ANG KAPANGYARIHAN NG MGA KROS

1. Sa pangangaral ng Krus ay nahanap natin ang kapangyarihan ng Diyos.
a. Ang Krus ay isang inclusive term para sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. I Cor 15: 1-4
b. Ang pakikitungo at paglalaan ng Diyos para sa bawat pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
2. Ang bawat problema sa mundo ngayon ay narito dahil sa kasalanan at satanas, tuwiran man o hindi tuwiran.
3. Dahil sa pagsuway ng unang tao na si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa buong sangkatauhan at ang kamatayan ay ipinasa sa lahat ng tao. Rom 5:12
a. Ipinanganak tayo sa isang bumagsak na lahi na pinuno ng kasalanan at satanas. II Cor 4: 4; Lucas 4: 6
b. Mayroon tayong likas na kasalanan na ginagawang lahat tayo karapat-dapat sa poot ng Diyos. Efe 2: 1-3
c. Kami ay nagkasala ng kasalanan dahil kusang-loob kaming nagrebelde sa Diyos. Rom 3:23
d. Ang lupa mismo ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan ni Adan. Gen 3: 17,18
4. Ngunit ang Diyos ay humarap sa kasalanan at satanas sa Krus.
a. Binayaran niya ang ating mga kasalanan, sinira ang kapangyarihan ni satan sa mga tao, at binigyan tayo ng isang bagong kalikasan na lubos na nakalulugod sa Kanyang Sarili.
b. Nasa Krus na mahahanap mo ang solusyon sa bawat problema. Iyon ang dahilan kung bakit ang Krus ay kapangyarihan ng Diyos.
5. Nagpunta si Jesus sa Krus bilang ating kapalit. Nagpunta siya doon para sa amin bilang kami at pinarusahan sa aming lugar para sa aming mga kasalanan. Pagkatapos, kapag ang presyo para sa kasalanan ay nabayaran, nagtagumpay siya kay satan at bumangon mula sa mga patay para sa atin bilang tayo.
6. Isang palitan ay ginawa sa Krus.
a. Kinuha ni Jesus ang sumpa ng ating pagsuway upang magkaroon tayo ng mga pagpapala ng Kanyang pagsunod.
b. Siya ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano Siya - banal, matuwid na mga anak ng Diyos. II Cor 5:21
c. Mayroong hindi bababa sa walong tiyak na mga lugar kung saan ang isang palitan ay ginawa sa Krus.
1. Si Jesus ay pinarusahan upang magkaroon tayo ng kapayapaan.
2. Kinuha ni Jesus ang ating mga karamdaman upang magkaroon tayo ng kalusugan.
3. Kinuha ni Jesus ang ating kahirapan upang magkaroon tayo ng kayamanan.
4. Kinuha ni Jesus ang aming pagtanggi upang magkaroon tayo ng pagtanggap.
5. Kinuha ni Jesus ang ating kahihiyan upang magkaroon tayo ng Kanyang kaluwalhatian.
6. Si Jesus ay nagkasala upang magkaroon tayo ng Kanyang katuwiran.
7. Si Jesus ay naging isang sumpa upang makatanggap tayo ng mga pagpapala.
8. Namatay si Jesus sa ating kamatayan upang maibahagi natin ang Kanyang buhay.
7. Ang kahalili ni Hesus ay kumpleto dahil sa isang prinsipyong tinawag na pagkakakilanlan. Gumagawa ang pagkakakilanlan tulad nito:
a. Hindi talaga ako doon, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na para bang naroroon ako, dahil, sa pamamagitan ng aking kapalit, nandoon ako.
b. Sa Krus, ako ay pinagsama kay Kristo sa pamamagitan ng pagkilala. Upang makilala = upang gumawa ng magkapareho o para sa paggamot o isaalang-alang ang pareho.
c. Nang pumunta si Jesus sa Krus Siya ay ginagamot tulad ng dapat nating tratuhin dahil pumunta Siya doon tulad namin.
8. At ngayon, dahil sa Krus ni Cristo, ang Diyos na Ama ay maaaring tratuhin sa atin sa paraan ng pakikitungo niya kay Jesus.
9. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng ilang mga katanungan:
a. Kung ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kailangan ko sa pamamagitan ng Krus, nasaan ito?
b. Kung hinarap ng Diyos ang ugat ng aking mga problema sa Krus, kung gayon bakit mayroon akong lahat ng mga problemang ito.
10. Nais naming harapin ang ilan sa mga isyung ito at pag-usapan kung paano mabuhay at maglakad sa kapangyarihan ng Krus.

