ANG ATING BAHAGI SA PINAKAMAHALAGA REST

Ang Pahinga ng Pananampalataya
Isang Pahinga sa Pakikipagtipan
Marami pang Pahinga sa Pakikipagtipan
Pahinga sa Tipan III
Ang aming Bahagi Sa Pakikipagtipan I
Ang aming Bahagi Sa Tipan II

1. Ang natitirang ibinibigay niya ay isang buhay na umaasa sa at magtiwala sa Kanya na nagdadala sa atin ng kapayapaan. Mat 11:28
2. Ang isang paraan na binibigyan ng inspirasyon ng Diyos ang ating tiwala at tiwala sa Kanya ay sa pamamagitan ng mga tipan.
a. Pinili ng Diyos na gapos ang Kanyang sarili sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang mga tipan.
b. Ang tipan ay isang solemne kasunduan sa pagitan ng dalawang partido kung saan pinagsama nila ang kanilang mga sarili para sa magkaparehong layunin.
c. Dahil ang tao ay walang ibibigay sa Diyos na kailangan niya, ang isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay sa katunayan ay isang kontrata o pangako mula sa Diyos na gumawa ng mabuti para sa mga walang mag-alok.
3. Ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng tipan sa Diyos?
a. Para sa Israel sa ilalim ng Lumang Tipan, ito ay nangangahulugang natutugunan ng Diyos ang kanilang pisikal na pangangailangan (pagkakaloob, proteksyon, pagpapagaling, direksyon, tagumpay sa mga kaaway) at kanilang espirituwal na pangangailangan (mga sakripisyo ng dugo upang masakop ang kanilang mga kasalanan at isang tabernakulo kung saan sasalubungin niya sila).
b. Para sa mga Kristiyano sa ilalim ng Bagong Tipan, nangangahulugan ito na ang lahat ng Israel ay nagdagdag ng higit pa. Heb 8: 6; 10-12
1. Natatanggal ang ating mga kasalanan. Lucas 24: 46,47
2. Tumatanggap tayo ng buhay mula sa Diyos sa ating espiritu at mababago ang ating isipan. I Juan 5: 11,12; II Cor 5:17; Rom 12: 2
3. Nananatili ang Diyos sa atin. I Cor 6:19; Phil 2:13
4. Kami ay naging mga anak ng Diyos. I Juan 3: 2
4. Ang kaalaman sa mga tipan ay maaaring magbunga ng tiwala sa harap ng Diyos at sa harap ng problema.
a. Darating ang Diyos para sa iyo at hahayaan kang magtagumpay sa mga paghihirap sa buhay. Ang pagtitiwalang iyon ay nagdadala sa atin sa isang lugar ng kapahingahan.
b. Si David ay isang taong tipan na may tiwala na nagbigay sa kanya ng pamamahinga kahit sa mga oras ng kaguluhan.
c. I Sam 17 – Nang labanan ni David si Goliath alam niya ang pag-atake sa mga lalaking nakipagtipan ay hindi maaaring magtagumpay, darating ang Diyos para sa kanya.
d. Ang Ps 23 ay ang patotoo ng isang taong may tipan na alam ang pagkakaloob ng Diyos sa isang maldita na kasalanan at binigyan siya nito ng kapahingahan.
5. Sa araling ito nais nating simulan upang harapin ang bahagi ng tao sa mga tipang ito. Magsisimula tayo kay Abraham. Ano ang gusto ng Diyos sa kanya?

