HINDI LALAKI SA DIYOS

1. Sa loob ng isang linggo ay nakatuon tayo sa katotohanan na ang pangako ng Diyos sa Kanyang bayan ay kapayapaan ng isip sa gitna ng mga pagdurusa ng buhay. Juan 16:33
a. Ang kapayapaan na ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Ipinakikita sa atin ng Bibliya kung ano ang katulad ng Diyos at kung paano Siya gumagana at may mga kahirapan sa buhay. Ang impormasyon na ito ay naghihikayat sa amin at nagdadala sa amin ng kapayapaan ng pag-iisip.
b. Ang kapayapaan ay nagmula sa pagkaalam na ang Diyos ay sumasaatin. Samakatuwid, hindi tayo dapat matakot, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip sapagkat walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos na kasama natin.
2. Ang pahayag na walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos ay isa pang paraan ng pagsasabi: Walang masyadong mahirap para sa Diyos at walang imposible para sa Kanya.
a. Nangangahulugan ito na walang sitwasyon o pangyayari na hindi matanggap para sa Diyos. Walang masyadong mahirap para sa Panginoon na magawa o malampasan.
b. Sa araling ito ay pag-uusapan natin kung ano ang katotohanan na walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos na kasama natin ay mukhang sa isang bumagsak na mundo.

1. Ang unang pagkakataon na ang pahayag na walang masyadong mahirap para sa Diyos ay lilitaw sa Bibliya ay nasa Gen 18: 14— "Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon". Ito rin ang unang lugar na ang salitang "mahirap" ay lilitaw sa Banal na Kasulatan.
a. Ang salitang Hebreo na isinalin nang husto ay nangangahulugang gumawa ng isang bagay na kahanga-hanga, pambihirang, o mahirap.
1. Masyadong kahanga-hanga (YLT); masyadong kamangha-manghang (NAB); masyadong matigas o nakamamanghang (Amp); Mayroon bang anumang nakakagulat na hindi nagagawa ng Panginoon (Pangunahing).
2. Ang salitang madalas ay nagpapahiwatig ng mga kamangha-manghang mga gawa ng Diyos tulad ng ginawa niya sa Egypt (Ex 3:20; Aw 106: 22; Mikas 7:15). Ang punto para sa atin ay ang mga ito ay mga demonstrasyon ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos para sa Kanyang bayan.
b. Kapag binabasa natin ang konteksto ng pahayag ay nakikita natin na ito mismo ang Panginoon na nagtanong ng tanong: Mayroon bang mas mahirap sa Akin? Ang pahayag ay isang retorika na katanungan na tinanong ng epekto dahil ang sagot ay malinaw. Suriin natin kung ano ang nangyayari sa sitwasyong ito.
1. Noong si Abraham ay 75 taong gulang at ang kanyang asawa na si Sara ay 65 (tandaan na sila ay matanda at walang anak) Ipinangako sa kanila ng Diyos na ang isang anak ay ipanganak sa kanila. Gen 15: 4
2. Gen 17: 15-21 — Dalawampu't limang taon mamaya (ang mag-asawa ay walang anak) Sinabi ng Diyos kay Abraham na si Sara ay manganak ng isang bata sa susunod na taon. Talagang natawa si Abraham dahil nakakatawa ito. Nakakabaliw na usapan yan. Pareho silang matanda at hindi makagawa ng mga bata noong bata pa sila. Ito ay imposible, ayon sa lahat ng alam nila.
1. Gen 18: 1 — Hindi nagtagal, binisita ng Panginoon (Preincarnate Jesus) si Abraham. Inulit ng Panginoon ang Kanyang pahayag na "ngayong oras sa susunod na taon, babalik ako at ... Si Sarah ay magkakaroon ng isang anak na lalaki" (v10, NLT).
2. Narinig ni Sarah ang pag-uusap at natawa sa kanyang sarili. "Paano ang isang babaeng pagod na tulad ko ay may anak? At ang aking asawa ay matanda na rin (v12-NLT). Nakakabaliw na usapan yan.
