PEACE SA STORM

download PDF
KUMUHA ANG AKONG YOKE SA IYO
MATUTO MULA SA AKIN
PEACE SA STORM
KAPAYAPAAN NG ISIP
HUWAG HINDI MAAARI ANG IYONG PUSO AY MAAUTIS
PEACE SA WILDERNESS
SALAMAT SA BAYAN NG PAGSASALING
MAGKAROY NG DIYOS
ANG Kwento ni JOSEPH ay nagbibigay ng LAYO

1. Ginawa na namin ang punto na, upang maging hindi matitinag, dapat kang bumuo ng isang walang hanggang pananaw. Nangangahulugan ito na kinikilala mo na may higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito. Kami ay walang hanggang mga nilalang, at ang mas malaking bahagi ng ating pag-iral ay nauna sa atin, sa buhay na darating.
a. Ang pamumuhay na may kamalayan na ito ay tumutulong sa iyo na mapanatili ang mga paghihirap ng buhay sa tamang pananaw. Hindi ito ang nakikita mong pagkatalo sa iyo, ito ay kung paano mo nakikita ang nakikita mo.
b. Ang lahat sa buhay na ito ay pansamantala dahil ang buhay na ito ay natapos sa ating lahat. At, kung ihahambing sa kung ano ang nauna para sa mga nakakakilala sa Panginoon, kahit na ang isang oras ng kahirapan at sakit ay wala. Samakatuwid, sulit ang anuman ang dapat mong gawin upang manatiling tapat. Rom 8:18; II Cor 4: 17,18
2. Sa bahaging ito ng aming serye, nagtatrabaho kami sa katotohanan na ang ilang mga tao ay lumipat sa pananampalataya at pagsunod dahil hindi nila naiintindihan ang kasalukuyang layunin ng Diyos sa mundo at dahil dito ay may hindi tumpak na mga ideya tungkol sa kung ano ang Kanyang gagawin at hindi gagawin para sa atin sa buhay na ito.
a. Dahil sa hindi pagkakaunawaan at maling impormasyon mayroon silang maling mga inaasahan tungkol sa ginawa ni Jesus. Ang mga maling pag-asang ito ay humahantong sa pagkabigo at pagkadismaya kapag hindi natin nakuha o hindi ginagawa ng Diyos para sa atin ang napagkamalang inakala nating ipinangako sa atin.
1. Si Jesus ay hindi dumating upang bigyan ka ng isang masaganang buhay sa buhay na ito. Naparito siya sa mundo upang mamatay bilang sakripisyo para sa kasalanan upang matanggal ito sa lahat na nagsisisi at naniniwala sa ebanghelyo. Marcos 1:15; I Cor 1: 1-4
2. Ang mga taong nakaluhod kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon ay maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan at mababago mula sa mga makasalanan sa mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, na ibabalik sila sa kanilang nilikha na layunin. Ef 1: 4,5; Rom 8: 29,30
b. Ang pangunahing layunin ng Diyos sa mundo ngayon ay upang dalhin ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kaniyang Sarili, hindi gawin ang buhay na ito ang highlight ng ating pag-iral. Mat 16:26
1. Ni ang Kanyang kasalukuyang layunin na tapusin ang lahat ng pagdurusa sa mundo. Gayunman, nagagawa Niya at ginagamit ang malupit na katotohanan ng buhay sa isang bumagsak na mundo at pinangangasiwaan nila ang Kanyang pangwakas na layunin ng kaligtasan para sa lahat na naniniwala kay Jesus.
2. Hindi ito nangangahulugan na walang tulong at paglalaan para sa amin ngayon-sapagkat mayroon. Ngunit ang pag-alis ng lahat ng pagdurusa at sakit ay hindi magaganap hanggang sa darating na buhay. (Tatalakayin namin ito nang mas detalyado habang nagtatrabaho kami sa seryeng ito.)