1. Ginawa ni Abraham ang sinabi ng Diyos. Ginawa ito ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Heb 4: 11
2. Ano ang pananampalataya? Ang Heb 11: 1 ay nagbibigay sa amin ng konteksto ng salita.
a. Ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan (ang pagkumpirma, ang pamagat ng titulo) ng mga bagay na inaasahan natin, na patunay ng mga bagay na hindi [natin] nakikita at ang paniniwala ng kanilang katotohanan - ang pananampalatayang nakakilala bilang totoong katotohanan kung ano ang hindi isiniwalat sa pandama. (Amp)
b. Ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi mo nakikita sapagkat sinabi ng Diyos.
c. Ang Canaan ay isang 400 milyang paglalakbay, ngunit ginawa ito ni Abraham. v5-8
3. Hindi pa ganap na umunlad si Abraham, ganap na nahikayat ang pananampalataya. Gen 12: 9-20
a. Dumating ang isang taggutom (buhay iyon sa isang malditang sinumpaang lupa), ngunit sa halip na magtiwala sa Diyos na magkakaloob sa ipinangakong lupain, nagpunta si Abraham sa Ehipto para sa tulong.
b. Nagsinungaling si Abraham kay Faraon tungkol sa kanyang asawa (protektado pa rin sila ng Diyos), at pinayaon sila ni Paraon. Nabigo si Abraham sa isang pagsubok sa pananampalataya = isang pagsubok na "buhay".
4. Bumalik sa Canaan, sumamba si Abraham sa dambana na itinayo niya. Gen 13: 4
a. v15-18 – Ang Diyos ay nagsalita kay Abraham at inulit at pinino ang tipan.
b. Ipinaalam ng Diyos kay Abraham na ang kanyang kawalan ng pananampalataya ay hindi nag-aalis o nagwawasak ng katapatan ng Diyos.
5. Ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos ay lumago.
a. Kapag ang pamangkin na si Lot ay inagaw sa isang labanan sa gitna ng maraming mga hari, hinabol ni Abraham si Lot at iniligtas siya. Gen 14: 12-16
b. Pagkatapos, nagbigay si Abraham ng isang ikapu ng lahat ng mayroon siya kay Melquisedec, pari ng Kataas-taasang Diyos. 14:20
1. Deut 15: 23 – Ang layunin ng ikapu ay upang turuan kang palaging unahin ang Diyos sa iyong buhay. (Buhay)
2. Gen 14: 22,23 – Pagkatapos ay sinabi ni Abraham sa hari ng Sodoma na nag-alok sa kanya ng lahat ng nasamsam sa digmaan: Itinaas ko ang aking kamay at sumumpa sa Panginoon, ang Diyos na Kataas-taasan, ang nagmamay-ari at gumagawa ng langit at lupa, na Hindi ako kukuha ng isang sinulid o sapin ng sapatos o anoman na iyo, baka masabi mo, Pinayaman ko si Abraham. (Amp)

1. Malakas na pananampalataya alam ang ilang mga bagay tungkol sa pagkatao ng Diyos. Heb 11: 6
a. Dapat mong malaman, maniwala na Siya ay at Siya ay isang gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. b. Ang maniwala na Siya ay = maniwala na Siya ay "Ako". Juan 8:58
c. Preincarnate Si Jesus ay nagpakita ng Kanyang Sarili bilang Ako (ang iyong kalasag at gantimpala).
2. Ipinangako ng Panginoon kay Abraham ang isang anak na lalaki mula sa kanyang sariling katawan at maraming mga inapo. v4,5
3. Ang tugon ni Abraham sa Diyos ay siya ay naniwala sa Kanya. v6
a. At naniniwala si [Abram], (nagtiwala sa, umasa, nanatiling matatag sa Panginoon). (Amp)
b. Naniniwala sa = hindi kwalipikadong komite; ibigay ang iyong sarili nang buo.
c. Ang talatang ito ay binanggit nang 3 beses sa NT (Rom 4:22; Gal 3: 6; Santiago 2:23), at si Abraham ay ginawaran sa amin bilang isang halimbawa ng pananampalataya. Rom 4:12; Heb 6:12
d. Sinasabi sa amin ng Rom 4:21 kung ano ang ibig sabihin ng maniwala: Lubos na nasiyahan at tiniyak na ang Diyos ay may kakayahan at makapangyarihang panatilihin ang Kanyang salita at gawin ang ipinangako Niya. (Amp)
4. Gen 16 – Si Abraham ay mayroong isang anak na lalaki, ngunit kasama nito si Hagar.
a. Hindi pa ganap na "nakuha ito" ni Abraham. Si Sarah ay magiging ina ng kanyang tagapagmana.
b. Gayunpaman, hindi pinabayaan ng Diyos si Abraham o ang tipan, sapagkat muling nagsalita si Abraham kay Abraham. Gen 17: 1,2

