ANG ATING BAHAGI SA BAGONG PAGKAIBIGAN

Ang Pahinga ng Pananampalataya
Isang Pahinga sa Pakikipagtipan
Marami pang Pahinga sa Pakikipagtipan
Pahinga sa Tipan III
Ang aming Bahagi Sa Pakikipagtipan I
Ang aming Bahagi Sa Tipan II

1. Ang natitirang ibinibigay niya ay isang buhay na umaasa sa at magtiwala sa Kanya. Mat 11:28
a. Ang isang paraan na binibigyan ng inspirasyon ng Diyos ang tiwala at tiwala sa Kanya ay sa pamamagitan ng mga tipan.
b. Dahil ang tao ay walang ibibigay sa Diyos na kailangan niya, ang isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay sa katunayan ay isang kontrata o pangako mula sa Diyos na gumawa ng mabuti para sa mga walang mag-alok.
2. Ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng tipan sa Diyos?
a. Para sa Israel sa ilalim ng Lumang Tipan, nangangahulugang natutugunan ng Diyos ang kanilang pisikal na pangangailangan (pagkakaloob, proteksyon, pagpapagaling, direksyon, tagumpay sa mga kaaway) at kanilang espirituwal na pangangailangan (mga sakripisyo ng dugo upang masakop ang kanilang mga kasalanan at isang tabernakulo kung saan makakasalubong ng Diyos ang mga ito).
b. Para sa mga Kristiyano sa ilalim ng Bagong Tipan, nangangahulugan ito na ang lahat ng Israel ay nagdagdag ng higit pa. Heb 8: 6; 10-12
1. Natatanggal ang ating mga kasalanan. Lucas 24: 46,47
2. Tumatanggap tayo ng buhay mula sa Diyos sa ating mga espiritu, at mababago ang ating isipan. I Juan 5: 11,12; II Cor 5:17; Rom 12: 2
3. Nananatili ang Diyos sa atin. I Cor 6:19; Phil 2:13
4. Kami ay naging mga anak ng Diyos. I Juan 3: 2
3. Sa huling aralin tinitingnan namin ang nais ng Diyos mula kay Abraham.
a. Nais ng Diyos na itakda ni Abraham ang kanyang kalooban na maging at manatiling tapat sa Kanya, na mahiwalay sa Kanya at unahin Siya, at mamuhay sa pamamagitan ng isang pananampalataya o tiwala sa Kanya na lubos na nahikayat na ang ipinangako ng Diyos na Kanyang gagawin.
b. Nais ng Diyos na malaman natin kung ano ang ibinibigay ng Bagong Tipan, paniwalaan, at pagkatapos ay mabuhay ang buhay batay sa kaalamang iyon.

