PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT

1. Nabubuhay tayo sa isang mundo na napinsala ng kasalanan. Nang nagkasala si Adan isang sumpa ng katiwalian at kamatayan
pumasok sa mundo. Gen 3: 17-19; Rom 5: 12,19; atbp.
a. Dapat nating pang-araw-araw na harapin ang mga epekto ng sumpa na lupa na nagpapahirap sa ating lahat. Juan 16:33
1. Mga baso at kalawang ay sira; ang mga magnanakaw ay dumaraan at nagnanakaw (Mat 6:19). Naubos ang mga materyal na bagay.
2. Ang mga bagyo at likas na sakuna ay naganap. Ang mga taong may bumagsak na natures at / o walang pasubali
ang mga isip ay gumagawa ng mga pagpipilian na nakakaapekto sa ating buhay nang negatibo, kung minsan sa mga hindi mababago na paraan.
b. Gayunpaman, binibigyan tayo ng Bibliya ng napaka-tiyak na mga tagubilin kung paano natin haharapin ang mga pagsubok sa buhay:
Sinasabi sa atin na maging masigla (Juan 16:33) at mabilang ito ng buong kagalakan (Santiago 1: 2).
1. Ang Cheer ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang magkaroon ng lakas ng loob. Ang lakas ng loob ay mental o moral na lakas
pakikipagsapalaran, tiyaga, at makatiis sa panganib, takot, o kahirapan (Diksiyonaryo ng Webster).
2. Ang pagbilang ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang isaalang-alang. Ang kagalakan ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang
masayang o puno ng kasiyahan. Ang Cheer ay isang estado ng pag-iisip bilang taliwas sa isang pakiramdam. Kapag nagsaya ka
isang taong hinihikayat mo sila sa mga dahilan kung bakit sila magkaroon ng pag-asa.
2. Hindi ito emosyonal na mga tugon sa iyong mga problema. Ito ay isang pagpili ng boltahe, isang gawa ng iyong kagustuhan.
a. Pinagusapan ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagiging malungkot ngunit nagagalak (II Cor 6:10, parehong salita tulad ng ginamit sa
Santiago 1: 2). Bagaman nakaramdam ng kalungkutan si Paul dahil sa hinarap niya ay nagpasya siyang magalak.
b. Hab 3: 18 – Ang propetang si Habakkuk ay nakaharap sa pagkawasak ng Jerusalem at ng Templo kasama
sa pagtatapos ng Israel bilang isang bansa at buhay tulad ng alam niya.
1. Gayunman ipinahayag niya: AKO ay magagalak sa Panginoon at ako ay magagalak sa Diyos. Pinipili ko, lutasin ko, ako
natutukoy. Ako ay magiging masayang kabaligtaran na nakakaramdam ng kasiyahan. Pinipili kong magalak.
2. Sa susunod na taludtod ay nagalak siya. Pinag-usapan niya ang tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya. Tandaan na kahit na
bagaman nakaharap siya sa isang hindi maibabalik na pangyayari, ang propeta ay may pag-asa. v19 – Ang Panginoong Diyos
ang aking lakas at gagabay sa aking mga paa hanggang sa wakas. Pinapalakas niya ako sa mga mataas na dako; na ako
maaaring magtagumpay sa kanyang awit. (Septuagint)
c. Hindi ito isang pamamaraan o formula upang tapusin ang iyong mga problema. Ito ay batay sa iyong pang-unawa ng katotohanan:
Kahit anong mangyari laban sa akin, hindi ito malaki kaysa sa Diyos.
1. Walang mga bagay na imposible na sitwasyon sa Diyos kung kanino ang lahat ng bagay
maaari. Gen 18:14; Lucas 1:37; atbp.
2. Walang bagay na hindi maibabalik o walang pag-asa na kalagayan dahil naglilingkod tayo sa Diyos ni
pag-asa. Lahat ay gagawing tama, ang ilan sa buhay na ito at ang ilan sa darating na buhay. Rom 15:13
3. Kapag natutunan mong purihin ang Diyos sa lahat ng oras kahit na ano ang luwalhatiin mo sa kanya at binuksan mo ang pintuan
Ang kanyang kapangyarihan at tulong sa iyong buhay. Aw 50:23

1. Noong nakaraang linggo ay nilinaw namin ang ilang mga karaniwang hindi pagkakaunawaan sa daang ito. Suriin natin sandali
a. Ang pagsubok ay hindi nagmula sa Diyos at hindi rin natin sila pasensya. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay sa isang kasalanan na isinumpa
lupa. Ang mga pagsubok ay nagbibigay ng isang pagkakataon upang gumana o gumamit ng pasensya o masayang, pag-asa na pagbabata. Kung
manatili kang tapat sa Diyos (pagtitiyaga, magpasensya ka) makikita mo ang Kanyang paglaya.
b. Mali ang sinasabi ng mga tao na sinubukan tayo ng Diyos ng mga pagsubok, ngunit hindi iyon totoo. Hindi kailangan ng Diyos na subukan
kami. Alam na niya kung ano ang ating gagawin at hindi gagawin. Si Jesus (na siyang Diyos at ipinapakita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa
Ang Kanyang mga gawa) ay hindi kailanman sinubukan ang sinumang may mga pagsubok sa Kanyang ministeryo sa lupa. (Buong aralin para sa isa pang araw).
