BUNGA ANG PANANAMPALATAYA

Pananampalataya ng Binhi ng Mustasa
Pananalig sa Paggalaw ng Bundok
Mga Pananaliksik ng Pananampalataya
Sense na Pananalig sa Kaalaman
Pahayag ng Pananampalataya
Hindi Maaaring Magsinungaling ang Diyos
Gawin ang Mga Gawa Ni Jesus
Asahan Ito na Mangyayari
Pag-aalinlangan At Walang Paniniwala
Pananampalataya at Ang Pangalan Ng Hesus

1. Ngunit, para sa marami sa atin, ang mga talatang ito ay mapagkukunan ng pagkabigo sapagkat hindi ito gumana nang ganoon para sa atin.
2. Sa huling aralin, sinimulan nating harapin ang paksa ng pananampalataya at paniniwala, at nais nating magpatuloy sa araling ito.

1. Habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa pananampalataya at paniniwala, tandaan, hindi namin pinag-uusapan ang lalim at katapatan ng iyong pangako kay Jesus. Marcos 10:28; 4:40
2. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa pananampalataya, pinag-uusapan natin ang pamumuhay sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan. II Cor 5: 7; 4:18
a. Bilang mga Kristiyano, dapat nating mabuhay ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan na inihayag sa atin sa Bibliya.
b. Nangangahulugan iyon kapag ang iyong pandama ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay at ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa iyo ng iba pa, sumasang-ayon ka sa salita ng Diyos. Iyon ang pananampalataya.
c. Sumasali ka sa Bibliya sa pamamagitan ng pagsang-ayon dito sa salita at kilos. Sinasalita mo ito (sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kabila ng iyong nakikita) at kumikilos ka na parang ganito (sa kabila ng iyong nararamdaman).
3. Nabubuhay ka sa pamamagitan ng pananampalataya kapag ang salita ng Diyos ay nanaig o nangingibabaw ang impormasyong pang-unawa sa bawat lugar ng iyong buhay.
a. Ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam. Ang pananampalataya ay isang pagkilos. Ang pananampalataya ay ang kilos na ginagawa mo sa harap ng katibayan na walang katibayan.
b. Ang pananampalataya ay batay sa integridad ng salita ng Diyos. Ang Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, sabi ng isang bagay. Pagkatapos ito ay gayon. Iyon ang pananampalataya. Heb 11: 1
1. Ngayon ang pananampalataya ang katiyakan (ang kumpirmasyon, ang pamagat ng titulo) ng mga bagay na inaasahan natin, na patunay ng mga bagay na hindi [natin] nakikita at ang paniniwala ng kanilang katotohanan - ang pananampalatayang nakilala bilang tunay na katotohanan hindi isiniwalat sa pandama. (Amp)
2. Ito ay (pananampalataya) ay nangangahulugang pagiging tiyak ng mga bagay na hindi natin nakikita. (Phillips)
3. (Ang pananampalataya ay) isang patuloy na pag-asa sa hindi nakikitang mundo. (Wand)
4. Ang pananampalataya ang pamagat na gawa sa mga bagay na ipinagdarasal; ang ebidensya na sila ay bago ka nila nakita.
4. Ang mga pahayag ni Jesus tungkol sa pananampalataya ay naging mapagkukunan ng pagkabigo sa amin sa maraming kadahilanan.
a. Hindi namin maintindihan kung ano ang nangyari sa amin sa bagong pagsilang at sinisikap nating dalhin sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin kung ano ang mayroon sa atin sa pamamagitan ng pagsilang.
b. Nagsasalita kami sa bundok o sa puno at kapag hindi ito gumalaw o mamatay, ang aming tugon ay - mabuti, hindi iyon gumana. Ngunit, ang mismong pahayag na iyon ay nagpapahiwatig na wala tayo sa ballpark sa paksa ng pananampalataya, namumuhay sa mga hindi nakikitang katotohanan.
c. Nais naming partikular na harapin ang mga isyung ito sa natitirang aralin.

