ANG ATING AMA SA LANGIT

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Ayon sa Bibliya, magkakaroon ng isang pandaigdigang pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon sa lugar na tatanggapin ang panghuling maling krema, isang tao na kilala bilang Antikristo. Rev 13: 1-18
a. Ang mga kondisyong ito ay hindi lalabas sa isang vacuum, at ang isang unibersal, relihiyon na antikristo ay umuunlad kahit na hindi. Ang relihiyon na ito ay tunog na "Kristiyano" sapagkat gumagamit ito ng mga talata ng Bibliya na kinuha sa konteksto.
b. Bilang bahagi ng ating pagsisikap na maging pamilyar kay Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bibliya upang hindi tayo malinlang, isinasaalang-alang natin kung ano ang ibig sabihin na basahin sa konteksto.
1. Ang konteksto sa Bibliya ay nagsasama ng higit pa kaysa sa taludtod bago at ang taludtod pagkatapos ng isang partikular na daanan (bagaman bahagi iyon). Mayroong isang konteksto sa kasaysayan at kultura sa Bibliya.
2. Ang mga Kasulatan ay isinulat ng mga tunay na tao sa mga totoong tao tungkol sa mga totoong bagay. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) sa isang tao tungkol sa isang bagay. Ang tatlong mga salik na ito ay nagtatakda ng konteksto.
c. Si Jesus ay ipinanganak sa isang totoong kultura na napapaligiran ng mga totoong tao, mga lalaki at kababaihan sa ika-1 siglo sa Israel.
1. Batay sa mga sulatin ng kanilang mga propeta (ang Lumang Tipan) hinahanap nila ang Mesiyas (Jesus) at may ilang mga pag-unawa at inaasahan tungkol sa kung bakit at kung ano ang Kanyang ginawa.
2. Ang pag-unawa sa kanilang mga oras at kultura ay tumutulong sa atin na maayos na maipakahulugan ang Bibliya. Ang mga taludtod nito ay hindi nangangahulugang isang bagay sa atin na hindi nila nais ipahiwatig sa mga orihinal na mambabasa at tagapakinig.
2. Upang matulungan kaming maunawaan ang papel ng konteksto ng kasaysayan at kultura kapag binibigyang kahulugan ang Banal na Kasulatan, tinitingnan natin ang Sermon sa Bundok — ang pinagmulan ng maraming mga taludtod na kinuha sa konteksto, maling kahulugan, at maling pag-unawa. Kami ay sakop ng kaunti sa kalahati nito at ginawa ang mga puntong ito
a. Si Jesus ay hindi nakikipag-usap o tungkol sa mga Kristiyano na naghatid ng Kanyang sermon. Wala pang mga Kristiyano dahil hindi Siya napunta sa Krus. Si Jesus ay nakikipag-usap sa mga kalalakihan at kababaihan ng Lumang Tipan. Hindi ito nangangahulugan na ang mga Kristiyano ay hindi maaaring matuto mula sa Sermon. Ngunit ang ating interpretasyon sa isang tiyak na daanan ay dapat na naaayon sa konteksto ng kasaysayan at kultura kung saan nagsalita si Jesus.
1. Si Jesus ay nagsalita sa mga tao na, batay sa mga sinulat ng mga propeta ng Lumang Tipan ay inaasahan na itatag ng Mesiyas ang Kanyang kaharian. Gayunpaman, ang mga propeta ay hindi malinaw na ipinakita na ang pisikal na kaharian ay unahan ng kaharian ng Diyos sa mga puso ng mga tao.
2. Kailangang palawakin ni Jesus ang kanilang pag-unawa hindi lamang sa kaharian, kundi ng katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa Kanyang kaharian. Lahat ng alam ng mga tao tungkol sa katuwiran ay nagmula sa mga Pariseo at eskriba na nangangaral at nagsagawa ng maling katuwiran. Habang binabasa natin ang Sermon sa Bundok dapat nating alalahanin na nasa isip ni Jesus ang mga Pariseo habang inilalantad Niya ang maling katuwiran na kanilang nabuhay at nagturo.
