GUSTO ANG IYONG PANGKARAPATAN: BAHAGI IVPATIENCE SA TAO

1. Dapat nating mahalin ang iba na may parehong pag-ibig na minamahal tayo ng Diyos. Pag-ibig na iyon:
a. Nagbibigay ng karapatan upang makakuha ng kahit na o maghiganti.
b. Para sa nagbibigay ng lahat para sa lahat.
c. Tinatrato ang mga tao hindi ayon sa nararapat, ngunit tulad ng nais nating tratuhin at tulad ng pagtrato sa atin ng Diyos.
2. Ang mga tao ay nakatuon sa sarili sa pamamagitan ng pagsilang at sa pamamagitan ng pagsasanay. I Isa 53: 6
a. Hinihiling sa atin ng Diyos na tumalikod sa sarili tungo sa Kanya at sa iba. II Cor 5:15 b. Kapag lumapit ka sa Panginoon, nagsisisi ka = tumalikod mula sa pamumuhay para sa sarili upang mabuhay para sa Kanya at para sa iba. Mat 16:24
c. Bahagi ng proseso ng pagpapabago ng ating isipan ay ang pagkilala sa mga lugar kung saan nakatuon tayo sa sarili at pagkatapos ay pagpapasya na tumalikod dito.
3. Upang lumakad sa uri ng pag-ibig sa iba na hinihiling ng Diyos, kailangan nating alisin ang pokus sa sarili. Paano?
4. Una, dapat mong kilalanin ang katotohanan na ang iyong awtomatikong tugon sa bawat sitwasyon ay makita ito mula sa iyong pananaw sa mga tuntunin ng kung ano ang pinakamahusay para sa iyo.
a. Hindi kinakailangan iyon, awtomatikong mali - ganoon talaga ito.
b. Ang iyong paraan ng pagtingin sa mga bagay ay awtomatiko at tama sa iyo - ngunit gayon din ang paraan ng ibang tao sa kanya !! At, iyon ang humantong sa hidwaan.
c. Ang iyong paraan ay hindi kinakailangang mali, at hindi rin sa kanya. Magkakaiba lang sila !!
5. Ang pagmamahal na dapat nating mahalin ay isang pag-ibig na "nag-iisip" sa halip na "pakiramdam o reaksyon".
a. I Cor 13: 1 – Kung makapagsalita ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala akong pag-ibig [na pangangatuwiran, sinasadya, espiritwal na debosyon na hango sa pag-ibig ng Diyos sa atin at sa atin] Isa lamang akong maingay na gong o isang clanging na simbolo. (Amp)
b. Ang pag-ibig na ito ay sinasadya = isang gawa ng kalooban; isang pagpipilian.
c. Ang pag-ibig na ito ay may katuwiran = nagsasangkot ng pag-iisip, hindi reaksyon.
6. Kapag nakikipag-ugnay ka sa mga tao dapat mong malaman, pag-isipan ang tungkol sa:
a. Bakit mo sinasabi / ginagawa ang iyong ginagawa - ang iyong kabutihan o ang kanila?
b. Paano mo nais na tratuhin sa sitwasyong iyon?
c. Ang kanilang pang-unawa sa sitwasyon ay kasing totoo at wasto sa kanila tulad ng sa iyo ay sa iyo - tama o mali.
d. Pagkatapos ay dapat kang magpasya kung paano ituring ang mga ito batay sa kung paano ang pakikitungo sa iyo ng Diyos.
7. Hindi kami maaaring gumawa ng isang listahan ng mga "dos" at "donts" dahil maraming mga relasyon (mula sa kaswal hanggang malapit) at maraming mga sitwasyon (mula sa menor de edad hanggang sa pangunahing), hindi ito magagawa.
a. Maaari nating malaman ang mga pangkalahatang alituntunin mula sa Bibliya na tutulungan tayo ng Banal na Espiritu na partikular na mag-aplay.
b. Maaari naming sabihin na ang Bibliya ay nagbibigay sa amin ng isang mahusay na positibo at isang mahusay na negatibong hanggang sa kung paano pakikitunguhan ang mga tao.
1. Positibo = ituring ang mga tao sa paraang nais mong tratuhin. Mat 7:12
2. Negatibo = huwag ibalik ang kasamaan sa kasamaan. Lev 19:18; Kaw 20:22; Kaw 24:29; Matt 5: 39; 44; Rom 12:17; I Cor 6: 7; I Mga Taga 5:15: I Alaga 3: 9
8. Upang magawa ang mga bagay na ito, dapat mong malaman kung paano maging mapagpasensya sa mga tao. Sa araling ito, nais nating tumuon sa pagiging matiyaga sa mga tao.

