KARAGDAGANG LAYUNIN SA PAGPAPAKITA

Handa ng Diyos na Pagalingin
Kagustuhan ng Diyos na Pagalingin II
Mga Bagay sa Pagpapagaling
Marami pang Mga Bagay sa Paggaling
Paano Dumating ang Pagpapagaling
Pagpapagaling sa Pananampalataya
Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pananampalataya II

1. Kung ang iyong mapagkukunan lamang ng impormasyon tungkol sa pagpapagaling ay ang Bibliya, hindi ka maaaring magkaroon ng ibang konklusyon kaysa sa laging kalooban ng Diyos na magpagaling.
a. Mula sa Genesis hanggang Apocalipsis matatagpuan natin ang Diyos na nagpapagaling sa Kanyang bayan.
b. Hindi isang halimbawa sa OT o NT kung saan tumanggi ang Diyos na pagalingin ang Kanyang bayan.
2. Gayunpaman, maraming mga Kristiyano ang hindi gumaling at hindi gumaling.
a. Ang mga kabiguang ito na pagalingin ay sanhi, hindi sa ayaw sa bahagi ng Diyos, ngunit sa kawalan ng kaalaman at mga kaugnay na problema sa atin.
b. Kaya, gumugugol tayo ng oras upang tingnan kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paksang ito.
3. Mayroong dalawang pangunahing mga lugar ng kaalaman tungkol sa kagalingan na dapat mayroon ka.
a. Dapat mong malaman na ang Diyos ay nagkaloob na ng paggaling para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Kristo. Kalooban ng Diyos na pagalingin ka. Sinabi na niyang oo sa pamamagitan ni Hesus. Isa 53: 4-6; Alaga Ko 2:24
b. Dapat mong malaman kung paano kunin o tanggapin ang inilaan na ng Diyos. Kinukuha mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Heb 6:12
4. Sa huling aralin, nagsimula kaming tumingin sa mga argumento na sinasabi ng mga tao na patunayan na hindi palaging kalooban ng Diyos na magpagaling. Isinaalang-alang namin ang mga argumentong ito.
a. Pagtutol # 1 – Si Jesus ay gumaling sa mundo upang mapatunayan na Siya ang Diyos. Dahil naganap ang muling pagkabuhay at malinaw na naitatag ang katotohanan na Siya ang Diyos, hindi na Niya kailangang gumaling pa.
1. Ngunit, nalaman natin na si Hesus ay hindi gumaling upang mapatunayan lamang ang Kanyang kapangyarihan, gumaling Siya upang ipakita ang Kanyang pagmamahal at pag-ibig ng Ama para sa atin.
2. Ang habag ay nagtulak sa kanya upang gumaling. Mat 14:14; 20:34; Marcos 1:41; 9:22
b. Pagtutol # 2 – Ang mga apostol ay may kapangyarihang nakakagamot upang patunayan ang mensahe na kanilang ipinangaral. Ngunit ngayong mayroon na tayong Bibliya, hindi na natin kailangan ng pagpapagaling at mga himala. Natapos ang paggaling nang mamatay ang huling apostol.
1. Ngunit, nalaman namin na ang mga apostol ay hindi pinagaling ang sinuman - ang Diyos ang gumawa. At siya pa rin ang pareho. Heb 13: 8; Mal 3: 6
2. Ang unang iglesya ay hindi hiwalay sa simbahan ng ika-20 siglo. Tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Cristo. Ef 5:30; 1: 22; 23; I Cor 12:27
3. Habang nasa lupa, sinimulan ni Jesus ang isang gawain na ating Kanyang katawan ngayon ay magpapatuloy. Mga Gawa 1: 1; Mat 28: 18-20; Marcos 16: 15-20; Juan 14: 9-12
4. Kami, ang katawan ni Cristo, ay nagpapatuloy sa Kanyang gawain, na dinidirekta, binigyan ng kapangyarihan ni Jesus ang ulo, na pinasaya ng mga nauna na. Heb 12: 1
c. Pagtutol # 3 – Ang Panginoon ay naluwalhati sa karamdaman habang matiyaga tayong sumailalim dito.
1. Nalaman namin na sa Bibliya ang Diyos ay naluluwalhati kapag ang sakit ay dumadaan at dumating ang pagpapagaling. Mat 9: 8; 15:31; Lucas 7:16; 13: 13,17; 17:15; 18:43
2. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang sakit upang mapagaling niya ito. Iyon ay magiging isang bahay na hinati laban sa kanyang sarili. Mat 12: 24-26
3. Ang sakit ay narito dahil sa satanas at kasalanan. Dumating si Jesus upang gawin ang mga gawa ng Diyos at sirain ang mga gawa ng diyablo. I Juan 3: 8; Juan 9: 3,4
6. Sa araling ito, nais nating patuloy na tumingin sa iba pang mga pagtutol na itinataas ng mga tao.

