POST-CROSS NA POOT

download PDF
NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS
EUNANG PAGPAPAHAYAG
POST-CROSS NA POOT
ANG TUNAY NA TUNGKOL SA GRUPO
GRADO at mga gawa
Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA
ANG BATAS NG PANGINOON
HINDI GINAWA KA NG DIYOS
ANG BATAS AT KRISTIYANO

1. Dahil dito, upang sundin ang Kanyang babala, nagugugol tayo ng oras upang tignan kung sino si Jesus at kung ano ang Kanyang naparito sa mundong ito — ayon sa Bibliya. Ang Salita ng Diyos ang ating proteksyon laban sa panlilinlang. Aw 91: 4
a. Ang mga tao ay lalong mahina sa pagtanggap ng isang maling Kristo at maling ebanghelyo sa maraming kadahilanan.
1. Nakatira tayo sa isang kultura na higit na iniwan ang layunin ng katotohanan. Maraming mga tao ang natutukoy ngayon kung ano ang totoo batay sa kung ano ang naramdaman nila tungkol sa isang bagay kaysa sa pagsusuri sa ebidensya.
2. Ayon sa maraming surbey, ang pagbabasa ng Bibliya sa mga nag-aangking mga Kristiyano ay nasa mababang panahon. At, sa halip na hinahamon ang mga tao na may mga katotohanan sa Bibliya, ang karamihan sa kasalukuyang tanyag na pangangaral ay naglalayong pangunahin ang pagpapagaan ng mga tao at pag-aalok ng mga paraan upang mapagbuti ang kanilang buhay. Walang masama sa mga tunguhin na iyon, ngunit ang ganoong pangangaral ay walang gaanong pagtaas sa kaalaman sa Bibliya. b. Binago ang ebanghelyo at ang Tao at ang gawain ni Jesus ay ipinagpapahayag na hindi tulad ng dati - hindi lamang sa mga hindi naniniwala, kundi sa mga taong nagsasabing Kristiyano.
c. Ito ay nagiging pangkaraniwan na marinig ang tinatawag na "mga Kristiyano" na hamunin ang ideya na ang Diyos ay may galit laban sa kasalanan o ang mga tao ay parurusahan ng kasalanan. Ang mga sumusunod sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa kasalanan, poot, paghuhusga, parusa, at Impiyerno ay lalong tumatawag na mga hatero, hatol, at bigot. 2. Kamakailan, tiningnan natin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa galit ng Diyos. Ginawa namin ang mga puntong ito.
a. Ang Diyos ay banal (hiwalay sa kasamaan), matuwid (tama), at makatarungan (ginagawa ang tama). Upang maging totoo sa Kanyang Sarili at ang Kanyang banal, matuwid, makatarungang katangian, hindi maikakaila ng Diyos o huwag pansinin ang kasalanan. II Tim 2:13
1. Ang Kanyang poot ay dapat ipahayag at parusahan ang kasalanan. Ang poot ng Diyos ay isang pagpapahayag ng hustisya, o isang pangangasiwa ng katarungan. Ang tama at makatarungang parusa para sa kasalanan ay walang hanggang paghihiwalay sa Diyos.
2. Ang Makapangyarihang Diyos ay naglikha ng isang plano upang maipahayag ang Kanyang poot patungo sa kasalanan at maging totoo sa Kanyang matuwid, makatarungang kalikasan, nang hindi masisira tayo (o magpakailanman na alisin tayo mula sa Kanya).