1. Una, ang pagiging isang Kristiyano ay hindi nangangahulugang isang libreng buhay na problema. Juan 16:33
a. Ang buhay sa isang kasalanan na isinumpa sa lupa na puno ng mga tao ay may mga natures sa kasalanan at pinamamahalaan ni satanas ay hindi madali.
b. Ngunit, bilang mga Kristiyano, may access tayo sa karunungan sa salita ng Diyos na makakatulong sa atin na maiwasan ang ilang mga problema.
c. Para sa mga problema na hindi maiiwasan, may access tayo sa kapangyarihan upang mapalayas ang ilan sa mga ito sa ating buhay, at mayroon tayong access sa kapayapaan at kagalakan upang paganahin tayo sa pagtagumpayan sa mga hindi maaaring mapalayas.
2. Pangalawa, ang mga pagpapala ng Diyos, ang mga probisyon na ginawa ng Diyos para sa atin, ay hindi awtomatikong naganap sa ating buhay.
a. Mayroong dalawang bahagi sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos: bahagi ng Diyos at ng ating bahagi.
b. Ang bahagi ng Diyos ay biyaya na nagbibigay para sa atin ng kailangan.
c. Ang ating bahagi ay ang pananampalataya na tumatanggap o kumukuha ng inilaan ng Diyos.
d. Maraming mga Kristiyano ang gumugol ng oras na humihingi sa Diyos ng mga bagay na naibigay na niya sa pamamagitan ng Krus sa halip na malaman kung paano kunin o matanggap ang Kanyang ibinigay.
3. Upang mabuhay at maglakad sa kapangyarihan ng Krus, may ilang mga tiyak na bagay na dapat mong malaman at gawin.
a. Dapat mong maunawaan ang iyong bumubuo at kung paano gumagana ang Diyos ng mga pakinabang ng Krus sa iyong buhay.
b. Dapat mong ipangaral ang Krus sa iyong sarili.

1. Ikaw ay isang espiritu na naninirahan sa isang katawan at nagtataglay ng isang kaluluwa (isip at damdamin). I Thess 5:23
a. Ang iyong espiritu ay bahagi ng iyong pampaganda na maaaring malaman at makipag-usap sa Diyos. Kaw 20:27
b. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay at magiging ikaw ay Kanyang anak at maging kaaya-aya sa imahe ni Hesu-Kristo. Efe 1: 4,5; Rom 8:29
c. Ginawa ka ng Diyos na may kakayahang matanggap ang Kanyang buhay. Iyon ang plano. Aw 8: 5; Tito 1: 2; II Tim 1: 9,10
2. Kapag ikaw ay ipinanganak na muli, nakatanggap ka ng buhay na form na Diyos - ang mismong buhay at kalikasan ng Diyos, ang buhay na nasa Diyos.
a. Ito ay isang kasalukuyang panahunan. Juan 5:24; 3:36; 6:47; 20:31; I Juan 5: 11,12 b. Ang buhay na ito ay ipinanganak sa iyo = ginagawang isang literal na anak ng Diyos. Juan 1: 12,13; 3: 3-8
c. Ang buhay na ito ay nagbabalik sa iyo at nagbibigay sa iyo ng isang bagong kalikasan, isang kalikasan na matuwid at banal. II Cor 5: 17,18
d. Efe 4: 24 – At isusuot ang bagong kalikasan (ang nagbabagong sarili) na nilikha sa larawan ng Diyos (mala-Diyos) sa totoong katuwiran at kabanalan. (Amp)
3. Tito 3: 5 – Ang pagiging muling ipinanganak ay tinatawag ding pagbabagong-buhay; dalawang aspeto ng parehong kaganapan.
a. Pagbabagong-buhay = PALINGENESIA. PALIN = muli; GENESIS = kapanganakan.
b. Ang bagong pagsilang ay binibigyang diin ang ideya na ang buhay ay dumating sa atin upang mapalitan ang kamatayan na nasa atin.
c. Ang pagbabagong-buhay ay binibigyang diin ang pagdating ng isang bagong estado o kondisyon ng mga bagay na kaibahan sa luma.