1. Nagtitiis ng mahaba at mapagpasensya. (Amp) Ang pagmamahal ay matiyaga at mabait. (Buhay)
2. Pasensya (MAKROTHUMEO); lit = nangangahulugan na mahaba ang loob o magdusa mahaba.
3. Ang pagtitiyaga ay isang katangian ng Diyos. Mahabang pagdurusa siya. Ex 34: 6; Aw 86:15; Aw 103: 8; Aw 145: 8; Rom 2: 4; II Alagang Hayop 3: 9; 15
4. Gal 5: 22 – Ang pasensya ay bunga ng Espiritu. Nasa atin ang buhay ng Diyos, at naroroon ang potensyal na maging matiyaga tayo, upang ipakita ang pagtitiis.
5. Ang pasensya ay hindi isang emosyon. Ang pasensya ay isang desisyon na gagawin namin na "tiisin" ang mga bagay tungkol sa mga taong hindi natin gusto at hindi gumanti.
a. Hindi nangangahulugang hindi ka nararamdamang inis. Nangangahulugan ito na hindi ka tumutugon sa iyong damdamin, umepekto ka dahil sa pagsunod sa iyong Ama.
b. Si Jesus ay naiinis sa Kanyang sariling mga alagad kung minsan. Mat 17:17
1. Gaano katagal ako dapat magtiis sa iyo? (Norlie)
2. Gaano katagal dapat kong ipagpatuloy ang pasensya sa iyo? (Bingi)
c. Ano ang ginawa ni Jesus? Paano Siya nagpapasensya? v8-21
1. Ginawa niya ang mga gawa ng Kanyang Ama at pinalaya ang bihag.
2. Sinira niya ang mga gawa ng diyablo.
3. Ipinaliwanag niya sa mga alagad kung ano ang kanilang nagawang mali.
6. Ang pagiging matiyaga sa mga tao ay hindi nangangahulugang hindi ka naiinis.
a. Hindi man nangangahulugan na hindi mo maaaring payuhan o sawayin ang mga tao sa mga sitwasyon.
b. Ngunit, kailangan mong suriin ang mga motibo sa likod ng iyong mga aksyon. Hindi ka maaaring tumugon (gumanti) dahil lamang sa inisin ka nila.
7. Nagdurusa ang salita (ANECHOMAI) = tinitiis; ang parehong salita na ginamit sa Efe 4: 2, Col 3:13.
a. Efe 4: 2 – Ang pamumuhay na nagiging kayo ... may pagtitiis, pagtitiis sa isa't isa at paggawa ng mga allowance sapagkat nagmamahalan kayo. (Amp)
b. Efe 4: 2 – Maging mapagpakumbaba, banayad, at matiyaga, at magtitiis sa isa't isa sa pag-ibig. (Norlie)
c. Col 3: 13 – Dapat kayong magtiis sa mga pagkakamali ng bawat isa, maging mapagbigay sa bawat isa, kung saan binigyan ka ng isang tao ng reklamo; ang pagkamapagbigay ng Panginoon sa iyo ay dapat na maging modelo sa iyo. (Knox)
8. Ang forbear (ANECHOMAI) ay literal na nangangahulugang pigilin ang sarili.
a. Pinipigilan mo ang iyong sarili mula sa paggawa ng kung ano ang naramdaman mong ginagawa.
b. Pinipigilan mo ang iyong sarili mula sa pagbagsak sa kanila, binabayaran sila, atbp
9. Alalahanin sina Santiago at Juan. Handa silang tumawag ng apoy sapagkat ang isang nayon ay hindi tinanggap sa kanila. Lucas 9:56
a. Sinabi ni Hesus: hindi mo naiintindihan kung ano ka o kung bakit ka narito.
b. v55 – Hindi kami narito upang sirain ang mga tao, ngunit upang mai-save sila.
c. Hindi mo maintindihan, sinabi niya, kung anong espiritu ang iyong ibinabahagi. (Knox)
10. Ikaw at ako ay mga embahador para kay Cristo, mga kinatawan ni Jesus. II Cor 5:20
a. Narito kami para sa isang walang hanggang layunin - upang mai-save ang mga tao, hindi upang sirain sila. b. Dapat ay mayroon ka ng ganyang ugali sa mga tao sa iyong pakikipag-ugnay sa kanila.