3. Tinitingnan natin ang mga pahayag na ginawa ni Jesus tungkol sa kung bakit Siya naparito sa mundo at kung ano ang ipinangako niyang gawin para sa atin. Noong nakaraang linggo sinimulan naming pag-usapan ang katotohanan na Siya ay dumating upang magdala sa amin ng kapayapaan. Nagpapatuloy tayo sa araling ito.

1. Ang salitang isinalin na pahinga sa daang tinatalakay natin ay mula sa isang salitang Griego na nangangahulugang muling itapon o magpahinga (lit. o fig.). Ang repose ay may maraming mga kahulugan, ang isa sa mga ito ay kalmado o kapayapaan (diksiyonaryo ng Webster).
a. Nangako si Jesus na bibigyan ang kapahingahan o kapayapaan sa lahat na lumapit sa Kanya, dalhin ang Kanyang pamatok sa kanila (isumite sa Kanyang awtoridad), at matuto mula sa Kanya.
b. Ang Diksyonaryo ng Webster ay tumutukoy sa kapayapaan bilang kalayaan mula sa pag-aalala o mapang-api na mga kaisipan at emosyon. Ang kapayapaan ay isang panloob na kalidad na hindi ilipat sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Ang pahinga ay kapayapaan ng pag-iisip. Ang pahinga ay isang kapayapaan na pumasa sa pag-unawa. Ito ay kapayapaan sa mga bagyo ng buhay.
2. Juan 16: 33 — Sinabi mismo ni Jesus na sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng pagdurusa o pagsubok, pagkabalisa, at pagkabigo. Ito ang likas na katangian ng buhay sa isang bumagsak, napinsala sa mundo.
a. Sa kabila ng malupit na katotohanan na ito, tiniyak niya sa Kanyang mga tagasunod na maaari tayong maging masigla (o hinikayat at tiwala) sapagkat napagtagumpayan niya ang mundo.
1. Maraming mga puntos na maaari natin at sa kalaunan ay gagawin tungkol sa pahayag na ito. Ngunit sa ngayon, pansinin na pinahayag ni Jesus ang Kanyang pahayag sa mga salitang ito: Juan16: 33a — sinabi ko sa iyo ang mga bagay na ito upang sa Akin ay magkaroon ka ng kapayapaan.
2. Inihalintulad ni Jesus ang Kanyang pahayag tungkol sa mga pagsubok sa buhay sa katotohanan na maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan Niya sa gitna ng mga paghihirap sa buhay.
b. Ginawa ni Jesus ang pahayag na ito tungkol sa kapayapaan sa pagtatapos ng mga pangungusap na Kanyang ginawa sa Huling Hapunan. Noong gabing bago Siya ipinako sa krus, sa pagkain ng Paskuwa, gumugol si Jesus ng maraming oras sa paghahanda ng Kanyang labindalawang alagad para sa katotohanan na malapit na Siya ay iiwan sila (kap. 13-17). Mas maaga sa gabi, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na bibigyan Niya sila ng kapayapaan. Juan 14:27
1. Ang pahayag na iyon ay maaaring nakapagtataka sa Kanyang mga tagasunod dahil sila ay kasama Nito ng higit sa tatlong taon at hindi nila kailanman nakita Siya na nabalisa, nag-aalala, o natatakot. Medyo kabaligtaran.
2. Alam ni Jesus na ang Kanyang Ama ay sumasa Kanya at para sa Kanya, na pinoprotektahan Siya at nagbibigay para sa Kanya. Isaalang-alang ang ilang mga halimbawa:
A. Hindi ako nag-iisa; Ang Aking Ama ay nasa Akin (Juan 8: 16; 29). Mahal ako ng Aking Ama (Juan 17: 23,24).
B. Ang Aking Ama ay laging nakikinig sa Akin kapag nagdarasal ako (Juan 11: 41,42). Nagbibigay ang aking Ama (Juan 6:11). Binibigyan Niya ang Kanyang mga anghel upang protektahan Ako (Mat. 26:53).
c. Tandaan, si Jesus ang Diyos ay naging tao nang hindi tumitigil na maging Diyos (maraming mga aralin para sa isa pang araw). Ang punto para sa ngayon ay habang si Jesus ay narito sa mundo, hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao, na umaasa sa buhay ng Kanyang Ama sa Kanya. Gawa 10:38; Juan 14: 9,10; atbp.
