Salita ng Diyos

1. Nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo na napinsala ng kasalanan. Dahil dito, walang anumang bagay na walang problema, walang sakit sa buhay para sa sinuman. Bahagi ng paglalaan para sa Kanyang mga tao sa gitna ng mga paghihirap at sakit ng buhay ay kapayapaan ng pag-iisip. Ang kapayapaan ng pag-iisip ay nagpipigil sa atin mula sa pagkilos. Juan 16:33
a. Ang kapayapaan ng isip ay kalayaan mula sa nakakabagabag o mapang-api na mga kaisipan at emosyon. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo kailanman nagkakaroon ng gayong mga saloobin o emosyon. Nangangahulugan ito na hindi kami ginagalaw ng mga ito. b. Ang kapayapaan ng pag-iisip ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos sapagkat ipinakikita sa atin ng Kanyang Salita kung ano siya katulad at kung paano Siya gumagana sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang impormasyong ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa at paghihikayat sa mga mahirap na oras.
2. Sa mga nakaraang aralin na tinitingnan natin ang mga ulat ng mga totoong tao na nakakuha ng tunay na tulong mula sa Diyos sa gitna ng mga mahihirap na kalagayan.
a. Natagpuan namin na paminsan-minsan ay tinatanggal ng Diyos ang maikling panalanging (tinatapos ang problema ngayon) para sa pangmatagalang mga walang hanggang resulta. Habang nagtatrabaho Siya, nagdadala Siya ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan sa maraming tao hangga't maaari, at inilalabas Niya ang tunay na mabuti mula sa tunay na masama. Ang Diyos ay may perpektong tiyempo, at pinapasan Niya ang Kanyang mga tao hanggang sa mapalabas niya sila.
b. Noong nakaraang linggo ay tiningnan namin ang kwento ni Joseph bilang isang halimbawa kung paano gumagana ang Diyos at sa mga paghihirap ng buhay sa isang bumagsak na mundo.
1. Sa Mga Gawa 7: 9-10 mayroon tayong isang Banal na Espiritu na kinasihang puna tungkol kay Joseph at sa kanyang paghihirap. Pansinin na sinasabi nito: Ang Diyos ay kasama ni Jose.
2. Sa araling ito nais nating pag-usapan ang kahulugan ng pagkakaroon ng Diyos sa atin at kung paano ang pag-alam na Siya ay kasama natin ay nagdadala ng kapayapaan ng isip.

a. Kapag natatakot ka, wala kang kapayapaan. Ang takot ay isang emosyon na pinasigla kapag nakatagpo tayo ng isang potensyal na nakakapinsalang sitwasyon na mas malaki kaysa sa makaya natin. Hindi mali ang pakiramdam ng takot. Ito ay natural.
b. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Bibliya na kapag naramdaman natin ang takot hindi natin hayaang tukuyin nito ang ating pananaw sa katotohanan o ilayo tayo mula sa ating pananalig at tiwala sa Diyos. Sinabi ni David: Kapag natatakot ako, magtitiwala ako sa iyo. Ipahayag ko ang Iyong Salita. Aw 56: 3-4
1. Hindi ito isang pamamaraan tulad ng waving bawang sa harap ng isang bampira. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang tumpak na pananaw sa katotohanan. Ang katotohanan ay ang paraan ng mga bagay. Ito ang katotohanan: Walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos na kasama mo.
2. Nang makarating ang Israel sa hangganan ng Canaan ay nakatagpo sila ng mga hadlang na mas malaki kaysa sa kanilang sarili: mga pader na may pader, mga tribo ng digmaan, at mga higante. Ang kanilang likas na reaksyon ay takot. Ngunit ang tugon nina Joshua at Caleb ay: Huwag silang matakot sa kanila sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Bilang 14: 9
c. Ang Bibliya ay gumagawa ng maraming mga pahayag tungkol sa kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng Diyos sa atin. Isaalang-alang ang dalawa sa kanila.
