Magkaroon ng Kapayapaan ng Isip

download PDF
KUMUHA ANG AKONG YOKE SA IYO
MATUTO MULA SA AKIN
PEACE SA STORM
KAPAYAPAAN NG ISIP
HUWAG HINDI MAAARI ANG IYONG PUSO AY MAAUTIS
PEACE SA WILDERNESS
SALAMAT SA BAYAN NG PAGSASALING
MAGKAROY NG DIYOS
ANG Kwento ni JOSEPH ay nagbibigay ng LAYO

1. Maraming tao ang may hindi tumpak na mga ideya tungkol sa kung bakit naparito si Jesus sa mundo. Mali ang iniisip ng mga tao na Siya ay dumating upang bigyan tayo ng isang masaganang buhay, nangangahulugang isang buhay ng kasaganaan na may kaunting kahirapan.
a. Ang mga hindi pagkakaunawaan na ito ay humantong sa maling mga inaasahan tungkol sa kung ano ang gagawin ng Diyos at hindi gagawin para sa atin sa buhay na ito. Ang hindi matatag na mga inaasahan ay humahantong sa pagkabigo kapag hindi naranasan ng mga tao ang lahat ng kanilang maling akala na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Ang ganitong uri ng pagkabigo ay ginagawang mas mahina ang mga tao na mailipat ng mga pagsubok sa buhay.
b. Kaya, bilang bahagi ng aming pag-aaral, pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng malinaw na pag-unawa kung bakit naparito si Jesus sa mundo at kung ano ang nagawa niya para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at pagkabuhay na muli.
2. Si Jesus ay naparito sa mundo na ibalik ang mga kalalakihan at kababaihan sa ating nilikha na layunin sa pamamagitan ng pagkamatay para sa ating mga kasalanan. Heb 9:26 a. Ang mga tao ay nilikha upang maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ang kasalanan ay na-disqualify tayo mula sa ating patutunguhan sapagkat ang isang banal na Diyos ay hindi magkakaroon ng mga makasalanan bilang mga anak na lalaki at babae.
b. Sa pamamagitan ng Kanyang pagsasakripisyo sa Kanyang Sarili, nasiyahan ni Jesus ang Banal na Katarungan para sa atin. Ngayon, ang lahat ng naniniwala kay Jesus (naniniwala sa Kanya at sa Kanyang sakripisyo, Kanyang Persona at Kanyang gawain)) ay nabibigyang-katwiran o nagpakawala at ipinahayag na hindi nagkasala ng kasalanan. Rom 4:25; Rom 5: 1; atbp.
1. Kapag tayo ay nabigyang katwiran, maaari tayong tratuhin ng Diyos na para bang hindi tayo nagkasala at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay isang uri ng buhay, ang buhay ng Diyos, ang buhay sa Diyos. Juan 5:26; I Juan 5: 11,12
2. Kapag natanggap natin ang buhay na walang hanggan, ipinanganak tayo ng Diyos. Ito ay nagpapanumbalik sa amin sa aming nilikha na layunin. Kami ay naging literal na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng bago o pangalawang kapanganakan. I Juan 5: 1; Juan 1:12; Juan 3: 3,5; atbp.
