WALA NANG IMPOSSIBLE PARA SA DIYOS

1. Ang kapayapaan ay dumating sa atin lalo na sa pamamagitan ng Salita ng Diyos sapagkat nagbibigay ito sa atin ng tunay na halimbawa ng buhay kung paano gumagana ang Diyos sa gitna ng mga problema sa buhay para sa Kanyang bayan. Ang impormasyong ito ay nagbibigay sa amin ng kapayapaan ng pag-iisip.
a. Ang isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ay ang kuwento ni Joseph. Ipinapakita sa atin ng ulat na ito kung paano makukuha ng Diyos ang mga malubhang pagsubok at ilabas ang mahusay na kabutihan sa kanila habang sinusuportahan niya at pagkatapos ay iligtas ang Kanyang bayan. Gen 37-50
b. Ang Bagong Tipan ay nagbibigay sa amin ng isang maikling buod na pahayag tungkol sa nangyari kay Joseph. Sinasabi sa atin ng Mga Gawa 7: 9-10 na si Joseph ay nakaranas ng isang malaking pagsubok, ngunit ang Diyos ay kasama niya at iniligtas siya. Pansinin na ang talatang ito ay nagbubuod ng lahat ng ginawa ng Diyos para kay Joseph sa apat na salita: Ang Diyos ay kasama ni Jose.
c. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng isip habang hinaharap natin ang mga pagsubok sa buhay sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Hindi natin dapat katakutan sapagkat walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos na kasama natin. Isa 41:10; Isa 43: 1-2
2. Ang pahayag na walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos ay isa pang paraan ng pagsasabi na walang masyadong mahirap para sa Diyos at walang imposible para sa Kanya. Ginagawa ng Bibliya ang parehong mga pahayag na ito tungkol sa Diyos sa maraming lugar. Isaalang-alang namin ang dalawang halimbawa sa huling aralin.
a. Gen 18: 14 — Nang matanda na sina Abraham at Sara upang magkaroon ng mga anak, sinabi sa kanila ng Diyos na magkakaroon sila ng isang anak na lalaki. Walang anak sila noong bata pa sila, at ngayon, sa kanilang katandaan, ipinangako sa kanila ng Diyos ng isang imposible.
1. Nang tumawa si Sarah sa kanyang sarili, ("Paano maipanganak ang isang pagod na babae na katulad ko? At ang aking asawa ay matanda na rin", v12, NLT), tinanong ng Panginoon ang tanong: Mayroon bang mas mahirap para sa Akin?
2. Tunay na nagkaroon siya ng isang sanggol sa susunod na taon. Sinasabi ng Heb 11:11 na si Sara ay tumanggap ng lakas (o supernatural na kapangyarihan mula sa Diyos) upang gumawa ng isang imposible: magbuntis at manganak ng isang bata kapag siya ay masyadong matanda.
b. Jer 32:17; Jer 32: 27-Nang ang propeta Jeremias ay nahaharap sa ganap na pagkawasak ng buhay dahil alam niya ito (ang Jerusalem at ang Templo ay malapit nang masira at pilit na inalis ang kanyang mga tao sa kanilang lupain ng Imperyo ng Babilonya), sinabi sa kanya ng Diyos na bumili ng lupa sa Israel dahil ang kanyang mga tao ay isang araw manirahan sa lupain muli.
1. Sinunod ni Jeremias ang Panginoon at binili ang lupain. Kinilala ng propeta na kahit na imposible na may hinaharap para sa kanyang mga tao, walang masyadong mahirap para sa Diyos.
2. Sinagot ng Diyos si Jeremiah: Tama na. Walang masyadong mahirap para sa Akin. (Sasabihin namin ang higit pa tungkol sa sitwasyon at pag-iisip ni Jeremias sa susunod.)
