NAKAKITA ANG AKING TANGGAP

1. Mayroong dalawang uri ng kaalaman na magagamit sa amin - pakiramdam ng kaalaman at kaalaman sa paghahayag.
a. Sense na kaalaman ay ang impormasyon na darating sa amin sa pamamagitan ng aming limang pisikal na pandama.
b. Ang kaalaman sa paghahayag ay ang impormasyong ibinigay sa atin ng Diyos (ipinahayag sa amin) sa Bibliya.
2. Limitado ang kaalaman sa kaalaman. Hindi ito maaaring sabihin sa amin ng anuman na higit pa sa nakikita, naririnig, tikman, amoy, o pakiramdam.
a. Ngunit, may isang lupain na lampas sa nakikita, naririnig, nalalasahan, naamoy, o nadarama - ang hindi nakikitang kaharian.
II Cor 4: 18
b. Kung hindi pinili ng Diyos na sabihin sa atin ang tungkol sa hindi nakikita na kaharian, wala tayong makakaalam tungkol dito.
3. Bakit mahalaga ito? Bakit kailangang malaman ang tungkol sa hindi nakikita na kaharian na ito?
a. Ang Diyos ay Espiritu at Siya ay hindi nakikita. Ang tanging paraan upang makakuha tayo ng tumpak na kaalaman tungkol sa Kanya ay sa pamamagitan ng ipinahayag niya tungkol sa Kaniyang sarili sa Bibliya. Juan 4:24; I Tim 1:17
b. Kami ay mga espiritu (hindi nakikita) na nakatira sa isang katawan (nakikita). Ang tanging paraan lamang natin malalaman ang totoong kalagayan ay sa pamamagitan ng ipinakita sa atin ng Diyos tungkol sa ating sarili sa Bibliya. II Cor 5: 6-8
c. Mayroon kaming isang kapalaran na lalampas sa buhay na ito. Nilikha tayo upang maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos na umayon sa imahe ni Jesus, kasama, hindi lamang ang pribilehiyo na makasama sa ating Ama, kundi pati na rin ang pagpapakita ng Kanyang kaluwalhatian sa buhay na ito at sa darating na buhay. Wala sa impormasyong iyon ay nagmula sa kaalaman.
4. Sa araling ito, nais nating patuloy na bigyang-diin ang halaga at katotohanan ng hindi nakikitang impormasyon at ang kahalagahan ng pag-aaral upang mabuhay ng impormasyong iyon.

1. Ang pangunahing kaganapan ng Kristiyanismo ay ang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesucristo.
a. Ang mga taong nakakita kay Jesus na ipinako sa krus at nabuhay na mag-muli ay may kaalaman sa kaalaman tungkol sa kaganapan - kung ano ang kanilang nakikita, naririnig, nadarama, atbp.
b. Bagaman tumpak ang impormasyong iyon, limitado ito. Nakatayo sa paanan ng Krus, hindi masabi ng mga alagad kung bakit ito nangyari, kung ano ang nagawa, o kung anong halaga nito sa sinuman.
2. Tulad ng pag-hang ni Jesus sa Krus, lahat ng uri ng mga bagay ay nangyayari sa hindi nakikita na kaharian.
a. Isa 53: 4-6,10 – Ang Diyos Ama ay inilagay ang ating mga kasalanan at karamdaman kay Hesus, sa Kanyang Espiritu (ang hindi nakikita na bahagi Niya).
b. Isa 53: 10,11 – Ang Kanyang kaluluwa (ang hindi nakikitang bahagi Niya) ay ginawang alay para sa kasalanan.
c. II Cor 5: 21 – Si Jesus (ang hindi nakikita na bahagi Niya) ay ginawang kasalanan. Kinuha Niya ang ating kalikasan sa kasalanan sa Kaniya.
d. Rom 6: 6; Gal 2: 20 – Hindi lamang Siya ang nagpunta sa Krus para sa atin, nagpunta rin Siya bilang tayo. Nang namatay si Hesus, namatay tayo. Kami ay nagkakaisa sa Kanya sa Krus, ngunit, walang makakakita nito sa kanilang mga mata.
e. Gawa 2: 24-32; Isa 53: 11 – Nang mamatay ang Kanyang katawan at iniwan Niya ito, si Jesus ay nagpunta sa impiyerno upang magdusa para sa atin bilang tayo. Pumunta kami doon kasama Niya.
f. Efe 2: 5,6 – Nang Siya ay nabuhay mula sa mga patay at naibalik sa buhay at relasyon sa Ama, tayo rin.
