MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT

1. Ang pagpuri ay higit pa sa paglalaro ng mga awitin at pag-awit. Ang pagpuri ay higit pa sa pagtugon sa emosyonal na
Diyos kapag naramdaman nating mabuti at maayos ang mga bagay.
a. Hindi namin talaga pinag-uusapan ang ginagawa namin sa simbahan noong Linggo. Pinag-uusapan namin kung paano ka
tumugon sa Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay habang hinaharap mo ang maraming mga hamon na darating sa iyo.
b. Upang purihin ang Diyos, sa pinaka pangunahing anyo nito, ay nangangahulugan na pag-usapan kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya, ay
ginagawa at gagawin, upang purihin Siya para sa Kanyang pagkatao at Kanyang mga gawa. Aw 107: 8,15,21,31
c. Ang papuri ay angkop na tugon sa Diyos. Ito ay palaging angkop na purihin ang Panginoon para sa kung sino Siya
at kung ano ang nagawa niya, ginagawa, at gagawin.
1. Hindi lamang pinupuri ang papuri sa Diyos, binubuksan nito ang pintuan sa Kanyang tulong sa ating mga kalagayan. Sal
50: 23 – Sinumang nag-alay ng papuri ay niluluwalhati ako (KJV) at inihanda niya ang daan upang maipakita ko
siya ang kaligtasan ng Diyos. (NIV)
2. Ang papuri ay isang mahalagang sandata na magagamit natin sa mga hamon sa buhay. Maaari nating labanan ang mga laban sa buhay
papuri sa Diyos. Ito ay isang lakas na humihinto sa kaaway at nananatili pa rin ang naghihiganti. Aw 8: 2; Mat 21:16
2. Kami ay tumitingin sa isang kamangha-manghang halimbawa ng kung paano ang papuri sa Diyos sa harap ng kaguluhan ay pinupuri ang Diyos
at binuksan ang pintuan sa Kanyang kapangyarihan upang matulungan tayo. II Cronica 20: 1-30
a. Si Haring Jehosapat at ang bansa ng Juda ay nakaranas ng labis na mga posibilidad kapag tatlong hukbo ng kaaway
ay nagsama upang salakayin. Ito ay mga tunay na tao na nahaharap sa isang tunay na problema at nakakakuha ng tunay na tulong mula sa Diyos.
1. Hindi nila itinanggi ang kanilang problema o nagpapanggap na hindi sila natatakot. Ngunit hindi sila nagsimula
may problema. Nagsimula sila sa solusyon. Ibinaling nila ang kanilang pansin sa Diyos.
2. Pinuri nila ang Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung gaano kalaki at makapangyarihan Siya, kung paano niya tinulungan sila
sa nakaraan at nangako na tutulungan sila kapag sila ay nasa problema.
3. Nang pumunta sila sa larangan ng labanan ay inilalagay nila ang mga papuri na nagpahayag ng kabutihan at
katapatan ng Diyos sa unahan ng hukbo. Tinalo nila ang kalaban ng papuri. v27
b. Niluwalhati ang Diyos. Ang kanyang mga tao ay nanalo ng isang napakalaking tagumpay sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan at nakapaligid na mga bansa
kinilala na si Jehova ay (ay) ang tunay na Diyos, ang Diyos ng mga diyos. v29
3. Sa araling ito nais nating magpatuloy upang talakayin ang kahalagahan ng pagtugon sa mga hamon sa buhay
papuri sa Diyos upang maaari nating luwalhatiin Siya at buksan ang pintuan sa Kanyang kapangyarihan sa ating buhay.

1. II Cronica 20: 14 – Nang hanapin ni Yosafat at ng mga tao ng Juda ang Diyos, kinausap Niya sila sa pamamagitan ng Kaniyang
propetang Jahaziel. Binigyan muna sila ng Diyos ng Kanyang Salita.
a. v15 – Sinabi Niya: Huwag kang matakot o mangalumbay dahil sa dakilang imposibilidad na darating laban sa iyo.
1. Ang takot ay nabuo kapag ang darating laban sa atin ay mas malaki kaysa sa kapangyarihan at mapagkukunan
magagamit sa amin. Lumitaw si Dismay kapag nahaharap tayo sa isang walang pag-asa na sitwasyon.
2. Hindi hinihiling sa kanila ng Diyos na tanggihan ang kanilang mga damdamin. Ang damdamin ay pinasigla ng nakikita natin, ganoon
basta nakikita natin ang mga nakakabagabag na kalagayan ay makakaramdam tayo ng negatibong emosyon.