A. Si Jesus ay kumuha ng laman, ipinanganak sa mundong ito, at nagtungo sa Krus upang maparusahan para sa ating kasalanan. Ang poot na dapat na dumating sa atin para sa kasalanan ay napunta sa ating Kapalit. Isa 53: 4-6
B. Ang ebanghelyo o mabuting balita ni Jesus ay sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ay naligtas tayo mula sa poot ng Diyos. I Cor 15: 1-4
b. Ang matuwid na galit ng Diyos patungkol sa kasalanan ay ipinahayag, ngunit dapat mong matanggap ang ekspresyong iyon upang maalis ang Kanyang galit sa iyo. Tatanggapin mo ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus bilang Tagapagligtas at yumuko ka sa Kanya bilang Panginoon. Juan 3: 16-18
1. Juan 3: 36 — Kung ang isang tao ay hindi tumanggap kay Kristo at ng Kanyang sakripisyo, kung gayon ang galit ng Diyos ay mananatili o mananatili sa kanila. Sa kanilang buhay, ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa kanila sa awa, na nagbibigay sa kanila ng isang patotoo sa Kanyang sarili. II Alagang Hayop 3: 9; Gawa 14: 16-17; Rom 1:20; atbp.
2. Gayunpaman, kung hindi sila tumugon sa Kanyang patotoo, kapag iniwan nila ang mundong ito sa kamatayan, haharapin nila ang poot ng Diyos. Makakaranas sila ng walang hanggang kamatayan o walang hanggan na paghihiwalay sa Kanya, una sa Impiyerno, pagkatapos ay sa pangalawang kamatayan. Rev 20: 11-15
3. Ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa poot ng Diyos. Babanggitin namin ang maling ideya na binago ng Krus ang Diyos at na wala na siyang galit laban sa kasalanan.
a. Hindi pangkaraniwan na marinig ang mga Kristiyano na nagsasabi na ang Diyos ay hindi na nagagalit tungkol sa kasalanan. Sinabi nila, ang Lumang Tipan at nakatira tayo sa ilalim ng Bagong Tipan. Wala nang galit ang Diyos laban sa kasalanan.
1. Ang taimtim, mahusay na kahulugan ng mga kalalakihan ng Diyos ay nangangaral ng mga ideyang ito. Para sa marami, nanggagaling ito sa isang tunay na pagnanais na tulungan ang mga tao na maling takot sa Diyos. Ang mga guro na ito ay nagpapatotoo na lumaki sila sa mga relihiyosong tahanan kung saan may labis na labis na labis na galit sa kaparusahan at parusa. Dahil dito, kahit na isinumite sila sa Diyos, nabuhay sila sa takot sa maaaring Kanyang gawin sa kanila.
2. Ang problema ay, karamihan sa sinasabi nila, kahit na ang kahulugan, ay hindi tumpak. Tatlumpung taon na ang nakalilipas, maaari kang maging mali sa mga Banal na Kasulatan, ngunit alam ng mga tao kung ano ang ibig mong sabihin sapagkat sila mismo ang mga mambabasa ng Bibliya at may kaalaman sa katotohanan.
3. Ngunit ang hindi wasto ay talagang hindi tumpak. At sa ating kultura, dahil sa mga oras na nabubuhay natin, ang hindi wasto (na hindi tumpak) ay nagkamali at ang ilan sa mga ito ay nagiging erehiya.
A. Ang hindi wastong pagtuturo tungkol sa poot ng Diyos ay tumindi sa: Ang Diyos na Tatay ay hindi nagmamalasakit kung nagkakasala tayo. Hindi na siya galit! Nasa ilalim kami ng biyaya!
B. Ang ilan ay wala pa ring sinabi na dahil wala nang galit ang Diyos laban sa kasalanan at ang lahat ng mga tao ay naligtas — kahit anuman ang kanilang pinaniniwalaan o kung paano sila nabubuhay.
b. Ang Krus ay hindi nagbago sa Diyos sapagkat hindi Siya kailanman nagbabago (Heb 13: 8; Mal. 3: 6). Binuksan ng Krus ang daan para sa Kanya na mabago tayo mula sa mga makasalanang maging anak - at maging totoo sa Kanyang banal, matuwid na kalikasan. Tulad ng malaman natin sa araling ito, may galit pa rin ang Diyos laban sa kasalanan.