3. Wala sa mga bagay na ito ang makikita sa pisikal na mga mata habang nasaksihan ng mga alagad ang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Gayunpaman sila ay tunay.
4. Nais ng Diyos na malaman natin ang mga hindi nakikitang katotohanan. Sa Kanyang unang pagpupulong sa Kanyang mga disipulo sa Araw ng Pagkabuhay, sinimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanila ang nangyari sa likuran ng mga eksena sa Kanyang pagpapako sa krus.
a. Lucas 24: 44-48 – Ipinaliwanag ni Jesus ang mga banal na kasulatang OT patungkol sa Kanyang paglansang sa krus at binigyan ang mga alagad ng "bakit" sa likod nito.
b. Isa 53: 4-12 – Ipinaliwanag Niya na Siya ay namatay bilang isang sakripisyo para sa kasalanan at na nasiyahan Niya ang mga paghahabol ng hustisya laban sa bawat tao.
5. Gumugol si Jesus ng apatnapung araw kasama ang mga alagad na nagtuturo sa kanila, bago Siya bumalik sa langit.
Mga Gawa 1: 1-3
a. Ngunit, ang pagbabalik ni Jesus sa langit ay hindi natapos ang proseso ng pagbibigay Niya ng hindi nakikitang impormasyon tungkol sa Kaniyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay.
b. Marami pang bagay na sasabihin si Jesus. At, pinili Niya na ihayag ang mga ito lalo na kay Apostol Pablo.
6. Nang magpakita si Jesus kay Pablo at siya ay nai-save, sinabi ni Jesus kay Pablo na Siya ay muling lalabas sa Kanya at bibigyan Siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa ipangangaral niya. Gawa 9: 15,16; 26: 15-18
a. Iyon mismo ang nangyari. Nang maglaon ay diretsong itinuro ni Jesus kay Pablo ang mga hindi nakikitang katotohanan tungkol sa nagawa ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Gal 1: 11-23
b. Inihayag ni Hesus kay Paul ang mga bagay na hindi pa Niya sinabi sa kaninuman - kasama na ang Kanyang labingdalawang disipulo.
c. Binigyan si Pablo ng pribilehiyo na ihayag ang ilang mga hiwaga ng Diyos. I Cor 4: 1
d. Sa NT, isang misteryo ang tumutukoy sa mga plano at gawa ng Diyos na hanggang sa oras na iyon ay hindi ipinahayag. Ang ilang mga halimbawa ng mga hiwaga na ipinahayag ng Diyos kay Pablo:
1. I Cor 15: 50-53 – Ang isang henerasyon ng mga mananampalataya ay hindi makakakita ng pisikal na kamatayan.
2. Efe 3: 1-11 – Ang Iglesya, na binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil, ay dapat na Katawan ni Cristo.
3. Efe 5: 28-32 – Ang Iglesya ay dapat na Nobya ni Cristo.
7. Sa pamamagitan ni Pablo, ipinahayag ng Diyos ang hindi nakikitang mga plano at layunin na Kanyang nagawa sa Krus. Binigyan si Pablo ng pribilehiyo na magbunyag ng mga kritikal na aspeto ng plano at layunin ng Diyos hinggil sa Kanyang bayan.
Roma 16: 25-27
8. Hindi lamang ipinangangaral ni Pablo ang mga hiwagang ito, isinulat niya ito. Ef 3: 1-6; 2: 11-22
a. Ang mga sulat (sulat) ni Paul ay isinulat sa mga Kristiyano upang ibunyag ang mga hindi nakikitang katotohanan ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus upang makilala sila ng mga Kristiyano at lumakad sa ilaw ng mga ito.
b. Lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng sinuman sa isang tao tungkol sa isang bagay. Ang mga sulat ay isinulat sa mga Kristiyano. Dapat nating ituon ang ating pagbabasa ng Bibliya higit sa lahat sa mga bahaging nakasulat sa atin, lalo na ang mga sulat ni Pablo.
9. Ano ang inihayag ni Jesus kay Paul nang Siya ay nagpakita sa kanya?
a. Maraming bagay ang sinabi ni Jesus kay Paul - higit sa ating mahaharap sa isang aralin. Ngunit, maraming mga tiyak na bagay na nais nating harapin sa natitirang aralin na ito.
b. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng mga sulat ni Paul, mahahanap natin ang tatlong pangunahing mga kategorya ng impormasyon na isiniwalat ni Jesus kay Paul tungkol sa plano ng Diyos. Sinabi ni Jesus kay Paul na:
1. Bumuo ang Diyos ng isang plano para sa atin bago Niya nilikha ang mundo - isang plano na magagawa sa pamamagitan ng Krus ni Kristo.
2. Sa pamamagitan ng Krus ni Cristo, ligal na aalisin ng Diyos ang ating mga kasalanan na ginagawa ito na para bang hindi tayo nagkasala.
3. Gagawin ng Krus para sa atin na maging lubos na kaisa kay Jesus, at sa pamamagitan ng unyon na iyon, tutuparin ng Diyos ang Kanyang plano para sa atin.

1. Ang hindi nakikita ay totoo. Bago pa ang mundo (ang nakikita na nilikha) ay mayroon nang Diyos - Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espirito Santo.
a. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay nagtamasa ng isang matalik at mapagmahal na ugnayan mula nang magpakailanman.
b. Juan 1: 1 – Gamit ang = PROS = ay may ideya ng matalik, hindi nasira, harapan na pakikipagkapwa.
2. Ayaw ng anuman, walang kailangan, pinili ng Diyos na gawing tao at anyayahan tayo sa pakikisama na iyon - ang ugnayan na tinamasa ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu mula pa noong una.
a. Inanyayahan tayo sa isang walang hanggang kaharian upang makisama sa isang Walang-hanggan na Isang tao na pumili sa atin para sa pakikipag-ugnay sa Kanya. I Cor 13:12 (face-to-face = PROS); Juan 17: 20-26
b. Ang plano ng Diyos mula noong bago Niya nilikha ang mundo ay magkaroon ng isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae na may posibilidad na magkaroon ng ugnayan sa isa't isa at pakikisama.
c. I Cor 1: 9 – Sa pamamagitan Niya kayo ay tinawag upang makasama at makilahok sa Kanyang Anak, na si Jesucristo, na ating Panginoon. (Amp)
3. Ginawa ng Diyos ang tao na katulad ng Kanyang Sarili bilang isang nilalang ay maaaring maging katulad ng Kanyang Lumikha (sa Kanyang imahe) upang ang ugnayan ay, posible. Gen 1:26
a. Binigyan ng Diyos ang tao ng isang malayang kalooban upang ang tao ay pumili ng kaugnayan sa Kanya.
b. Ang unang tao, si Adan, ang pumili ng kalayaan mula sa Diyos. Bilang pinuno ng lahi ng tao, naapektuhan ng kanyang pagpili ang buong lahi.
c. Sa pamamagitan ng kanyang pagkilos ng pagsuway, pinagsama ni Adan ang buong lahi sa kasalanan at kamatayan. Rom 5: 12-19
4. Alam ng Diyos na mangyayari ito, ngunit nilikha pa rin ang tao, sapagkat may plano siyang isipin upang tubusin ang tao mula sa kasalanan at kamatayan at makuha ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
a. Ang Pangalawang Tao ng Trinidad ay aalis sa langit, mamamatay sa laman at mamamatay bilang sakripisyo ng kasalanan para sa lahi ng tao.
b. Bilang kinatawan ng karera, pupunta siya sa Krus para sa amin bilang tayo. Sasamahan niya tayo sa kamatayan, sa ating pagkahulog.
c. Sapagkat si Jesus ay ganap na Diyos pati na rin ang buong tao, wala siyang kasalanan na Kanyang sariling babayaran, at ang kahalagahan ng Kanyang tao ay ganyan upang masiyahan ang mga pag-aangkin ng hustisya laban sa tao.
d. Kapag ang presyo para sa ating mga kasalanan ay ganap na binabayaran, nabuhay Siya mula sa mga patay at binuhay tayo kasama Siya.