A. Natutupad natin ang utos na ito (huwag matakot o matakot) sa pamamagitan ng pagpuri sa Diyos o pagkilala
Siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya, ay ginagawa at gagawin.
B. Ang pagpupuri ay nagpapanatili ng kapangyarihan at katangian ng Diyos sa harap ng ating mga mata. Pinupuri ng papuri ang Diyos sa ating
mga mata na nagpapataas ng ating pananalig at tiwala sa Kanya. Ang Diyos ay gumagana sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang biyaya
sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
b. v15 – Sinabi ng Diyos na "ang labanan ay hindi iyo kundi sa akin". Hindi sinabi iyan ng Panginoon upang paalisin sila. Siya ay
TCC - 934
2
na nagsasaad ng paraan ng mga bagay. Sinabi ng Diyos: Wala kang magagawa tungkol sa sitwasyong ito, ngunit magagawa ko.
1. v16,17 – Inatasan sila ng Diyos: Bumaba sa bukid bukas. Kilalanin ang kalaban sa katapusan ng
ang lambak. Hindi mo na kailangang labanan ang labanan na ito. Sasamahan kita.
2. Hindi ito mga “salitang simbahan”. Ang punto ay: Kung ano ang hindi mo kayang gawin, magagawa ko. v17 – Kunin mo ang
posisyon, tumayo, at tingnan ang pagliligtas (kaligtasan) ng Panginoon [Sino ang kasama mo. (Amp)
2. Para sa amin, ang pahayag na "Ang Diyos ay sumasaatin at lalaban tayo para sa atin" ay higit pa sa isang klisehe. Hayaan
isaalang-alang kung ano ang kahulugan nito sa mga taong ito sa II Cronica na magkaroon ng Diyos sa kanila. Ang mga salitang ito ay bahagi
ng kanilang kasaysayan.
a. Exo 3: 11,12 – Nang inatasan ng Diyos si Moises na akayin ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto at Moises
nagtanong: Paano ko magagawa iyon? (Sa madaling salita, imposible.) Sinabi sa kanya ng Diyos: Sasamahan kita.
(Sa imposible na mga kalagayan ay kasama kita.)
1. Exo 3: 14 – Pagkatapos ay ibinigay ng Panginoon kay Moises ang Kanyang pangalan. Ako Ay Ako, nangangahulugang: Ako ang ano ka
kailangan mo ako kapag kailangan mo ako. (Ang Kanyang mga pangalan ay isang paghahayag ng Kanyang pagkatao.)
2. Sa loob ng siyam na buwan ipinakita ng Diyos ang Kaniyang kapangyarihan sa makapangyarihang paraan at hinikayat
Pinahintulutan ni Faraon ang Kanyang mga tao na umalis. (Ang imposible nagawa.)
b. Nang umalis sila sa Egypt ang Israel ay natagpuan ang kanilang sarili na nakulong sa Pulang Dagat kasama si Paraon (na mayroon
nagbago ang kanyang isip tungkol sa pagpapakawala sa kanila) hinabol sila. Ex 14: 13,14
1. Sa harap ng isang imposible na sitwasyon (nakulong sa Pulang Dagat) sinabi sa kanila ng Diyos: Huwag matakot. Tumayo
pa rin at makita ang Aking kaligtasan. Ipaglalaban kita. Hindi ito "mga salita ng simbahan".
2. Ito ang Makapangyarihang Diyos na nagsasabi sa Kanyang bayan: Walang punto sa iyo na nakikipaglaban sa labanan na ito. Hindi mo magagawa
ito. Ngunit kaya ko. Ang Pulang Dagat ay hindi malaki kaysa sa Akin. Imposible para sa iyo, ngunit hindi para sa Akin.
A. Tunay na ginamit ng Diyos ang problema (ang Pulang Dagat) upang malutas ang problema. Hinati niya ang tubig,
Naglakad ang Israel sa tuyong lupa, at ang dagat ay sarado sa mga Egipcio.
B. Ang pinakamalakas na hukbo sa mundo sa oras na iyon (na kung saan ay magiging palaging pinagmulan ng
gulo sa Israel dahil ang Canaan ay isang labing isang araw lamang mula sa Egypt) ay natalo.