c. Dumating si Jesus upang bigyan tayo ng isang kasaganaan ng buhay na walang hanggan na nagbabago sa atin mula sa mga makasalanan at mga anak at nagsisimula ng isang proseso ng pagbabagong-anyo na sa wakas ay gagawa tayo na maging katulad ng imahe ni Kristo (o gawing katulad natin si Jesus sa pagkatao at kapangyarihan, sa kabanalan at pag-ibig ) sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Rom 8: 29,30; Ef 1: 4,5; Juan 10:10
1. Si Jesus ay dumating at namatay upang matugunan ang ating pinakamaraming pangangailangan — ang kaligtasan mula sa ating kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan nito - upang magkaroon tayo ng isang hinaharap at isang pag-asa sa Diyos na ating Ama, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. I Tim 4: 8; Mat 16:26
2. Bagaman mayroong probisyon para sa buhay na ito, ang kasalukuyang layunin ng Diyos ay hindi gawin ang buhay na ito ang pinaka-highlight ng ating pag-iral. Ang kanyang numero unong pag-aalala ay ang mga tao ay nakakatipid ng kaalaman tungkol kay Jesus. Sapagkat ang Diyos ay Makapangyarihan at Makapangyarihan-sa-lahat (lahat ng nakakaalam at may-kapangyarihan) Nagagawa niyang gamitin ang mga kalagayan ng buhay sa isang bumagsak na mundo at pinangangasiwaan sila na ito ang tunay na hangarin. (Tatalakayin namin nang detalyado ang puntong ito sa mga susunod na aralin.)
3. Si Jesus ay namatay upang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao. Sa pamamagitan ng Krus, nagawa ni Jesus na posible para sa mga kaaway ng Diyos (ang mga nagkakasala sa kasalanan) na maging kaibigan ng Diyos. Rom 5:10; Col 1: 20-22
a. Dinala tayo ni Jesus ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagbabayad sa ating kasalanan at pagbubukas ng daan para tayo ay maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos nang ligal at may kaugnayan.
1. Ligal: Roma 5: 1 — Samakatuwid, dahil tayo ay nabibigyang-katwiran — nagpakawala, nagpahayag ng matuwid, at binigyan ng tamang katayuan sa Diyos — sa pamamagitan ng pananampalataya, hayaan nating [unawain ang katotohanan na mayroon tayong] kapayapaan ng pagkakasundo] upang hawakan at upang masiyahan, kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, ang Hinirang. (Amp)
2. Pakakaugnay: Dahil sa Krus at bagong pagsilang, ang Diyos ang ating Ama. Mayroon tayong katulad na paninindigan sa Ama na si Jesus (sa Kanyang sangkatauhan) ay mayroon at mayroon. Ef 2: 17,18; Efe 3:12
b. Dahil mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus (ligal), may potensyal tayong lumakad nang may kapayapaan ng isip sa pamamagitan ng mga bagyo sa buhay (relational) dahil ang Makapangyarihang Diyos na ngayon ay ating Ama at walang makakarating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Kanya. Sa araling ito, nais nating pag-usapan ang kapayapaan ng pag-iisip.

1. Habang inihanda ni Jesus ang labindalawa sa katotohanan na malapit na siyang aalis, ipinangako niya na bibigyan sila ng kapayapaan sa gitna ng mga problema sa buhay. Juan 14:27; Juan 16:33
a. Sinabi ni Jesus na bibigyan Niya sila ng Kanyang kapayapaan. Sinabi niya na ang kapayapaan ay darating at sa Kanya. Ang kapayapaan ay ang aking handog na regalo sa iyo (Juan 14:27, NEB).
1. Ito ay isang kamangha-manghang pahayag mula nang ang mga kalalakihang ito ay kasama ni Jesus ng higit sa tatlong taon at hindi kailanman nakita Siya na nabalisa, nag-aalala, o natatakot.
2. Hindi mahalaga kung ano ang dumating sa Kanyang paraan, alam ni Jesus na ang Kanyang Ama ay sumasa Kanya at para sa Kanya, na pinoprotektahan Siya at nagbibigay para sa Kanya. Nagkaroon ng kapayapaan si Jesus sa Ama na nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa mga bagyo ng buhay.
b. Binigyan sila ni Jesus (at sa atin) ng parehong kapayapaan na mayroon Siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng parehong katayuan sa Ama na mayroon Siya (sa pamamagitan ng Krus at bagong pagsilang). Ang kapayapaan na ito sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip, na may potensyal. Pansinin na inilagay ni Jesus ang ilang mga kondisyon sa karanasan o paglalakad sa kapayapaang ibinigay niya.