3. Inihahanda ni Jesus ang mga kalalakihang Lumang Tipan upang makatanggap ng Bagong Tipan, isang bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at kalalakihan na magagawa sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Ipinakilala niya, ngunit hindi ipinaliwanag ang mga konsepto na ganap na maipaliwanag pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli.
b. Mat 5: 3-20 — Dahil itatatag ni Jesus ang isang relihiyon ng puso (ang kaharian sa loob) Binuksan Niya ang Kanyang sermon na may mga katangian ng mga karapat-dapat para sa Kanyang kaharian (ang mga kabigatan - mapalad ang mga mahihirap sa espiritu, yaong magdalamhati, mga tagapamayapa, atbp.). Wala sa kanila ang mga likas na ugali. Ang lahat ay tumutukoy sa mga kalagayang espirituwal at saloobin.
c. Matt 5: 21-48 — Itinago ng mga Pariseo ang liham ng Kautusan ng Diyos ngunit hindi nakuha ang espiritu sa likod nito: Mahalin mo ang Diyos at ibigin ang iyong kapwa tao. Gamit ang anim na halimbawa mula sa Kautusan, inilantad ni Jesus ang kanilang maling interpretasyon at ipinakita ang totoong diwa ng Kautusan. Nagbigay siya ng mga guhit ng mga alituntunin sa Kautusan sa halip na mga patakaran ng pag-uugali. Ang mga halimbawa ay talagang pangalawa sa mga prinsipyo.
d. Mat 6: 1-18 — Gamit ang tatlong halimbawa ng mga mabubuting gawa (pagbibigay sa mahihirap, dalangin, pag-aayuno) ipinahayag ni Jesus na ginawa ng mga Pariseo ang kanilang ginawa upang makita ng mga tao, ngunit ang totoong matuwid na pamumuhay ay naglalayong kaluguran ang ating Ama sa Langit at nabubuhay na may kamalayan na nakikita Niya ang ginagawa mo at alam kung bakit mo ito ginagawa. Hindi ipinapaliwanag ni Jesus ang mga patakaran sa pagbibigay, pagdarasal, at pag-aayuno, nakikipag-usap siya sa mga motibo. Marami pa tayong sasabihin tungkol sa seksyon na ito ng sermon.

1. Mat. 6: 1 — Pansinin na sinimulan ni Jesus ang bahaging ito ng sermon sa pamamagitan ng pagtukoy sa Diyos bilang iyong Ama sa Langit.
Ito ang pang-apat na oras na tinukoy niya ang Diyos bilang Ama.
a. Sa Matt 5:16 ipinakilala ni Jesus ang Ama bilang Isa na dapat luwalhatiin ng Kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sa Matt 5: 45-48 — Sinabi niya tungkol sa Diyos bilang mabuti, mabait na Ama na dapat tularan ng Kanyang mga anak (mga anak na ilaw). Sa kabanata 6 sasabihin ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na gawin ang kanilang ginagawa sa kamalayan na mayroon silang isang Ama sa Langit na nakakakita sa kanila, nagmamalasakit sa kanila, at gantimpalaan sila.
b. Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, ipinakilala ni Jesus ang isang rebolusyonaryong konsepto. Tulad ng itinuro sa mga nakaraang aralin, ang mga Hudyo ay walang konsepto ng isang indibidwal na kaugnayan sa Ama-anak sa pagitan ng Diyos at ng tao.
1. Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Ama ng Israel sa pangkalahatan bilang kanilang Lumikha, Naghahatid, at tagagawa ng Tipan (Isa 63:16; Isa 64: 8; Jer 31: 9). Tinukoy nila si Abraham bilang kanilang ama.
2. Nang tinukoy ni Hesus ang Diyos bilang Kanyang Ama, Galit niya ang mga Pariseo at inakusahan nila Siya na may kalapastangan. Juan 5:18; Juan 10: 30-33
c. Alalahanin na ang Diyos ay hindi pa Ama ng sinumang nasa tagapakinig ni Jesus. Walang sinuman ang maipanganak ng Diyos hanggang sa ang bayad sa kasalanan ay binabayaran sa Krus. Inihahanda sila ni Jesus para sa darating.
2. Sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na huwag magbigay, manalangin o mabilis na makita ng mga tao (upang makuha ang papuri ng mga tao). Sinabi niya na nakikita ng iyong Ama sa Langit kung bakit ginagawa mo ang iyong ginagawa at gagantimpalaan ka nang naaayon.
a. Si Jesus ay hindi nagbibigay ng mga patakaran sa pagbibigay, pagdarasal, o pag-aayuno, pinalawak Niya ang kanilang pag-unawa sa kung ano ang kahulugan ng pamumuhay ng isang matuwid na buhay kumpara sa kung paano nabuhay ang mga Pariseo.
b. Bilang bahagi ng Kanyang tagubilin, binigyan niya sila ng isang huwaran ng panalangin, hindi lamang upang ilarawan kung paano lalapit sa kanilang Ama sa Langit, kundi dahil naaangkop sa kultura. Bawat pampublikong guro ay nagbigay ng mga modelo ng panalangin sa Kanyang mga alagad.