1. Gayunpaman, ang mga pagsubok ay sumusubok sa ating pananampalataya sa kahulugan na kapag dumating ang mga problema, kung ano ang tunay na naniniwala tayo
tungkol sa Diyos kasama ang lalim ng ating pangako sa Kanya ay malantad.
TCC - 937
2
2. Madali maniwala sa Salita ng Diyos kapag maayos ang lahat. Madaling manatiling tapat sa Diyos kung kailan
madali at pakiramdam ng mabuti. Ang hamon ay mananatiling tapat kapag mahirap at masakit.
2. Mahalagang maunawaan natin kung paano nasusubok ang ating pananampalataya sa mga pagsubok upang maipasa natin ang mga pagsubok. Kailan
ang mga problema ay dumarating na nakatuon ang mga tao: Bakit nangyayari ito? Ano ang ginagawa ng Diyos? Ano siya
sinasabi sa akin?
a. Tulad ng sinabi namin, ang mga pagsubok at pagsubok ay hindi nagmula sa Diyos. Sila ay bahagi ng buhay sa isang bumagsak na mundo. Hindi rin
ang Diyos ay nakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng mga pangyayari. Nakikipag-usap Siya sa amin sa pamamagitan ng Kanyang nakasulat na Salita, ang Bibliya
(buong aralin para sa isa pang araw). Kapag nakatagpo ka ng isang pagsubok Ang Kanyang mensahe sa iyo ay: Bilang ng lahat ay kagalakan
o isaalang-alang ito ng isang okasyon upang tumugon nang may papuri sa Akin.
b. Ang mga tao ay madalas na pumupunta sa iba pang matindi upang ipaliwanag ang mga paghihirap sa buhay, mali ang paniniwala sa lahat ng masama
ang mangyayari ay sanhi ng diyablo: Naging labis ang init ng aking sasakyan. Nagtapos silang magsalita
tungkol sa diyablo at ng kanyang kapangyarihan kaysa sa tungkol sa Diyos at mas maraming oras na sinaway si Satanas kaysa sa pagpupuri sa Diyos.
1. Bilang unang rebelde sa sansinukob na si Satanas ang may pananagutan sa lahat ng impiyerno at sakit sa puso
sa mundong ito, ngunit hindi rin siya nag-orkestra ng mga pangyayari. Ang masamang bagay ay nangyayari dahil iyon
buhay sa isang kasalanan sinumpaang lupa. Hindi ito ginawa ng Diyos. Hindi ito ginawa ng demonyo.
2. Pagkasabi nito, malinaw mula sa banal na kasulatan na ang demonyo ay gumagana sa mga pagsubok sa buhay at kailangan natin
upang malaman kung paano siya gumagana.
3. Si Jesus ay isang talinghaga tungkol sa isang magpupugas na naghahasik ng salita upang ilarawan kung paano gumagana ang kaharian ng Diyos
sa panahon sa pagitan ng una at ikalawang pagparito (Mat 13: 18-23; Marcos 4: 14-20; Lucas 8: 10-15).
a. Sa panahong ito ang kaharian ay susulong sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Salita ng Diyos. Ang Kanyang Salita
magkakaroon ng iba't ibang mga epekto ng iba't ibang mga tao para sa iba't ibang mga kadahilanan. Inihambing niya ito
binhing nahasik sa tabi ng daan, sa mabatong lupa, sa mga tinik, at sa wakas sa mabuting lupa.
1. Maraming sa loob nito ay hindi namin tatalakayin ngunit isaalang-alang ang ilang mga puntos na nauugnay sa aming paksa.
Sinabi ni Jesus na darating si Satanas upang magnakaw ng Salita ng Diyos. Mat 13:19; Marcos 4:15; Lucas 8:12
2. Ginagamit niya ang mga katotohanan ng buhay sa isang kasalanan na isinumpa sa lupa upang gawin ito: kapag hindi nauunawaan ng mga tao kung ano
naririnig nila, kapag sila ay ginulo ng mga pag-aalaga at kasiyahan sa buhay na ito (mga aralin para sa iba
araw) at kapag ang pagdurusa, pag-uusig (Mat 13:21) at pagdurusa (Marcos 4:17) ay bumangon.
b. Ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo sa lungsod ng Tesalonica. Tatlong linggo lamang siya doon nang malubha
naganap ang pag-uusig at napilitan siyang umalis. Matapos ang isang tagal ng panahon ay ipinadala niya si Timoteo sa kanila
maitaguyod at hikayatin sila sa kanilang pananampalataya. I Thess 3: 1-5
1. Tandaan, nababahala si Pablo na ang ilan ay maaaring sa pamamagitan ng paggalaw o pag-iling ng mga paghihirap na ito o
pag-uusig (parehong salita na ginamit sa Matt 13:21 at Marcos 4:17) na kinakaharap nila.