1. Ang pangalan ay nagmula sa salitang SHADAH = upang malaglag o ibuhos.
a. Ako ang Diyos na nagbubuhos ng mga pagpapala, na nagbibigay sa kanila ng sagana, sagana, palagi. (Adam Clarke)
b. Gen 17: 15-21 – Sinabi ng Diyos kay Abraham na si Sarah ay magkakaanak ng isang anak na lalaki (sapagkat ang Diyos ay sapat na).
2. Sinabi ng Diyos kay Abraham na lumakad sa harap Niya = lit: itakda ang iyong sarili na lumakad; maging matatag na hangarin, lubusang determinado na sumunod. v1
a. At maging perpekto = Maging maging at kung ano ang nais ng Diyos na maging katulad mo na ginawa ka niya at binibigyan ka. (Clarke)
b. Sa madaling salita, sinabi ng Diyos kay Abraham, kung ilalagay mo ang iyong kalooban (iyong puso) na sumunod sa akin, bibigyan kita ng lakas na sumunod (dahil sapat na ako).
3. Sinasabi ng ilang salin: maging tapat.
a. Ang sinsero ay nagmula sa SINE CERA = walang waks; ay isang metapora na kinuha mula sa nilinaw na honey = honey kung saan ang bawat bulok ng suklay o waks ay pinaghiwalay.
b. Hiniling ng Diyos kay Abraham na maging ganap na hiwalay sa Kanya.
4. Sa puntong ito, binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham. v5
a. Ang kanyang buong pagkatao ay binago sa sinabi ng Diyos tungkol sa kanya = ama. b. Sa tuwing nagsasalita o nag-iisip siya ng kanyang sarili, ginagawa niya ito ayon sa mga tuntunin ng Diyos, sa kasunduan sa Diyos, na kinikilala sa sinabi ng Diyos.
5. At, binigyan ng Diyos si Abraham ng pisikal na tanda ng tipan - ang pagtutuli.
a. Ang pagtutuli ay hindi isang senyas para makita ng buong mundo.
b. Ay isang personal, pribadong pag-sign kina Abraham at Sarah ng katapatan ng Diyos.
6. Ang pananampalataya ni Abraham ay sa wakas ay umabot sa entablado na tinatawag na ganap na hinimok:
a. Rom 4: 20 – Walang paniniwala o kawalan ng tiwala ang gumawa sa kanya ng pag-aalinlangan o pagdududa na tanong
hinggil sa pangako ng Diyos, ngunit siya ay lumakas at pinalakas ng pananampalataya habang nagbigay ng papuri at luwalhati sa Diyos. (Amp)
b. Ngunit, patuloy na tinulungan ng Diyos ang pananampalataya nina Abraham at Sara.
1. Nag-preincarnate na Si Jesus ay dumalaw sa kanila bago ang Sodom at Gommorah ay nawasak, at pinalakas ang pananampalataya ni Sarah. Gen 18: 10-18
2. v19 – Tandaan, sinabi ng Panginoon: Kilala ko si Abraham; gagawa na siya!
7. Ngunit si Abraham ay ganap pa ring tao at may kakayahang magulo pa. Gen 20
a. Sinenyasan siya ng takot na subukang ipasa ang kanyang asawa bilang kapatid niya muli.
b. Dapat nating laging alalahanin ang ginawa ng Diyos para sa atin noon.
c. Kailangan nating gumawa ng sandali sa sandaling mga pangako sa pagsunod at pananampalataya. d. Hindi pinabayaan ng Diyos sina Abraham at Sarah - Isinilang si Isaac. Gen 21: 1,2

