MGA LAYUNIN SA PAGPAPAKITA

Handa ng Diyos na Pagalingin
Kagustuhan ng Diyos na Pagalingin II
Mga Bagay sa Pagpapagaling
Marami pang Mga Bagay sa Paggaling
Paano Dumating ang Pagpapagaling
Pagpapagaling sa Pananampalataya
Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pananampalataya II

1. Upang gumaling, dapat kang magkaroon ng dalawang mahahalagang susi:
a. Dapat mong malaman na ang Diyos ay nagbigay ng kagalingan para sa iyo
ang Krus ni Kristo. Kalooban ng Diyos na pagalingin ka. Sinabi na niyang oo
sa pamamagitan ni Jesus. Isa 53: 4-6; I Pet 2:24
b. Dapat mong malaman kung paano kunin o tanggapin ang inilaan na ng Diyos.
Kinukuha natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Heb 6:12
2. Sa seryeng ito, gumugugol kami ng oras upang tingnan ang parehong mga susi.

1. Ang sakit ay hindi bahagi ng plano ng Diyos para sa tao. Efe 1: 4,5; Rom 8:29
a. Walang karamdaman sa Hardin ng Eden bago nagkasala ang tao. Gen 1:31
b. Walang karamdaman sa langit, at wala sa bagong langit
at lupa na tatatagin ng Diyos sa wakas. Rev 21: 1-4
c. Ang sakit ay nasa lupa dahil sa kasalanan. Rom 5:12
2. Kapag suriin natin ang OT nakita natin ang Diyos na manggagamot na nagpapagaling sa Kanyang mga tao.
a. Inilabas ng Diyos ang Israel na malusog, at nangako na maging kanilang doktor
at panatilihing malusog ang mga ito. Aw 105: 37; Ex 15:26; 23: 23-26; Deut 7: 12-15
b. Kapag ang mga Israelita ay nakagat ng mga nakakalason na ahas, lahat ng tumingin sa a
uri ng Krus, ang ahas na may halimaw, ay gumaling. Bilang 21: 4-9; Juan 3:14
c. Gumaling si Job; Gumaling si Ezechias; Gumaling si Naaman; Nakuha ni David
gumaling. Job 42:10; II Mga Hari 5: 1-14; II Mga Hari 20: 1-7; Aw 30: 2,3; 103: 1-3
d. Kaw 4: 20-22 – Binigyan ng Diyos ang Kanyang mga tao ng mga tagubilin sa kung paano maging malusog.
e. Isa 53 – isang larawan ni Hesus na nagdadala ng ating mga kasalanan at karamdaman upang alisin ito.
f. Ang OT ay nagtatapos sa isang pangako ng paggaling sa bayan ng Diyos. Mal 4: 2
3. Kapag suriin natin ang NT nakita natin ang Diyos na manggagamot na nagpapagaling sa Kanyang mga tao.
a. Si Jesus ang kalooban ng Diyos na kumilos sa mundo, at pinagaling Niya ang lahat
lumapit sa Kanya. Juan 4:34; 14: 9; Matt 4: 2324
b. Binigyan ng kapangyarihan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na gumaling. Mat 9: 35-38; Matt 10: 1; 7,8
c. Pagkatapos ay napunta si Jesus sa Krus at dinala ang ating mga kasalanan at karamdaman. I Pet 2:24
d. Bago pa Siya bumalik sa langit, inatasan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod
ipatong ang mga kamay sa may sakit at makita silang gumaling. Marcos 16: 15-18
e. Sa Mga Gawa, ang serbisyong ito ng pagpapagaling ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga Apostol at iba pa.
Acts 3:1-9; 5:12-16; 6:8; 8:5-8; 14:8-10; 19:11,12
f. Kapag ang paggaling ay nabanggit sa mga sulat ay nakasulat, nauunawaan, at
natanggap sa konteksto ng Aklat ng Mga Gawa.
g. Inilagay ng Diyos ang mga regalo ng pagpapagaling sa simbahan. I Cor 12:28
h. Sinabi ng mga naniniwala na ang pagdarasal ng pananampalataya ay magpapagaling sa mga may sakit. Santiago 5: 14,15
ako Rom 8: 11 – bibigyan ng banal na espiritu ang mga mortal na katawan ng mga naniniwala.
j. Ang mga naniniwala ay tinawag na Katawan ni Cristo at may pribilehiyo sa pag-angkin
Ang buhay ni Cristo para sa ating laman. II Cor 4: 10,11; 12: 9,10
4. Walang iisang halimbawa sa OT o NT kung saan tumanggi ang Diyos na magpagaling
yaong mga lumapit sa Kanya para gumaling. Gayunpaman, sa harap ng lahat ng ito, mayroon pa rin
pagtutol ng mga tao laban sa ideya na palaging kalooban ng Diyos na magpagaling.
5. Sa natitirang aralin at sa susunod na nais nating harapin ang ilan sa
pagtutol sa pagpayag ng Diyos na pagalingin ang lahat.