3. Sa araling ito titingnan natin ang isa pang lugar na sinasabi ng Bibliya na walang napakahirap para sa Diyos — ang Aklat ni Job.
a. Iniulat ng Bibliya na ang isang lalaki na nagngangalang Job ay nakaranas ng malaking kapahamakan at pagkawala sa kanyang buhay. Nawala ni Job ang kanyang kayamanan (baka, asno, tupa, kamelyo, tagapaglingkod, pastol, at mga bukid) sa mga magnanakaw at isang natural na kalamidad. Nawalan siya ng kanyang mga anak na lalaki nang ang bahay na kanilang pinag-kainan ay gumuho sa panahon ng isang bagyo. At, nawala ang kanyang kalusugan sa isang matinding sakit sa balat. Job 1: 13-19; Job 2: 7
b. Ngunit ang Diyos, Sino ang mas malaki kaysa sa anumang bagay na dumarating, ay naghatid kay Job at ibinalik sa kanya kung ano ang nawala sa kanya na ipinakita sa amin na walang imposible para sa Diyos - kahit na tila hindi maibabalik na mga sitwasyon.

1. Ang mga tao ay maling naniniwala na ang kwento ni Job ay nagpapakita na pinahihintulutan ng Diyos na pinahihirapan ng demonyo ang Kanyang mga tagapaglingkod para sa mga dakilang kadahilanan na alam lamang sa Panginoon at dapat nating basta tiwala ang Kanyang mga layunin.
a. Ngunit hindi ito maaaring mangyari dahil ito ay taliwas sa ipinakita sa atin ni Jesus tungkol sa Diyos habang nasa lupa.
Ipinahayag ni Jesus: Kung nakita mo ako, nakita mo ang Ama sapagkat ginagawa ko lamang ang ginagawa ng Ama. Sinasalita ko ang Kanyang mga salita at ginagawa ang Kanyang mga gawa sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa Akin. Juan 5:19; Juan 14: 9-10
b. Kapag nabasa natin ang mga Ebanghelyo ay napag-alaman natin na si Jesus ay hindi kailanman pinahirapan ang Kanyang Mismo ni Siya ay nakipagtulungan sa diyablo upang pinahirapan ang sinuman. Nilinaw ni Jesus: Mabuti ang Diyos at masama ang demonyo. Juan 10:10
1. Ang Diyos at ang Diablo ay hindi nagtutulungan. Ang Bibliya ay hindi kailanman tumatawag sa diyablo na katrabaho ng Diyos, tool sa pagtuturo, o paglilinis ng instrumento. Ang diyablo ay tinawag na isang kalaban. Ang pangalang Satanas ay nangangahulugang kalaban. Palaging itinuring ni Jesus si Satanas bilang isang kaaway. Mat 4:10; Mat 12:26; Mat 16:23
2. Si Jesus ay naparito sa mundo upang sirain ang mga gawa ng diyablo, hindi gumana sa diyablo upang pinahirapan ang mga tao ng Diyos. I Juan 3: 8
2. Ang mga tao ay nagkakamali na naniniwala na ang Aklat ng Job ay nagpapaliwanag kung bakit napakaraming hindi karapat-dapat na pagdurusa sa mundo (ibig sabihin, pinahihintulutan ng soberanong Diyos na maapi ang Kanyang piniling piniling mga lingkod para sa mga kadahilanan na kilala lamang sa Kanya). Ngunit ang libro ay hindi isinulat para sa layuning iyon. Tinanong ni Job kung bakit hindi bababa sa dalawampung beses at walang sagot na ibinigay sa kanya.
a. Tatlo sa mga kaibigan ni Job, na dumating sa pagpapasaya sa kanya sa kanyang mga gulo, na iniugnay ang kanyang pagdurusa sa ilang kasalanan na dapat niyang gawin. Ngunit ang lahat ng mga tao ay pinagsabihan ng Diyos dahil sa kanilang mga konklusyon tungkol sa kung bakit dumating ang pagdurusa kay Job
1. Hindi tinalakay ng aklat kung bakit lampas sa pangkalahatang impormasyon na si Satanas ang pinagmulan ng pagdurusa ni Job. Bilang unang rebelde sa sansinukob, si Satanas ang responsable sa impiyerno at sakit sa puso sa mundong ito. Bakit nangyari kay Job ang mga trahedyang ito? Narito ang maikling sagot: Sapagkat iyon ang buhay sa isang sinumpa na lupa.