1. Iyon ang dahilan kung bakit Siya ang ating halimbawa ng kung paano tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat na mabuhay. Si Jesus ang pamantayan para sa pag-uugaling Kristiyano. I Juan 2: 6
2. Kung si Hesus ay nabubuhay bilang Diyos habang siya ay nasa lupa, hindi tayo mapipigil sa parehong pamantayan sapagkat hindi tayo Diyos. Kami ay mga tao na may Diyos bilang ating Ama, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo.
3. Isaalang-alang ang paraan ng talatang ito na isinalin sa isang talinghaga ni James Riggs at tandaan ang ilang mga puntos. Juan 4: 27 — At ngayon sa mga salita ng mga tao habang inaalis nila ang isa't isa, sinasabi ko sa iyo, "Ang kapayapaan ay sumainyo!" Ngunit ang kapayapaan na iniwan ko sa iyo ay hindi ang walang laman na pagbati sa araw-araw na pag-alis; ito ang aking kapayapaan - ang kapayapaan ng kaluluwa na sa gitna ng kaguluhan at kaguluhan ay may pinagmulan sa aking tiwala sa Diyos at sa aking hinaharap. Iyon ang aking kapayapaan at ibinibigay ko ito sa iyo, sa pamamagitan ng iyong hindi malilimutang pananampalataya sa akin, hindi tulad ng ibinibigay ng mundo, walang pag-iisip, kombensyon, at samakatuwid ay may kaunting kahulugan, ngunit talagang, mabisa, tunay. Dahil dito at sa lahat ng sinabi ko sa iyo, ipinagdarasal ko na huwag mong hayaan ang iyong mga puso sa pamamagitan ng pagkabalisa sa pamamagitan ng pagkabalisa at kalungkutan, at huwag silang matakot.
a. Nais ni Jesus na maunawaan nila na ang ginagawa niya ay higit pa sa isang kaswal na nagnanais sa kanila ng kapayapaan nang iwan Niya sila, tulad ng kaugalian sa kanilang kultura. Binibigyan kita ng kapayapaan na mayroon ako, sa pamamagitan ng iyong pananalig sa Akin.
b. Ito ay kapayapaan ng kaluluwa (o isip) sa gitna ng kaguluhan at kaguluhan at nanggagaling ito sa Aking tiwala sa Diyos na Aking Ama at kaalaman sa Aking hinaharap.
1. Si Hesus (sa Kanyang sangkatauhan) ay nabuhay ng buhay sa nahulog, nasira na mundo na may kapayapaan ng pag-iisip dahil alam niya na ang Kanyang Ama ay sumasa Kanya at tutulungan Siya.
2. Alam ni Jesus na pupunta siya sa Krus sa susunod na araw upang kunin ang kasalanan ng mundo sa Kanyang Sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, mahihiwalay si Jesus mula sa Kanyang Ama at haharapin ang isang kakila-kilabot na kapalaran. Ngunit alam Niyang ang Kanyang hinaharap ay nasa mga kamay ng Kanyang Ama at mapagkakatiwalaan Niya ang Kanyang Ama na mapasa Kanya. Alam niya na ang nasa unahan ay higit pa kaysa sa anumang mga hamon na Kanyang harapin sa buhay na ito. Mat 27:46; Heb 12: 2; Heb 2: 9: Heb 5: 7; atbp.
c. Sa talatang ito at Juan 16:33 at Mat 11: 28-30, sinabi ni Jesus na ang kapayapaan na ito ay bahagi sa pamamagitan ng Kanyang mga salita sa Kanyang mga tagasunod. Nalaman natin ang tungkol kay Jesus, ang Buhay na Salita, sa pamamagitan ng nakasulat na Salita, ang Bibliya. Ipinakikita sa atin ng Kanyang Salita kung ano ang katulad ng Diyos at kung paano Siya gumagana. Ipinapakita nito sa amin kung ano ang nagawa niya, ginagawa, at gagawin, at ang impormasyong ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating kaluluwa sa gitna ng mga bagyo ng buhay.