1. Pansinin ang konteksto (Mat. 6: 5-8). Huwag manalangin na makita ng mga tao o manalangin tulad ng ginagawa ng mga pagano (hindi mga Hudyo). Ang mabisang panalangin ay mula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang iyong Ama at nagsasangkot ito sa pagbuburo at pagpapanatili at pananampalataya na taliwas sa maraming salita.
2. Hindi binibigyan sila ni Jesus ng isang dalangin upang maisaulo at manalangin ng salita-para-salita. Inilalarawan niya ang prinsipyo sa likod ng pagsasagawa ng matuwid na panalangin.
3. Si Jesus ay nagsimula sa "aming Ama", o lumapit sa Diyos bilang iyong Ama. Ang "aming" ay naaangkop sa kultura. Ito ay isang pinakamataas o karaniwang sinasabi ng mga Hudyo na ang isang tao ay hindi dapat manalangin mag-isa ngunit sumali sa iba. Kaya, kung sila ay nasa sinagoga kasama ang iba o nag-iisa, ginamit nila ang pangmaramihang pagdarasal — ang ating Diyos,
a. v9 — Aming Ama sa Langit (tandaan na ang Diyos sa Langit ay isang pamilyar na konsepto) na purihin ang iyong pangalan (Ikaw). Mamuhay nang may kamalayan na ang Makapangyarihang Diyos sa Langit ay iyong iyong Ama, at nais na Siya ay luwalhatiin at garangalan.
b. v10 — Ipagdasal mo na ang kaharian at paghahari ng iyong Ama ay darating at magawa ang Kaniyang kalooban. Ang totoong ebanghelyo ay Diyos-ward, hindi man-ward. Namatay si Jesus upang talikuran tayo mula sa buhay para sa sarili sa pamumuhay para sa Diyos. II Cor 5:15
c. v11-13 — Mabuhay nang may kamalayan na tutugunan ng iyong Ama sa Langit ang iyong mga pangangailangan para sa pang-araw-araw na tinapay, kapatawaran ng kasalanan, at paglaya mula sa kasamaan.
1. Ang tukso ay nagpapahiwatig ng mga pagsalakay kay Satanas at nagdurusa na mga pangyayari. Ang "Huwag Mo kaming Gawin" ay isang Hebraism; Sinabi ng Diyos na gawin ang pinapayagan lamang Niya.
2. Tapusin ang iyong panalangin nang may papuri at amen. Ipinapahiwatig ng Amen na may kumpiyansa na nagpapahinga sa Diyos nang buong katiyakan na ang iyong mga kahilingan ay matutupad ng iyong Ama.
d. v14-15 — Minsan binibigyang kahulugan ng mga tao ang talatang ito upang sabihin na hindi ka pupunta sa Langit kung hindi mo pinatawad ang mga tao. Ang pagpapatawad ay tiyak na isang katangian na ipinahayag ng mga anak ng Diyos. Ngunit ang pagpapatawad sa iba ay hindi nararapat (kumita sa amin) kahit ano.
1. Pinapalawak ni Jesus ang kanilang pag-unawa sa kahulugan ng pamumuhay ng isang matuwid na buhay. Nagmula ito sa puso. Alalahanin, nasa isip ni Jesus ang mga Pariseo at ang kanilang maling katotohanan.
2. Gumanti sila at kumuha ng paghihiganti. Hindi nila alam ang tungkol sa kapatawaran, awa, o hustisya. Hindi sila nagpatawad hanggang sa may paghihiganti at pagbabayad. Mat 23:23
3. Ang mga Pariseo ay umaasa sa pagganap sa labas ngunit nabigo sa pag-ibig sa Diyos o sa tao. Ang diwa sa likuran ng Kautusan ay: Mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa tao. Mat 22: 37-40
4. Mat. 5: 43-48 — Sinabi ni Jesus kanina sa Kanyang mga tagapakinig na sila ay mamuhay bilang mga anak ng kanilang Ama na mabait at maawain sa lahat. Sinasabi ng Kautusan ng Diyos: Mahalin ang iyong kapwa (Lev 19:18).
a. Itinuro ng mga Fariseo na ang ibang mga Hudyo lamang ang kanilang kapit-bahay at ito ay isang tama, halos isang tungkulin, na mapoot sa mga di-Judio. Inisip nila na pinarangalan nila ang Diyos sa pamamagitan nito.
b. Sinabi ni Jesus sa kanila na ibigin ang kanilang mga kaaway — pagpalain sila, gawin silang mabuti, ipagdasal sila. Ang iyong pagtrato sa mga tao ay dapat sumasalamin sa iyong Ama sa Langit. Nagbibigay siya ng ulan at araw sa mabuti at masama.