4. May totoong totoong nangyari sa iyo nang ikaw ay muling ipinanganak. Hindi lang ito salita.
a. Ginawang bago, ginawang tama, sa iyong espiritu. Tama ka ngayon.
b. Rom 5: 19 – Sapagka't kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao (hindi pakikinig, kawalang-ingat at kawalang-ingat) ang marami ay ginawang makasalanan, sa gayon sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid - na katanggap-tanggap sa Diyos, dinala sa tamang katayuan sa Kanya . (Amp)

1. Hindi ka nakakuha ng bagong kaluluwa (isip at damdamin) o bagong katawan sa bagong pagsilang.
a. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita mo ang maliwanag na mga pagkakasalungatan sa iyong sarili - kung bago ako, bakit mayroon pa akong mga dating damdamin? Bakit pa ako nabibigo? Bakit ako nagkakasala pa?
b. Ang iyong kaluluwa at katawan ay dapat na dalhin sa ilalim ng kontrol ng bagong buhay sa iyo, sa iyong espiritu.
c. Dapat mong simulan na baguhin ang iyong isip at gamitin ang iyong katawan bilang isang instrumento ng katuwiran. Rom 12: 1,2; Rom 8:13; 6: 12,13
d. Ang ating kaluluwa at katawan ay sa wakas ay ganap na mapapahiwatig sa imahe ni Cristo. I Juan 3: 2; Phil 3: 20.21; Phil 1: 6
2. Sa ngayon, mayroon kang mismong buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo upang pasiglahin (bigyan buhay) ang iyong kaluluwa at katawan, upang mabago ka, upang paganahin mong gawin ang sinasabi ng Diyos. Rom 8:11; Ef 2:10; Phil 2:13; I Juan 3:14; Rom 5: 6; I Juan 3: 9; I Juan 5: 4
3. Ngayon nakikipag-usap ang Diyos sa iyo batay sa kung ano ka - isang bagong nilalang, kanyang anak, sa buhay at kalikasan ng Diyos sa iyo.
a. Hindi ka magiging anak ng Diyos kaysa ngayon, mas katanggap-tanggap, mas matuwid, mas mahal sa Kanya kaysa ngayon.
b. Hindi nangangahulugang ang iyong pag-uugali, saloobin, at emosyon ay hindi magbabago nang higit sa mayroon sila, tiyak na magbabago sila.
c. Ngunit, hindi ka katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa mga bagay na iyon. Tanggap ka sa Kanya sapagkat ikaw ay isang bagong nilalang dahil sa Krus.
d. Gal 6: 15 – Sapagka't ang pagtutuli ay hindi man mahalaga, ni ang di pagtutuli, kundi isang bagong nilikha [na resulta ng isang bagong pagsilang at isang bagong likas na katangian kay Cristo Jesus, ang Mesiyas].
4. Col 1: 22 – Upang maipakita Niya sa iyo na banal at walang dungis at walang bayad bago siya maghanap at tumagos ng tingin. (Wuest)
5. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapanggap na okay ka. Hindi niya tinatanaw ang iyong mga pagkakamali. Nakita ka niya sa Krus - isang tapos na gawaing isinasagawa.
a. Ginawa ka ng Diyos ng isang bagong nilalang, ang Kanyang anak, ganap na tinatanggap sa Kanya.
b. Ginawa ka niyang isang labis na tagumpay sa Kanyang buhay, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang likas na pagmamahal sa iyo.
c. May kapangyarihan kang magsabi ng sakit, kakulangan, takot, pagkalungkot, pagkalito, atbp upang iwanan ang iyong buhay ngayon.
6. Ikaw ay isang espiritu na may buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo.
a. Nasa proseso ka ng pagiging ganap na umayon sa imahe ni Kristo.
b. Ngunit, dapat mong malaman ito, maniwala ka, at mabuhay ng ganoon.

1. Mayroong prinsipyo na mahalaga sa tagumpay ng Kristiyano - alamin, maniwala, magsalita. I Juan 4:16; II Cor 4:13; Pahayag 12:11
a. Dapat mong malaman kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo at maniwala ka upang maranasan ito.
b. Rom 10: 9,10 – Iyon ay kung paano ka nai-save, at ang prinsipyong iyon ay upang magpatuloy habang lumalaki ka sa Diyos at natututong lumakad sa mga pagpapalang ibinigay ng Krus.
2. Ang ipangaral ang Krus sa iyong sarili ay nangangahulugang pagnilayan (isipin at sabihin) kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng Krus.
a. Ang mga malalakas na Kristiyano ay yaong pinapanatili ng salita ng Diyos. I Juan 2:14
b. Ang salita ng Diyos ay mananatili sa iyo kapag nangingibabaw ito sa iyong iniisip, sinasabi, at ginagawa - kung ito ang iyong unang reaksyon sa at sa bawat sitwasyon.
c. Hindi iyon mangyayari maliban kung ipinangangaral mo sa iyong sarili ang Krus.