3. Narinig ng Panginoon na natawa siya dahil nakakatawa ito at sumagot sa kanya ng isang katanungan: Mayroon bang mas mahirap para sa Akin (v14)? Sa madaling salita, hindi ito mas malaki kaysa sa Akin. Tapat sa Kanyang Salita, ang Panginoon bilang ipinangako niya at siya ay naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki. Gen 21: 1-3 c. Gumawa ang Diyos ng maraming imposible pangako kay Abraham (mga aralin para sa isa pang araw). Ngunit ipinakilala ng Diyos ang Kanyang Sarili kina Abraham at Sara sa pamamagitan ng Kanyang Salita upang pukawin ang tiwala o pananalig sa kanila na walang masyadong malaki (imposible o mahirap) para sa kanya. Bumalik tayo ng kaunti.
1. Gen 17: 1 — Nang magpakita ang Panginoon kay Abraham upang sabihin sa kanya (bukod sa iba pang mga bagay) na si Sara ay magkakaroon ng anak sa susunod na taon, tinukoy ng Diyos ang Kanyang sarili bilang ang Makapangyarihang Diyos. Ang mga pangalan ng Diyos ay mga paghahayag ng Kanyang katangian at katangian (mga aralin para sa isa pang araw).
2. Ang pangalang Makapangyarihang Diyos ay makabuluhan. Ang Makapangyarihan sa lahat ay nangangahulugang pagkakaroon ng ganap, walang limitasyong kapangyarihan sa lahat (Diksiyonaryo ng Webster). Ang Makapangyarihang Diyos sa orihinal na Hebreo ay si El Shaddai.
A. Ang ibig sabihin ng El ay ang malakas o makapangyarihan. Ang El ay isang pangkaraniwang pangalan para sa diyos o isang diyos sa Hebreo pati na rin ang iba pang mga wika ng rehiyon na iyon. Kaya't nakikita natin ang mga pahayag tulad ng "Walang diyos (el) na tulad ng ating Diyos (El)" sa maraming lugar sa Lumang Tipan.
B. Ang pagpapares ng El kasama si Shaddai ay tumindi ang pag-iisip ng kapangyarihan o lakas na likas sa pangalang El sapagkat ang ibig sabihin ni Shaddai na makapangyarihan. Nagmula ito sa salitang-ugat na nangangahulugang maging malakas o makapangyarihan. Ang ideya ay walang isa o walang bagay na mas malakas kaysa sa Diyos na si Shaddai. Walang mas malaki kaysa sa Akin. Samakatuwid, walang masyadong mahirap o imposible para sa akin.
3. Nagpakita ang Diyos kina Abraham, Isaac, at Jacob sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat o El Shaddai. Maging si Joseph ay kilala Siya sa pangalang iyon. Gen 28: 1-3; Gen 35:11; Gen 43:14; Gen 48: 3; Ex 6: 3
2. Ang pahayag na walang masyadong mahirap para sa Diyos ay matatagpuan ng dalawang beses sa Jeremiah 32 (v17 andv27). Nabanggit ni Jeremias ang mga salitang iyon isang beses at saka inulit ng Panginoon ang pahayag na ito.
a. Kailangan namin ang konteksto ng kasaysayan. Nang dinala ng Diyos ang Israel sa Canaan upang manirahan (bandang 1451 BC) binalaan sila ng Panginoon na kung sasamba sila sa mga diyos ng mga taong nakatira sa paligid nila, aalisin sila sa lupain.
1. Paulit-ulit na tinalikuran ng Israel ang Makapangyarihang Diyos upang sumamba sa mga diyos na diyos. Nagpadala ang Diyos ng maraming mga propeta sa Kanyang mga tao (kasama na si Jeremiah) upang tawagin silang pabalik sa Kanya at babalaan sila ng paparating na pagkawasak kung hindi sila bumalik sa Kanya.
2. Ang Israel ay hindi nakinig sa mga propeta at noong 586 BC Ang Jerusalem at ang Templo ay nawasak ni Nebukzzer, Hari ng Babilonya. Lahat maliban sa pinakamahirap na tao ay dinala bilang mga bihag sa Babilonya kung saan sila ay nanatili sa loob ng 70 taon,
A. Si Jeremias ay isang labing-isang oras na propeta. Nang magsimula ang kanyang ministeryo, huli na upang pigilan ang mga taga-Babelonia na malupig sila. Inatasan ng Diyos si Jeremias na sabihin sa Israel na ang tanging paraan upang maiwasan ang ganap na pagkawasak ng kanilang bansa ay ang pagsuko kay Nebuczzer at maging kanyang mga sakop. Ang mensahe ni Jeremiah ay hindi naging popular.