1. Dapat nating maunawaan na ang ating pinakadakilang problema ay hindi ang ating kakulangan sa edukasyon o kalamangan sa mundong ito. Hindi ito masamang pag-aasawa o kawalan tayo ng pera o ang aming hindi naganap na pagpili ng karera. Ang pinakadakilang problema namin ay nagkakasala tayo sa kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos, at ginagawa natin siyang kaaway. Rom 5:10
a. Natapos ang lahat ng iba pang mga problema kapag namatay tayo. Ngunit ang mga kahihinatnan ng aming pinakadakilang problema sa sipa dahil, kapag iniiwan natin ang ating mga katawan sa kamatayan, pupunta tayo sa isang lugar na walang hanggan na paghihiwalay mula sa Diyos at lahat ng mabuti. Walang kapayapaan para sa masama. Isa 57:21
b. Si Jesus ay naparito sa mundong ito upang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa gabing ipinanganak si Jesus sa mundong ito, ang mga anghel ay nagpakita sa mga pastol na nangangalaga sa kanilang mga tupa sa isang bukid at ipinahayag: Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao (Lukas 2:14, KJV).
1. Naiintindihan ng mga tao ang kilalang talatang ito na nangangahulugang dumating si Jesus upang magdala ng kapayapaan sa buong mundo. Wala siya. Ang kapayapaan sa mga bansa ay walang kahulugan kung ang lahat ay pupunta sa Impiyerno. (At, walang maaaring pangmatagalang kapayapaan sa mga tao hanggang sa una silang mapayapa sa Diyos.)
2. Itatatag ni Jesus ang kapayapaan sa mundo kaugnay ng Kanyang Ikalawang Pagparito. Sa isa sa mga kilalang propesiya tungkol kay Jesus bago Siya naparito sa mundong ito, tinukoy siya ng propetang si Isaias bilang Prinsipe ng Kapayapaan na kumukuha ng mga pamahalaan sa Kanyang mga balikat at nagdadala ng walang hanggang kapayapaan. Isa 9: 6,7
3. Lucas 2: 14 — at sa mundo ang kanyang kapayapaan para sa mga kalalakihan na pinatitira ng kanyang pabor (NEB); at kapayapaan sa mundo sa mga kalalakihan na kaibigan ng Diyos (Knox); at sa kapayapaan sa mundo sa mga kalalakihan na kinalulugdan niya — mga taong may mabuting kalooban, ng Kanyang pabor. (Amp)
2. Lahat ng tao ay pinutol mula sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Efe 4: 18 — Kami ay "nalayo (nakahiwalay, pinalayas sa sarili) mula sa buhay ng Diyos na walang bahagi nito" (Amp).
a. Naparito si Jesus sa mundo upang gawing posible ang mga kaaway ng Diyos na maging kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao sa pamamagitan ng Krus.
1. Sa Krus, kinuha ni Hesus ang ating kasalanan at pagkakasala sa Kanyang Sarili at binayaran ang halaga na ating inutang sa pamamagitan ng pagkamatay sa ating lugar. Kinuha niya ang aming lugar at namatay para sa amin bilang kami. Sa paggawa nito, nasiyahan Niya ang hustisya para sa atin.