2. Dahil sa mga epekto ng kasalanan ni Adan sa sangkatauhan, ang mga masasamang tao na may mga bumagsak na natures ay nagnanakaw at nagnanakaw (Rom 5:19; Mat. 6:19). Dahil sa epekto ng kasalanan ni Adan sa paglikha, ang mga likas na sakuna at mga bagyo sa pagpatay ay nakakasira sa buhay at pag-aari (Gen 3: 17-19; Roma 8:20). Dahil sa epekto ng kasalanan ni Adan sa ating mga katawan, sila ay napapailalim sa sakit at kamatayan (Rom 5:12).
b. Ang Bibliya ay progresibong paghahayag. Unti-unting inihayag ng Diyos ang Kanyang Sarili at ang Kanyang plano ng pagtubos sa pamamagitan ng mga pahina ng Banal na Kasulatan hanggang sa ang buong ilaw ng paghahayag ng Diyos ay ibinigay kay Jesus (Heb 1: 1-3). Samakatuwid, ang Lumang Tipan ay dapat maunawaan sa mga tuntunin ng ipinakita sa atin ni Jesus tungkol sa Diyos. Nangangahulugan ito na dapat itong basahin sa ilaw ng Bagong Tipan sapagkat mayroon itong mas malaking ilaw o paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Jesus (mga aralin para sa isa pang araw).
1. Ang Santiago 5:11, ang tanging komento ng Bagong Tipan tungkol kay Job, ay pinupuri ang kanyang pagbabata. Nanatili siyang tapat sa Diyos sa kabila ng kanyang mga kalagayan. At, ang daanan ay nakakakuha ng pansin sa pagtatapos ng kwento ni Job. "Narinig mo ang pagtitiis ni Job at kung paano siya pinagtatrabahuhan ng Panginoon sa wakas, at sa gayon nakita mo na ang Panginoon ay maawain at puno ng pag-unawa. (JB Phillips)
2. Nabasa namin si Job at nagtanong, "Bakit nangyari ito?" ngunit ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni James, ay nagtuturo sa atin kung paano napunta ang kwento ni Job. Kapag nabasa natin ang pagtatapos ng kwento ay nakita natin na binawi ng Panginoon ang pagkabihag ni Job at binigyan siya ng dalawang beses tulad ng dati. Santiago 42:10
c. Si Job ang pinakaunang (o pinakaluma) na libro ng Bibliya. Ito ay isinulat ni Moises sa loob ng apatnapung taon na siya ay nanirahan sa mga disyerto ng Madian (Ex 2: 15-22). Ang Madian ay malapit sa lupain ng Uz kung saan nakatira si Job. Ang mga kaganapan na naitala sa libro ay naganap nang mas maaga kaysa sa buhay ni Moises, sa panahon nina Abraham, Isaac, at Jacob (ang mga patriarch).
1. Narinig ni Moises ang kwento ni Job at, sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, na-translate ito. Ito ay inilaan upang bigyan ng inspirasyon ang Israel kapag sila ay naulipon sa Egypt nang walang tila paraan.
2. Ito ay inilaan upang ipakita sa kanila na walang mas malaki kaysa sa Diyos. Walang masyadong mahirap para sa Diyos. Walang imposible para sa Diyos. Inihatid niya ang mga nagdurusa sa ilalim ng nagdurusa na pagkaalipin.

1. Una, makuha natin ang konteksto. Karamihan sa mga libro ay isang pag-uusap sa pagitan ni Job at ng kanyang mga kaibigan habang sinubukan nilang malaman kung bakit nangyari sa kanya ang lahat ng masasamang bagay na ito, habang pinanatili ni Job na wala siyang nagawa na karapat-dapat sa nangyari sa kanya.
a. Dahil sa maling akala ni Job na ang Diyos ay nasa likuran ng kanyang mga problema, nadama niya na ang Diyos ay nakakagambala sa mga bagay at kung maaari niyang kausapin ang Panginoon, itutuwid niya siya. (Job 23: 1-10; Job 24: 1-25). Sa wakas, sinagot ng Diyos si Job mula sa isang buhawi (Job 38-41).
b. Sa pagtatapos ng tugon ng Panginoon kay Job, sinabi ni Job na ang pahayag ay walang masyadong malaki para sa Diyos. Pansinin ang iba't ibang mga pagsasalin ng Job 42: 2 — Inaamin kong may magagawa ka, na walang masyadong mahirap para sa iyo (Moffatt); Makapangyarihan ka; kung ano ang ilalagay mo, maaari mong gawin (Jerusalem); Magagawa mo ang lahat ng mga bagay, At na walang layunin sa iyo ay maaaring mapigilan (ASV).
1. Kung ano man ang ipinahayag ng Diyos kay Job tungkol sa Kaniyang Sarili, nagdulot ito kay Job na magpahayag: Walang masyadong mahirap para sa iyo! May magagawa ka !! Kapag binabasa natin ang sagot ng Diyos kay Job ay napag-alaman natin na pinag-usapan ng Panginoon ang tungkol sa Kanyang katapangan — ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kapangyarihan tulad ng ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang nilikha.
A. Tinanong niya kay Job ang isang serye ng mga retorikal na tanong: Nasaan ka noong inilatag ko ang mga pundasyon ng mundo? Sino ang naghahawak ng lahat ng ito ngayon? Maaari mo bang kontrolin ang paggalaw ng mga bituin o ang mga ulap? Maaari mo bang pakainin ang mga nilalang ng lupa? Ano ang alam mo tungkol sa mga kambing sa bundok at ligaw na asno? Sino ang nagbibigay ng lakas sa kabayo o sa lawin ng paglipad nito? Maaari mo bang kontrolin ang pinakamakapangyarihang mga hayop sa lupa — ang behemoth at leviathan?
B. Marami sa sagot ng Diyos na hindi natin tatalakayin ngayon, ngunit tandaan ang punto para sa ating talakayan. Sa harap ng isang mahusay na pagsubok kung saan kailangan ni Job ng paglaya, binigyan ng Diyos si Job ng isang paghahayag ng Kanyang katapangan. At nakita ito ni Job
2. Iyan ang parehong paghahayag na ibinigay ng Diyos kay Abraham nang ipinangako ng Panginoon kay Abraham na imposible. Inihayag ng Panginoon ang Kanyang sarili kay Abraham bilang ang Makapangyarihang Diyos. Gen 17: 1
A. Ang pangalang ito ay El Shaddai sa orihinal na wikang Hebreo. Ang ibig sabihin ng El ang malakas o makapangyarihan. Ang ibig sabihin ng Shaddai ay malakas at binibigyang diin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ideya ay walang isa o walang bagay na mas malakas kaysa sa Diyos na si Shaddai.
B. Ang Diyos ay tinawag na Makapangyarihan-sa-lahat o Shaddai ng tatlumpu't isang beses sa Aklat ni Job, higit pa sa lahat ng iba pang mga oras na ginagamit ito sa pinagsama ng Lumang Tipan.
c. Ang sagot ng Diyos sa mga tanong ni Job tungkol sa pagkalugi ng hindi nararapat na pagdurusa sa mundong ito ay hindi na gumagawa ako ng masama sa mga tao dahil sa matataas na mga kadahilanan na kilala lamang sa Akin. Ang sagot niya ay ay: Hindi mahalaga kung ano ang iyong paraan sa isang pagkahulog, sinumpaang mundo - mas malaki ako at ihahatid kita.