1. Kahit sino ay maaaring mahalin ang mga taong nagmamahal sa kanila at mabait sa kanila. Gawin ang maraming mga buwis. Ang
ang mga taxan ay mga Hudyo na nakolekta ng buwis para sa pamahalaan ng Roma at kinamuhian para dito.
2. Ang iyong Ama sa Langit ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga tao batay sa kung sino sila, kung ano ang nararapat sa kanila, o kung ano ang kanilang ginawa sa Kanya. Hindi rin dapat. Si Jesus (at kalaunan ang mga apostol sa mga sulat) ay linawin na pagkatapos ng lahat na pinatawad tayo ng Diyos, wala tayong karapatang tumanggi na magpatawad (upang manghiganti sa iba).
c. Pinayuhan sila ni Jesus: Maging perpekto na perpekto ang iyong Ama sa Langit. Ang perpekto ay mula sa isang salitang nangangahulugang kumpleto o tapos na. Ito ay mula sa isang pangngalan na nangangahulugang magtakda para sa isang tiyak na punto o layunin.
1. Si Jesus ay mamamatay sa Krus upang maging posible para sa mga makasalanan na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang (ang kaharian sa loob). Si Jesus sa Kanyang sangkatauhan ang huwaran para sa pamilya. Rom 8:29
2. Ang bagong pagsilang na ito ay simula ng isang proseso ng pagbabagong-anyo na gagawing katulad natin kay Jesus sa pagkatao at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig. (Ang kanyang tagapakinig ay hindi pa alam ang lahat ng ito. Ipinakilala ni Jesus ang mga konsepto na ganap na bubuo sa ibang pagkakataon.)
3. Mat. 5: 48, samakatuwid, dapat kang maging perpekto dahil ang iyong Ama sa Langit ay perpekto [samakatuwid nga, lumago sa kumpletong kapanahunan ng kabanalan sa pag-iisip at pagkatao, naabot ang tamang taas ng birtud at integridad] (Amp).
d. Mat 5: 16 — Ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay sa paraang nagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa kanilang Ama. Ipinapahayag nila ang Kanyang katangian sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa.

1. v19-21 — Sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na huwag mag-imbak ng mga kayamanan sa lupa ngunit itago ito sa langit. Pinapalawak ni Jesus ang kanilang pag-unawa sa kaharian. Ito ay higit pa sa isang materyal, pisikal na kaharian.
a. Ang mundong ito sa kasalukuyang kalagayan nito ay hindi ating tahanan. Dadaan lang kami. Ang buhay na ito ay transitoryal. Ang mga labi at kalawang ay sira. Ang mga magnanakaw ay pumapasok at nagnanakaw. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus na ang kayamanan sa langit ay ligtas mula sa pagkawasak.
b. Sinabi ni Jesus sa kanila na mabuhay ang kanilang buhay sa paraang nagtitipid sila ng mga kayamanan sa Langit sapagkat, kung nasaan ang iyong kayamanan, ang iyong puso. Ang kayamanan ay hindi limitado sa kayamanan. Ang kayamanan ay kung ano ang mahalaga sa iyo. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi tayo maaaring kumita ng pera o magkaroon ng isang account sa pagtitipid o magmaneho ng isang magandang kotse. Si Jesus ay nakikipag-ugnayan sa matuwid na motibo.
2. v22-23 — Sinabi sa kanila ni Jesus na dapat silang magkaroon ng isang mata. Ang isang solong mata ay isang talinghaga para sa pagiging simple ng intensyon at kadalisayan ng pagmamahal. Ang isang solong mata ay isang taong may isipan. Ang isang tao na may iisang mata ay may layunin sa kaharian ng Langit sa kanyang pagbibigay, panalangin, pag-aayuno, at materyal na kayamanan.
a. Kung mayroon kang isang solong mata, pag-iisa ng layunin — upang mag-imbak ng kayamanan sa Langit, o mabuhay para sa kaluwalhatian ng iyong Ama, mabuhay upang isulong ang Kanyang kaharian — magiging puno ka ng ilaw, ang ilaw ng Diyos.
b. Pinagkaiba ni Jesus ang isang solong mata ng isang masamang mata. Sa mga Hudyo ang isang masamang mata ay nangangahulugang isa na mainggitin o mapagnanakit. (Si Jesus ay nasa isip ng mga Pariseo at ang kanilang katuwiran habang nagsasalita Siya. Sila ay mga taong sakim, mapagkawanggawa, at mahinahon. Mat 23:25; 28)
1. Ang isang mata ay naghahanap ng kalooban ng Diyos, kaharian ng Diyos, at kaluwalhatian ng Diyos. Hinanap ng mga Fariseo ang kanilang sariling kaluwalhatian. Juan 5:44
2. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig: Kung ang iyong mata ay masama — kung ikaw ay mapag-imbot — mapupuno ka ng kadiliman ngunit iisipin mo na ito ay ilaw. Iyan ang uri ng ilaw ng mga Fariseo.