1. Ang Bibliya ay isang talaang pangkasaysayan ng mga totoong tao na nangangailangan ng ebanghelyo o mabuting balita tulad ng ginagawa natin. Sila, tulad namin, ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at nararapat sa galit ng Diyos.
a. Wala sa mga taong iyon ang tumigil sa pag-iwan ng kanilang mga katawan sa kamatayan. Ang lahat ng mga ito ay nasa isang lugar na ngayon — batay sa kanilang tugon kay Jesus at ng ebanghelyo na ipinahayag niya sa kanila.
b. Batay sa mga sinulat ng kanilang mga propeta (mga propeta ng Lumang Tipan), naintindihan ng mga taong ito na ang kasalanan ang kanilang pinakamalaking problema. Alam nila na, kasunod ng kasalanan ni Adan, ipinangako ng Diyos sa isang Manunubos (Mesiyas) ang Binhi (Jesus) ng babae (Maria) na tatanggalin ang mga naganap na pinsala. Gen 3:15 1. Inihayag ng mga propeta na ang ipinangakong Mesiyas ay magtatag ng kaharian ng Diyos sa mundo (Dan 2: 4; Dan 7:27). Ang mga akda ng mga propeta ay malinaw na malinaw na ang mga makasalanan ay walang lugar sa kaharian ng Diyos (Aw 15: 1-2; Aw 24: 3-4; Isa 57:15; Zac 12-13; atbp.)
2. Noong unang siglo ay naiintindihan ng mga Judio na ang pagdating ng Panginoon upang maitatag ang Kanyang kaharian ay nangangahulugan din ng paghatol sa kawalang-katarungan at pagtanggal ng lahat ng mga kasamaan.
A. Ang mga propeta ay hindi malinaw na ipinakita na magkakaroon ng dalawang magkahiwalay na pagpasok ng Panginoon, una bilang ang Maghihirap na Tagapagligtas at pagkatapos ay ang Naghahabol na Hari.
B. Tinawag ng mga propeta ang alam natin sa ikalawang pagparito ni Cristo ang Araw ng Panginoon at inilarawan bilang isang panahon ng galit. Isa 13: 9; Joel 2:11; Zeph 1: 14-15; Aw 104; 35; Aw 37:28
2. Ang impormasyon na ito ay naka-frame ang mindset ng unang siglo na si Jesus. Noong sinimulan ni Juan Bautista ang kanyang ministeryo, nabigyan niya ng pansin ang lahat dahil sa kanyang mensahe: Magsisi ka para sa kaharian ng Langit (o Diyos) ay malapit na. Magpabinyag para sa (hanggang) sa kapatawaran (pagpupunas) ng mga kasalanan. Mat 3: 2; Lucas 3: 3
a. Inaasahan ng mga Judio noong unang siglo na dadalhin ng mundo ang kaharian. Alam nila na ang mga makasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian. Kaya lumapit sila kay Juan at naghanda para sa darating na kaharian.
1. Ang pagsisisi ay binubuo ng dalawang salitang Greek na nangangahulugang mag-isip nang magkakaiba (muling isaalang-alang, baguhin ang isip, na nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagsisisi, kalungkutan). Ang salita ay nagpapahiwatig ng pagbalik mula sa kasalanan patungo sa Diyos. 2. Hindi ito binyag na Kristiyano. Nag-aalok si Juan ng seremonyal na paglilinis bilang paghahanda sa darating na hari at Kanyang kaharian. Ang bautismo ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang paglubog o paglubog.
A. Ang seremonial paglilinis (o binyag) ay pangkaraniwan sa mga Hudyo. Nagpabautismo sila o purong seryosong paglilinis ng mga pari at iba pang mga tao, kasama ang damit, kasangkapan, at kagamitan.