1. Isa 41: 10 — Huwag matakot; [walang dapat na matakot] sapagkat ako ay sumasaiyo; huwag kang tumingin sa paligid mo sa takot at malungkot, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin at palalakasin ko kayo [sa mga paghihirap]; oo, tutulungan kita; oo, aalalayan kita at panatilihin kita ng Aking matagumpay na kanang kamay ng katuwiran at katarungan. (Amp)
2. Isa 43: 1-2 — Huwag kang matakot, sapagkat nabayaran ko ang iyong pantubos; Tinawag kita sa pangalan at ikaw ay aking sarili. Kapag dumadaan ka sa malalim na tubig, kasama kita, kapag dumadaan ka sa mga ilog, hindi ka nila malalampasan; lumakad sa apoy at hindi ka maiinis, sa pamamagitan ng mga apoy at hindi ka nila masusunog. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang Banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. (NEB)
d. Ang mga talatang ito ay kilalang mga talata. Nagsasalita sila sa aming mga emosyon at nagbibigay sa amin ng ginhawa. Sa sandaling ito, kalimutan ang tungkol sa kung paano sila makaramdam sa iyo at mapansin ang sinasabi nila. Ang mga inihayag na katotohanan tungkol sa Diyos at ang Kanyang mga plano ay maaaring magpalakas sa atin kapag hindi natin nadarama ang "mabuting" emosyon.
1. Ito ang inihahayag ng Diyos sa Kanyang sarili sa tao. Ito ang nais Niyang malaman natin tungkol sa Kanya at sa Kanyang pagkatao at kung paano niya pinaplano ang pakikitungo sa amin: Ako ay kasama mo. Samakatuwid, hindi ka dapat matakot. Hindi ito mas malaki kaysa sa Akin at tutulungan kita. Huwag tingnan ang nakakatakot at nakapanghihina ng loob na mga kalagayan (huwag magambala). Tingnan mo ako. Kasama mo ako.
A. Ang salitang "kasama" ay nangangahulugang sa magkakaugnay na ugnayan (Webster's Dictionary). Ang ugnayan o ugnayan ay nangangahulugang isang aspeto o kalidad na nag-uugnay sa dalawa o higit pang mga bagay bilang pagiging o pag-aari o nagtutulungan o bilang magkatulad na uri (Diksiyonaryo ng Webster).
B. tinawag kita at ginawang ikaw ay Akin. Lumikha tayo ng Makapangyarihang Diyos para sa pakikipag-ugnay sa Kanyang sarili. Sa pamamagitan ng, pagtubos, ginawa ng Diyos kung ano ang kinakailangan upang maging posible ang magkakaugnay na ugnayan.
2. Bagaman maaari nating tingnan ang mga halimbawa sa Lumang Tipan kung saan literal na dinala ng Diyos ang Kanyang mga tao sa pamamagitan ng tubig at apoy na hindi nasaksihan (Ex 14: 26-30; Josh 4: 1-11; Dan 3: 20-27), ang apoy at tubig ay ginamit sa Banal na Kasulatan bilang isang talinghaga para sa labis na kaguluhan.
e. Tandaan, ang mga talatang ito ay hindi gaanong magandang kapalaran na pinanghahawakan natin sa gulo. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong pananaw sa katotohanan upang ikaw ay mabuhay kasama ang kamalayan na ang Diyos, na higit sa lahat at lahat, ay kasama mo.
1. Samakatuwid, para sa iyo, walang bagay na imposible o walang pag-asa na sitwasyon dahil walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos.
2. II Mga Hari 6: 16 — Iyon ang dahilan kung bakit si Eliseo na propeta ay hindi natakot sa harap ng labis na hamon. Alam niya na marami siyang mapagkukunan sa tabi niya sapagkat ang Diyos ay kasama niya.
2. Tulad ng itinuro kanina, tiningnan natin ang mga halimbawa ng Lumang Tipan kung paano nakipagtulungan ang Diyos sa Kanyang mga tao sa gitna ng kaguluhan. Ang mga account na iyon ay isinulat sa bahagi upang mabigyan tayo ng kapayapaan ng isip sa gitna ng mga pagsubok.
a. Tiningnan natin ang henerasyon na iniligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypt. Totoong sila ay talagang inalipin ng mga taga-Egypt at pagkatapos ay naihatid ng Diyos.
1. Ngunit ang nangyari sa kanila ay tinutukoy na tinubos (Ex 6: 6; Ex 15:13) sapagkat inilalarawan nito kung ano ang gagawin ng Diyos para sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng Krus ni Cristo - tubusin ang lahat na sumasampalataya kay Cristo.