1. Ang Bagong Tipan ay malinaw na nakasaad para sa amin sa Heb 8: 10-12. (Amp)
a. v10 – Sapagkat ito ang tipang gagawin ko sa sangbahayan ni Israel makalipas ang mga araw na iyon, sabi ng Panginoon: Itatak ko ang aking mga batas sa kanilang isipan, maging sa kanilang kaibuturan na mga pagiisip at pag-unawa, at ikukulit ito sa kanilang mga puso, at ako ay magiging kanilang Diyos, at sila ang magiging aking bayan.
b. v11 – At hindi na kailan man kinakailangan na magturo ang bawat isa sa kanyang kapwa at kapwa mamamayan o bawat isa sa kanyang kapatid, na sinasabi, alam [na] malalaman, magkaroon ng kaalaman at makilala sa pamamagitan ng karanasan sa - Panginoon; sapagkat ang lahat ay makikilala sa Akin, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki sa kanila.
c. v12 – Sapagkat ako ay magiging maawain at maawain sa kanilang mga kasalanan at hindi ko na tatandaan ang kanilang mga gawa ng kalikuan.
2. Pansinin ang ating bahagi dito - ang dalawang bagay na ginagawa natin: kilalanin ang Diyos at maging Kanyang bayan. Parehas ng mga iyon ay mga katangian ng relasyon.
3. Ang Bibliya ay kwento ng pagnanais ng Diyos para sa isang pamilya at ang labis na haba na pinuntahan Niya upang makamit ang isa sa pamamagitan ni Jesucristo.
a. Ang lahat ay dapat isaalang-alang sa ilaw na iyon, kasama na ang ating pag-uugali.
b. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa panuntunang ito o sa panuntunang iyon - ito ay tungkol sa pag-alam sa Diyos at pagkakaugnay sa Kanya bilang isang anak sa isang ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung gayon, nabubuhay tayo ayon sa relasyon na iyon.
4. Laging tandaan ang layunin sa likod ng paglikha, ang dahilan na ginawa ka ng Diyos.
a. Efe 1: 4,5 – Noong una pa, bago pa niya gawin ang mundo, pinili tayo ng Diyos na maging atin, sa pamamagitan ng kung ano ang gagawin ni Cristo para sa atin; nagpasya siya pagkatapos na gawin kaming banal sa kanyang mga mata, nang walang isang solong kasalanan - kaming tumayo sa harap niya ay natatakpan ng kanyang pagmamahal. Siya ay hindi nagbabago ng plano ay palaging magiging ampon tayo sa kanyang sariling pamilya sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesucristo upang mamatay para sa atin. At ginawa niya ito dahil gusto niya. (Buhay)
b. II Tim 1: 9,10 – Siya ang nagligtas sa atin at pinili tayo para sa kanyang banal na gawain, hindi dahil nararapat sa atin ngunit dahil iyon ang kanyang plano bago pa magsimula ang mundo - upang ipakita ang kanyang pag-ibig at kabaitan sa atin sa pamamagitan ni Cristo. At ngayon ginawa niya sa atin ang lahat ng kapatagan na ito sa pamamagitan ng pagparito ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na sinira ang kapangyarihan ng kamatayan at ipinakita sa atin ang daan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya. (Buhay)
c. Rom 8: 29,30 – Sapagka't mula pa sa pasimula ay nagpasya ang Diyos na ang mga lumapit sa kanya - at sa buong panahon ay alam niya kung sino ang - magiging katulad ng kanyang Anak, upang ang kanyang Anak ay maging Una, na may maraming mga kapatid. At pagkapili sa atin, tinawag niya tayo upang lumapit sa kaniya; at nang kami ay dumating, ipinahayag niya sa amin na "hindi nagkakasala", pinuno tayo ng kabutihan ni Cristo, binigyan kami ng tamang katayuan sa kanyang sarili, at ipinangako sa amin ang kanyang kaluwalhatian. (Buhay)
5. Si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan upang mabayaran ang mga ito upang sila ay matanggal upang ang ugnayan ay posible sa pagitan mo at ng Diyos.
a. Kapag naniniwala ka sa mga katotohanan ng ebanghelyo, gawin si Jesus na Panginoon, at ipanganak na muli, ang relasyon ay naitatag. Naging anak ka ng Diyos !!
b. Sapagkat ang iyong kasalanan ay binabayaran, maaari na ngayong ilagay ng Diyos ang Kanyang buhay sa iyo, gawin kang Kanyang anak, at tatahan sa iyo.
6. Ang tao ay may dalawang problema na hiwalay kay Hesukristo: kung ano ang ginagawa niya at kung ano siya. Siya ay nagkasala ng kasalanan at siya ay patay sa kasalanan. Parehong nalutas sa pamamagitan ni Hesus.
a. Rom 3:25 - Na inilagay ng Diyos [sa harap ng mga mata ng lahat] bilang isang luklukan ng awa at pagbibigay-loob sa pamamagitan ng Kanyang dugo - ang paglilinis at buhay - na nagbibigay ng sakripisyo ng pagbabayad-sala at pagkakasundo - upang [tanggapin] sa pamamagitan ng pananampalataya. (Amp)
b. Tito 3: 5-7 – Ngunit nang dumating ang oras na magpakita ang kabaitan at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, sa gayon ay iniligtas niya tayo - hindi dahil sa sapat na tayo upang maligtas, ngunit dahil sa kanyang kabaitan at awa, sa pamamagitan ng pag-aalis ang aming mga kasalanan at binibigyan kami ng bagong kagalakan ng naninirahan na Banal na Espiritu na ibinuhos niya sa amin ng kamangha-manghang kaganapan - at lahat dahil sa ginawa ni Jesucristo na ating Tagapagligtas upang maipahayag niya sa amin na mabuti sa paningin ng Diyos - lahat dahil sa kanyang dakilang kabaitan ; at ngayon ay maaari tayong makibahagi sa yaman ng buhay na walang hanggan na ibinibigay niya sa atin, at sabik naming hinahangad na matanggap ito. (Buhay)
7. Kung titingnan natin ang mga tuntunin ng Bagong Pakikipagtipan sa Hebreo 8: 10-12 nakikita natin ang layunin ng Diyos sa Bagong Pakikipagtipan - upang maitaguyod ang kaugnayan sa atin.
a. Posible iyon sapagkat ang ating mga kasalanan ay tinanggal sa pamamagitan ni Jesus.
b. Wala nang nakatayo sa pagitan natin at ng Diyos - hindi ang ating kasalanan, hindi tayo.