3. Maaaring pinuri talaga ng Israel ang Diyos sa Pulang Dagat para sa Pulang Dagat dahil sa mga kamay ni
Ang Diyos na kasama nila ang problema ay naging solusyon.
c. Ang punto ay: Ang labanan ay hindi atin ngunit Kanya sapagkat hindi natin ito magagawa. Gawin ang magagawa mo at ang Diyos
gagawin ang natitira. Ano ang maaari nating gawin? Purihin ang Diyos.
3. Ang mga taong iyon sa Dagat na Pula ay hindi alam kung ano ang gagawin ng Diyos ngunit ginawa ni Josapat at ginagawa natin
dahil binigyang inspirasyon ng Banal na Espiritu ang pangyayaring ito upang matulungan tayo. Ito ang konteksto kung saan
Narinig ni Juda: Ang Diyos ay sumasa iyo at Siya ay lalaban para sa iyo. Gagawin niya ang hindi mo magawa.
a. Ang nakasulat na tala ng Diyos hanggang sa panahon nina Josapat at Juda ay kasama ang maraming halimbawa ng Diyos
sa Kanyang mga tao na ginagawa ang imposible para sa kanila. Ang utang ng Juda ay wala sa posibilidad
nagawa ng Diyos ng imposible.
b. Lahat sila ay direktang mga inapo ni Abraham. Halos isang libong taon na ang nakaraan ay nagsalita ang Diyos
Sinabi sa kanya ni Abraham na dadalhin niya ang maraming tao at ang Manunubos ng sangkatauhan
ay darating sa pamamagitan ng kanyang mga inapo.
1. Si Abraham at ang kanyang asawang si Sarah ay masyadong matanda upang makabuo ng mga anak. Hindi nila ito magagawa kapag sila
ay mas bata dahil siya ay baog.
2. Ang unang beses na ang pahayag na "Walang mas malaki kaysa sa Diyos" ay may kaugnayan
na may baog, mga matatandang tao na gumagawa ng isang supling. Gen 18:14
4. Narinig ni Josaphat at Juda ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang propeta sa konteksto na ito: Ako
kasama mo kung ano ang kailangan mo sa sitwasyong ito. Imposible para sa iyo, ngunit hindi para sa Akin. Hindi ito mas malaki
kaysa sa Akin. Gagawa ako ng paraan kung saan tila walang paraan. Sapagkat mayroon silang halimbawa pagkatapos ng halimbawa
sa kanilang makasaysayang talaan ng Diyos na dumarating para sa Kanyang mga tao sa imposibleng mga sitwasyon na mayroon sila
dahilan upang purihin Siya bago nila nakita ang Kanyang kaligtasan sapagkat alam nila na makikita nila ito.

1. Kapag kinikilala natin ang Diyos at pinag-uusapan tungkol sa kung sino Siya - Kanyang kadilahan, Kanyang kapangyarihan - pinapataas nito ang ating pagtitiwala
at tumutulong sa amin na manatiling nakatuon. Tulad ng sinabi namin, karamihan sa kung ano ang nakasulat sa Lumang Tipan ay
naitala upang maituro sa amin kung paano haharapin ang buhay. Bumalik sa Israel sa gilid ng Pulang Dagat:
a. Nang matagpuan ng mga taong ito ang kanilang sarili sa gilid ng dagat kasama ang hukbo ng mga Egipiko sa paghabol sa kanila
natakot (Ex 14: 10-12). Ginawa nila ang ginagawa ng marami sa atin. Sinimulan nilang palakihin ang problema:
Mamamatay tayo! Kami ay dapat manatili sa pagkaalipin sa Egypt! Ito ay mas mahusay kaysa dito.
b. Pansinin kung ano ang itinuro sa kanila ni Moises, sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos. v14 – Ipaglalaban ka niya
"At tatahimik ka at manatili sa pahinga (Amp); Mayroon ka lamang upang mapanatili (Moffatt);
manatiling tahimik (ABPS); Tumahimik kayo samakatuwid (Setyembre) ”.
1. Ang mga taong ito ay hindi alam kung ano ang nalalaman natin. Marami tayong higit na paghahayag mula sa Diyos kaysa
nagkaroon sila. Ngunit sinisikap niyang tulungan at turuan sila. Huwag panatilihin ang pakikipag-usap tulad ng iyong pakikipag-usap.