1. Madalas nating sinisikap na kunin mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya na mayroon na tayo sa pamamagitan ng pagsilang at ang mga resulta ay nabigo.
a. Sinabi ni Jesus ang mga kamangha-manghang mga talata tungkol sa pananampalataya sa mga kalalakihan na hindi pa ipinanganak muli. Hinimok niya silang maniwala.
b. Sa mga sulat (isinulat sa mga mananampalataya), walang sinumang sinabi na maniwala at magkaroon ng pananampalataya.
c. Ang mga mananampalataya sa NT ay hindi sinabihan na maniwala, sinabi sa kanila na lumakad - upang isagawa ang kanilang buhay ayon sa (kumilos na tulad ng kung ano sila at mayroon sapagkat sila ay ipinanganak na muli.
2. Ang pananampalataya ay ipinasok ka sa pamilya. Ngayon na nasa pamilya ka, ang lahat ng pag-aari ng pamilya ay sa iyo.
a. Rom 8: 17 – At kung tayo ay [Kanyang] mga anak, sa gayon tayo ay [Kanyang] tagapagmana din: mga tagapagmana ng Diyos at mga kapwa tagapagmana kasama ni Cristo - na ibinabahagi sa Kanya ng mana; (AMP)
b. Efe 1: 3 – Purihin ang Diyos sa pagbibigay sa atin sa pamamagitan ni Cristo ng bawat posibleng espirituwal na pakinabang bilang mga mamamayan ng Langit! (Phillips)
c. II Alaga 1: 3 – Ang Kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para sa ating pisikal at espiritwal na buhay. Dumating ito sa atin sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin upang ibahagi ang Kanyang kaluwalhatian at kabutihan. (Norlie)
3. Juan 6: 47 – Sa sandaling maniwala ka kay Hesus, ikaw ay may nagmamay-ari ng buhay na walang hanggan at lahat ng mayroon dito o konektado dito. I Juan 5: 11-13
a. Ang paniniwala ay nangangahulugang isang paniniwala. Ang mga naniniwala ay hindi, hindi dahil sa isang bagay na ginagawa nila, ngunit dahil sa isang bagay na ito.
b. Ang mga naniniwala ay mayroon silang mga mananampalataya, hindi dahil sa naniniwala sila.
1. Maraming mga Kristiyano, bagong nilalang, naniniwala, ay naniniwala na sila ay hindi matuwid.
2. Ang kanilang kawalan ng paniniwala ay hindi nagbabago ng isang bagay. Matuwid sila sapagkat sila ay mananampalataya, hindi dahil sa naniniwala silang matuwid. Rom 5:17; 10: 9,10; 3:26; I Cor 1:30; II Cor 5:21
4. Maaari mong ilipat ang mga bundok at pumatay ng mga puno ng igos - hindi dahil sa malaki ang iyong pananampalataya - ngunit dahil ikaw ay isang literal na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos at mayroon kang awtoridad.
a. Pinayagan tayo ng Panginoon na gamitin ang Kanyang awtoridad sa mundong ito. Mat 28: 18-20
b. Sa pamamagitan ng pag-iisa kay Cristo sa bagong pagsilang, mayroon tayong parehong awtoridad na mayroon Siya noong Siya ay nabuhay sa mundo. Ef 2: 5,6; 1: 21-23
c. Hindi ito isang katanungan ng iyong dakilang pananampalataya, ngunit ng Kanyang dakilang kapangyarihan, kakayahan, at awtoridad na nasa iyo, na kung saan ay sa iyo, sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
5. Matapos kang ipanganak muli, gumawa ka ng pananampalataya, ngunit ito ay isang walang malay na pananampalataya. Mabuhay ka lang, isinasagawa ang iyong buhay ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan.
a. Hindi mo iniisip ang iyong pananampalataya at kung magkano ang mayroon ka o wala. Iniisip mo ang kakayahan ng Diyos at ang Kanyang pagkakaloob sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Iniisip mo ang Kanyang katapatan upang pagandahin ang Kanyang salita sa iyong karanasan.
b. Ang pananalig na ito ay batay sa kaalaman kung sino at kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo upang maging sa pamamagitan ng bagong pagsilang at kumilos nang naaayon.