B. Nang naganap ang pangyayaring ito sa Jeremias 32, isang taon bago ang pagkawasak (587 BC), si Jeremias ay nabilanggo (salamat kay Haring Zedekias ng Juda), at ang Jerusalem ay napapaligiran, nagdurusa sa gutom at sakit. v1-5
b. Ang Panginoon ay nagsalita kay Jeremias at sinabi sa kanya na bumili ng lupa mula sa kanyang pinsan sa lupain ng Benjamin sapagkat, ayon sa Panginoon, ang mga tao ay balang araw muling magmamay-ari ng lupa at mamuhay ng normal na pamumuhay. v6-15
1. Nang mabili ang lupain at nabuklod na ang gawa, si Jeremias ay nanalangin ng isang panalangin sa Diyos (v16-25). Sa kanyang dalangin ginawa niya ang pahayag na walang masyadong mahirap para sa Diyos (parehong salita tulad ng Gen 18:14). v17 — Wala kang magagawa (Basic); walang imposible sa iyo (NAB). 2. Ang impormasyong sinabi ng Diyos kay Jeremias ay tila imposible, na ang Kanyang mga tao ay mabubuhay sa lupain muli matapos ang kumpletong pagkawasak nito at ang kanilang pagtanggal sa lupain. Ngunit ipinahayag ni Jeremias: Hindi ito mas malaki kaysa sa iyo.
A. Tandaan na sa kanyang dalangin isinalaysay ni Jeremias ang bigness ng Diyos: Ginawa mo ang langit at lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ikaw ay mapagmahal at mabait. Lahat kayo ay makapangyarihan (lahat ng makapangyarihan). Mayroon kang lahat ng karunungan. Gumagawa ka ng malaki at makapangyarihang mga kababalaghan sa Egypt (Ex 3:20).
B. Ang nakikita ko ay masama at malaki at malaki ang 'pagpalala nito bago ito gumaling. Gayunpaman pinili ko ang Iyong Salita. May pag-asa sa isang walang pag-asa na sitwasyon dahil hindi ito mas malaki kaysa sa Iyo.
c. Nagsalita muli ang Diyos sa kanya: v26 — Ang Panginoon ay nagpapatunay ng retorikal na tanong: Mayroon bang mas mahirap para sa Akin? Sa madaling salita, sinabi ng Panginoon sa propeta: Tama na si Jeremiah. Walang imposible para sa Akin. Walang masyadong mahirap para sa Akin. Isinalaysay ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa Israel at pagkatapos ay inilarawan ang pagpapanumbalik na darating sa isang araw.
1. Maaaring mapanalangin ni Jeremiah ang ganito: Nabilanggo ako. Walang may gusto sa akin. Maraming beses akong binugbog kaysa sa hindi ko mabibilang. Walang nakikinig sa akin. Sa tingin ng mga tao ako ay isang taksil. Ang aking buhay ay mababago sa sakuna na hindi ko ito sanhi. Wala akong nagawang kasalanan. Hindi ako mabubuhay upang makita ang magandang araw ng pagbabalik sa lupain. Kung ginawa niya ito, ito ay makagulo sa kanyang puso. Juan 14:27
2. Si Jeremiah ay hindi natatakot o pait sa harap ng totoong sakuna dahil alam niya na may higit sa buhay kaysa sa buhay na ito.
A. Ito ay isang aralin para sa isa pang araw, ngunit naintindihan niya na mayroong isang buhay na darating at na ang panghuli yugto para sa mga pagbabalik ng mga paghihirap at sakit ng buhay ay nauna.
B. Nagawa niyang magdala ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa dahil naintindihan niya na ang lahat ng pagkawala at lahat ng mga kawalang-katarungan ay mababalik din sa buhay na ito o sa darating na buhay dahil walang mas malaki kaysa sa Diyos. Rom 8:18; Heb 11: 32-40

1. Ang pagkabahala o pagkabalisa ay isang anyo ng takot. Ito ay tinukoy bilang pagkabalisa ng isip (sa ibang salita, kakulangan ng kapayapaan) ay karaniwang sa isang paparating o inaasahang sakit. Ang pagkabalisa ay nangangahulugang matakot sa maaaring mangyari o hindi maaaring mangyari (Diksiyonaryo ng Webster).
a. Nang sinabi ni Jesus na "Huwag kang mag-alala" Hindi niya ibig sabihin na "Huwag makaramdam ng ilang mga damdamin" kapag nahaharap ka sa mga hamon sa buhay. Nangangahulugan ito na huwag mabagabag o pukawin ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila.