1. Tandaan na nang ipanalangin ni Jeremias ang kanyang dalangin sa Diyos matapos niyang bilhin ang lupain sa isang bansa na malapit nang masira, isinalaysay niya ang katapatan ng Diyos at pagkatapos ay napagpasyahan na walang masyadong malaki para sa Kanya. Jer 37: 16-25
2. Tandaan na nang sabihin ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na huwag mag-alala tungkol sa kung saan darating ang mga paglalaan ng buhay, sinabi niya sa amin na tingnan ang pangangalaga ng Diyos sa mga ibon at bulaklak. Mat 6: 25-33
2. Job 42: 10 — Pinagbago ng Panginoon ang pagkabihag kay Job at ibinalik sa kanya ang paulit-ulit na nawala. Sinakop ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng kasamaan na dumating laban kay Job. Ang pinakadakilang baril ng diyablo na bahagi ng buhay sa isang kasalanan na isinumpa sa lupa - ang pagnanakaw, pagkawasak, sakit, at kamatayan - ay binalikan ng kapangyarihan ng Diyos.
a. Si Job ay talagang isang mini kuwento ng pagtubos. Ito ang unang lugar sa Bibliya kung saan nabanggit ang pangalang Manunubos. Job 19: 25-26
1. Tandaan, iyon ang tungkol sa lahat. Iyon ang malaking larawan. Ang Diyos ay nagtitipon ng isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae. Ang Diyos ay muling naglalaan o naghahatid ng lahat na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus mula sa pagkaalipin sa kasalanan, katiwalian, at kamatayan.
2. Si Job ang kwento ng isang tao na tinubos mula sa mga kaguluhan ng Diyos sa buhay na ito. Ngunit larawan din nito ang darating na pagtubos na magagawa ni Jesus sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Ito ay isang aralin para sa isa pang gabi, ngunit tandaan ang isang punto.
A. Ang pagtukoy ni Job sa kanyang Manunubos ay ginawa sa kadahilanan na alam niya na siya ay mamamatay, ngunit hindi iyon ang wakas ng kanyang kwento. Dahil sa gawa ng kanyang Manunubos (Hesus), alam ni Job na siya ay isang araw na tatayo sa mundo muli sa kanyang katawan na naibalik sa buhay kasama ang kanyang Manunubos.
B. Job 42: 12-13; Job 1: 2-3 – Tandaan na nang iligtas ng Diyos si Job ay binigyan Niya ng doble ang nawala. Ngunit mayroon lamang siyang sampung anak sa buhay na ito. Paano doble iyon? Si Job ay may sampung anak pa bilang karagdagan sa mga pansamantalang nawala sa kanya, ngunit hindi nawala magpakailanman.
b. Upang lubos na pahalagahan ang bigness ng Diyos at ang pagpapanumbalik na ibinibigay niya ay dapat tayong magkaroon ng isang walang hanggang pananaw. Upang mabuhay nang walang takot, upang mabuhay nang may kapayapaan ng pag-iisip, dapat nating malaman na mayroong higit sa buhay kaysa lamang sa buhay na ito. Ang ilang pagpapanumbalik ay dumating sa buhay na ito at ang ilan sa darating na buhay.
1. Walang pagkawala ay malaki kaysa sa Diyos. Ang katotohanang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng pagkawala at pinapagaan nito ang takot na kinakaharap nating lahat, kahit gaano kalaki ang ating kinakaharap, hindi ito malaki sa Diyos. Kahit na hindi maibabalik, hindi matatanggap na mga pangyayari ay mababalik at maayos sa buhay na darating sa kamay ng Makapangyarihang Diyos.
2. Alalahanin mo si Jeremias? Paano siya magkakaroon ng kapayapaan ng isip kapag ang buhay tulad ng alam niya na malapit nang mapahamak at siya mismo ay mamamatay sa loob ng ilang maikling taon?