1. Alalahanin, sa Matt 11: 28-30, nangako si Jesus na bibigyan ng kapahingahan o kapayapaan sa mga sumasailalim sa Kanyang awtoridad (kunin ang Kanyang pamatok sa kanila) at alamin o mula sa Kanya.
2. Pagkatapos, sa Huling Hapunan, pagkatapos na ipinangako ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod ng Kanyang kapayapaan, pinayuhan niya sila na huwag hayaang mabagabag ang kanilang mga puso. Juan 14:27
2. Ang salitang nabagabag ay nangangahulugang pukawin o bumalisa. Juan 14: 27 — Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso, ni huwag matakot — itigil ang iyong sarili na mabalisa at magulo at huwag hayaan ang iyong sarili na matakot at duwag at walang gulo. (Amp)
a. Suriin natin kung ano ang sinabi ni Jesus. Hindi niya sinasabi: Huwag payagan ang iyong sarili na makaramdam ng ilang mga emosyon. Ang emosyon ay hindi kusang-loob. Ang mga ito ay kusang tugon ng iyong kaluluwa sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Ang emosyon ay hindi nasa ilalim ng direktang kontrol ng kalooban. Hindi mo maramdaman o maramdaman ang iyong sarili.
1. Kapag nakakita ka ng isang bagay na nakakabahala o natatakot, kapag nakatagpo ka ng isang bagay na nakakabagabag, ang nakikita mo at nakatagpo ay magpapasigla sa mga emosyonal na tugon sa iyo. Iyon ay normal.
2. Pansinin na ang nababagabag ay nangangahulugang pukawin o bumalisa. Ang parehong mga salita ay may ideya ng "isang ahente sa labas" na kumikilos sa isang paraan na pinalalaki o nadadagdagan. Gumalaw ka ng isang bagay sa isang kutsara. Ginugulo mo ang mga damit sa washing machine na may isang agitator.
3. Tandaan ang kahulugan ng Webster's Dictionary ng mga salitang ito. Ang pag-agit ay nangangahulugang makagambala o magpukaw ng damdamin. Upang maistorbo ang ibig sabihin ay makagambala sa tahimik, pahinga, o kapayapaan ng. Ang problema ay nangangahulugang makagambala sa kalinisan ng kaisipan at kasiyahan ng. Ang pagkabahala at pagkabalisa ay magkasingkahulugan ng mga salitang ito.
b. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad (at sa amin): Huwag mag-agit o higit na pukawin ang damdamin na naramdaman mo kapag nakatagpo ka ng mga hamon sa buhay.
1. Maaari mong maalala na mas maaga sa aming serye ay napag-usapan namin ang kaugnayan sa pagitan ng paningin, damdamin, kaisipan, at pag-uusap sa sarili. Kapag nakakita kami ng isang nakakagambala at ang aming mga emosyon ay pinasigla, nagsisimula ang mga pag-iisip, at nagsisimula kaming makipag-usap sa ating sarili.
2. Habang nakikipag-usap tayo sa ating sarili, nakakaramdam tayo ng mas nag-aalala, pagkabalisa, at takot, o nakakaramdam tayo ng katiyakan at hinikayat, depende sa sinasabi natin sa ating sarili at kung pinapayagan natin ang ating mga saloobin na maging ligaw. Ang prosesong ito ng paningin, emosyon, kaisipan, at pakikipag-usap sa sarili ay nangyayari sa ating lahat.
A. Diksyonaryo ng Webster ay tumutukoy sa kapayapaan bilang kalayaan mula sa pag-abala o mapang-api na mga kaisipan at emosyon. Ang kapayapaan ay hindi una at pinakamahalaga at damdamin, kahit na maaari at nakakaapekto sa nararamdaman mo. Ang kapayapaan ay isang panloob na kalidad na hindi ilipat sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo.
B. Hindi mo maiiwasan ang mga problema sa buhay, ngunit maiiwasan mong mapamamahalaan ng pagdurusa at mapang-aping mga kaisipan. Maaari mong hayaang mabagabag ang iyong puso.