1. Wala sa talatang ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag sa tinik ng isang sakit.
a. v7 – Tinik = messenger ng satanas. Messenger = ANGELOS = isang pagkatao; isang anghel; ginamit ng 188 beses sa Bibliya; nangangahulugang isang pagkatao, hindi isang sakit.
b. v7 – Ito ay nagmula kay satanas hindi Diyos. Tandaan na hinati ang bahay! Matt 12
c. Thorn sa OT at NT ay nangangahulugang literal na mga tinik o nakababahalang tao. Bilang 33:55; Josh 23:13; Mga Hukom 2: 3
2. v9 – Tinawag ni Paul na tinik ang isang kahinaan = ASTHENIA = walang lakas, mahina, may sakit.
a. Dapat mong matukoy ang kahulugan mula sa konteksto. Ang II Cor 11: 23-30 ay nagtatakda ng konteksto.
b. Ang mga karamdaman ni Paul ay mga hadlang at pag-uusig na nakasalamuha niya habang ipinangangaral niya ang ebanghelyo - hindi mga karamdaman.
3. Sinabi ng ilan na binigyan ng Diyos kay Thorn si Thorn upang mapanatili siyang mapagpakumbaba.
a. Sinasabi sa atin ng v7 na nagmula ito kay satanas upang maiwasang maitaas si Paul, hindi mula sa dakilain ang kanyang sarili, ngunit mula sa maitaas. Kanino
b. Sa pamamagitan ng mga ipinangaral niya! Exalt = itaas sa pamamagitan ng papuri o sa pagtatantya.
4. Si Pablo ay may napakalaking paghahayag mula sa Diyos. v1-4; 7; Gawa 26:16; Gal 1:12
a. Ayaw ni satanas na dakilain o iginagalang at paniniwalaan si Paul ng mga pinangaralan niya, kaya't nagpadala si satanas ng isang nahulog na anghel upang asarin si Paul.
b. Mangangaral si Paul, may mag-uudyok sa karamihan, guguluhin siya, palabasin ng bayan, o ibilanggo. Gawa 13:45; 14: 2-6; 19
5. Sinasabi ng ilan na ang tinik ni Paul ay isang sakit sa mata. Gal 4: 13-15
a. Wala sa sipi na ito upang suportahan ang gayong ideya.
b. Galatia = isang lalawigan ng iba't ibang mga lungsod kabilang ang Antioquia, Iconium, Lystra, at Derbe. Ang sulat ay isinulat sa mga simbahan ng Galatia. Gal 1: 2
c. Mga Gawa 14 – Binato si Pablo at iniwan para patay sa Lystra. Kinabukasan siya at si Bernabas ay lumakad ng 15 milya papuntang Derbe. Pagkatapos ay lumakad siya pabalik at nangaral ulit sa Lystra, Iconium, at Antioch. Gawa 14:21
d. Ano ang hitsura ni Paul nang mangaral siya sa mga taga-Galacia? Gal 6: 17 – Nang ipangaral ko sa iyo ang ebanghelyo sa kauna-unahang pagkakataon, ginawa ko ito sa kahinaan ng katawan, at hindi mo naramdaman ang paghamak sa aking pisikal na kalagayan na dapat ay
isang tunay na pagsubok sa iyo, ni nagpakita ka ng anumang kasuklam-suklam dito. (Bruce)
e. Ang mga problema sa mata ni Paul ay nagmula sa pagtama ng mga bato na walang sakit.
f. Gal 6: 11 – Si Paul ay labis na nag-aalala tungkol sa mga taga-Galacia, naglaan siya ng oras upang isulat ang liham na ito mismo sa kanyang sariling kamay. Rom 16:22