1. Ang problema dito ay ang karamihan sa atin ay nasa arena ng sense knowledge at sense knowledge na pananampalataya at hindi natin alam ito.
a. Mayroong dalawang uri ng kaalaman: kaalaman sa pag-unawa (na darating sa amin sa pamamagitan ng ating katinuan) at kaalaman sa paghahayag (na darating sa atin sa pamamagitan ng Bibliya).
b. Mayroong dalawang uri ng pananampalataya: ang kahulugan ng pananampalataya sa kaalaman (naniniwala kung ano ang nakikita at nararamdaman) at pananampalataya ng pananampalataya (naniniwala sa sinasabi ng Diyos sa kabila ng nakikita at nararamdaman). Juan 20:29
2. Sa mga ebanghelyo, ang mga tao ay may kaalaman sa pananampalataya kay Jesus. Makakakita sila Kaniya at makapaniwala.
a. Karamihan sa atin ay gumana sa parehong kahulugan ng kaharian at hindi alam ito.
b. Sinasabi namin sa isang bagay na pupunta o babaguhin sa pangalan ni Jesus (na pinahintulutan kaming gawin) at walang nangyari. Ang aming tugon ay - hindi iyon gumana.
c. Paano mo malalaman na hindi ito gumana? Wala kang nakitang pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman sa katuturan.
d. Paano mo malalaman kung nagtrabaho ito? Kung nakakita ka o nakaramdam ng pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman kaalaman.
e. Ang iyong pananampalataya ay may kaalaman sa pananampalataya.
3. Kinakailangan ang pagsisikap upang makakuha ng higit sa mga pandama, upang mawala sa kamalayan ng kamalayan.
a. Hindi natin masasakop ang lahat ng dapat pag-usapan na may kaugnayan sa paksang ito sa isang aralin.
b. Ngunit, nais naming banggitin ang dalawang kritikal na isyu: ang integridad ng salita ng Diyos at ang lugar ng pagtatapat ng salita ng Diyos.

1. Kapag nais ng Diyos ng isang bagay, una Niyang sinasalita ito. Inilabas niya ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan at sa Kanyang salita. Gen 1: 3; Heb 11: 3; 1: 3
2. Ang sinabi ng Diyos ay maganap (magiging nakikita, nagbabago sa pisikal). Isa 55:11
a. Jer 1: 12 – Kung gayon sinabi ng Panginoon sa akin, Nakita mo nang mabuti, sapagkat ako ay alerto at masigasig, na binabantayan ang aking salita upang magawa ito. (Amp)
b. Lucas 1:37 – Sapagkat sa Diyos ay walang imposible, at walang salita mula sa Diyos na walang kapangyarihan o imposibleng maganap. (Amp)
c. Isa 28: 16 – Narito, ako ay naglalagay sa Sion para sa isang pundasyon ng isang Bato, isang nasubok na Bato, isang Mahalagang Bato ng Yurong tiyak na pundasyon; siya na naniniwala - nagtitiwala, umaasa at sumunod sa Batong iyon - ay hindi mapapahiya o magbigay daan o magmadali [sa biglaang gulat]. (Amp)
d. Rom 4: 17 – Para kay Abraham na naniwala sa Diyos - Diyos na talagang binubuhay ang mga patay at tinawag ang mga bagay na hindi naman parang sila talaga (at binibigyan sila ng tunay na pagkakaroon sa pamamagitan nito). (Amp)
3. Kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kung magkatabi tayo sa Kanyang salita, gagawin Niya ito sa ating buhay = bigyan tayo ng karanasan, gawin itong makita.
a. Kung sinabi ng Diyos na may isang bagay na gayon, ito ay gayon. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Ang Diyos ay mayroong lahat ng mga katotohanan. Ang salita ng Diyos ay makakagawa, magagawa, at magbabago ng iyong nakikita at nadarama.
b. Ang katotohanan na ang mga pandama ay hindi malalaman kung ano ang sinabi ng Diyos sa sandaling ito ay isang hindi nauugnay na detalye. Sense kaalaman ay walang access sa lahat ng mga katotohanan. Sense kaalaman ay maaaring, kalooban, at nagbabago.
4. Kung mabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, kung papatay tayo ng mga puno ng igos at ilipat ang mga bundok, dapat umabot tayo sa puntong kung sinabi ng Diyos na may ganoon, ganoon - anuman ang nakikita o nadarama.
a. Dapat ayusin ito ng salita ng Diyos para sa atin. Kung sinabi ng Diyos na ako ay gumaling, kung gayon ito ay totoo. Gumaling ako - sa kabila ng sinasabi ng aking pandama.
b. Ang Bibliya ay Diyos na nagsasalita sa akin ngayon - Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay.
5. Gagawin ng Diyos na maging mabuti ang Kanyang salita (gawin itong maririnig sa pandama) sa aking buhay kung haharapin ako.
a. Palaging may dalawang tinig na nagsasalita sa amin (karaniwang magkasalungat) - ang patotoo ng ating mga pandama at ang patotoo ng salita ng Diyos.
b. Ang aming patotoo ay tumutukoy kung alin ang mananaig sa ating buhay.
6. Heb 4:14; 10: 23 – Ang pananampalataya ay dapat magkaroon ng patotoo o pagtatapat. Confession = HOMOLOGIA = sinasabi ang parehong bagay bilang.
a. Ang pananampalataya sa paghahayag ay humahawak ng mahigpit sa pagtatapat ng salita ng Diyos.
b. Ang matinding kaalaman sa pananampalataya ay mahigpit na humahawak sa pagkumpisal ng pisikal na katibayan.
c. Kung tinatanggap ko ang katibayan laban sa salita ng Diyos, tinanggal ko ang salita hangga't nababahala ko.
d. Sa halip, dapat kong hawakan nang mahigpit ang aking pagtatapat sa salita ng Diyos sa harap ng mga salungat na kaalaman sa kahulugan, at gagawin ng Diyos na mabuti ang Kanyang salita sa akin. I Juan 5: 4; Pahayag 12:11
7. Ang pananampalataya ay nagsisimula at nagtatapos sa salita ng Diyos - ang Buhay na Salita at ang nakasulat na salita.
a. Si Jesus ang Apostol at Mataas na Saserdote sa ating pagtatapat. Heb 3: 1
b. Si Jesus ang katiyakan o garantiya ng salita ng Diyos. Heb 7:22
c. Si Jesus ang Awtor at Tagatapos ng ating pananampalataya. Heb12: 2
1. Siya ang may-akda (nagsisimula) sapagkat tayo ay kaisa sa Kanya at ang Kanyang pananalig ay ang ating pananampalataya. Ang kanyang salita ay pinagmulan ng aking pananampalataya. Rom 10:17; 12: 2
2. Siya ang magtatapos ng ating pananampalataya o ang garantiya na gagawing mabuti ng Diyos ang Kanyang salita.