1. Kung gumaling lamang si Jesus upang mapatunayan na Siya ang Diyos, bakit niya pinagaling ang lahat na pumupunta
Siya? Ang isa o dalawang kilalang mga himala ay sapat na katibayan.
2. At, bakit niya sinabi sa ilan sa mga pinagaling Niya na huwag sabihin sa kanino kung kailan Siya
pinagaling sila? Mat 8: 4; 9:30; 12:16; Marcos 2:12; 5:43
3. Binibigyan tayo ng Bibliya ng isa pang dahilan kung bakit gumaling si Hesus - ang Kanyang pagkahabag.
a. Mahabagin = upang makaramdam ng pakikiramay o awa; maaaring isalin ang awa.
Mat 14:14; 20:34; Marcos 1:41: 9:22; Lucas 7:13
b. Hindi pinagaling ni Jesus ang mga tao upang patunayan ang Kaniyang kapangyarihan, pinagaling Niya upang ipakita ang Kaniyang
pag-ibig - at pagmamahal ng Ama na inihayag Niya. Aw 145: 8
c. Ang kahabagan ni Jesus sa karamihan ay nagbigay inspirasyon sa Kanya na magbigay ng kasangkapan sa mga manggagawa
Siya mismo ay mangangaral at magpapagaling. Mat 9: 35-10: 8

1. Wala nang isang taludtod na kahit na ang mga pahiwatig sa gayong mga ideya.
a. Mayroon pa tayong mga apostol ngayon. Ef 4: 11-13
b. Ang Diyos ang manggagamot, hindi ang mga apostol – Hindi Siya nagbago. Heb 13: 8; Mal 3: 6
2. Ang mga apostol ay hindi lamang ang ginamit ng Diyos upang magpagaling.
a. Lucas 10: 1-9 – Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang 70 iba pa bukod sa mga apostol upang magpagaling.
b. Gawa 6: 5; 8; 8: 5,6 – Si Esteban at Felipe ay hindi mga apostol (mga tagapag-alaga ng pagkain).
c. James 5: 14,15 – Ang mga nakatatanda (mas matanda; isang nakatatanda) ay sinabihan na manalangin para sa mga may sakit.
3. Kami ay wala sa ibang edad o panahon kaysa sa unang iglesya.
a. Lahat tayo sa mga huling araw. Gawa 2:17; I Cor 10:11; Heb 1: 2; 9:26; I Juan 2:18
b. Ang mga huling araw ay nagsimula sa unang pagdating ni Jesus.
4. Ang unang iglesya ay hindi hiwalay at naiiba sa simbahan ng ika-20 siglo.
Tayong lahat ay ang katawan ni Cristo. Ef 5:30; 1: 22,23; I Cor 12:27
a. Bahagi tayo ng iisang katawan tulad nina Pedro, Juan, Paul, at lahat ng mga naniniwala
nabuhay mula noon. Mayroon tayong parehong buhay at kapangyarihan tulad nila: si Jesucristo.
b. Ang mga regalo ng pagpapagaling ay ibinigay sa simbahan, ang katawan, na kung saan ang lahat ng mananampalataya
ay isang bahagi. I Cor 12: 27,28; 4-20
c. Mga Gawa 1: 1 – Ang ministeryo ni Jesus sa mundo ay simula lamang ng Kanyang gawain. Ang kanyang
isinasagawa ng katawan kung ano ang sinimulan niya. Mat 28: 18-20; Marcos 16: 15-20
d. Kami, ang katawan ni Cristo, ay nagpapatuloy sa Kanyang gawain, pinatnubayan at binigyan ng kapangyarihan ni
Si Hesukristo ang ulo, pinasasaya ng mga nauna na. Heb 12: 1
e. Tulad ng ipinakita ni Jesus sa Ama sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng Kanyang mga salita at
mga kilos, kaya ipinakikita natin si Jesus sa mundo, isang buhay na Tagapagligtas. Juan 14: 9-12