1. Ang proseso na iyon ay nagsisimula sa bagong pagsilang.
a. Kami ay naaayon sa imahe ni Kristo sa loob. II Cor 5:17

b. Si Cristo ngayon ang ating buhay, ating katuwiran, ating kabanalan, ating kabutihan. Col 3: 4; I Cor 1:30; I Juan 5:12
2. Sa OT Diyos siad ay bibigyan niya tayo ng isang bagong puso sa Bagong Tipan.
a. Jer 31: 33 – Ngunit ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila: Isusulat ko ang aking mga batas sa kanilang mga puso upang gugustuhin nila akong igalang, kung gayon sila ay tunay na magiging aking bayan at ako ay magiging kanilang Diyos. (Buhay)
b. Jer 32: 39,40 – At bibigyan ko sila ng isang puso at isip na sambahin ako magpakailanman. Ilalagay ko ang isang pagnanasa sa kanilang mga puso na sambahin ako, at hindi nila ako gugustuhing iwanan. (Buhay)
3. Ang Diyos ay tuloy-tuloy na gumagana mula sa paglikha upang makalikom ng isang pamilya na naaayon sa imahe ni Cristo. Ang mga tipan ay bahagi ng pagsisikap na iyon.
a. Ang Lumang Tipan ay hindi masama o masama; hindi lamang ito ang pangwakas na solusyon ng Diyos para sa mga problema ng tao. Si Jesus ay !!
b. Isa sa mga kahinaan ng Lumang Tipan ay ang umaasa sa laman upang tuparin ito. Heb 7: 18,19; Rom 8: 3
c. Ito ang kalagayan ng tao nang walang bagong pagsilang.
1. Jer 17: 1 – Ang aking mga tao ay nagkakasala na parang ipinag-utos sa, na para bang ang kanilang mga kasamaan ay mga batas na pumatay ng isang panulat na bakal o puntong brilyante sa kanilang batong puso o sa mga sulok ng kanilang mga dambana. (Buhay)
2. Jer 17: 9 – Ang puso ay ang pinaka mapanlinlang na bagay na mayroon, at desperadong masama. Walang talagang nakakaalam kung gaano ito masama. (Buhay)
d. Ang Lumang Tipan ay hindi nakitungo sa panloob na tao sa paraang ginagawa ng Bagong Tipan.
1. Heb 8: 10 – Ngunit ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga tao ng Israel, sabi ng Panginoon. Isusulat ko ang aking mga batas sa kanilang isipan upang malaman nila kung ano ang nais kong gawin nila nang hindi ko sinabi sa kanila, at ang mga batas na ito ay nasa kanilang mga puso upang nais nilang sundin sila, at ako ang kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. (Buhay)
2. Fil 2: 13 – Sapagkat ang Diyos ay gumana sa loob mo, tinutulungan kang nais na sundin siya, at pagkatapos ay tulungan kang gawin ang nais niya. (Buhay)
5. Sa ilalim ng Lumang Tipan, binigyan ng Diyos ang Israel ng isang pisikal na tanda na sila ay mga taong tipan - pagtutuli. Gen 17: 9-14
a. Sa Bagong Tipan, ang pagtutuli ay maganap kapag tayo ay muling ipinanganak.
b. Pagtuli: ang pagtanggal, pag-alis, ang kalikasan ng kasalanan ay inalis. Col 2:11
c. Sa pag-iisa sa Kanya natanggap mo ang pagtutuli ni Cristo, hindi isang pagtutuli na pinangasiwaan ng kamay, kundi ang binubuo sa pagtanggal sa ating makasalanang kalikasan. (Kleist-Lilley)
d. Mayroon pa tayong laman (isang katawan, isip, at emosyon) na hindi direktang naapektuhan ng bagong pagsilang.
1. Ngunit, sa posisyonal, tungkol sa Diyos, natapos ang iyong kaugnayan sa kasalanan - namatay ka kasama ni Kristo. Rom 6: 6; 10
2. Mayroon ka na ngayong buhay mula sa Diyos sa iyong espiritu na maaaring magbigay kapangyarihan sa iyo upang sumunod sa Diyos at makakaapekto sa paraan ng pag-iisip, pakiramdam, at pagkilos mo.
6. Sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ni Jesus, ang Diyos ay nagtatag ng relasyon sa atin.

