ANG KATAPUSANG PANAHON: ANG ATING BLESSED HOPE

pagpapakilala
Ang malabis na pagkalugod
Pag-agaw / Sino at Kailan
Aming Mapalad na Pag-asa
Ang mga Hudyo
Isreal at Ang Simbahan
Talaan ng Oras ni Daniel
Oras Ng Mga Hentil
Ika-70 Linggo ni Daniel
Ang Anti-Cristo
masaklap na karanasan
Ang Pagdating Second
Pre-Trib Rapture

1. Mayroong maraming mga kadahilanan para sa kontrobersya tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Jesus, na lahat ay konektado sa kung paano basahin at ginagamit ng mga tao ang Bibliya.
a. Walang isang tiyak na taludtod na nagsasabi kung paano at kailan mangyayari ang lahat ng mga kaganapan sa oras ng pagtatapos. Dapat mong tingnan ang lahat ng sinasabi ng Bibliya.
b. Maraming mga nag-aaral sa mga oras ng pagtatapos ay hindi kumukuha ng Bibliya nang literal. (halimbawa: Si Jesus ay darating sa mga ulap; ulap = ang Simbahan)
2. Gayunpaman, kung kukunin mo ang kabuuan ng lahat ng mga talata tungkol sa Ikalawang Pagparito at basahin ang mga ito sa konteksto ng buong Bibliya, na kumukuha ng mga talatang iyon nang posible hangga't maaari, ito ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan sa pagtatapos ng oras na nahanap natin.
a. Si Jesus ay darating sa mga ulap at dadalhin ang mga Kristiyano sa mundo sa isang kaganapan na tinatawag na rapture. Dadalhin niya tayo sa langit sa loob ng pitong taon.
b. Sa loob ng pitong taong iyon, magaganap ang pagdurusa. Ang Antikristo ay darating sa kapangyarihan bilang pinuno ng isang pandaigdigang pamahalaan at relihiyon. Ibubuhos ng Diyos ang Kanyang poot sa sunud-sunod na mga matinding paghatol.
c. Sa pagtatapos ng pagdurusa, babalik si Jesus sa mundo kasama ang Kanyang mga banal at wakasan ang Antikristo at ang kanyang pamahalaan. Pagkatapos ay magtatatag si Jesus ng isang kaharian sa lupa at mamuno at maghari sa labas ng Jerusalem sa loob ng isang libong taong panahon ng kapayapaan at kasaganaan na tinatawag na sanlibong taon.
d. Sa katapusan ng mga libong taon, dadalhin tayo ni Jesus sa kawalang-hanggan.
3. Nakatuon kami sa kung mayroong isang pag-agaw ng Simbahan at, kung gayon, kailan ito may kaugnayan sa pagdurusa? (pretrib, midtrib, o posttrib)
4. Malinaw na sinasabi ng Bibliya na ang buong Iglesya ay aalisin mula sa mundo ni Jesus bago ang pagdurusa sa tinatawag na rapture ng pretribulation.
a. Maraming tinig na nagsasabi ng maraming bagay laban sa turong ito ng Bibliya.
b. Hindi namin masasagot ang lahat ng mga ito ayon sa punto - hindi dahil sa walang mga sagot, ngunit dahil maraming iba't ibang mga ideya.
c. Ang magagawa natin ay bigyan ka ng Pangalawang Pagdating, mga oras ng pagtatapos, balangkas mula sa Bibliya na magagamit mo upang masuri ang iba't ibang mga ideya na iyong naririnig.
5. Sa huling aralin, sinimulan nating tingnan kung paano isaalang-alang ang pag-agaw ng pretrib ng Simbahan sa mga pangunahing tema ng Bibliya. a. Ang isang pangunahing tema ng NT ay ang mga Kristiyano ay nagkakaisa kay Cristo bilang tunay na sangay ay sa isang puno ng ubas, ang isang katawan ay nasa ulo, at ang isang nobya ay sa kanyang asawa. Juan 15: 5; I Cor 12:27; Ef 5: 28-32
b. Hindi naaayon sa ugnayan ni Cristo sa Kanyang Katawan na ilalagay niya ang lahat o bahagi nito sa pagdurusa. Rev 6: 15-17; Efe 5:29
c. Sinasabi ng ilan na kailangan nating dumaan sa kapighatian upang malinis. Ngunit, salungat iyon sa temang NT na ang dugo ni Cristo at ang Kaniyang Salita ang naglilinis sa atin. Hinggil sa Diyos ay nababahala, tayo ay dalisay at banal sa Kanyang paningin dahil sa ginawa ni Hesus para sa atin sa Krus. Efe 1: 4,5; Rom 8: 29,30; I Cor 1:30; Col 1:22; Efe 5: 27-29; Tito 3: 5; Juan 15: 2,3; I Juan 1: 7
6. Sa araling ito, nais nating tingnan ang itinuro ni Pablo tungkol sa rapture. Itinuro ni Jesus kay Pablo ang tungkol sa Pag-agaw. Gawa 26:16; Gal 1: 11,12; I Cor 15:51; Ef 3: 3

1. Napilitang umalis si Paul makalipas ang apat na linggo nang sumabog ang mga pag-uusig.
a. Pumunta si Pablo sa Berea at Athens, nagtapos sa Corinto, kung saan siya nanatili ng isa at kalahating taon. Maaga sa kanyang pananatili sa Corinto, isinulat ni Pablo ang I at II Mga Taga Tesalonica. Sila ang pinakaunang epistles.