1. Kung ikaw ay isinumite sa Kanyang kalooban sa sakit, bakit ka pupunta sa doktor
at pagkuha ng gamot?
2. Sa Bibliya, napag-alaman natin na ang Diyos ay naluluwalhati kapag ang sakit ay dumarating at dumating ang pagpapagaling. Mat 9: 8; 15:31; Lucas 7:16; 13: 13; 17; 17:15; 18:43; Gawa 3: 8; 4:21
a. Pitong tiyak na mga kaso ang nagsasabi sa atin na ang Diyos ay niluwalhati nang dumating ang pagpapagaling. Isang taludtod na lilitaw na nagsasabi na ang Diyos ay niluluwalhati ng sakit. Juan 11: 4
b. Kung ang isang taludtod ay tila sumasalungat sa maraming iba, nangangahulugan ito na hindi natin naiintindihan ang isang taludtod.
1. v4 – Ang karamdaman na ito ay hindi magtatapos sa kamatayan. Hindi, para sa luwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. (NIV)
2. Ang resulta ng sakit na ito ay hindi kamatayan. Ang huling resulta ay si Jesus ay pinarangalan (pinarangalan).
3. Pagbasa ng kabanata, wala tayong nakikitang kaluwalhatian para kay Hesus habang si Lazaro ay may sakit o namatay.
a. Inisip ng mga alagad na ang paghawak ni Jesus ng karamdaman ay isang pagkakamali. v8-16
b. Si Marta, Maria, at iba pa ay nagtanong sa Kanyang paghawak sa mga bagay. v21; 32; 37
c. v40 – Sinabi sa kanila ni Jesus na hindi pa nila nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos.
d. Matapos mabuhay si Lazaro ay pinaniniwalaan at pinarangalan si Jesus. v45; 12: 9-11
4. Sinabi ng ilan na pinahihintulutan ng Diyos na ang mga tao ay magkasakit bilang isang pagkakataon para sa Kanya upang makakuha ng kaluwalhatian kapag pinapagaling niya sila. Juan 9: 1-7
a. Pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno. Hindi nangangahulugang kalooban Niya ito o na nasa likuran Niya ito sa anumang paraan.
b. Mayroong sapat na mga taong may sakit sa mundo bunga ng satan at kasalanan. Ang Diyos ay hindi kailangang gumawa ng sinumang may karamdaman upang magkaroon ng isang gumagaling.
c. v2 – Ang mga alagad ay may kamalayan sa koneksyon sa pagitan ng kasalanan at karamdaman.
5. Tandaan, kapag mayroon kang sampung talata na malinaw na nagsasabing isang bagay at isang talata na lumilitaw na sumasalungat sa kanila, huwag itapon ang sampu, ilagay ang isa sa istante hanggang sa magkaroon ka ng higit na pagkaunawa. Isaalang-alang ang mga puntong ito:
a. Tinanong ng mga alagad si Jesus ng tanong: Sino ang nagkasala? Sinagot ito ni Jesus: wala man. v3
b. Ang pagkabulag ay hindi gawa ng Diyos sapagkat malinaw na ang mga gawa ng Diyos ay hindi pa naipakita sa tao sa puntong ito. Sinabi ni Jesus na gagawin niya ito. v3,4
c. Kung ang pagkabulag ay gawain ng Diyos, kung gayon si Jesus, sa pamamagitan ng pagaling sa tao, ay inaalis ang gawain ng Ama. Isang bahay na hinati. Matt 12: 24-26
6. Oo, ngunit hindi ba bahagi ng pagdurusa ng mga Kristiyano ang sakit? Fil 1:29
a. Hindi mo maipapataw ang isang kahulugan sa labas sa isang salita sa Bibliya. Dapat mong hayaan ang konteksto na matukoy ang kahulugan ng salita.
b. Kapag ginamit ang salitang pagdurusa sa NT na may kaugnayan sa isang Kristiyano, nangangahulugan ito ng pag-uusig o mga paghihirap na nakasalubong habang nangangaral tayo ng ebanghelyo at nabubuhay para sa Diyos - hindi sakit.
c. Ang konteksto ng pagdurusa sa talatang ito ay pag-uusig. Nabilanggo si Pablo sa pangangaral ng ebanghelyo. v13; 20; 30; Gawa 16: 9-24