2. Col 1: 20,21 — Naging kapayapaan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan upang tayo ay makipagkasundo sa Diyos. Ginawa niya ito nang sa gayon: "Bagaman ikaw ay isang beses ay nahiwalay at nahihiwalay sa Kanya at may masamang saloobin ng pag-iisip sa iyong masasamang gawain, Ngunit ngayon ay si [Kristo, ang Mesiyas,] ay nagkasundo [kayo sa Diyos] sa katawan ng Kaniyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang maipakita sa iyo ang banal at walang kasalanan at hindi mababagabag sa piling ng Kanyang [Ama] ”(Col 1:23, Amp).
b. Naparito si Jesus sa mundo upang iligtas tayo mula sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay-katwiran sa atin. Ang pagiging makatwiran ay nangangahulugang ipinahayag na matuwid o katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat ang katarungan ay nasiyahan sa iyo sa pamamagitan ng gawa ng iyong kahalili.
1. Roma 5: 1 — Samakatuwid, dahil tayo ay nabibigyang-katwiran - pinakawalan, ipinahayag na matuwid, at binigyan ng wastong paninindigan kasama ng Diyos - sa pamamagitan ng pananampalataya, alamin natin [ang katotohanang mayroon tayong] kapayapaan ng pagkakasundo] upang hawakan at magsaya, kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, ang Pinahiran. (Amp)
2. Nahulaan din ni Isaias, sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, ng mga epekto ng katuwiran na dadalhin ng darating na Mesiyas sa Kanyang bayan. Isa 32: 17 — At ang epekto ng katuwiran ay magiging kapayapaan [panloob at panlabas], at ang bunga ng katuwiran, katahimikan at tiwala na walang hanggan. (Amp)
3. Sa sandaling nabigyan tayo ng katwiran ay maaaring tratuhin tayo ng Diyos na para bang hindi tayo nagkasala at gawin ang pinlano Niyang gawin mula pa noong itinatag ang mundo. Maaari niyang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Tito 1; 2
a. Ang buhay na walang hanggan ay hindi mabuhay magpakailanman. Ang lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan mula sa sandali ng kanilang paglilihi sa sinapupunan ng kanilang ina, sa diwa na walang tumitigil sa pagkakaroon ng kamatayan. Ang tanging tanong ay kung mananatili kang walang hanggan sa Diyos.
1. Ang buhay na walang hanggan ay isang uri ng buhay. Ito ang buhay sa Diyos Mismo. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ang pagkakatulad ng bagong kapanganakan upang ilarawan ang pagbabalik-loob kay Cristo. Ipinanganak tayo ng Diyos at nagiging literal na mga anak sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan. I Juan 5: 1; 11,12; Juan 1:12; Juan 3: 3-5; atbp.
2. Ang Kristiyanismo ay higit pa sa isang ligal na kaugnayan sa Diyos. Ito ay isang mahalaga, organikong isa. Kapag naniniwala tayo kay Jesus ay nagkakaisa tayo sa Kanya, sa buhay sa Kanya. Ang Bagong Tipan ay gumagamit ng tatlong mga larawan ng larawan upang ilarawan ang aming kaugnayan kay Jesus, na lahat ay naglalarawan ng unyon at nagbahagi ng buhay; Vine at branch (Juan 15: 5); Ulo at katawan (Efe 1: 21,22; Col 1:18); Asawa at asawa (Ef 5: 31,32).
b. Sa Juan 16:33 sinabi ni Jesus na "Sa Akin, mayroon kang kapayapaan". Ang ideya doon ay sa pamamagitan ng pagkakaisa sa akin. Maaari itong wastong isinalin sa ganitong paraan: Sa pamamagitan ko (Mont); sa pamamagitan ng pagkakaisa sa akin (Williams).
1. Ang pakikipag-isa kay Cristo, na naging posible dahil tayo ay nabigyan ng katwiran, ay nagbibigay sa atin ng parehong paninindigan na si Jesus, sa Kanyang sangkatauhan, ay kasama ng Ama.
2. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang kapayapaan Siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng parehong paninindigan na Siya (sa Kanyang sangkatauhan) ay kasama ng Diyos Ama. Ef 2: 17,18
A. Efe 3: 12 — Sa pamamagitan ng pagkakaisa sa kanya, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, may lakas tayo na lumapit sa Diyos nang may kumpiyansa. (Magandang Balita)
B. Rom 5: 2 — Sa pamamagitan niya ay mayroon din tayong [ating] pag-access (pasukan, pagpapakilala sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya na ito - estado ng pabor ng Diyos - kung saan tayo matatag at ligtas na tumayo (Amp)
3. Juan 16: 33 — At ngayon natapos na ang aking mga salita. Sinabi ko sa kanila na, sa buong buhay na nakatira ka sa pakikipag-ugnay sa akin, maaari kang magkaroon ng kapayapaan - isang palaging pamamalagi para sa iyong mga puso sa gitna ng pagdurusa ng mundo. (Riggs Paraphrase).
4. Bago pumunta si Jesus sa Krus upang magbayad ng kasalanan at magawa para sa mga kalalakihan at kababaihan na maging literal na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan, sinimulan ni Jesus na ihanda ang Kanyang mga tagasunod para sa kung ano ang ibig sabihin.
a. Itinuro niya sa kanila (at sa amin) na ang Diyos ay isang Ama na nag-aalaga sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tiniyak sa atin ni Jesus na, tulad ng pag-aalaga ng Ama sa Kanyang Anak na si Jesus, Siya ang mag-aalaga sa mga naghahanap ng Kanyang kaharian at Kanyang katuwiran. Mat 6: 25-34
1. Si Pablo, na personal na nagturo ng mensahe na ipinangaral ni Jesus Mismo (Gal 1: 11,12), ay sumulat na makakapunta tayo sa Diyos na ating Ama na may katiyakan na Siya ay makakarinig at tutulungan, Ang seguridad at katiyakan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. na pumasa sa pag-unawa. Phil 4: 6,7
2. Ang kanyang mga tainga ay bukas sa mga dalangin ng matuwid. I Pet 3: 12 — Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid — yaong mga matuwid at wastong nakatayo sa Diyos — at ang Kanyang mga pakinig ay nakikinig sa kanilang dalangin. (Amp)
b. Nang si Jesus ay nasa mga bagyo ng buhay (literal at makasagisag) Alam niyang mayroon siyang tulong ng Kanyang Ama at binigyan Siya ng kapayapaan. Dahil sa Krus at bagong pagsilang, ang Diyos na ngayon ang ating Ama at mayroon tayong parehong pag-access sa Kanya na ginawa ni Jesus (sa Kanyang sangkatauhan) noong Siya ay narito sa mundo. At kami din, ay maaaring magkaroon ng kapayapaan sa mga bagyo ng buhay.

1. Binigyan tayo ni Jesus ng parehong kapayapaan na mayroon Siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng parehong katayuan sa Ama na mayroon Siya. Ipaalam sa akin na isa pang paraan: Binigyan niya tayo ng potensyal na kapayapaan.
a. Inilagay ni Jesus ang ilang mga kondisyon upang maranasan ang kapayapaan na ito. Sinabi niya sa Kanyang mga tagasunod na dapat tayong magpasa sa Kanya at matuto mula sa Kanya, at huwag hayaang mabagabag ang ating mga puso. Mat 11:29; Juan 14:27
b. Dapat nating malaman mula sa Kanyang Salita kung ano ang nagawa niya para sa atin at gagawin para sa atin upang ang ating mga inaasahan ay naaayon sa ipinangako niyang gawin para sa atin. At, dapat nating matutunan na kilalanin at pigilan ang mga bagay na magnanakaw sa atin ng kapayapaan kung hahayaan natin sila. Ngunit ang mga paksa ay para sa isa pang araw.
2. Hanggang doon, mag-isip ng kung ano ang ibig sabihin na makipagkasundo sa Diyos, magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Pumunta sa mga talatang nasasaklaw namin at hayaan ang Salita ng Diyos na bumuo ng isang tiwala sa iyong puso na walang darating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos na iyong Ama. Maraming susunod na linggo!