b. Ang mga liham ay isinulat upang aliwin at hikayatin ang mga bagong naniniwala, at upang harapin ang ilang mga isyu tungkol sa Pangalawang Pagdating.
2. Si Pablo ay kasama lamang ng mga taga-Tesalonica sa loob ng apat na linggo, ngunit itinuro niya sa kanila ang tungkol sa Ikalawang Pagparito. Ito ay isang pagtuturo ng pundasyon. I Thess 1: 9,10; Heb 6: 1,2
a. Binanggit ni Pablo ang pagdating ng Panginoon sa bawat kabanata ng I Thess. 1:10; 2:19; 3: 12,13; 4: 13-18 (pinaka-haba ng daanan sa pag-agaw); 5: 1-11; 23
b. 4: 17 – Nahuli ang Word rapture = HARPAZO = RAPTUS sa Latin Bible.
3. Batay sa itinuro ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, lubos nilang inaasahan na magaganap ang rapture sa lalong madaling panahon. Nag-aalala sila tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay bago naganap ang rapture.
a. I Mga Taga 4: 13-18 – Nilinaw ni Paul sa kanila na naniniwala siyang lahat sila, pati na siya, ay maaabutan ng Panginoon. v15,17
b. Hindi sinagot ni Paul ang kanilang mga alalahanin - Oh, hindi mo ako naiintindihan !! Walang pagkakataon na maganap ang pagdagit, walang rapture, atbp.
4. Ang ilan ay nagsasabi na ang Simbahan ay kailangang dumaan sa pagdurusa upang malinis, upang maging handa upang matugunan ang Nobya na walang bulag o kunot. Ngunit, wala tayong nakikitang katulad nito sa mga liham na ito sa mga taga-Tesalonica. Sa katunayan, natagpuan natin ang tema na inihanda sa atin ng Diyos para sa pagdating ni Cristo at panatilihin tayo hanggang sa araw na iyon.
5. Ang mga taong ito ay nakakaranas ng matinding pagdurusa at pagdurusa. 1: 6; 2: 14-16
a. 3: 1-5 – Ipinadala ni Paul kay Timoteo (Timotheus) upang aliwin at itatag sila.
b. Sinabi ni Paul na walang katulad - Mabuti ito para sa iyo !! Ito ay lilinisin ka, perpekto ka. Nag-aalala siya kung ano ang maaaring gawin ng diyablo sa kanilang pananampalataya.
c. 3: 10 – Ang mga ministro ng ebanghelyo ay perpektong pananampalataya hindi kapighatian. Efe 4: 11,12
d. 3: 12,13 – Ang nadagdagang pag-ibig mula sa Diyos para sa iba ay magpapatibay (matatag na itinakda; palakasin sila) sa kabanalan hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi mga pagsubok.
6. I Tes 5: 23 – Tinapos ni Paul ang kanyang liham ng pampatibay-loob sa pamamagitan ng pagdarasal na panatilihin sila ng Diyos na walang kapintasan sa pagdating ng Panginoon.
a. Ang Diyos, hindi pagdurusa, ay gumawa sa kanila at sa amin nang walang kapintasan sa pamamagitan ng Dugo ni Cristo at pinangalagaan sila ng Diyos at panatilihin tayong walang kasalanan. Ef 1: 4,5; Col 1:22
b. 5: 27 – Ang mga taga-Tesalonica ay banal na! Si Hesus ang kanilang kabanalan !!