11. Sa kahulihan ay - huwag ibalik ang kasamaan sa kasamaan.
a. Kung ang kasamaan ay malaki o maliit, totoo o naisip, huwag magbayad nang mabuti.
b. Para sa karamihan sa atin, ang kasamaan na natanggap namin ay may kasamang mga bagay na nakakasakit o nakakainis sa amin
1. May nakakalimot sa atin, nagsabi ng isang bagay na nakasasakit (sinasadya o hindi nalalaman), ay hindi ginagawa sa / para sa amin kung ano sa tingin natin dapat nila.
2. Mayroong masyadong maraming nakikipag-usap, sabi ng maling bagay, ay may ugali na nakakagambala sa amin.
c. Karamihan sa mga oras na ang aming mga salungatan sa ibang mga tao ay hindi sa pagbagsak ng lupa, mga pagbabago sa buhay na mga isyu, ngunit sa higit sa mundong, pang-araw-araw na mga isyu.
d. O, nagtakda kami ng hindi makatotohanang mga inaasahan na hindi nila alam tungkol sa at / o hindi maaaring matugunan.
12. Hindi natin sila susuklian sa kanilang nagawa sa atin - malaki man o maliit.
a. Kapag ang isang tao ay nagkamali sa amin sa anumang paraan, ang responsibilidad ay nasa atin na tumugon nang wasto, tumugon sa pag-ibig, hindi ibigay sa kanila ang nararapat, ngunit patawarin sila.
b. Sinabi ni Hesus na dapat nating magpatawad - ibigay ang ating karapatan upang makabalik o makapaghiganti - hanggang sa 70 x 7. Matt 18: 21,22
c. Sinasaklaw ng pag-ibig ang kasalanan. I Alagang Hayop 4: 8
1. Para sa pag-ibig ay sumasaklaw sa maraming mga kasalanan - pinatawad at hindi pinapansin ang mga pagkakasala ng iba. (Amp)
2. Ang pag-ibig ay may paraan upang hindi tingnan ang kasalanan ng iba. (Araw-araw)
3. Oo, ngunit hindi ba dapat nating ilantad ang kasalanan sa katawan? Ang konteksto ng talatang ito ay nagkakasala sa bawat isa, nakakasama, nakakainis sa bawat isa.
13. Ang pagtitiyaga o pagtitiis ay isang paraan na ipinahahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Pinipigilan natin ang sarili kapag tayo ay nagkakamali.

1. Maunawaan na ang iyong paunang reaksyon sa sitwasyon ay emosyon - totoo ang mga ito, ngunit ang mga ito ay emosyonal na tugon.
a. Ang aming mga emosyon ay hindi kailangang kontrolin sa amin, maaari nating kontrolin ang mga ito (pigilan sila mula sa pagtulak sa amin upang kumilos nang may kasalanan) Efe 4:26
b. Ako ay isang bagong nilalang na nakakaramdam ng galit / inis / nasaktan kumpara sa galit, nasasaktan, naiinis.
2. Ano ang naramdaman natin ay bunga ng iniisip natin tungkol sa isang tao o isang sitwasyon. Mat 6: 25; 31
a. Nagbabago tayo kung ano ang nararamdaman natin sa pamamagitan ng pagbabago ng iniisip natin.
b. Binabago natin ang iniisip natin sa pamamagitan ng pagbabago ng sinasabi sa ating sarili.
3. Kapag sinaktan ka ng isang tao, pinapahamak ka, inis, sinisimulan mong kausapin ang iyong sarili. Ito ay awtomatiko. Ano ang sasabihin mo sa iyong sarili?
a. Wala silang ibang alam; hindi nila alam na nag-i-bugging sila, sinasaktan ako.
b. Hindi nila kilala si Jesus kaya mas malala ang kanilang kalagayan kaysa sa akin.
c. Wala siyang karapatang gawin iyon sa akin. Paano niya magagawa iyon sa akin?
d. Ano ang isang hangal na haltak. Gaano ka ignorante !!
4. Ang sinabi mo sa iyong sarili ay maaaring magdulot ng sitwasyon at iyong damdamin o magdala ng kapayapaan.
5. Nangangahulugan ba ito na hindi ako makakaharap ng isang tao sa kanilang pag-uugali sa akin?
a. Hindi talaga. Ngunit ang paghaharap at pagganti ay dalawang magkakaibang bagay.
b. Dapat siguraduhin mo ang tungkol sa iyong mga motibo, mga pagkilos kapag hinarap mo ang mga ito.