1. Ang damdamin ay pinasigla ng nakikita natin sa paligid. Kung may nakikita kang kakulangan ay makaramdam ka ng pagkabalisa. Iyon lang ang paraan ng aming mga kable. Ang mga damdaming ito ay sinamahan ng pagkabalisa, nakakabagabag na mga kaisipan — Ano ang gagawin ko? Paano ako makakaligtas?
2. Huwag isiping nagmula sa isang salitang Griyego na nangangahulugang mag-disunite. Mayroon itong ideya ng pagkagambala
Ang mga saloobin at damdamin na ito ay umaakit sa ating pansin mula sa kung ano talaga ang mga bagay. Ang Lumikha ng lahat ay ating makalangit na Ama. At mahal Niya tayo at inaalagaan ang Kanyang nilikha.
b. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod: Kapag nakakita ka ng kakulangan (o isang papahamak na karamdaman) at naramdaman ang pagkabalisa na ibinubunga nito, huwag tumuon sa: Ano ang kakainin natin o isusuot. Ilagay ang iyong pokus sa Diyos at ang Kanyang matapat na mapagmahal na pangangalaga sa Kanyang nilikha. Tumingin sa pangangalaga ng Diyos sa Kanyang mga ibon at bulaklak at alalahanin na mahalaga ka sa Kanya kaysa sa kanilang ginagawa. v26-31
1. Sinasabi namin oo at amen sa ito kapag nakaupo kami sa simbahan na nakikinig na ipinangangaral. Ngunit sa totoong buhay, kapag mayroon kang tunay na mga pangangailangan at tila walang mga pagpipilian, ito ay mabaliw na pag-uusap, nangangahulugang tila walang katotohanan sa aming isipan. Hindi kinakailangan na magkaroon ng kahulugan sa aming isipan.
2. Tumutuon sa-Ano ang kakainin ko? Ano ang iinumin ko? Saan ako makakakuha ng mga damit? —Ang higit na makatuwiran upang ituon. Mas nakakaintindi sa iyong isipan ang mga bagay na iyon.
A. Kung maaari mong ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng pagtuon sa kanila, pagkatapos gawin ito. Kung hindi, tumuon sa Isa na mas malaki kaysa sa lahat ng ito at maaaring ayusin ang mga bagay. Magdadala ito ng kapayapaan sa iyong kaluluwa.
B. Sinabi ni Jesus: Huwag tumuon sa mga bagay na wala kang magagawa tungkol sa (v27). Tumutok sa kung ano ang maaaring gawin ng Diyos na malaki.
2. Sinabi ni Pablo na kapag nag-aalala ka, itutuon mo ang iyong pagtuon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. Phil 4: 6-7.
a. Sa madaling salita, pumupunta ka sa Diyos at, tulad ni Jeremiah, kinikilala ang Kanyang bigness. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit Gawin mo, Lord. Hindi ko maaayos ang Lord na ito, ngunit magagawa mo.
b. Ang pasasalamat o pasasalamat ay nagmumula sa pag-alam na, sa harap ng kakulangan o nagbabagabag na kaguluhan, mayroon ka ng kailangan mo dahil may kasama ka sa Diyos at walang makakarating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos.
c. Pansinin, ang talatang ito ay hindi nagsasabi na kapag pupunta ka sa Diyos ang iyong mga pangyayari ay magbabago kaagad at mawawala ang problema. Sinasabi nito ang kapayapaan na pumasa sa pag-unawa ay darating sa iyo. 1. Ang pag-unawa ay isang pangngalan na nangangahulugang pag-iisip, ang talino, ang upuan ng pag-unawa. v7 —Pagtataya na lumalagpas sa lahat ng ating mga kapangyarihan ng pag-iisip (Weymouth).