3. Sa Mat 11:29 sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na matuto mula sa Kanya at maghanap ng kapayapaan para sa iyong mga kaluluwa. Ang pag-aaral ay nagmula sa isang salita na nangangahulugang matuto nang matalinhaga sa pamamagitan ng pag-aaral at pagmamasid.
a. Kilalanin natin ang Diyos ng kapayapaan sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ang ipinahayag niya tungkol sa Kanyang sarili (kung ano ang ginagawa niya at kung paano siya gumagana) ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip.
1. Ang isa sa mga kadahilanan na ibinigay sa atin ng Diyos ng Kanyang nakasulat na Salita, ang Bibliya, ay magdala ng kapayapaan sa ating kaluluwa (isip at damdamin). Ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesucristo na Prinsipe ng Kapayapaan, ay inihayag sa amin sa pamamagitan ng nakasulat na Salita. Juan 5:39
2. Ipinakita sa atin ng Bibliya kung ano ang katulad ng Diyos at kung paano Siya gumagana. Hinihikayat ito sa amin ng mga totoong halimbawa ng buhay ng mga totoong tao na nakakuha ng tunay na tulong mula sa Diyos sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon. Rom 15: 4
3. Sa Juan 16:33 Si Jesus ay direktang nakakonekta ang kapayapaan na dinadala niya sa mga bagay na Kanyang sinasalita. Sinabi niya sa Kanyang mga alagad at sa amin: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa iyo upang sa Akin ay magkakaroon ka ng kapayapaan.
A. Malinaw, kung hindi mo basahin ang Bibliya, hindi mo alam kung ano ang sinasabi nito at wala kang mapagkukunan ng kapayapaan na makukuha mula sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Iyon ang dahilan kung bakit hinihikayat ka naming maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan (mga aralin para sa isa pang araw).
B. Kasama rin sa pag-aaral ng Salita ng Diyos ay nakakakuha ng mabuting turo mula sa isang mabuting guro ng Bibliya. Sa Araw ng Pagkabuhay ay ipinaliwanag ni Jesus ang mga Banal na Kasulatan sa Kanyang mga alagad at binuksan ang kanilang pag-unawa (Lucas 24:45). Hindi naiintindihan ng opisyal ng Etiopian ang kanyang binabasa hanggang sa ipinaliwanag ito sa kanya ni Phillip (Gawa 8: 31-35). (Mga aralin din para sa isa pang araw.)
b. Juan 6: 63 — Ang lahat ng mga salita na iniaalok ko ang aking sarili sa iyo ay nangangahulugang maging mga channel ng espiritu at buhay sa iyo, dahil sa paniniwala sa mga salitang iyon ay madadala ka sa pakikipag-ugnay sa buhay sa akin. (J. S, Riggs Paraphrase)
4. Si Pablo, na personal na nagturo ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus Mismo, ay nagpayuhan sa mga Kristiyano na patakbuhin ang ating lahi na tinitingnan o pinapanatili ang iyong isip ni Jesus. Iniisip natin si Jesus sa pamamagitan ng Kanyang Salita.
a. Heb 12: 1 — Tumingin sa malayo mula sa lahat na makagagambala] kay Jesus, na Pinuno at pinagmulan ng ating pananampalataya (Amp).
1. Ang pananampalataya, tiwala, pagtitiwala sa Diyos (na nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip) ay nagmula sa Buhay na Salita ng Diyos Na ipinahayag sa nakasulat na Salita ng Diyos.