1. Dapat nating basahin sa konteksto. Hindi namin maipapataw ang isang kahulugan sa labas sa talatang ito:
Nagkaroon ako ng isang pinsala sa kotse, mayroon akong cancer = pinarurusahan ako ng Panginoon.
2. Ang liham na ito ay isinulat sa mga Kristiyanong Hebreo na nagsasawa sa ilalim ng pag-uusig. Ang ilan ay tinanggihan si Kristo; ang iba ay iniisip ito.
a. Ang buong layunin ng liham = bigyan sila ng mga kadahilanan na huwag bumalik kay Hesus.
b. Upang magamit ang talatang ito sa paraang ginagamit ng marami, sasabihin namin na sinasabi sa kanila ng Diyos: Ipinadala ko ang pag-uusig na ito upang disiplina kayo. Iyon ang magiging Diyos na inuusig ang Kanyang sariling katawan. Matt 12
c. si satanas ang pinagmulan ng pag-uusig. I Thess 3: 1-5
3. Dinidisiplina ng Diyos ang Kanyang bayan sa Kanyang salita. Chasten = PAIDEA = pagtuturo, pagsasanay. Gawa 7:22; 22: 3; Ef 6: 4; II Tim 2:25; 3:16; Tito 2:12
a. v5 – Ang chasten ay tinukoy bilang pagsaway = verbal = na may mga salita. Ang konteksto ay nakasaad para sa amin sa v9 bilang pagwawasto = paggawa o pagtatakda ng tama.
b. Ang layunin ng pagwawasto ay pagtuturo = upang sabihin sa iyo kung ano ang iyong mali at kung paano ito gawin nang tama upang magawa mo ito nang tama.
4. Ang liham sa mga Hebreo ay isang liham ng pagpaparusa = pagwawasto at pagtuturo.
a. Sa liham, sinabi ng manunulat: makinig sa Diyos! Huwag kang lumayo!
b. Heb 13: 22 – tiisin (tiisin, tiisin) ang salita ng payo. Exhort = admonish = upang payuhan ang isang pagkakamali; upang sawayin.
5. v7 – Magtiis (manatili sa ilalim; magtiyaga) pagparusa. Mayroon silang pagpipilian na tanggapin o tanggihan ang disiplina. Wala kaming pagpipilian tungkol sa mga cancer o car wrecks.
6. Ano ang tungkol sa paghampas sa amin? MASTIGOO = upang i-flog (lit. o fig.)
a. Pinagpapalo tayo ng Diyos (binubugbog tayo) sa Kanyang salita. Jer 23:29; I Cor 4:21
b. Alinman o o isang malaking kamay / latigo ay dapat bumaba mula sa langit.

1. Konteksto = Sinaway sila ni Paul sa paraang nagkaroon sila ng pakikipag-isa. v18-22
a. Nagkaroon ng dibisyon, pagkalasing, at gluttony sa kanilang mga asamblea.
b. v20 – Kaya't kapag nagtipon-tipon ka para sa iyong mga pagpupulong, hindi ang hapunan na itinatag ng Panginoon ang iyong kinakain. (Amp)
2. Pagkatapos ay sinabi ni Pablo kung ano ang dapat na pakikipag-isa. v22-26
a. v23 – Si Hesus mismo ang nagturo kay Paul sa pakikipag-isa. Gawa 26:16; Gal 1: 11,12
b. v26 – Para sa tuwing kinakain mo ang tinapay na ito at inumin ang tasa na ito ay kumakatawan ka at nagpapahiwatig at nagpapahayag ng katotohanan ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa Siya ay bumalik [muli]. (Amp)
3. Ang paglilingkod sa pakikipag-ugnay sa taga-Corinto ay walang pakundangan. Hindi karapat-dapat = walang pakundangan.
a. v27 – Kaya't sinumang kumain ng tinapay o uminom ng tasa ng Panginoon sa paraang hindi karapat-dapat [sa Kanya] ay magkakasala sa (paglapastangan at pagkakasala laban sa) katawan at dugo ng Panginoon. (Amp)
b. v29 – Sinumang kumakain at umiinom nang hindi tinatangi at kinikilala nang may naaangkop na pagpapahalaga [ito ay katawan ni Kristo], kumakain at uminom ng isang pangungusap - isang hatol ng paghuhukom sa kanyang sarili. (Amp)
c. Ang kanilang pag-iingat at kabiguan na makilala ang halaga ng sakripisyo ni Jesus ay nagdala ng paghatol sa kanila sa anyo ng sakit at kamatayan. v32
4. Ang sakit na kanilang nararanasan ay lubos na maiiwasan. Maaaring mayroon sila, dapat, hinuhusgahan ang kanilang sarili = natukoy ang kanilang kasalanan at nagsisi.
a. Ito ay seryosong kasalanan. Bakit sila hahatulan kasama ng mundo? Sa kanilang mga kilos ay tinanggihan nila ang kamatayan ng Panginoon.
b. Ang paghuhukom ay dumarating sa mga "sinasadya na magalit ng biyaya at awa ng Diyos". (Gordon Lindsay)
c. Paghuhukom = Pinapayagan ka ng Diyos na aaniin ang bunga ng iyong kasalanan at tinatanggal ang Kanyang proteksyon. I Cor 5: 1-5
5. Ang sitwasyong ito ay ibang-iba sa: “Mayroon akong cancer. Pinaparusahan ako ng Panginoon. Bakit? Hindi ko alam; ayon sa nakikita Niya na angkop, para sa Kanyang sariling mga hangarin.
a. Kailangan nating maunawaan na ang parusa (parusa) ay napunta kay Jesus upang hindi ito lumapit sa atin. Isa 53: 5
b. Siya ay pinarusahan upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Pinalo siya kaya't gagaling tayo. (Bagong buhay)
7. Dahil hindi nila napansin ang sakripisyo ni Cristo, ang parusang iyon ay dumating sa kanila.
a. Kung ang pagkabigo na kilalanin at igalang ang kahulugan ng pagbasag ng katawan ng Panginoon ay nagkasakit sa mga taga-Corinto, ang pagkilala at paggalang sa ginawa ng Kanyang katawan at dugo ay magpapanatili sa atin nang maayos.
b. Maraming mga Kristiyano ngayon ay may sakit sapagkat hindi nila nakikilala na ang katawan ni Kristo ay nasira para sa kanilang pisikal na kalusugan. Gal 3:13; Alaga Ko 2:24