2. Ang kapayapaan na pumasa sa pag-unawa ay napakaganda sa isang sermon. Ngunit dapat mong maunawaan na sa totoong buhay, ang kapayapaan na nagpapasa ng pag-unawa ay katawa-tawa sa aming isipan. Kapag, ayon sa paningin, pakiramdam, at dahilan ay dapat kang maging himala at mahulog — gayunpaman nagagawa mong matapang at makatotohanang ipahayag: Hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos, samakatuwid, ito ay mabuti sa aking kaluluwa — iyon ang mabaliw na pag-uusap.
A. Para sa 100 taong gulang na sina Abraham at 90 taong gulang na si Sarah na ipinahayag: Kami ay magkakaroon ng isang anak dahil ikaw ay mas malaki kaysa sa pagka-baog at pagtanda - iyon ay katawa-tawa Nakakabaliw na usapan yan.
B. Para masabi ni Jeremiah: Ang kumpletong pagkawasak ng buhay at sibilisasyon tulad ng alam ko na hindi ito mas malaki kaysa sa iyo - katawa-tawa iyon. Nakakabaliw na usapan yan.
d. Gayunpaman, hindi ito baliw na pag-uusap. Ito ang paraan ng mga bagay na ayon sa Diyos. Maaari siyang gumawa ng isang paraan kung saan walang paraan sapagkat walang mas malaki kaysa sa Kanya. Walang imposible, walang masyadong mahirap para sa Kanya. Siya ay Diyos na Makapangyarihan sa lahat.
e. Ito ang hitsura ng kapayapaan na nagpapasa ng pag-unawa. Hindi ito isang pamamaraan upang malutas ang iyong problema. Lumalabas ito sa iyong pananaw sa katotohanan. Totoo ang Diyos. Kasama niya ako. At malaki siya.
3. Ang problema ay, sa harap ng problema, lahat tayo ay natural na mag-ayos sa kung paano ito maiayos sa halip na sa bigness ng Diyos.
a. Sinakop natin ang ating isipan: Bakit ito nangyari? Ano ang mali sa akin? Anong problema mo? Paano ayusin ito ng Diyos? Paano ko ito maaayos? Sa halip, dapat nating ituon ang: Walang imposible para sa Diyos (hindi ito malaki kaysa sa Kanya). Mabuti ito sa aking kaluluwa (Lahat ito ay mabuti; purihin ang Panginoon).
b. Ang Bibliya ay nagbibigay halimbawa ng halimbawa ng mga malaking problema na hindi mas malaki kaysa sa Diyos. Mayroon siyang solusyon at nagawa niyang magdala ng paglaya. Ang mga babaeng baog ay nagsilang ng mga anak. Ang mga hindi magagandang sakit at hindi maibabalik na mga kondisyong pisikal ay gumaling. Patay na bagyo. Ang matinding lakas ng kaaway ay natalo. Binaligtad ang kamatayan. Binaligtad ang kakulangan. Ngunit ang pagliligtas ng bawat isa ay mukhang iba.
1. Ang isang nakamamatay na bagyo ay napakalma (Marcos 4: 35-41). Sa isa pang kaso, ang barko ay nasira, ngunit ang buhay ng lahat ay naligtas (Gawa 27).
2. Ang pagpapagaling ay dumating sa mga katawan sa maraming paraan: naghuhugas sa pool ng Siloam (Juan 9: 1-7); Inunat ni Jesus ang Kanyang kamay (Mat. 8: 1: 3); nakakakuha ng kama at naglalakad palayo (Mat 9: 1-6); hinawakan ang laylayan ng damit ni Jesus (Marcos 5: 25-34).
3. Ang paglalaan ay dumating sa pamamagitan ng mga isda at tinapay na pinarami (Mat 14: 13-21); ang mana na lumilitaw sa lupa (Ex 16: 14-15); ang mga uwak ay naghatid ng tinapay at karne (I Mga Hari 17: 1-6); ang tubig ay naging alak (Juan 2: 1-11); naging mapait na tubig ang mapait na tubig (EX 15: 23-26); ang tubig ay dumaloy mula sa isang bato (Exo 17: 1-7); ang isang barya ay natagpuan sa bibig ng isang isda (Mat 17:27) pangingisda kung saan wala pang nakitang isda (Lucas 5: 1-6).