B. Ang pagsisisi, pagkumpisal, at paglilinis ay isang pamilyar na pattern. Ang mga proselyte (mga bagong nakabalik) sa Israel (Hudaismo) ay tumalikod sa lahat ng mga idolo (magsisi at mangumpisal), nangangako ng pagsumite sa Batas ni Moises, at malinis (mabautismuhan).
b. Pansinin ang puna ni Juan sa mga Pariseo at mga Saduseo (mga mapagpanggap na relihiyosong pinuno ng Israel) na dumating upang suriin ang kanyang ministeryo: Sino ang nagbalaan sa iyo na tumakas mula sa galit na darating? Mat 3: 7
3. Pagkatapos ay dumating si Jesus sa pinangyarihan na may parehong mensahe na may mga dagdag na detalye: Natatapos ang oras. Malapit na ang kaharian. Magsisi at maniwala sa ebanghelyo (mabuting balita). Marcos 1: 14-15
a. Naunang naunawaan ng mga kalalakihan at kababaihan na ang Diyos ay may galit laban sa kasalanan. Samakatuwid, ang mabuting balita para sa kanila ay: dumating si Jesus upang iligtas ka mula sa galit na darating.
1. Hindi kaagad na ipinaalam sa kanila ni Jesus ang katotohanang iyon. Ang kanyang tatlong taong ministeryo ay isang oras ng paglipat habang inihanda niya ang mga kalalakihan at kababaihan na makatanggap ng Bagong Tipan (mga aralin para sa isa pang oras).
2. Ang mga tao na sumunod kay Jesus ay alam na kailangan nilang magkaroon ng katuwiran upang makapasok sa kaharian. Sa panahong ito sinabi niya sa kanila: Ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ay mapupuno (Mat. 5: 6). Ang iyong katuwiran ay dapat lumampas sa mga eskriba at Pariseo (Mat. 5:20). Hahanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran (Mat. 6:33).
b. Nang magbayad si Jesus para sa kasalanan at bumangon mula sa mga patay ay ipinadala niya ang Kanyang mga apostol upang mangaral: Maniwala kay Jesus at sa Kanyang sakripisyo at ang iyong kasalanan ay tatanggalin. Kayo ay kwalipikado para sa kaharian Lucas 24: 46-48
1. Isaalang-alang ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito ay isinulat halos tatlumpung taon makalipas si Jesus sa Krus.
a. Nang sumulat si Pablo, hindi siya naging simbahan sa Roma, ngunit inaasahan na dumalaw sa lalong madaling panahon. Ipinadala niya ang sulat bilang pag-asa sa kanyang pagbisita at inilagay ang kanyang pinaka-sistematikong paglalahad ng ebanghelyo na ipinangaral niya.
b. Binuksan ni Pablo ang kanyang sulat na may mga pagbati at pambungad na mga puna (Rom 1-14). Pagkatapos ay nakuha niya ito: II handa akong ipangaral sa iyo ang ebanghelyo sa Roma (Roma 1:15).
1. Roma 1: 16 — Sapagka't hindi ako nahihiya sa Ebanghelyo (mabuting balita) ni Cristo; sapagka't ito ay kapangyarihan ng Diyos na gumagana hanggang sa kaligtasan (para sa kaligtasan mula sa walang hanggang kamatayan) sa lahat ng naniniwala. (Amp)
2. Roma 1: 17 — Nakita ko ang plano ng Diyos na gawing tama ang mga tao sa kanyang paningin, isang proseso na sinimulan at ipinagpapatuloy ng kanilang pananampalataya. Sapagkat, gaya ng sinasabi ng kasulatan: Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. (Phillips)
3. Roma 1: 18-Sa kabilang banda (Berkeley), ang galit at galit ng Diyos ay ipinahayag laban sa lahat ng diyos at kawalang-katarungan ng mga tao. (Amp)
2. Pagkatapos ay inilunsad ni Pablo ang isang detalyadong paliwanag ng katotohanan na ang lahat ng mga tao (pagano, moralista, mga Hudyo — lahat) ay nagkakasala sa kasalanan at nangangailangan ng kaligtasan mula sa poot ng Diyos. Rom 1: 18-3: 20
a. Sa isang taong maaaring magtaltalan: Ngunit, hindi ako tulad ng mga "masamang" tao, nilinaw ni Paul na ginagawa mo ang kanilang ginagawa, at sa pamamagitan ng pagtanggi na kilalanin na ikaw din ay nagkasala ng kasalanan:
1. Sa pamamagitan ng iyong masidhing pagtanggi na magsisi (ikaw) ay nag-iimbak para sa iyong sarili ng isang karanasan ng galit ng Diyos sa araw ng kanyang galit kapag ipinakita niya ang kanyang kamay sa matuwid na paghuhukom. (Rom 2: 5, Phillips)
2. Ibubuhos niya ang kanyang galit at galit sa mga nabubuhay para sa kanilang sarili, na tumangging sumunod sa katotohanan at gumawa ng masamang gawa. (Rom 2: 8, NLT)
b. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Pablo ang plano ng Diyos na gawing tama ang mga tao sa Kaniyang sarili, ang Kanyang plano ng katwiran - kung paano hinarap ng Diyos ang kasalanan ng tao sa paraang makatarungan o tama upang tayo ay mabigyan ng katarungan o gawing tama.