2. Ang Diyos ng pag-asa ay pumupuno sa iyo ng kagalakan at kapayapaan habang nagtitiwala ka sa Kanya. Rom 15: 13 — Nawa ang Diyos ng iyong pag-asa upang punan mo ang buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala - sa pamamagitan ng karanasan ng iyong pananampalataya - na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mapalawak ka at maiapaw (umusbong) na may pag-asa. (Amp)
b. Ginawa tayo sa paraang naaapektuhan tayo sa kung ano ang tinitingnan natin at kung saan inilalagay ang ating pansin. 1. Ang kapayapaan ng pag-iisip ay nagmumula sa pagpapanatiling ating pansin sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Isa 26: 3 — Itatago mo sa perpektong kapayapaan ang lahat na nagtitiwala sa iyo, na ang mga iniisip ay nakatuon sa iyo. (NLT)
2. Aw 94: 19 — Sa dami ng aking (nababahala) na mga saloobin sa loob ko, Ang iyong mga aliw ay sumasaya at natutuwa ang aking kaluluwa (Amp).
3. Sal 119: 92 — Maliban kung ang iyong Batas ay naging aking kasiyahan, ako ay sampung namatay sa aking pagdurusa (KJV). PS 119: 97 — O pag-ibig ko sa iyong kautusan! Ito ang aking pagmumuni-muni sa buong araw (KJV).
c. Hindi ito isang pamamaraan. Ito ay isang tugon na lumabas mula sa isang pagtingin sa katotohanan na nabuo ng Salita ng Diyos. Kahit anong mangyari laban sa akin, hindi ito malaki kaysa sa Diyos na Aking Ama. Papagpasalin niya ako hanggang sa mailabas niya ako.

1. Nakita natin ang temang ito na paulit-ulit sa Mga Awit. Ang mga manunulat ng mga salmo ay nakaranas ng matinding paghihirap dahil sa kanilang mga kalagayan, ngunit pinili nilang alalahanin ang Diyos — Ang kanyang dating tulong, Kanyang kasalukuyang paglalaan, at Kanyang pangako ng tulong sa hinaharap - at nagdala ito ng kapayapaan ng pag-iisip.
a. Sal 116: 7 — Kinausap ng salmista ang kanyang sarili: Kaluluwa, bumalik sa iyong pahinga. Ang pahinga ay nagmula sa isang salita na nangangahulugang isang naayos na lugar. Dala nito ang ideya ng kapayapaan. Ngunit tandaan kung bakit sinabi niya na maaari siyang maging mapayapa: Sapagkat ang Panginoon ay nakipagpayaman sa iyo (o naging mabuti sa iyo). Naalala niya ang kabutihan ng Panginoon sa harap ng mga kaguluhan.
b. Aw 42: 5 — Paalala ng salmista sa kanyang sarili na may higit na katotohanan kaysa sa nakikita niya sa sandaling ito: may pag-asa ako. Mayroon akong bawat dahilan na umasa ng mabuti dahil ang Diyos ay kasama ko. Ang parirala: para sa tulong ng kanyang mukha na literal na nangangahulugang: Ang Kanyang presensya ay kaligtasan.
2. Ang ideyang ito ay naaayon sa ilang mga bagay na isinulat ni Pablo. Alalahanin, siya ang naging halimbawa namin sa isang tao na hindi inilipat ng mga paghihirap at hamon sa buhay. Gawa 20: 22-24
a. Col 3: 15 — Inutusan niya ang mga naniniwala na hayaan ang kapayapaan ng Diyos na mamuno sa ating puso. Ang tuntunin ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang umpire o mag-arbitrate. Sinabihan tayo na hayaan ang kapayapaan ang maging tagabalo.
1. Dapat nating hayaan ang Diyos ng kapayapaan, sa pamamagitan ng Kanyang Salita ng kapayapaan ay ang pagtukoy ng kadahilanan, paulit-ulit sa kung ano ang nakikita at nadarama natin. Ang salitang Griyego na isinalin na panuntunan, kung ginamit nang malambing ay nangangahulugang magtagumpay.