Sinamahan niya tayo sa ating kasalanan at kamatayan upang mabanhaw niya tayo sa buhay at katuwiran.
I Cor 15: 45-47
5. Hanggang sa sinabi ito ni Jesus kay Paul, ang plano ng Diyos ay hindi pa buong naihayag. Mayroong mga pahiwatig nito sa OT (tulad ng Isa 53), ngunit iyan lang. I Cor 2: 7,8
a. Alam ng Diyos na hihikayatin ni Satanas na masamang lalaki ang ipako sa krus sa isang pagtatangka upang ihinto ang Kanyang ministeryo.
Lucas 22: 3; Gawa 2:23
b. Ginamit ng Diyos ang mismong gawa, at inilagay ang mga kasalanan ng mundo kay Jesus.
1. Pinagsama niya tayo kasama si Jesus sa Krus - pinarusahan tayo, pinatay, at inilibing sa pamamagitan ng, kasama ng ating kapalit.
2. Pagkatapos, binuhay tayo ng Diyos kasama ni Jesus sa bagong buhay. Tinalo niya ang diyablo sa sariling laro.
c. I Cor 2: 7 – Ngunit kung ano ang inilalabas natin ay isang karunungan ng Diyos na dating nakatago [mula sa pag-unawa ng tao] at ngayon ay ipinahayag sa atin ng Diyos; [ang karunungan] na nilikha ng Diyos at itinakda bago ang mga panahon para sa ating kaluwalhatian [iyon ay, upang maiangat tayo sa kaluwalhatian ng Kanyang presensya]. (Amp)
6. Sa pamamagitan ng Krus ni Cristo, ligal na nakuha ng Diyos ang kaligtasan para sa lahi ng tao.
a. Kapag tinanggap ng isang tao ang mga katotohanan ng ebanghelyo at kinuha si Jesus bilang Kanyang Panginoon at Tagapagligtas, ang nangyari sa Krus ay magiging epektibo para sa taong iyon. Ang kanyang mga kasalanan ay tinanggal, natanggal.
b. Maaari nang ligal na gawin ng Diyos ang taong iyon na Kanyang anak sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang buhay sa kanila. Gal 4: 4-7 (pag-ampon = pribilehiyo)
7. Kapag naniniwala ang isang tao ng mga katotohanan ng ebanghelyo, nagaganap ang isang unyon sa pagitan namin at ni Cristo. Kami (ang hindi nakikita sa atin) ay nagkakaisa kay Jesucristo.
a. Mayroong mga pahiwatig nito sa Ebanghelyo ni Juan. Juan 3: 3,5; 15: 5
b. Ngunit, sa pamamagitan ni Pablo malinaw na ipinahayag ng Diyos kung ano ang nangyayari sa atin sa bagong pagsilang.
1. Kami ay nagkakaisa kay Jesus bilang Katawan sa Ulo nito. Ef 1: 22,23
2. Kami ay nagkakaisa kay Jesus bilang isang asawa ay sumali sa isang asawa. Ef 5: 31,32
c. Col 1:27 – Para sa kalugod-lugod sa Diyos na iparating sa kanyang Tao ang kayamanan ng kaluwalhatian na nilalaman ng mga katotohanang ito kapag ipinakita sa mga pagano. Para sa paghahayag na ito ay nangangahulugang walang mas mababa kaysa sa - Si Cristo sa pagkakaisa sa iyo, ang iyong pag-asa ng kaluwalhatian. (Ika-20 Siglo)