1. Nagsisimula ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng unang pagsasabi ng epekto ng Bagong Tipan - hindi na kailangan ng alay para sa kasalanan. v18
a. Ngayon, kung saan ang mga kasalanan ay minsang napapatawad at nakalimutan, hindi na kailangang mag-alay ng mga sakripisyo upang mapupuksa ang mga ito. (Buhay)
b. Hindi ka mabubuhay sa natitirang bahagi at mga benepisyo ng Bagong Pakikipagtipan kung sinusubukan mong makuha ang mga ito at / o magbayad para sa iyong mga kasalanan.
c. Ang mga bagay na ipakikilala sa Banal na Espiritu ay gawin na imposible maliban kung alam mo at naniniwala ang iyong mga kasalanan at kalikasan ng kasalanan ay nawala.
2. Susunod, sinabi sa atin ng Banal na Espiritu na dahil sa tinanggal ang ating mga kasalanan, mayroon tayong kalayaan (katapangan) upang makapasok sa presensya ng Diyos.
a. v19 – At sa gayon, mahal na mga kapatid, ngayon ay maaari tayong lumakad papunta sa Banal ng mga Banal na kinaroroonan ng Diyos, dahil sa dugo ni Jesus. (Buhay)
b. v20 – Ito ang bago, bagong paraan ng pagbibigay buhay na binuksan ni Cristo para sa atin sa pamamagitan ng paggisi ng kurtina - ang kanyang katawang-tao - upang tayo ay makarating sa banal na presensya ng Diyos. (Buhay)
3. Pagkatapos ay sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu na lumapit sa Diyos na naniniwala na tatanggapin tayo.
a. v21 – At dahil ang dakilang Mataas na Saserdote na ito sa atin ay namamahala sa sambahayan ng Diyos, b. v22 – Pumasok na tayo, sa Diyos mismo, na may tunay na puso na buong pagtitiwala sa kanya na tatanggapin tayo, sapagkat tayo ay sinabugan ng dugo ni Kristo upang linisin tayo… (Buhay)
4. Maaari mo bang makita ang punto? Lahat ng ito ay tungkol sa relasyon !!
a. Ang layunin ng Bagong Tipan ay dalhin tayo sa Diyos sa paraang hindi posible sa ilalim ng Lumang Tipan. Heb 7:19; 10: 1-4
b. Halika sa Diyos na inaasahan mong tatanggapin ka, tanggapin ka, tulungan ka dahil sa ginawa ni Jesus. Maaari mong dahil ang dugo ng tipan ay ibinuhos.
5. Ang aming bahagi sa Bagong Tipan ay may kasamang tatlong bagay:
a. Alamin kung ano ang ginawa ng Diyos tungkol sa atin at sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus.
b. Paniwalaan mo ito sapagkat ito ang Diyos na nagsasalita.
1. Mayroong isang ilalim na linya na dapat makuha ng bawat Kristiyano kung nais mong maranasan ang kalayaan na ibinigay ng Diyos.
2. Dapat mong piliing maniwala sa salita ng Diyos kaysa sa iyong damdamin at karanasan.
c. Mabuhay ang iyong buhay batay sa iyong pinaniniwalaan dahil sa iyong nalalaman.
1. Ang Kalayaan na pumasok (tiwala na lumapit sa iyong Ama) ay nagmumula sa pag-alam kung ano ang nagawa niya para sa amin sa pamamagitan ni Jesus. Juan 8:32
2. Pagkatapos ay buong tapang nating sabihin ito dahil sinabi ng Diyos. Heb 10:23

1. Ang pahinga ay dumating kapag tapos na ang trabaho. Ang pahinga ay dumating kapag hindi mo kailangang magtrabaho upang kumita o karapat-dapat sa tulong ng Diyos o magbayad para sa iyong mga kasalanan.
a. Alam mo at naniniwala na ang Diyos ay nagawa na ang lahat ng kinakailangan upang dalhin ka sa Kanyang Sarili.
b. Alam mo at naniniwala na darating ang Diyos para sa iyo sapagkat Siya ay nagtali sa Iyo sa pamamagitan ng tipan, bilang isang sangay sa isang puno ng ubas, bilang isang ama sa isang anak na lalaki.
2. Sa ilalim ng Bagong Tipan tulad ng sa ilalim ng Lumang Tipan ay nais lamang ng Diyos na maniwala tayo sa kanya, magtiwala sa Kanya, magpahinga sa relasyon na itinatag niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo.