya na nagpapakita sa atin kung ano Siya at kung ano ang nagawa, ginagawa, at gagawin para sa atin.
b. Ang isa sa mga bagay na ipinakita sa atin ng Diyos tungkol sa Kaniyang Sariling kung saan - kung naiintindihan natin ito - ay makakatulong sa amin na makapasok sa Kaniyang pamamahinga at mabuhay ng isang kapayapaan - ay Siya ay gumagawa ng tipan at tagapagtupad ng tipan.
4. Ang tipan ay isang solemne na kasunduan sa pagitan ng dalawang partido kung saan pinagsama nila ang kanilang sarili sa bawat isa para sa kapwa layunin.
a. Pinili ng Diyos na gapos ang Kanyang sarili sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang mga tipan na sinimulan at itinatag niya.
b. Yamang ang tao ay walang ibibigay sa Diyos na kailangan niya, ang isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay sa katunayan ay isang kontrata o pangako mula sa Diyos na gumawa ng mabuti para sa mga walang mag-alok.
c. Ngunit, sa pamamagitan ng pagpasok sa mga tipan sa tao, ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at Kanyang katapatan - at pinasisigla ang ating kumpiyansa upang makapahinga tayo sa Kanya.
d. Ang Bibliya mismo ay nahahati sa dalawang dakilang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao - ang Lumang Tipan (tipan) at ang Bagong Pakikipagtipan (tipan).
5. Ang Lumang Tipan ay ipinahayag at itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham.
a. Sa tipang iyon, ipinangako ng Diyos kay Abraham ang materyal at espirituwal na kasaganaan, isang anak, isang bansa mula sa kanyang mga inapo, mga pagpapala sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan niya, isang lupain para sa kanyang mga inapo. Gen 12: 1-3; 15: 5-7; 17: 7,8
1. Natupad ng Diyos ang lahat ng ipinangako niya kay Abraham.
2. Binago ng Diyos ang tipan kasama ang anak na lalaki ni Abraham, si Isaac, at ang kanyang apo na si Jacob. Gen 17:19; 26: 1-5; 28: 13-15
b. Si Jacob at ang kanyang mga anak ay pumasok sa Egypt sa panahon ng taggutom.
1. Sa Egypt, lumaki sila mula 70 hanggang sa higit sa 600,000 kalalakihan. Gen 46:27; Exo 12:37 2. Sa Ehipto ang mga inapo ni Abraham ay nahulog sa pagkaalipin, ngunit ang Diyos ay supernatural na nagligtas sa kanila sa pamamagitan ni Moises.
6. Binago ng Diyos ang tipan sa Israel - mga inapo ni Abraham. Hal 24: 3-8
a. Habang pinag-aaralan, nalaman namin na sa ilalim ng mga termino ng tipan, binigyan ng Diyos ang Israel ng: pisikal na proteksyon mula sa mga kaaway, salot, sakit; Binigyan niya sila ng pagkain, damit, tirahan, lilim, init, direksyon; Ginawa niyang dumami ang kanilang mga pananim, kawan, at kawan
b. Bilang karagdagan, binigyan sila ng mga tagubilin para sa isang sistema ng mga sakripisyo ng dugo na tatakip sa kanilang mga kasalanan, at ang pagtatayo ng isang tabernakulo upang Siya ay makatira sa kanila sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Ex 29: 42-46; Lev 26: 9-13

1. Ang mga propeta ng OT ay nagsalita ng iba`t ibang oras sa kasaysayan ng Israel tungkol sa pagdating ng isang Bagong Pakikipagtipan. Jer 31: 33,34; 32: 38-40; Ezek 11: 19,20; 36: 26,27
2. Ang isa sa mga bagay na ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ay nagtatag ng isang Bagong Tipan. Mat 26: 26-28
a. Sinasabi sa atin ng Heb 8: 6 na ang Bagong Tipan na ito ay isang mas mahusay na tipan na itinatag sa mas mahusay na mga pangako. Ano ang mas mahusay tungkol sa Bagong Tipan?
b. Mas mahusay na kasama ang lahat ng mga pagpapala, benepisyo ng Lumang Tipan kasama pa.
c. Ang Israel ay may pangako ng materyal na pagkakaloob, pisikal at kalusugan ng isip, direksyon at patnubay, proteksyon mula sa mga kaaway - lahat tayo ay mayroon.
d. Kung ang aming tipan ay nagkulang ng anuman sa mga bagay na iyon, hindi ito mas mabuti, naiiba ito.
3. Sinasabi ng Heb 8: 7-9 na ang Lumang Tipan ay kulang ng ilang mga bagay.
4. Ang Heb 8: 10-12 pagkatapos ay sinabi ang apat na beses na mas mahusay na mga pagpapala ng Bagong Tipan.
a. v12 –Pagpatawad ng mga kasalanan. Ang huling basbas na ito ay ginagawang posible ang unang tatlong.
1. Sa Lumang Tipan, ang mga kasalanan ay natakpan ng dugo ng mga hayop.
2. Sa Bagong Tipan, ang mga kasalanan ay pinapawi, tinanggal (natanggal) ng Dugo ni Cristo.
b. v10 – Isang bagong puso. Dahil ang ating mga kasalanan ay nawala, ang Diyos ay maaaring magbigay sa atin ng isang bagong puso, isang nais na gawin ang Kanyang kalooban.
c. v10 – Pagbubuklod sa bawat isa. Dahil may tamang relasyon tayo sa Diyos, Siya ngayon ay atin at tayo ay atin na. Lahat ng mayroon Siya o tulad ng Diyos ay atin.
1. Siya ay makakasama natin, laging nandiyan, at gagana sa atin sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang kapangyarihan. 2. Kami ay magiging Kanyang masunurin, banal na tao - nailigtas, pinagpala, pinamahalaan, ginabayan, at inilaan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.
d. v11 – Ang lahat ay maaaring makilala ang Diyos sa isang indibidwal, malapit na pamamaraan.
1. Isa tayo sa Diyos na si Jesus at ang Ama ay iisa. Mayroon kaming pagkakaisa kay Cristo bilang isang sanga sa isang Vine.
2. Ang Guro, ang Banal na Ghost, ay magtuturo sa bawat isa sa atin mula sa salita ng Diyos, itatanim ang Kanyang salita sa ating mga puso, at baguhin ang ating isipan.
5. Ang Bagong Tipan ay mas mahusay kaysa sa Lumang Tipan sa mga paraang ito:
a. Sa Lumang Tipan, ang kanilang mga kasalanan ay natakpan; sa Bagong Tipan, tinanggal sila.
b. Ang Lumang Tipan ay nakitungo sa panlabas na tao; ang Bagong Tipan ay nakikipag-usap sa panloob na tao.
c. Sa ilalim ng Lumang Tipan, ang Diyos ay tumira kasama nila; sa ilalim ng Bagong Tipan, ang Diyos ay nananahan sa atin.
d. Sa ilalim ng Lumang Tipan, sila ay mga lingkod ng Diyos; sa ilalim ng Bagong Tipan, tayo ay mga anak na lalaki at babae ng Diyos.

1. Ang Dugo ni Cristo ay humarap sa ating mga kasalanan minsan at para sa lahat.
a. Sa ilalim ng Lumang Tipan, ang pagbabayad-sala ay ginawa para sa mga kasalanan. Pagtubos = upang takpan. b. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesus, mayroon tayong kapatawaran (pagtanggal) ng mga kasalanan. Efe 1: 7; Col 1:14; Lucas 24: 46,47
c. Wala nang memorya ng kasalanan: sa bahagi ng Diyos (Heb 8:12; 10:17; Aw 103: 12; Isa 43: 25; 44: 22); sa aming bahagi (Heb 9:14).
d. Heb 10: 1,2 – Ang Lumang Sistema ng mga batas ng Hudyo ay nagbigay lamang ng isang madilim na pauna-unahan sa mga mabubuting bagay na gagawin ni Cristo para sa atin. Ang mga sakripisyo sa ilalim ng Lumang Sistema ay inulit muli, taon-taon, ngunit kahit na hindi nila ito mai-save ang mga naninirahan sa ilalim ng kanilang mga patakaran. Kung maaari nilang magkaroon, ang isang handog ay sapat na; ang mga sumasamba ay malinis sana minsan para sa lahat, at ang kanilang pakiramdam ng pagkakasala ay nawala. (Buhay)
2. Kapag nalinis tayo mula sa kasalanan, pinupuno tayo ng Diyos ng Kanyang buhay (ZOE; bagong pagsilang).
a. Kami ay sumali kay Jesus bilang isang sanga sa isang Vine. Juan 15: 5; 5:26; I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4; Col 1:27
b. Si Jesucristo ngayon ay naging ating kabanalan, ang ating katuwiran. I Cor 1:30
c. Sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo, binalaan tayo ni Hesus at perpekto (upang makumpleto; tuparin) tayo. Heb 10: 10; 14
1. Sapagkat sa pamamagitan ng isang solong alay ay nakumpleto niya ang Kanyang gawain sa lahat ng mga oras sa mga Kanyang binalaan. (Knox)
2. Sapagkat sa pamamagitan ng isang solong alay ay tuluyang linisin at perpekto ang mga inialay at ginawang banal. (Amp)
3. Ang Diyos ngayon ay naninirahan sa atin ng Banal na Espiritu, at Siya, sa pamamagitan ng bagong buhay na dinadala niya, ay nagbibigay kapangyarihan sa atin upang mabuhay para sa Diyos. Juan 14:17; I Cor 6:19; Phil 2:13; Phil 4:13
a. Isa sa mga kahinaan ng Lumang Tipan ay ang panig ng tao ay nakasalalay sa laman upang matupad ito. Rom 8: 3; Heb 7: 18,19
b. Sa ilalim ng Lumang Tipan, sinabi ng Diyos: gagawin mo ang iyong bahagi at gagawin ko ang aking bahagi.
c. Sa ilalim ng Bagong Tipan, sinabi ng Diyos: Gagawin ko ang aking bahagi at gagawin ko ang iyong bahagi.
d. Heb 8: 10 – Ngunit ito ang bagong kasunduan na aking gagawin sa mga tao sa Israel, sabi ng Panginoon: Isusulat ko ang aking mga batas sa kanilang isipan upang malaman nila kung ano ang nais kong gawin nila nang hindi ko sinabi sa kanila, at ang mga batas na ito ay nasa kanilang mga puso upang nais nilang sundin sila, at ako ang magiging kanilang Diyos at sila ang aking magiging tao. (Buhay)
4. Ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. Ef 1: 4,5; Juan 1:12; I Juan 3: 2
a. Ang Israel sa kabuuan ay tinawag na anak ng Diyos. Ngunit, bilang mga indibidwal, sila ay mga anak ni Abraham. Hal 4: 22,23; Deut 1:31; Juan 8:39
b. Hindi lamang tayo mga anak ng Diyos, tayo ay naaayon sa imahe ni Cristo. Rom 8:29

1. Una, dapat nating tandaan ang pangkalahatang punto kung bakit tayo nilikha ng Diyos: Ang layunin ng Diyos ay palaging relasyon - upang magkaroon ng isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae na maaaring makipag-ugnay sa Kanya - at napakahusay niyang nagawa upang magawa ito. Sinira ng kasalanan ang plano, na naging imposible ng relasyon.
a. Ngunit ang Diyos ay nagtatrabaho mula pa bago ang unang kasalanan upang makabuo ng isang pamilya, minsan at para sa lahat na alisin ang kanilang mga kasalanan, at gawin silang mga anak na lalaki at babae tulad ni Jesus. Rev 13: 8; Gen 3: 15; 21; 4: 4
b. Ang Diyos ay patuloy na gumagana patungo sa isang mas malalim at mas malalim na ugnayan sa tao.