1. Wala sa talatang ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag sa tinik ng isang sakit.
a. v7 – Ang tinik ay nakilala para sa atin bilang messenger ng satanas. Messenger = ANGELOS = isang pagkatao; isang anghel; ginamit ng 188 beses sa Bibliya; nangangahulugang isang pagkatao, hindi isang sakit.
b. v7 – Ito ay nagmula kay satanas hindi Diyos. Tandaan na hinati ang bahay! Matt 12
c. Ang tinik sa OT at NT ay nangangahulugang literal na mga tinik o nakababahalang tao. Bilang 33:55; Josh 23:13; Mga Hukom 2: 3
d. v7 – Ang tinik na ito ay tumalo kay Paul. Buffet = to hit o welga = paulit-ulit na dagok.
2. v9 – Tinawag ni Paul na tinik ang isang kahinaan = ASTHENIA = walang lakas, mahina, may sakit.
a. Dapat mong matukoy ang kahulugan mula sa konteksto. Ang II Cor 11: 23-30 ay nagtatakda ng konteksto.
b. Ang mga karamdaman ni Paul ay mga hadlang at pag-uusig na nakasalamuha niya habang ipinangangaral niya ang ebanghelyo - hindi sakit.
3. Sinabi ng ilan na binigyan ng Diyos kay Thorn si Thorn upang mapanatili siyang mapagpakumbaba.
a. Sinasabi sa atin ng v7 na nagmula ito kay satanas upang maiwasang siya ay maitaas, hindi mula sa dakilain ang kanyang sarili, ngunit mula sa maitaas. Kanino
b. Sa pamamagitan ng mga ipinangaral niya! Exalt = itaas sa pamamagitan ng papuri o sa pagtatantya.
4. Si Pablo ay nabigyan ng matinding paghahayag mula sa Diyos. v1-4; 7; Gawa 26:16; Gal 1:12
a. ayaw ni satanas na siya ay dakilain ng iba o iginagalang at pinaniwalaan ng mga pinangaralan niya, kaya nagpadala siya ng isang nahulog na anghel upang guluhin si Paul kapag siya ay nangangaral. Mangangaral si Paul, may pumupukaw sa karamihan, nagkakagulo, pinalabas sa bayan, o itinapon sa kulungan. Gawa 13:45; 14: 2-6; 19
5. Sinasabi ng ilan na ang tinik ni Paul ay isang sakit sa mata. Gal 4: 13-15
a. Wala sa sipi na ito upang suportahan ang gayong ideya.
b. Ang Galatia ay isang lalawigan o rehiyon na may iba't ibang mga lungsod kabilang ang Antioquia, Iconium, Lystra, at Derbe. Ang sulat ay isinulat sa mga simbahan ng Galatia. Gal 1: 2
c. Sa Mga Gawa 14:19 si Paul ay binato at iniwan para sa mga patay sa Listra.
1. Kinabukasan siya at Bernabe ay naglalakad ng 15 milya papunta sa Derbe. Gawa 14:20
2. Pagkatapos ay lumakad siya pabalik at nangaral muli sa Ephe