8. Sa pamamagitan ng pag-iisa kay Cristo tayo ay naging mga bagong nilalang na nagkakaisa sa buhay sa Diyos.
a. II Cor 5: 17 – Kaya't kung ang sinuman ay kaisa ni Cristo, siya ay isang bagong pagkatao. Ang kanyang dating buhay ay lumipas na, at isang bagong buhay ay nagsimula. (Ika-20 Siglo)
b. Efe 2: 10 – Ang totoo ay tayo ang gawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa kay Cristo Jesus ay nilikha tayo para sa hangarin na gawin ang mabubuting aksyon na mayroon ang Diyos na handa, upang maibahagi natin ang ating buhay sa kanila. (Ika-20 Siglo)
c. I Cor 1:30 – Ngunit ikaw, sa pamamagitan ng iyong pagkakaisa kay Cristo Jesus ay mga anak ng Diyos; at si Cristo, sa kagustuhan ng Diyos, ay naging hindi lamang ating Karunungan, kundi maging ating Pagkamatuwid, ating Kabanalan, ating Pagkaligtas, sa gayon - sa mga salita ng banal na kasulatan - Hayaan ang mga mayayabang, magyabang tungkol sa Panginoon.
9. Para kay Paul, sa pamamagitan ni Paul, ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na ang hindi nakikitang mga kaganapan sa Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ay nagawa ang unyon na ito at ibinahagi ang buhay.
a. Sa pamamagitan ng unyon na iyon, tayo ay naging literal, aktwal, banal, walang-kapintasan na mga anak na lalaki at babae ng Diyos.
Eph 1: 4,5
b. Tayo ay literal sa kaharian ng Diyos, at, literal tayong mayroong lahat ng mga pagpapala na tinatamasa mismo ng langit. Efe 1: 3; Col 1: 12,13
c. Efe 1: 7 – Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, at sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, natagpuan namin ang pagtubos sa kapatawaran ng aming mga pagkakasala. (Ika-20 Siglo)
d. Mayroong humigit-kumulang na 130 mga banal na kasulatan (karamihan sa mga sulat ni Paul) na nagsasabi sa atin ng mga bagay na totoo tungkol sa atin ngayong tayo ay ipinanganak na muli.

1. Ito ang impormasyong ibinigay ni Jesus kay Pablo tungkol sa Kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli. Ito ay dapat na mahalaga. Ito ang inatasan ni Jesus kay Pablo na mangaral. Col 1:27
2. Efe 1: 16-20 – Tingnan kung ano ang inspirasyon ng Diyos kay Paul upang ipanalangin para sa mga Kristiyano. Tingnan kung ano ang nais ng Diyos na malaman natin.
3. II Cor 5: 16,17 – Sinabi ng Panginoon kay Paul (na nagsabi sa atin) na hindi na tayo dapat makilala ang ating sarili ayon sa laman, ngunit ayon sa mga hindi nakikitang pagbabago sa atin.
4. Ito ang diskarte ni Paul sa pag-uugali ng Kristiyano. Una, sinabi niya sa kanila kung ano sila sa pamamagitan ng kanilang pagsasama kay Kristo. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na kumilos tulad ng kung ano sila. Col 3: 9-14
5. Sinabihan tayong mabuhay ng hindi nakikitang mga katotohanan at itutuon ang ating pansin sa kanila. Kaya, dapat nating maglaan ng oras upang pag-aralan ang mga ito. II Cor 5: 7; 4:18
6. Ang mga hindi nakikitang realidad na ito ay totoo, totoo - sa kabila ng nakikita o nadarama.
a. Kami ay bahagi ngayon ng isang hindi nakikitang kaharian na nilikha ang lahat na nakikita natin, ay higit sa lahat na nakikita natin, at mababago ang nakikita natin.
b. Tayo ang sinasabi ng Diyos na tayo. Mayroon tayong sinasabi ng Diyos na mayroon tayo. Magagawa natin ang sinabi ng Diyos na magagawa natin kung nakikita natin ito o naramdaman natin o hindi.
7. Kung gugugulin natin ang oras upang magnilay-nilay sa mga hindi nakikita na realidad na ito, maaga pa, magigising tayo sa kanila at baguhin ang paraan ng pamumuhay. Juan 8: 31,32