1. Lumakad ang Diyos, nakipag-usap kay Adan sa halamanan. Gen 2,3
2. Si Enoc ay lumakad kasama ng Diyos. Gen 5:22
3. Si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Isa 41: 8; Santiago 2:23; Gen 18 4. Nagsalita ang Diyos kay Moises tulad ng ginagawa ng isang tao sa isang kaibigan. Exo 33:11
5. Ang Israel sa kabuuan ay tinawag na panganay na anak ng Diyos at inalagaan niya sila bilang isang Ama. Hal 4: 22,23; Deut 1:31
6. Inilagay niya sa atin ang Kanyang Espiritu na ginagawa tayong mga anak na lalaki at babae. I Juan 3: 2
d. Sa huli, darating ang Diyos upang manirahan sa atin. Rev 21: 1-7
2. Mula sa simula ng panahon, ang Diyos ay nagbuklod ng Kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng mga tipan para sa kanilang kabutihan na tapat Niyang itinaguyod: Noe – Gen 9: 11-16; Abraham –Gen 12: 1-3; 17: 1-8; David – II Sam 7: 13-16; Awt 89: 3,4
3. Ang Diyos ay "nakatungo sa likuran" upang ipakita sa atin na gagawin Niya ang sinabi Niya upang pukawin tayo na magtiwala sa Kanya, maniwala sa Kanya, umasa sa Kanya.
a. Ang katotohanan na itinali Niya ang Kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng mga tipan ay nagpapalaki ng katiyakan ng Kanyang katapatan at pagiging maaasahan - Nais Niyang managot.
b. Kapag ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, ibinigay niya sa kanya ang Kanyang pangako at ang Kanyang panunumpa na malinaw na ipakita ang Kanyang katapatan. Heb 6: 13-18; Gen 12: 2; 15: 5; Gen 22: 16,17
c. Sa Bagong Tipan, si Hesus ang garantiya: Heb 7: 22 – Si Jesus ay naging Garantiya ng isang mas mahusay (mas malakas) na kasunduan - isang mas mahusay at mas may pakinabang na tipan. (Amp)
4. Nais ng Diyos ang pakikipag-ugnay sa amin, ay nagtatag ng ugnayan sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, at maaari tayong magpahinga sa relasyon na iyon.
a. Nakatayo tayo sa harap ng Diyos kay Cristo, banal at walang kapintasan; lahat ng pagkakasala ng kasalanan ay nawala. Col 1:22; Rom 8: 1; 5: 2
b. Ang Diyos ay ating Ama na ngayon - mas mabuti kaysa sa pinakamagandang ama sa lupa. Matt 7: 7-11
c. Inilalaan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin upang mabuhay, sa pamamagitan ni Cristo. II Alagang Hayop 1: 3: II Cor 1:20; Rom 8:32

1. Kami ay may isang mas mahusay na tipan batay sa mas mahusay na mga pangako.
a. Nasa atin ang lahat na mayroon ang mga santong OT. Mayroon silang kumpletong pagkakaloob sa pisikal at ang Diyos Mismo bilang kanilang Garantiyang - ganoon din tayo.
b. Ngunit, mayroon kaming higit pa !! Kami ay may kumpletong espirituwal na probisyon !!
2. Heb 9:15 (a) –Si Cristo ay dumating kasama ang bagong kasunduang ito upang ang lahat ng inanyayahan ay dumating at magkaroon ng magpakailanman ng lahat ng mga kababalaghan na ipinangako sa kanila ng Diyos… (Buhay)
a. Heb 9:15 (b) –Para kay Kristo ay namatay upang iligtas sila mula sa parusa ng mga kasalanan na kanilang nagawa habang nasa ilalim pa ng matandang sistema. (Buhay)
b. Heb 9:26 (b) –Pero hindi! Dumating siya minsan para sa lahat, sa pagtatapos ng panahon, upang alisin ang kapangyarihan ng kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagkamatay para sa atin. (Buhay)
c. Heb 10: 10 – Sa ilalim ng bagong plano na ito ay napatawad tayo at nalinis sa pagkamatay ni Cristo para sa atin minsan para sa lahat. (Buhay)
d. Heb 10: 14 – Sapagkat sa isang handog na iyon ay ginawang perpekto niya magpakailanman sa paningin ng Diyos ang lahat ng mga pinapaging banal niya. (Buhay)
3. Kami ngayon ay banal, walang kasalanan na mga anak ng Diyos na ginagawa ng Diyos tulad ni Jesus. At, maaari tayong magpahinga sa iyon !!