7. Ipinaliwanag din ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na ang Simbahan ay hindi, hindi dapat magulat sa rapture. I Thess 5: 1-11
a. v2 – Ang Araw ng Panginoon ay ang ikalawang yugto ng Ikalawang Pagparito. Ang Araw ng Panginoon ay ginagamit mga 20 beses sa OT. Ito ay tumutukoy sa isang oras ng matinding kapighatian na sinundan ng isang oras ng kapayapaan, kaunlaran pagdating ng Mesiyas.
b. Palaging tumutukoy ito sa ikalawang yugto ng Ikalawang Pagparito ni Cristo. Pansinin, tinuruan na sila ni Pablo tungkol dito.
c. v3,4 – Ang Araw ng Panginoon ay sorpresahin ang mundo (mga hindi naniniwala) ngunit hindi ang Simbahan. Bakit? Kami ay magiging, hinahanap, para sa pagbabalik ni Cristo. v6
d. I Mga Taga 1: 10 – maghintay = paulit-ulit, napapanatili, umaasang naghihintay. (Tema sa Bibliya)
e. Ngunit, hindi ba sinasabi ng Bibliya na walang taong nakakaalam ng araw, atbp. Matt 24:36
1. Ito ay sinasalita tungkol sa paghatol sa Israel sa panahon ng pagdurusa.
2. Nang ihambing ni Jesus ang Kanyang pagdating sa isang magnanakaw, ito ay isang babala sa paghatol. Mat 24:43; I Thess 5: 2; II Alagang Hayop 3:10
f. Ang mga palatandaan ng pagtatapos ay magiging malinaw sa mga Kristiyano, lalo na kung nakikita natin ang mga palatandaan para sa phase two na nahuhulog sa lugar.
8. Tono ng I Thess: pagiging malapit sa pagbabalik ni Kristo; napipintong = handang maganap.
a. Dalawang beses sa liham na ito na may pinaka detalyadong paglalarawan ng rapture, sinabi sa kanila ni Pablo na ang mga Kristiyano ay makakatakas sa galit na darating. 1:10; 5: 9
b. Sinabi niya sa kanila na aliwin at pahikayatin ang bawat isa sa impormasyong ito. Kung si Kristo ay hindi darating para sa Iglesya hanggang sa gitna o pagtatapos ng pagdurusa, kung gayon walang kaginhawaan sa turo ng rapture. 4:18, 5:11

1. 1: 3-10 – Si Paul ay nagsimula sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila sa kanilang mga pagsubok. Tandaan ang mga puntong ito:
a. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang pagtugon sa kanilang mga problema ay katibayan ng kaligtasan - mayroon silang buhay mula sa Diyos sa loob na nagpapalakas sa kanila na tumayo.
b. Darating si Jesus upang hatulan ang mga hindi maka-Diyos - hindi upang linisin ang Kanyang Simbahan.
c. Ito ay ibang-iba na pagdating ni Jesus kaysa sa inilarawan ni Pablo sa I Tes 4: 13-17. Tandaan, mayroong dalawang phase sa Ikalawang Pagdating.
d. v7 – Ang aming end time na kapalaran ay pahinga = naiilawan: pagpapahinga, kaluwagan.
1. Kung sakaling ito ay mula sa Diyos na gagantihan ang pagdurusa sa mga nagdadalamhati sa iyo, at sa iyo na napapighati, maginhawa, kasama kami, sa pagbubukas ng
ang Panginoong Jesus. (Cont Lit)
2. At sa iyo na napipighati, mayroong isang surcease mula sa stress at pilay na ito [dahil sa iyong mga pag-uusig] sa nakakarelaks na pag-asang paghahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit. (Pinakapangit)
2. Sinimulan ni Pablo na harapin ang maling ideya na ang Araw ni Kristo (sinindihan: Araw ng Panginoon), nagsimula na ang kapighatian. Pansinin ang mga bagay na ito:
a. v2 – Natanggap nila ang isang huwad na mensahe na nagbigay sa kanila ng maling ideya.
b. v2 – Ang hindi tumpak na katuruan tungkol sa pagbabalik ni Hesus ay magdudulot sa iyo upang manginig at magulo (lit: takot).
c. v1 – Nakita natin ang parehong mga yugto ng Ikalawang Pagparito: ang ating pagtitipon sa Kanya (pag-agaw) at ang pagdating ng ating Panginoon (Kanyang maluwalhating paglitaw sa
paghuhusga – v8; Matt 24:30).
3. v3 – Sinabi sa kanila ni Paul na ang Araw ng Panginoon ay hindi pa nagsisimula, hindi, hindi pa nagsisimula. Dalawang kaganapan ang dapat na mauna sa Araw na iyon, alinman sa alinman ay hindi pa naganap. Kailangang unang magkaroon ng pagkahulog, at, pangalawa, ang taong may kasalanan ay kailangang ihayag.
4. Ang salitang Griyego na isinalin sa isang pagbagsak ay APOSTAIA, at mayroon itong dalawang kahulugan o interpretasyon: 1. bumabagsak; paghihimagsik. 2. pag-alis.
a. Ang totoong Simbahan ni Jesucristo ay hindi magiging sa pagtalikod sa pagdating ni Jesus. Ang babaing bagong kasal ay sabik na naghihintay sa kanyang Kasuutan. Gayunpaman, ang mga simula ng
isang maling simbahan ay mayroon na ngayon. Ang iglesya na iyon ay magiging ganap na pagtalikod - hinog na para sa Antikristo.
b. Ang salitang Root ng APOSTAIA ay APHISTEMI = upang umalis, umalis, alisin.