2. Hindi binigyan sila ng Diyos ng isang pamamaraan upang malutas ang problema. Hindi siya mga nilalang isang "pagtatapat
pulis ”–wag lang sabihin kahit ano ang negatibo. Binubuo niya ito sa kanilang kamalayan:
Kapag ang iyong nakikita at pakiramdam ay labis na nakatuon ang iyong pansin sa Akin. Kasama ko kayo
tulungan ka. Ang pagpupuri sa Diyos ay tumutulong sa iyo na tumuon sa katotohanan na totoo ito. Diyos kasama mo.
c. Walang pagsala si Josaphat mula sa mga tagubiling ito na mabuti para sa atin na purihin ang Diyos
ang sitwasyon natin. Tulad ng sinabi namin, nagsimula sila sa pamamagitan ng pagpapadakila sa Diyos. II Cronica 20: 6-9
1. Sa sandaling nagsalita ang Diyos sa kanila, lahat sila ay nagpasalamat at pinuri ang Diyos (v18,19). Ngunit sa umaga,
habang sila ay umakyat sa larangan ng digmaan, inatasan sila ni Josaphat na purihin ang Panginoon.
2. Sinusuportahan niya ang atensyon ng lahat at tinutulungan silang tumuon sa Diyos at sa Kanyang tulong tulad nila
nagmartsa patungo sa isang imposible at bilang hindi nagbabago na kalagayan.
2. Paulit-ulit naming ginawa ang puntong ito. Kung pinag-uusapan natin ang pagpuri sa Diyos hindi namin sinasabi sa iyo na tanggihan iyon
May problema ka. Dahil sa likas na katangian ng buhay sa isang kasalanan sinumpa ang mga gulo sa lupa ay hindi maiiwasan. Ngunit tayo
kailangang matutong pag-usapan ang mga ito sa mga tuntunin ng paraan ng mga bagay na tunay at hindi lamang kung paano sila tumingin.
a. Ang Diyos ay kasama natin upang tulungan tayo. Ang Diyos ay makapangyarihan-sa-lahat. Walang lugar na hindi ang Diyos. Sa Kanya nabubuhay tayo at
ilipat at magkaroon ng ating pagkatao. Kung saan ka man pumunta, nandiyan Siya. Ang kanyang presensya ay kaligtasan (Jer 23:24;
Gawa 17:28; Aw 42: 5). Kapag sinimulan mong pag-usapan ang tungkol sa Kanya (Ang kanyang pagkatao at ang Kanyang kapangyarihan) o papuri
Siya ay binuksan mo ang pintuan sa Kanyang tulong sa iyong sitwasyon.
b. Kapag ang henerasyon na naihatid mula sa Egypt sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay ginawa ito sa hangganan ng lupain ng
Kinailangan nilang tumanggi na talagang pumasok sa lupain dahil ito ay isang imposible na sitwasyon. Bilang 13,14
1. Iyon ang kaso, ngunit inilaan ng Diyos na ang Kanyang ginawa para sa kanila hanggang sa puntong iyon
hikayatin sila na tutulungan Niya sila ngayon.
2. Tanging sina Joshua at Caleb lamang ang nagbigay ng katotohanan na ang Diyos ay kasama nila at ang sitwasyong ito ay
hindi imposible dahil hindi ito malaki kaysa sa Diyos (13:30; 14: 9). Pareho silang nakakita
labis na mga kalagayan bilang ang natitirang bahagi ng Israel. Ngunit naalala nila ang Diyos.
3. Aw 77: 11 – Ang pangunahing kahulugan ng pag-alala ay nagpapahiwatig ng isang proseso ng pagbanggit o pag-alaala
alinman sa tahimik, pasalita o sa pamamagitan ng isang pang-alaalang awit o simbolo. Ang papuri ay tumutulong sa amin na matandaan.
3. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa "pagkuha ng iyong papuri sa" sa simbahan. Kapag ang Israel ay dumaan sa Pulang Dagat nila
nagkaroon ng isang kamangha-manghang serbisyo ng papuri. Natapos ang lahat at naramdaman nila ang mabuti (Ex 15: 1-21). Ang problema ay,
kapag nagbago ang kanilang mga kalagayan at pakiramdam ay nakalimutan nila ang ginawa ng Diyos para sa kanila.
a. Exo 15: 22-26 – Nagsimula ang Israel sa kanilang paglalakbay patungong Canaan, nagpunta sa tatlong araw na walang tubig, at nang sila
natagpuan ang tubig sa Marah, hindi ito maikakaila. Nagsimula silang magreklamo (v24). Nagrereklamo lamang ang mga pag-uusap
tungkol sa kung ano ang tila walang pagdadala sa Diyos sa talakayan.
b. Kailangan mong gumawa ng isang pagsisikap na alalahanin ang ginawa ng Diyos para sa iyo kapag lumitaw ang mga bagong problema.