1. Ano ang iyong kalooban sa kanila? para tumulong? saktan? para makaganti? upang lumabas sa tuktok? para iparamdam sa kanila na nasaktan ka para masaktan din sila?
2. Ang paghaharap ba ay isang dahilan upang sabihin sa kanila o nasaktan sila pabalik?
c. Kapag nagsasalita ka sa isang tao na mahigpit, bakit mo sinasabi kung ano ang sinasabi mo sa paraan ng pagsasabi mo?
1. Upang magkaroon ng kasiyahan sa pagsasabi nito? Upang magkaroon ng huling salita?
2. Upang maging maganda ang iyong sarili? Upang mapatunayan ang iyong sarili?
d. Ang sinasabi ba ay nagdadala ng kapayapaan sa sitwasyon? Rom 12:18; 14:19 e. Malaki ba talaga ito, nagkakahalaga ng kaguluhan o matitigas na damdamin?
6. Dapat nating gawin sa iba tulad ng nais natin sa kanila. Mat 7:12
a. Kaugnay sa iyong mga kahinaan, iyong mga pagkakamali, paano mo nais na tratuhin? may awa, pag-unawa, kabaitan, at pagpapatawad?
b. Anong uri ng paggamot ang tumutulong, nasasaktan, hinihikayat, pinapabagabag ka?
c. Nais mo na ang mga tao ay magdusa nang matagal. Mayroong mga oras na kailangan mong magdusa nang matagal (ilagay up) sa mga tao.

1. Ang isang pangunahing susi ay upang makipag-usap sa iyong sarili sa sitwasyon.
a. Hanggang sa mahinahon mong sapat upang isipin kung ano ang sasabihin sa iyong sarili, maaari mong purihin ang Panginoon. Kami ay dapat magpasalamat sa lahat ng mga kalalakihan. I Tim 2: 1; Rom 8:28
b. Kapag ginawa natin iyan, pinagpapala natin ang taong nasaktan tayo. Mat 5:44
2. Tingnan ang ilang mga halimbawa kung paano nakipag-usap ang mga tao sa kanilang sarili sa ilang mga sitwasyon.
a. Lucas 23:34 – Sa Krus, humingi si Hesus ng kapatawaran para sa mismong mga tao na Kaniyang mga kasalanan. Ano ang sinabi ni Hesus sa Kanyang Sarili?
b. Lucas 10: 25-38 – Maaaring masabi ng mabuting Samaritano sa kanyang sarili ang nasugatan na tao ay isang tanga para sa paglalakbay na kalsada nang nag-iisa. Ano ang sinabi niya sa sarili?
c. Lucas 10: 38-42– Sigurado si Marta na mali siyang nagamot. Ano ang sinabi niya sa sarili?
d. Lucas 15: 25-32 – Ang ama ng alibugho ay maaaring nagalit at o nasaktan sa maling paratang ng Kanyang anak. Ano ang sinabi sa ama sa kanyang sarili?
e. II Samuel 16: 5-14 – Si David ay maling sinumpa ni Shimei, ngunit hindi gumanti, nagtitiwala sa Diyos na gagana ito para sa kabutihan. Ano ang sinabi ni David sa kanyang sarili?

1. Kapag pinipigilan mo ang sarili, inilalagay mo muna ang ibang tao at tinatrato sila sa paraang nais mong tratuhin.
2. Kapag pinipigilan mo ang sarili, pinipigilan mo ang iyong sarili at hindi nagbabalik ng masama sa kasamaan sa kabila ng nagawa ng ibang tao.
3. Paano mo makontrol ang iyong sarili?
a. Kilalanin ang iyong tungkulin sa harap ng Diyos, at magagawa mo ito. Mat 22: 37-40
b. Purihin ang Panginoon para sa ibang tao.
c. Itapon ang mga saloobin na nagpapakain ng galit, nasaktan, alitan, pagtanggi, atbp.
d. I Cor 13: 7 – Ang pag-ibig ay handang maniwala sa pinakamahusay sa bawat tao. (Amp) e. Alalahanin ang walang hanggang pananaw - Hahantong sa Diyos na maglingkod ang lahat sa Kanyang mga layunin kung tama ang pagtugon natin sa Kanya.