2. Ang pagtubos ay nangangahulugang bumili sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang pantubos. Ang Bagong Tipan ay tumutukoy sa mga naniniwala bilang binili na mga tao sapagkat binayaran ng Makapangyarihang Diyos ang dugo ni Cristo upang mailigtas tayo sa kasalanan at gawin tayong Kanyang mga anak na lalaki at babae. I Alagang Hayop 2: 9
b. Kung titingnan natin ang kwento ng Israel nakikita natin na matapos silang tubusin ng Diyos, ipinaliwanag niya sa kanila na Siya ay kasama nila. Iyon ang isa sa mga pakinabang ng pag-aari sa Diyos sa pamamagitan ng pagtubos.
1. Siya ay malinaw at patuloy na ipinakita ang Kanyang sarili sa kanila bilang isang haligi ng ulap at isang haligi ng apoy upang mailinaw ito: Ako ay sumasaiyo. Ex 13: 21-22
2. Sa sandaling sila ay mailigtas mula sa Egypt, inutusan sila ng Panginoon na itayo ang Tabernakulo o Tolda ng Pagpupulong upang maitatag sa gitna ng kampo upang Siya ay makipiling kasama nila.
A. Gumawa ng isang santuario kung saan maaari akong tumahan sa gitna mo (Ex 25: 8). Makikipagkita ako sa iyo at makikipag-usap sa iyo (Ex 29:43). Ako ay tatahan sa gitna mo at maging iyong Diyos. Kaya't inihatid kita (Ex 29: 45-46).
B. Bagaman ang Tolda ay isang tunay na istraktura kung saan ipapakita ang pagkakaroon ng Diyos, ito rin ay isang larawan (uri) ng pagkakaroon ng Diyos kasama ng Kanyang mga tao.
3. Isaalang-alang natin ang maraming iba pang mga halimbawa ng kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng Diyos sa iyo.
a. Aw 23: 4 — Sumulat si David: Kahit na lumalakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan ay hindi ako matatakot na masama sapagkat ang Diyos ay sumasa akin.
1. Ang salmo na ito ay madalas na sinipi sa mga libing sapagkat mali ang iniisip ng mga tao na tinutukoy ni David na ang Diyos ay kasama natin sa oras ng ating kamatayan, hindi iyon ang pinag-uusapan.
2. Oo, ang Diyos ay kasama natin kapag namatay tayo, ngunit ito ay isang sanggunian sa katotohanan na nabubuhay tayo sa isang mundo na nasaktan ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan. Ang lambak ng anino ng kamatayan ang kasalukuyang buhay na ito.
A. Maaaring nasa isip ni David ang lambak ng Elah nang isinalin niya ang salmo na ito. Sa libis ng Elah ay nilaban ni David si Goliath, ang kampeon ng mga Filisteo. Pinagana siya ng Diyos na kasama ni David upang talunin ang isang mas malaki at mas malakas na kaaway.
B. At, ang tabak na dinala sa bukid ni Goliath ay naging tabak na ginamit ni David upang alisin ang ulo ni Goliath. I Sam 17:37; 51
b. Aw 46: 1 — Ang Diyos ay isang napakagaling na tulong sa problema: Ang Diyos ay ating kanlungan at lakas; isang labis na handa na tulong sa oras ng pagkabalisa (Spurrell); Ang Diyos ang ating proteksyon at lakas; isang maaasahang tulong kapag nangyari ang problema (Harrison).
1. v2-3 — Ang salmista pagkatapos ay tumutukoy sa sakuna. Ang lupa ay gumagalaw at nanginginig, na may tubig na umuungal at nababagabag ay isang larawan ng pisikal na sakuna. Ang mga imahe ng pag-agos ng tubig at pag-ilog ng mga bundok ay ginagamit din sa Banal na Kasulatan upang ipahiwatig ang kaguluhan sa politika at ang lahat ng nasasaklaw nito.
2. Gayunpaman hindi tayo matatakot. Pansinin na dalawang beses sinabi ng salmo: Diyos, ang aming kanlungan (lit: bangin o hindi naa-access na lugar; fig: depensa, mataas na moog) ay kasama natin. v7; v11
c. Aw 42: 5 — Sinabi ni David na ang pagkakaroon ng Diyos sa kanya ay kaligtasan. Sinabi ng KJV na ganito: Purihin ko ang Diyos para sa tulong ng Kanyang mukha.