2. Col 3: 15-At hayaang ang kapayapaan (pagkakasundo ng kaluluwa na nagmula) mula sa pamamahala ni Cristo (kumilos bilang payong palagi) sa iyong mga puso — pagpapasya at paglutas nang may katapusang lahat ng mga katanungan na lumabas sa iyong isipan - [sa mapayapang estado ] kung saan [bilang mga miyembro ng Cristo] isang katawan, tinawag ka rin [upang mabuhay]. At magpasalamat — nagpapasalamat, nagbibigay ng papuri sa Diyos palagi. (Amp)
b. Phil 4: 7-Isinulat din ni Paul na mayroong isang kapayapaan na lumilipas sa pag-unawa at ito ay magbabantay o panatilihin ang iyong isip at puso sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
1. Pansinin ang konteksto ng pahayag ni Pablo. Sa v6 sinabi niya sa kanyang mga mambabasa na huwag maging pagkabalisa o nag-aalala (isang damdamin na nagpapahayag ng sarili nito at pinapakain ng mga nakakabagabag na kaisipan). Sa halip, kapag may dumating na bagay na nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pumunta sa Diyos.
2. Dahil mayroon kang kapayapaan sa Kanya sa pamamagitan ng Krus ni Cristo, maaari kang pumunta sa Kanya bilang iyong Ama. At, maaari kang pumunta sa Kanya nang pasasalamat, na may pag-asang maririnig at sasagutin Siya, sapagkat ang Kanyang mga pakinig ay bukas sa mga dalangin ng Kanyang matuwid na mga anak. I Pet 3:12
A. Sinabi sa atin ni Jesus na Siya ay mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na Ama sa mundo (Mat. 7: 9-11). At binibigyan Niya ang Kanyang mga anak ng mga pangangailangan ng buhay (Mat. 6: 9 -13).
B. Sinabi rin sa amin ni Jesus na kapag nag-aalala ka (nabalisa, nagugulo, kulang sa kapayapaan), ipabalik sa iyong isip ang katotohanan dahil ito ay tunay na sa pamamagitan ng pag-alala sa kabutihan ng iyong Ama at ang Kanyang katapatan na pangalagaan ang mga mahalaga sa Kanya. Mat 6: 25-34
3. Alam ni Pablo na may isang labanan na kasangkot sa pagpapaalam sa kapayapaan na maging umpire sapagkat ang mga damdamin ay totoo, at sa sandaling ito, parang hindi ang Diyos at ang Kanyang probisyon. Pansinin, na inutusan niya tayo kung saan mailalagay ang ating pansin sa kaisipan.
A. v8 — At ngayon, mga mahal kong kaibigan, sabihin ko pa ang isa pang bagay habang isinara ko ang liham na ito. Ayusin ang iyong mga saloobin sa kung ano ang totoo at kagalang-galang at tama. Mag-isip tungkol sa mga bagay na dalisay at kaibig-ibig at kapuri-puri. Mag-isip tungkol sa mga bagay na napakahusay at karapat-dapat na purihin. (NLT)
B. Magagawa natin ang isang buong aralin sa talatang ito. Ngunit isaalang-alang ang isang pag-iisip habang malapit kami. Ang Salita ng Diyos ay umaangkop sa bawat kategorya na nakalista dito ni Pablo. Maaaring totoo na wala kang pera upang mabayaran ang iyong bayarin. Ngunit tiyak na hindi kaibig-ibig o karapat-dapat na purihin. Ngunit ang katotohanan na ang Diyos ay iyong Ama at ipinangako niyang pangalagaan ka ay parehong totoo at kaibig-ibig. Kaya isipin mo iyon.
3. Ang pangako ng Diyos ay kung panatilihin mo ang iyong isip na nakatuon sa Kanya, sa mga bagyo ng buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan na pumasa sa pag-unawa. Ang kapayapaan sa Diyos (pagiging nasa tamang ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng Krus) ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip sapagkat alam natin na mayroon tayong isang makalangit na Ama na nagmamalasakit sa atin at dahil alam nating mayroon tayong hinaharap at isang pag-asa sa Kanya. Marami pa sa susunod na linggo.