A. Bagaman hindi siya pinatay sa pagkawasak ng Jerusalem, namatay si Jeremias pagkalipas ng ilang taon sa Egypt kung saan kinuha siya laban sa kanyang kalooban ng mga rebelde na sumusubok na labanan ang Babilonya. B. Alam niya na may higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito at kahit na ang kamatayan ay hindi malaki kaysa sa Diyos. Pansamantalang paghihiwalay lamang ito. Isang araw na tatahan si Jeremiah sa kanyang lupain naibalik.
3. Gumagawa tayo ng dalawang pangunahing pagkakamali sa harap ng mga pagsubok sa buhay, kapwa nito nakawan ng kapayapaan at pinatataas ang ating takot.
a. Tumutuon kami sa pagsubok upang malaman kung bakit ito nangyari at kung ano ang ating (at / o Diyos) ay gumagawa ng mali. Bakit nangyayari ang masamang bagay? Sapagkat iyon ang buhay sa isang sinumpa na lupa. Alalahanin ang sagot ng Diyos kay Job ay: Tumingin sa Akin! Mas malaki ako !!
b. Sinusubukan naming makahanap ng isang mabilis na pag-aayos, isang pamamaraan na malulutas ang aming problema. Nalagpasan namin ang mensahe ni Job - na ang Diyos ay nakapagpapalaya ng mga bihag sapagkat walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Kanya - dahil sa sobrang abala nating subukin kung paano gumawa o mali si Job upang magawa natin o hindi gawin ang ginawa niya.
1. Sinasabi namin na si Job ay isang nag-aalala na natatakot at ang kanyang bakod na proteksyon ay bumagsak kaya nakuha ng demonyo sa kanya (Job 1: 5; Job 1:10; Job 3:25). O sinasabi natin na nakuha niya ang kanyang paglaya sapagkat ipinagdasal niya ang kanyang mga kaibigan (Job 42:10).
2. Hindi ko sinasabi na mayroong o hindi mga bagay na dapat nating gawin at hindi dapat gawin upang mas epektibo ang paghawak sa ating buhay at maiwasan ang ilang mga kaguluhan. Ngunit ang mga pagsubok ay darating sa ating lahat dahil iyan ang buhay sa isang bumagsak na mundo. Juan 16:33
A. Ang problema ay nakatuon kami sa kung paano nakukuha ng iba ang kanilang paglaya at subukang gawing kopya ito. Ngunit hindi iyon gumagana. Kumikilos tayo, hindi sa pananampalataya at tiwala sa Makapangyarihang Diyos, ngunit bilang isang imitator na nagsisikap na gayahin ang karanasan ng ibang tao.
B. Tumingin sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Hayaan ang Kanyang bigness na magbigay ng inspirasyon sa iyong pananampalataya habang gumagawa Siya ng paraan para sa IYO kung saan tila hindi isang paraan ng pagtakas o paglaya.
C. Naaalala mo ba si Sarah? Tumanggap siya ng supernatural na lakas upang maglihi at manganak ng isang bata (isang imposible) dahil hinatulan niya ang Diyos na nangako na maging tapat. Heb 11:11
3. Kung susuriin natin ang tala sa Bibliya, nalaman natin na kung paano ang pagliligtas at paglalaan ng Diyos sa atin ay mukhang iba para sa lahat dahil sa pakikitungo niya sa atin bilang mga indibidwal.

1. Napagtanto ko na mas madaling tumuon sa iyong nakikita at naramdaman sa sandaling ito. Ngunit, kung nais mo ang kapayapaan ng pag-iisip, kailangan mong piliin na ituon ang iyong pansin sa Diyos at sa Kanyang katapangan.
2. Ito ang katotohanan sapagkat ito ay tunay na: Walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos na kasama natin. Walang imposible para sa Kanya. At hahayaan Niya tayo hanggang sa mailabas Niya tayo. Walang dapat katakutan. Marami pang susunod na linggo!