1. Ang salitang isinalin na mukha ay literal na nangangahulugang mukha. Gayunpaman, sa karamihan ng oras, ginagamit ito sa isang makasagisag na paraan upang sabihin ang buong tao. Ex 33: 14-15
2. Ang salitang isinalin na tulong ay nangangahulugang kaligtasan, paghahatid, tulong, tagumpay, kasaganaan. Ang pangunahing kahulugan ay ang pagligtas mula sa pagkabalisa o panganib.
3. Tulong sa Kanyang mukha na literal na nangangahulugang: Ang Kanyang presensya ay kaligtasan. Kapag ang Diyos ay kasama mo, mayroon kang lahat ng kailangan mo upang maisagawa ito sa kung ano ang iyong pakikitungo dahil hahayaan ka niya hanggang mapalaya ka niya.
4. Gawa 7: 9-10 — Balikan natin ang kwento ni Jose. Ang komentaryo ng Bagong Tipan ay humantong sa: Si Joseph ay tumama sa isang malaking pagsubok, ngunit ang Diyos ay kasama niya at naghatid sa kanya.
a. Kung titingnan natin ang tala sa Bibliya tungkol sa paghihirap ni Jose, ang unang Banal na Banal na Espiritu na nagkomento tungkol sa kanya matapos ibenta siya ng kanyang mga kapatid na lalaki ay: Ang Diyos ay kasama niya.
b. Nagpapatuloy ang kabanatang ito kung ano ang nangyari kay Joseph sa sandaling siya ay nasa Egypt. Nabanggit nito ang tatlong magkakaibang beses na ang Diyos ay kasama niya. Gen 39: 2; Gen 39:21; Gen 39:23
1. Ipinakikita ng mga talatang ito na para kay Joseph, ang Panginoon kasama niya ay nangangahulugang nangangahulugan na: siya ay naging maunlad sapagkat ginawa ng Panginoon ang lahat ng kanyang ginawa upang umunlad. v2-3; v23
2. Ang salitang maunlad ay isa sa maraming mga salitang Hebreo na maaaring isalin nang maunlad. Ang ibig sabihin ng isang ito upang itulak pasulong. Ito ay isinalin: break out, come (malakas), lumampas, maging mabuti, maging tubo, maging maunlad.
3. Tandaan din na ipinakita ng Panginoon kay Joseph ang awa at binigyan siya ng biyaya (biyaya) sa paningin ni Potiphar at tagabantay ng bilangguan (v21; v4).
A. Ang awa ay nangangahulugang ang Diyos ay nagpakita ng kabaitan kay Jose. Ang ibig sabihin ng pabor ay biyaya, pagtanggap.
B. Si Jose ay pupunta sa lugar na ito, sa lupaing ito, sa mahabang panahon. Ngunit ang Diyos na kasama niya ay nagresulta sa pagtanggap sa gitna ng kanyang mga mananakop at pagtanggap ni Jose sa kanyang mga kalagayan na nagbigay sa kanya ng kapayapaan.
C. Sa madaling salita, inilalaan ng Diyos kung ano ang kailangan ni Jose upang mabuhay. Dinala siya ng Diyos hanggang sa mailabas niya si Jose.
1. Sapagkat ang Diyos ay kasama ni Jose, kung ano ang inilaan upang makapinsala sa kanya ay nagtrabaho para sa mabuti, at nagdala ng malaking kabutihan sa karamihan.
2. Ang Diyos kasama si Jose, pinasan niya ang mga kalagayan ni Joseph na maglingkod sa Kanyang mga hangarin habang inilabas ng Panginoon ang tunay na mabuti sa tunay na masama at pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili.

1. Ang mga tao ay may posibilidad na makinig sa mga sermon at magbasa ng Bibliya (kung nagbabasa sila ng lahat) upang makaramdam ng mas mahusay sa sandaling ito o makahanap ng isang agarang solusyon sa kanilang pinakapilit na pangangailangan. Ngunit hindi ito gumana tulad.
a. Ang matagumpay na pamumuhay na Kristiyano ay nagmula sa pagbabago ng iyong pananaw sa katotohanan upang tumugon ka sa mga isyu sa buhay na may pananalig sa Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng papuri sa Kanya. Dahil alam mo na Siya ay kasama mo at para sa iyo, tiwala ka na makikita mo ang Kanyang tulong kaya pinupuri mo Siya bago mo makita.
b. Napakalayo ng marami sa atin ang nakakakuha ng ating pananaw sa katotohanan (o kung ano talaga ang mga bagay) mula sa nakikita at nararamdaman natin sa sandaling ito. Samakatuwid, ang aming larawan ng katotohanan ay hindi tumpak.
1. Nagsusumikap tayo sa ilalim ng katiyakan na ang Diyos ay malayo sa atin dahil hindi natin nakikita o nadarama Siya. Pinipilit namin ang paniniwala na tutulong Siya sa isang katulad natin.
2. At ang katotohanan na ang aming mga kalagayan ay kakila-kilabot ay ang pangwakas na patunay na Siya ay malayo. Ang aking mga kalagayan ay masama.
c. Gayunpaman, ang Diyos ay naroroon kahit saan nang sabay-sabay (Aw. 139: 7-8; Jer 23: 23-24). Ipinangaral ni Pablo ang pagsamba sa idolo na sumamba sa mga pagano na sa Kanya tayo ay nabubuhay at gumagalaw at may ating pagkatao (Gawa 17: 27-28).
1. Walang lugar na hindi ang Diyos. Kung saan ka man pumunta, nandiyan Siya. Ginawa mo ang iyong pinakamasamang kasalanan sa presensya ng Panginoon.
2. Ang problema ay hindi tayo nabubuhay sa kamalayan o kamalayan na ang Diyos ay kasama natin. Dahil dito, kahit na Siya ay perpekto na kasama natin — nagmamahal at naghahari, at nagtataguyod ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Salita ng Kaniyang kapangyarihan — nabubuhay tayo na parang malayo Siya sa atin. At wala kaming kapayapaan sa bagyo.
2. Balikan natin sandali ang Sal 46 at Sal 42. Nagbibigay sila sa amin ng pananaw sa kung paano natin matutunan lumakad sa kapayapaan na nagmumula sa pag-alam sa Diyos ay kasama natin.
a. Pansinin na binabalaan tayo ng Awit 46:10 na tumahimik at malaman na ang Diyos ay Diyos. At sinasabing dalawang beses: Selah (v3, v11). Ang ibig sabihin ni Selah ay i-pause at mag-isip tungkol dito. Nangangahulugan pa rin upang maging malas, makapagpahinga, huminto, tumanggi.
1. v10 — Tigilan mo ang iyong pagsusumikap, at kilalanin na ako ang Diyos (Harrison); I-pause sandali at alamin na ako ang Diyos (Jerusalem).
2. Dapat tayong maglaan ng oras upang pag-isipan ang tungkol sa mga bagay na ito at pag-isipan natin ito hanggang sa tayo ay mahikayat sa mga bagay na hindi natin nakikita, mahikayat ng katotohanan na ang Diyos ay sumasaatin.
b. Tandaan na sa Awit 42: 5 Si David ay nakipag-usap sa kanyang sarili. Bakit ka nahulog, O aking panloob na sarili? At bakit ka dapat magdalamhati sa akin at makabagabag sa loob ko? Inaasahan ka sa Diyos at maghintay ka sa Kanya, sapagkat papuri pa ako sa Kanya, ang aking tulong at aking Diyos (Amp).
1. Ito ay isang halimbawa ng isang tao na huwag hayaan ang kanilang puso na maging gulo tulad ng iniutos sa atin ni Jesus.
John 14: 27
2. Sa halip na pukawin ang kanyang damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa mga problemang kinakaharap niya, kinilala niya ang Diyos kasama niya.
3. Mayroon tayong likas na hilig na tumuon sa problema at kung ano ang nakikita at nararamdaman natin. Namin obsess kung paano namin ayusin ito at kung ano ang gagawin namin.
a. Sa halip, ituon natin ang Diyos at ang katotohanan na Siya ay kasama natin upang tulungan tayo. Hayaan ang kapangyarihan ng Kanyang supernatural na Salita na gawin ang gawa nito at hikayatin ka sa hindi mo pa nakikita o naramdaman.
b. Ang nasa ilalim ay ang Diyos ay sumasaatin at makukuha Niya tayo hanggang ilabas Niya tayo. Kapag ito ang iyong pananaw sa katotohanan ay makakaranas ka ng kapayapaan na pumasa sa pag-unawa.