1. Ang Diyos ay dumating upang patunayan si Abraham, hindi para sa Diyos, ngunit alang-alang kay Abraham.
a. Hiniling ng Diyos kay Abraham na ihandog si Isaac sa kanya (hindi pumatay, mag-alok), v2
b. Ang pagsubok ng Diyos sa ating buhay ay palaging Kanyang salita - maniniwala ba tayo sa Kanyang salita?
2. Ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos ay lumago nang malaki.
a. Pinangako sa kanya ng Diyos ang isang anak na lalaki - alam niyang magkakaroon siya ng isang anak na lalaki. v5; 8
b. Heb 11: 17-19 naniniwala siya na bubuhayin ng Diyos si Isaac mula sa mga patay kung kinakailangan. c. Pansinin din, si Isaac ay may tiwala, tiwala sa Diyos.
1. Ito 25? pinapayagan ng taong gulang ang kanyang sarili na ilagay sa isang dambana.
2. Ipinasa ni Abraham ang kanyang pananalig sa !! Gen 18: 18,19
d. Pinigilan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. Gen 22:12
3. Ito ang Preincarnate Jesus na nagsalita kay Abraham. v1; 11,12; 15-18
a. Binigyan ni Jesus si Abraham ng higit na kaunawaan sa kanyang hinaharap: mga inapo bilang buhangin.
b. Halos 3,000 na mga bituin lamang ang nakikita ng mata; hindi mabibilang ang buhangin.
c. Preincarnate Tinalakay ni Jesus ang Kanyang pagkakatawang-tao kay Abraham. Juan 8:56
d. Ang kaganapang ito ay isang magandang larawan ng kung ano ang mangyayari sa Kalbaryo.
1. Isang ama na nagmamahal sa kanyang anak (1st time word love love ay makikita sa Bibliya), ngunit handang isakripisyo siya. v2
2. Naglakbay nang tatlong araw; Dinala ni Isaac ang kahoy para sa hain sa kanyang likuran. v4; 6 3. Magbibigay ang Diyos ng kanyang sarili ng isang tupa. v7
4. Nangyari ito sa Mt. Moriah kung saan itatayo ang templo ni Solomon (lugar ng sakripisyo). v2
4. Si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. II Cronica 20: 7; Isa 41: 8; Santiago 2:23
a. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao ay / ay pagiging anak, relasyon. Efe 1: 4,5
b. Bahagi ng relasyon ay ang pagkakaibigan. Tinawag ni Jesus ang Kanyang mga alagad na mga kaibigan.
c. Sinabi ni Jesus na sasabihin Niya sa Kanyang mga kaibigan ang lahat ng sinabi sa Kanya ng kanyang ama. Juan 15: 15 – Iyon ang nakikita natin kasama si Abraham.

1. Nais ng Diyos na si Abraham ay maniwala sa Kanya dahil nagtiwala Siya sa Kanya.
a. Nais ng Diyos na itakda ni Abraham ang kanyang kalooban at manatiling tapat sa Kanya.
b. Nais ng Diyos na si Abraham ay mahiwalay sa Kanya at unahin Siya.
c. Nais ng Diyos na mamuhay si Abraham sa pamamagitan ng isang pananampalataya na lubos na nahikayat na ang ipinangako ng Diyos ay gagawin niya.
2. Kapag pinag-uusapan natin ang bahagi ng tao, kailangan pa nating pag-usapan ang bahagi ng Diyos.
a. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagmumula sa pagkakilala sa Diyos - Patuloy na ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili kay Abraham sa pamamagitan ng Kanyang salita upang makagawa ng nais na tugon. Aw 9:10; Rom 10:17
b. Kailangang tumingin si Abraham, makinig, sumang-ayon, maniwala, alalahanin ang mga paghahayag na ibinigay sa kanya ng Diyos.
3. Gusto lang tayo ng Diyos na maniwala sa Kanya, magtiwala sa Kanya.
a. Ang lahat ng iba pa ay lumabas mula sa: pagsunod, katapatan.
b. Siya ay "nakayuko" upang ipakita ang Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita - nakasulat (ang Bibliya), Buhay (ang Panginoong Jesucristo).
4. Alam mo ba na maaaring gawin ng sinuman sa Israel kay Goliath ang ginawa ni David kung naniniwala lamang sila sa Diyos?
5. Alam mo bang binabanggit ng Bibliya ang mga taong hindi tipan na tumanggap ng mga pagpapala sa tipan sapagkat naniniwala sila sa pangako ng Diyos = ipinakita ang pananampalataya sa Diyos?
a. Si Rahab na patutot - Josh 2: 9-15; 18; 6:17, 25; ang Roman Centurion - Matt 8: 5-13; ang babaeng Syrophenician - Matt 15: 21-28; Lucas 7:26
b. Pansinin ang mga koneksyon na ito - ang kanilang kaalaman sa Panginoon, kanilang katapangan, kanilang determinasyon, kanilang inaasahan.

1. Lahat ng hinihiling sa iyo ng Diyos ay maniwala ka sa Kanya, magtiwala sa Kanya.
a. Inihayag niya sa Kanyang sarili sa iyo sa isang paraan na magbubuo ng tiwala na iyon.
b. Pagpili upang malaman at paniwalaan ang Kanyang salita higit sa lahat.
2. Habang ginagawa mo ito, sisimulan mong maranasan ang pahinga na iniaalok ng Diyos sa Kanyang mga tao.