c. v24 — Ipinaliwanag ni Jesus ang Kanyang sarili sa Kanyang mga tagapakinig. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at pera. (Ang Mammon ay nangangahulugang kayamanan o kapangyarihan ng pera. Si Mammon ay ang diyos na Caldeo ng pera.) Kung mayroon kang dalawang panginoon, mamahalin mo ang isa at mapoot ang isa pa (ang poot ay nangangahulugang mas mababa ang pagmamahal.) Ang iyong pagmamahal ay mahahati.
1. Ito ay naging isang rebolusyonaryo na pahayag sa Kanyang mga tagapakinig sapagkat ang pera ay may kapangyarihan upang makuha ang mga pangunahing kaalaman sa buhay - pagkain, damit, at tirahan. Walang alinlangang nagtataka ang kanyang tagapakinig, "Kung hindi tayo naglilingkod ng pera, kung hindi tayo nagtitipid ng kayamanan sa mundong ito, paano tayo mabubuhay?"
2. Pagkatapos ay binigyan sila ni Jesus ng isang kahanga-hangang paglalarawan kung bakit hindi nila kailangang alalahanin kung saan nanggaling ang mga pangangailangan ng buhay.
3. v25-34 — Sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na huwag mag-alala tungkol sa kung saan ang mga pangunahing kaalaman sa buhay ay magmula dahil mayroon silang isang makalangit na Ama na nagmamalasakit sa kanila at bibigyan sila ng hahanapin muna ang Kanyang kaharian.
a. Hahanapin mo muna ang kaharian ay ang parehong bagay tulad ng pag-iimbak ng kayamanan sa Langit, magkaroon ng isang mata, at paglingkuran ang Diyos na hindi mammon. Pinag-uusapan pa rin ni Jesus ang kanilang pakay sa buhay, ang kanilang motibo sa kanilang ginagawa.
b. Huwag mag-isip sa Griyego na nagpapahiwatig ng isang bagay na nahahati o ginulo. Kung ang iyong mata ay hindi nag-iisa, maguguluhan ka sa kapangyarihan ng pera na maaaring makuha sa iyo ang mga pangunahing kaalaman sa buhay.
c. Ngunit sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig: Huwag mag-isip, huwag mag-alala tungkol sa iyong kakainin, inumin, o isusuot. Ang buhay ay higit na halaga kaysa sa karne at ang katawan na mas may halaga kaysa sa damit.
1. Paano mo nakuha ang buhay at katawan na nababahala ka? Galing ito sa Diyos. Kung binigyan ka niya ng buhay, bakit hindi mo Siya bibigyan kung ano ang kinakailangan upang mapanatili ang buhay? Ang ating buhay at katawan ay higit pa sa pagkain at damit. Ito ay para sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos.
2. Anong Ama ang nagmamalasakit sa kanyang mga hayop, ngunit hindi para sa kanyang mga anak? Kung Siya ang nagmamalasakit sa kanila ay aalagaan ka niya dahil Siya ang iyong Ama. Ang stature ay maaaring mangahulugan ng taas o haba ng buhay. Sinasabi ni Jesus na maaaring magdagdag ng isang sandali sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Aalalayan ka ng iyong Ama.
d. Kung bihisan ng Diyos ang mga liryo at ang damo ng bukid ay babalisan ka niya, oh ikaw ng kaunting pananampalataya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinukoy ni Jesus ang pananampalataya. Sa kaharian na dumating si Jesus, ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanilang makalangit na Ama.
c. Ang mga taong walang Ama sa langit (mga Hentil) ay kailangang maghanap ng mga bagay na ito. Mayroon kang isang makalangit na Ama kaya hindi mo kailangang mag-alala bukas.

1. Dumating si Jesus upang maging posible para sa mga makasalanan na maging mga anak ng Diyos. Ang totoong ebanghelyo ay gumagawa ng panloob na pagbabagong-anyo na nagreresulta sa panlabas na pagpapakita ng panloob na pagbabago.
2. Inihahanda sila ni Jesus para sa katotohanan na ang mga anak ng Diyos ay may parehong pribilehiyo (Siya ang mag-aalaga sa atin) at mga responsibilidad (upang dalhin Siya na luwalhati at karangalan). Maraming susunod na linggo!