1. Napakahalaga na pag-aralan natin ang salita ng Diyos at alamin kung ano ang Kanyang ginawa sa atin sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
Mahalaga na pagninilay-nilay at pag-isipan ang mga bagay na ito hanggang sa sila ay mangibabaw sa amin, hanggang sa pagtrato natin ang salita ng Diyos habang ginagawa natin ang salita ng isang tagabangko o isang doktor.
3. Napakahalaga na magkaroon tayo ng ugali ng pagtatapat - sinasabi kung ano ang sinasabi ng Diyos.
a. Mangahas na tumayo sa pagkakaroon ng mga katotohanang kaalaman sa kaalaman at ipahayag na ikaw ang sinasabi ng Diyos na ikaw.
1. Ang sakit na iyon ay inilagay kay Jesus. Isa 53: 4,5
2. Walang karapatan si Satanas na ilagay ito sa akin. Efe 1: 7; Gal 3:13
3. Sinabi ng Diyos na "Sa pamamagitan ng kanyang guhit ay gumaling ako". Samakatuwid, gumaling ako. I Pet 2:24
b. Ang masidhing kaalaman at kaalaman sa paghahayag ay madalas na tumutol sa bawat isa.
1. Nabubuhay ako sa isang bagong kaharian sa itaas ng mga pandama, kaya't mahigpit kong hawakan ang aking pagtatapat na ako ang sinasabi ng salita.
2. Ang mga puwersa na tumututol sa akin ay nasa katinuan. Ang kapangyarihan na nasa akin ay ang Banal na Espiritu. Alam ko na ang mga puwersang espiritwal (hindi nakikita) ay mas malaki kaysa sa anumang puwersa sa kamalayan ng kahulugan.
3. Walang kapangyarihang sa buong uniberso na pawalang bisa ang isang pahayag ng katotohanan sa salita ng Diyos.
4. Pinapanatili ko ang aking pagtatapat ng mga espiritwal (hindi nakikita) na katotohanan sa harap ng mga salungat sa kaalaman sa pang-unawa.
4. Hawakin natin nang mahigpit ang ating pagtatapat at huwag kailanman magpahuli kahit sandali kahit anong kaalaman ang makabuo ng katibayan na taliwas. At, makikita natin ang paglipat ng mga bundok at mga puno ng igos na namatay.