Nasa isang malubhang sitwasyon sila, ngunit tinulungan sila ng Diyos nang malakas tatlong araw bago.
1. Ps 106: 13,21 – Nakalimutan nila ang Kanyang mga gawa. Ang Kalimutan ay mula sa isang salita na nangangahulugang mislay o maging
walang kamali-mali sa pagnanais ng memorya o pansin.
2. Aw 103: 2 – Kailangan nating magsikap na alalahanin ang ginawa ng Diyos. Tinutulungan tayo ng papuri na gawin ito.
TCC - 934
4
c. Sina Joshua at Caleb ay patuloy na umaawit ng awit ng papuri, patuloy na nagpapahayag ng mga katotohanan na inihayag
sa pagdiriwang sa Dagat na Pula. Nang makarating sila sa Canaan mayroon silang tiwala na hindi
anuman ang maaaring makatagpo nila, hindi ito magiging mas malaki kaysa sa Diyos.
4. Ang Diyos ay Diyos ng imposible. Lahat ng hinihiling niya sa amin ay maniwala sa Kanya. Posible ang lahat ng bagay
siya na naniniwala sa Diyos ng imposible.
a. Nang tanungin ni Maria si Gabriel kung paano siya magkakaroon ng anak na walang tao ang sagot ng anghel: Lucas
1: 37 – Sa Diyos ay walang imposible, at walang salita mula sa Diyos na walang kapangyarihan o
imposible ng katuparan. (Amp)
b. Isang ama na nahaharap sa isang imposible na sitwasyon (ang isang anak na lalaki na nagdurusa ng masamang espiritu) ay nagtanong kay Jesus: Maaari
may ginagawa ka ba para sa amin? Ang sagot niya ay: Ako ang Diyos ng imposible. Maniwala ka lang sa Akin. marka
9:23 - At sinabi ni Jesus, [Sasabihin mo sa Akin], Kung may magagawa ka? [Bakit,] lahat ng mga bagay ay maaaring maging
posible sa kanya na naniniwala! (Amp)
c. Ang papuri ay ang wika ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay naniniwala kung ano ang hindi nakikita batay sa Salita ng Diyos na
hindi maaaring magsinungaling Ang pagpupuri sa Diyos para sa Kanyang tulong bago mo makita ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Kung naniniwala ka
makikita ang Kanyang tulong.

1. Mayroon tayong higit pang impormasyon sapagkat mayroon tayong paghahayag na ibinigay sa atin sa Bagong Tipan.
Isaalang-alang ang ilang mga puna tungkol kay Abraham habang hinaharap niya ang imposible niyang sitwasyon.
a. Rom 4: 18,19 – Kung walang dahilan upang magkaroon ng pag-asa, inaasahan niyang panatilihin ng Diyos ang Kanyang Salita.
Hindi itinanggi ni Abraham na siya at si Sara ay masyadong matanda upang magkaroon ng mga anak. Napagtanto niya na ang kanilang
ang kalagayan ay hindi mas malaki kaysa sa Diyos.
b. Rom 4: 20 – Walang paniniwala o kawalan ng tiwala ang gumawa sa kanya (Abraham) pag-aalinlangan o alinlangan na pinag-uusapan
ang pangako ng Diyos, ngunit siya ay lumakas at pinalakas ng pananampalataya habang nagbigay ng papuri at kaluwalhatian
Diyos. (Amp)
c. Rom 4: 21– (Si Abraham) ay ganap na nasiyahan at tiniyak na ang Diyos ay may kakayahan at makapangyarihang panatilihin ang Kanya
Salita at gawin ang ipinangako Niya. (Amp)
2. Ang papuri ay tumutulong sa atin na tumuon sa Diyos at sa Kanyang katapangan. Kung bubuo natin ang ugali ng pakikipag-usap tungkol sa Diyos at
Ang kanyang kapangyarihan sa harap ng ating imposible na sitwasyon ang ating tiwala at pagtitiwala sa Diyos ay tataas. Kami
luwalhatiin Siya at ihahanda ang daan para sa Kanya upang maipakita sa atin ang Kanyang kaligtasan. Marami pang susunod na linggo!