3. Bago ka Kristiyano, ang iyong kaluluwa at katawan ay namamahala sa iyo at tinukoy ang iyong pag-uugali. Ef 2: 3; 4:18
a. Ngunit ngayon, ang bagong buhay na ito mula sa Diyos ay dapat na mangibabaw sa iyo, alamin ang iyong pag-uugali.
b. Nangyayari iyon sa pagbago mo ng iyong isip sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagmumuni-muni sa salita ng Diyos, at habang naisasakatuparan mo ang iyong kalooban at pipiliing sumang-ayon sa sinabi ng Diyos.
4. Sa madaling salita, kapag pumapasok sa iyong isipan - Hindi ako tutulungan ng Diyos pagkatapos ng aking nagawa - kung ipinangangaral mo ang Krus sa iyong sarili, maaari kang sumang-ayon sa sinabi ng Diyos.
a. Anong minuto! Hindi naririnig at sinasagot ng Diyos ang aking dalangin dahil sa kung ano ang mayroon ako o hindi nagawa, naririnig at sinasagot Niya ito dahil sa kung ano ako - Ang Kanyang matuwid na anak. I Alaga 3:12
b. Kinuha ni Jesus ang aking kawalang-katarungan sa Krus, at mayroon akong katuwiran ngayon. Ako ay isang matuwid na anak ng Diyos.
c. Ang ating bahagi sa pagtanggap ng pagkakaloob ng Diyos ay maniwala na mayroon tayo, maniwala na totoo ito bago natin ito makita - kung gayon, makikita natin ito, maranasan ito.
5. Karamihan sa mga Kristiyano ay hindi kailanman lumampas sa "nakakaganyak sa simbahan" na bahagi ng Krus.
a. Ang mga katotohanan ng Krus ay nagpupukaw sa kanila, ngunit huwag mangibabaw sa kanila.
b. Kapag ang presyon ay nasa at ang mga pangyayari ay sumisigaw: hindi ito gagana; hindi ito mangyayari; hindi ito totoo - likas na bumalik sila sa kung ano ang pinaka pamilyar sa kanila, na hinayaan ang kanilang kaluluwa at katawan na matukoy ang kanilang mga larawan ng katotohanan at kanilang mga aksyon. (Kuwento ng India at baril)
6. Hindi ka mabubuhay sa pamamagitan ng pagdidikta ng iyong kaluluwa (damdamin) at iyong katawan at maging isang mapagtagumpay, malakas, matagumpay na Kristiyanong paglalakad sa kapangyarihan ng Krus.
a. Sa pamamagitan ng live na ibig sabihin ko: hayaan ang iyong emosyon at katawan matukoy ang iyong larawan ng katotohanan, kung ano ang pinaniniwalaan mo, at kung paano mo kumilos.
b. Ngunit habang nagmumuni-muni (mag-isip at magsalita) sa ginawa ng Diyos sa iyo at para sa iyo sa pamamagitan ng Krus, ang mga katotohanang iyon ay darating upang mangibabaw sa iyo.
c. Ito ang magiging una mo at patuloy na pagtugon sa buhay at mararanasan mo ang kapangyarihan ng Krus. Gawa 28: 1-5
7. Tingnan ang prinsipyong ito sa salita ng Diyos. Rom 1:15; I Cor 2: 2; Efe 1: 16-20; I Juan 5:13
a. Anuman ang iyong mga lugar ng kahirapan, alamin ang paglalaan na ginawa sa Krus at simulang ipangaral ito sa iyong sarili.
b. Kung ang lahat ay maayos nang maayos ngayon, maghanda para sa hinaharap na masamang araw sa pamamagitan ng pangangaral sa Krus sa iyong sarili.

1. Dapat mong simulan upang makilala kung ano ka = ipangaral ang Krus sa iyong sarili.
a. Ako ay isang espiritu na nakatira sa isang katawan. Nasa akin ang buhay ng Diyos.
b. Mayroon akong sinabi ng Diyos na mayroon ako at magagawa ko ang sinabi ng Diyos na magagawa ko.
c. Natanggap ako sa Diyos. Malaya ako sa kasalanan at pagkakasala nito.
d. Ipinanganak ako ng Diyos, ang Kanyang literal na anak, at ako, sa pamamagitan ng Kanyang buhay sa akin, ay maaaring pagtagumpayan ang anumang darating laban sa akin.
2. Habang nagsisimulang mangibabaw ang mga katotohanang ito sa iyong isip at bibig, mararanasan mo ang ibinigay ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng Krus.