1. Roma 3: 21-Ngunit ngayon nakikita natin ang katuwiran ng Diyos na ipinahayag… ito ay isang tamang ugnayan na ibinigay sa, at pagpapatakbo sa, lahat ng may pananampalataya kay Jesucristo. (Phillips)
2. Roma 3: 24 — Ang isang taong may pananampalataya ay malaya na malaya ngayon sa mga mata ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mapagbigay na pakikitungo sa pagtubos ni Kristo Jesus. (Phillips)
3. Roma 3: 25 — Para ipinadala ng Diyos si Jesus upang tanggapin ang parusa sa ating mga kasalanan at upang masiyahan ang galit ng Diyos laban sa atin. Kami ay ginawang tama sa Diyos kapag naniniwala tayo na nagbubo ng dugo si Jesus, isinasakripisyo ang kanyang buhay para sa atin (NLT).
4. Roma 3: 25-26 — Ginawa ito ng Diyos upang ipakita ang kanyang katuwiran kapwa sa pag-alis ng mga kasalanan ng nakaraan (ang oras kung kailan niya pinigilan ang kanyang kamay), at sa pamamagitan ng pagpapakita sa kasalukuyang panahon na siya ay isang makatarungang Diyos at pinatutunayan niya ang bawat tao na may pananalig kay Jesus. (Phillips)
e. Roma 5: 8-9 — Sinulat ni Pablo na ipinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus para mamatay para sa atin. Ngayon na tayo ay nabigyang-katwiran (nagpakawala, ipinahayag na hindi nagkasala, ipinahayag na matuwid) maliligtas tayo mula sa galit sa pamamagitan Niya. "Ano ang dahilan na matakot tayo sa poot ng Diyos? (v9, Phillips)
3. Sinulat ni Pablo ang tungkol sa galit ng Diyos sa isang liham sa iglesya sa Efeso, na isinulat noong AD 64. Itinatag ni Pablo ang simbahan at ginugol ng tatlong taon sa kanila, araw-araw na nagtuturo sa kanila. Gawa 19: 1-10; Gawa 20:31
a. Mayroon silang isang konteksto, isang pamilyar kay Paul at sa kanyang ministeryo, kaya hindi niya inilabas ang ebanghelyo sa parehong paraan tulad ng sa Roma. Binuksan niya ang isang pahayag tungkol sa walang hanggang plano ng Diyos na magkaroon ng isang pamilya ng banal, matuwid na mga anak na lalaki sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ef 1: 3-6
1. Ipinapaalala niya sa kanila na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, mayroon tayong katubusan (paglaya mula sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan) at pagpapatawad (ang pag-alis ng mga kasalanan). Efe 1: 7
2. Pagkatapos ay ipinagdasal ni Pablo na malaman nila ang pag-asa na kinasihan ng tawag ng Diyos, ang kayamanan ng mana ng Diyos sa mga banal, at ang kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa at sa kanila. Efe 1: 16-23
b. Mula sa ikalawang kalahati ng v 20 hanggang dulo ng v23 ay isang panaklong. Ang kaisipang ipinahayag sa v20 ay nagpapatuloy sa Efe 2: 1-3 kung saan ipinapaalala sa kanila ni Pablo kung ano sila bago sila naniwala kay Jesus.