1. Dapat nating basahin ang Bibliya - lalo na ang mga sulat (nakasulat sa simbahan) at ang mga ebanghelyo (ipakita sa amin ang katauhan ng Diyos kay Hesus). Kaw4: 20-22
2. Kailangan nating makakuha ng mabuting katuruan - hindi lamang pangangaral, hindi lamang pakikisama.
3. Dapat nating matutong magbasa sa konteksto. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat sa isang tao tungkol sa isang bagay.
a. Ang lahat ay "umaangkop" sa ilalim ng tema ng pagnanais ng Diyos para sa isang pamilya.
b. Hindi mahalaga kung ano ang kahulugan ng talata sa iyo. Ano ang sinasabi nito?
4. Kapag sinabi nating hindi palaging magiging kalooban ng Diyos na gumaling dahil sa gayon at hindi gumaling, ibinabatay natin ang pinaniniwalaan natin sa karanasan na hindi sa Bibliya.
a. Heb 1: 1-3 – Ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Hesus, hindi ni Job o ng taong iyon sa simbahan na hindi gumaling.
b. Pinagaling ni Jesus ang lahat na lumapit sa Kanya, walang gumawa ng may sakit, o tumanggi na pagalingin ang sinuman. Pagkatapos ay dinala ni Jesus ang ating mga karamdaman sa Krus upang alisin ang mga ito. Ang lahat ng iba pa ay dapat na yumuko sa mga katotohanang ito kung mabubuhay ka sa pamamagitan ng pananampalataya.
5. Sinasabi ng ilan na hindi palaging kalooban ng Diyos na gumaling sapagkat hindi mapagaling ni Paul ang lahat. Kung sasabihin natin iyan, dapat nating sabihin na kalooban ng Diyos na ang ilang talikuran. II Tim 4: 20; 10
a. Ipinapalagay namin na si Trophimus ay hindi gumaling. Ang paggaling minsan ay unti-unti. Hindi namin alam ang katapusan ng kwento.
b. Alinmang paraan, hindi natin mai-base ang paniniwala natin sa karanasan ni Trophimus.
6. Oo, ngunit marami akong natutunan mula sa aking karamdaman, at ang isang nars ay naligtas sa ospital. Ang karamdaman na ito ay dapat na kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, pinayagan niya ito.
a. Ang nangyari sa iyo ay Rom 8:28. Inilabas ng Diyos ang tunay na kabutihan mula sa tunay na kasamaan. Aw 119: 71
b. Ang sakit ay hindi isang tool sa pagtuturo ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay guro ng simbahan at tinuruan Niya tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Juan 14:26; 16:13; II Tim 3:16; Ef 4: 11,12
c. Kung may natutunan kang isang bagay na mahalaga sa iyong karamdaman, natutunan mo ito mula sa salita ng Diyos sa sakit. Aw 119: 92; 143

1. Hangga't lumubog ang tubig, hindi ka makalakad sa uri ng pananampalataya na tumatanggap ng kagalingan sa tuwing.
2. Kahit na ang mga pagtutol sa paggaling, kapag binasa sa ilaw ng natitirang Bibliya at binasa sa konteksto, ay ipinapakita pa rin sa atin na laging kalooban ng Diyos na magpagaling.