1. Ang salitang pandiwa ay ginagamit ng 15 beses sa Bibliya, at tatlong beses lamang na nangangahulugang bumabagsak. Ito ay madalas na isinalin umalis = isang tao
umalis mula sa isang lugar patungo sa isa pa.
2. Maraming mga Bibliya ang isinalin ito ng ganito: Tyndale, Wuest, Amp (margin).
3. Huwag simulang pahintulutan ang sinuman na mailigaw ka sa anumang paraan, dahil ang araw na iyon ay hindi darating maliban sa nabanggit na pag-alis [ng
ang simbahan hanggang sa langit] ay mauna ... (Wuest)
c. Sinabi ni Paul sa mga taga-Tesalonica na ang Araw ng Panginoon, ang paghihirap, ay hindi maaaring magsimula hanggang sa may pag-alis = ang pag-agaw ng iglesya.
5. v3,4 – Ang tao ng kasalanan ay ang Antichrist. Alam natin ito sapagkat sinasabi sa atin ng ibang mga talata na idedeklara niya ang kanyang sarili na maging Diyos. Dan 8: 23-25; 9:27; Matt 24:15
6. v5 – Pinapaalalahanan sila ni Paul kung ano ang naipaliwanag na niya sa kanila, na ang Antikristo ay hindi maaaring ihayag hanggang sa mawala ang Simbahan.
a. May pagpigil sa Antikristo at kung kailan maipahayag siya.
1. v6,7 – Pinipigilan, hinahayaan, hinayaan = KATECHO = upang humawak.
2. Ito ay literal na mababasa: Alam mo kung sino ang nagpipigil sa Antikristo. Siya na pumipigil sa Antikristo ay magpapatuloy na gawin ito hanggang sa Siya ay mawala sa daan.
b. v7 – Ang restrainer na iyon ay isang He. Ang Diyos lamang ang may sapat na kapangyarihan upang pigilan si satanang gumana sa pamamagitan ng Antichrist. Siya ang Banal na Espiritu na aalisin kapag ang Simbahan ay inalis sa pag-alis ng Iglesia.
c. Ang Banal na Espiritu ay ibinuhos sa Simbahan sa Mga Gawa 2, at mananatili tayong kasama magpakailanman (Juan 14:16). Kapag nagpunta tayo, pumunta Siya.
7. v15 – Sinabi sa kanila ni Paul na hawakan ang itinuro sa kanila.
a. Pinasigla niya silang maghintay para sa Panginoon. 3: 5 – Patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa [pagkilala at pagpapakita] ng pag-ibig ng Diyos, at sa
katatagan at pagtitiis ni Kristo sa paghihintay sa Kanyang pagbabalik. (Amp)
b. v6-15 – Nakipag-usap si Paul sa isang sitwasyon na nabuo sa Simbahan - mga taong hindi gumagana. Ang ilang mga kritiko ay nagsabi na ang pretrib rapture na pagtuturo ay gumagawa ng mga tao na walang kabuluhan at hindi mabisang mga Kristiyano. Kung ganoon, ito ang magiging perpektong lugar para iwasto ni Paul ang error na ito.
c. 3: 17 – Nilagdaan ni Paul ang sulat upang malaman nila na ito ay totoo.

1. Kung gayon, magkano? Nabasa ba nila ang konteksto at kinukuha ito nang literal?
a. Palaging tandaan - lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay.
b. Dapat mong matukoy muna ang konteksto na iyon. Mat 24:37; Gen 6:21
2. Ano ang tungkol sa mga pangitain o mensahe mula sa mga anghel o impormasyon ng gobyerno?
a. Sinasalungat ba ng impormasyong iyon ang malinaw na isinalin na senaryo ng oras ng pagtatapos sa salita ng Diyos? Kung gayon, tanggihan ito.
b. Salungat ba ang impormasyon sa mga pangunahing tema ng Bibliya. Kung gayon, tanggihan ito.
3. Kung ang iyong mapagkukunan lamang ng impormasyon tungkol sa mga oras ng pagtatapos ay literal na kinuha ang NT, hindi mo kailanman tatapusin na ang Simbahan ay dumaranas ng kapighatian.
a. Hindi ka makakakuha ng ideya na ang mga Kristiyano ay dapat na mamuno sa pamahalaan at itatag ang kaharian ng Diyos sa mundo.
b. Makukuha mo ang ideya na ipamuhay natin ang ating buhay sa pagsunod sa Diyos, habang hinahanap natin ang pinagpalang pag-asang iyon, ang pagbabalik ni Jesus para sa Kanyang Katawan, ang Simbahan. Tito 2: 11-13