1. Namatay sila - naputol mula sa Diyos at sa Kanyang buhay — dahil sa kanilang kasalanan. Sinundan nila ang landas ng masamang daigdig na ito at ang pagdidikta ng masamang pinuno nito, ang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Natupad nila ang mga pagnanasa ng kanilang katawan at isipan, at sa pamamagitan ng likas na mga anak ng galit.
A. Ang aming likas na kalikasan ay inilantad sa amin sa Banal na Kaaliwan, tulad ng nalalabi sa sangkatauhan (ika-20 Sig) at nasa aming orihinal na estado na nararapat sa galit tulad ng lahat ng iba pa (Weymouth).
B. Ang kalikasan ay nangangahulugang likas na produksiyon o salinlang. Sa kanilang unang kapanganakan sila (at kami) ay napapailalim sa poot ng Diyos — pre-Cross at post-Cross.
Gayunpaman, ang ebanghelyo ay supernatural. Sa pamamagitan ng parehong kapangyarihan na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay, ang mga makasalanan ay maaaring maging banal at matuwid na mga anak ng Diyos (mga aralin para sa isa pang araw).
4. Nang maglaon sa sulat ay tinalakay ni Pablo kung paano ilalabas ang mga panloob na pagbabago sa ating kalikasan, kasama na ang mga payo upang wakasan ang mga makasalanang gawain at maging mga tagasunod (tagasunod) ng Diyos. Ef 5: 1-5
a. Pinayuhan niya sila: Huwag na ring kumilos tulad ng makasalanang, hindi ligtas na mga tao ngayon. Huwag hayaan ang sinuman na sabihin sa iyo na okay na mamuhay nang magkasala. Iba ka ngayon (mga aralin para sa isa pang araw).
b. Ngunit tandaan na partikular niyang binalaan sila: Efe 5: 6 — Huwag hayaan kang sinumang niloko ka ng mga walang laman na salita. Ito ang mga bagay na ito na nagpapababa ng poot ng Diyos sa mga masunurin. (Phillips)
c. Ang salitang Greek na isinalin na masuway ay nangangahulugang hindi paniniwala. Ang salita ay nangangahulugang "huwag pahintulutan ang sarili na mahikayat o maniwala" (Malakas ang Concordance). Ito ay ang parehong salitang isinalin na hindi paniniwala sa Juan 3:36. Ang mga ayaw tumiwala kay Jesus ay haharapin ang poot ng Diyos kapag sila ay namatay.

1. Tatlumpung taon pagkatapos ng Krus na Jude ay sumulat na si Enoc, ang ikapitong salinlahi mula kay Adan (Gen 5: 21-24), ay naghula na darating ang araw at isasagawa ang paghuhukom sa mga hindi diyos. Judas 14-15 2. Mga dalawampung taon pagkatapos ng Krus, ipinahayag ni Pablo sa mga hindi naniniwala sa Athens, Greece: "Inuutusan niya ang lahat ng mga tao sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat nagtakda siya ng isang araw na hahatulan niya ang mundo sa katuwiran ng isang tao na hinirang niya, at dito binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbanhaw niya mula sa mga patay ”(Gawa 17: 30-31, ESV).
3. Ang poot ng Diyos ay hindi tumigil sa pagkakaroon ng Krus. Ito ay nananatili sa mga hindi kinikilala si Jesus at ang Kanyang sakripisyo para sa kasalanan. Juan 3:36
a. Muling darating si Jesus sa galit upang makitungo sa lahat na sa buong kasaysayan ng tao ay tinanggihan Siya. Ang poot sa Aklat ng Pahayag ay tinatawag na poot ng Kordero. Rev 6: 16-17
b. Ngunit ang mga tumanggap kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon ay naligtas mula sa galit na darating. Maaari nating harapin ang darating na araw ng pagbibilang ng katiyakan (katapangan) sapagkat tayo ay may-ari ng katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo. I Juan 4:17 (Maraming higit sa susunod na linggo!)