2. Pansinin din, nag-aalala si Paul na tuksuhin sila ng panunukso (si Satanas) at ang kanyang paggawa
ang mga ito (ipinapahayag ang Salita ng Diyos) ay nawawala (ang ninakaw na Salita mula sa kanila).
4. Maraming isinulat si Pablo tungkol sa kung paano gumagana ang diyablo. Sinabi niya na gumagana si Satanas sa ating isipan. Hindi kailanman pinapayo ni Paul
mananampalataya na mag-ingat sa kapangyarihan ng diyablo o ang kanyang kakayahang mag-orkestra ng mga pangyayari. Payo niya
mga mananampalataya na mag-ingat sa mga taktika sa kaisipan ng demonyo.
a. II Cor 11: 3 – Nag-aalala si Paul na ang mga taga-Corinto ay malinlang o maloko ng diyablo
kagaya ni Eba. Kung titingnan natin ang Gen 3: 1-6 nalaman natin na ipinakita sa kanya ng demonyo ang mga kasinungalingan.
1. Ang pagsisinungaling ay anumang bagay na sumasalungat sa Salita ng Diyos. Ang maling demonyo ay sumuway sa Diyos (v1), nagkontra
Salita ng Diyos sa kanya (v4), at sinalakay ang pagkatao ng Diyos (v5).
2. Inanyayahan siya ng diyablo sa antas ng pag-iisip, hinikayat siya na tumuon sa kung ano ang nakikita niya at kung paano ito
ginawa sa kanya ang pakiramdam at ninakaw ang Salita ng Diyos mula sa kanya sa pamamagitan ng panghihikayat sa kanya upang talikuran ito sa pamamagitan ng panlilinlang.
b. Ang tanging kapangyarihan ni Satanas sa mga Kristiyano ay upang tayo ay maniwala sa isang kasinungalingan at pagkatapos ay kumilos ito. Ang aming pagtatanggol ay
ang katotohanan ng Salita ng Diyos. Ef 6:11
1. Sinabi ni Pablo sa mga naniniwala na tayo ay tutol, labanan ang mga wile (mga diskarte, mga pakana, tuso
mga aparato) gamit ang sandata ng Diyos (Kanyang Salita). Ang aming pagtatanggol ay ang katotohanan, tumpak, kumpleto
kaalaman sa salita ng Diyos. Aw 91: 4 – Ang iyong mga tapat na pangako ay aking nakasuot. (TLB)
2. Efe 6: 11 – Magsuot ng buong baluti ng Diyos… upang maaari kang matagumpay na makatiis laban sa
TCC - 937
3 [lahat] ng mga diskarte at panlilinlang ng diyablo. (Amp)
c. Matt 4: 1-11 – Nakita nating nilalaro ito sa buhay ni Hesus. Ang manunuksong (diyablo) ay lumapit sa Kanya upang magnakaw
ang Salita na may mga estratehiya sa pag-iisip: kalahating katotohanan, misquotes at kasinungalingan.
1. Hinamon ng demonyo ang pagkakakilanlan ni Jesus ayon sa Diyos (Mat. 3:17; 4: 3), maling teksto
(Aw 91: 11,12; Mat 4: 6), at hinikayat Siya na may kaluwalhatian at kapangyarihan ng sanlibutang ito (Mat. 4: 8,9).
Sa bawat tukso ay kinilala ni Jesus ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita: Nasusulat.
2. Ang demonyo ay walang direktang kapangyarihan upang ihinto ang ministeryo ni Jesus o patayin siya. (Kailangang magbigay ng inspirasyon siya sa mga kalalakihan
bumangon at ipako sa krus si Jesus, Lucas 22: 3; atbp. Kaya't sinubukan ni Satanas na maikayat si Jesus sa paggawa nito mismo
sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. At, lumapit si Satanas kay Jesus nang mas mahina siya: Siya
nagugutom pagkatapos ng isang apatnapung araw na mabilis.
A. Kami ay mas mahina sa kasinungalingan ni Satanas kapag pinukaw tayo ng emosyonal at pisikal,
masama ang pakiramdam namin at hindi maayos ang mga bagay o bumabagsak sa paligid namin.
B. Sa mahihirap na oras na nasasaktan tayo: Totoo ba ang bagay na Kristiyano na ito? Totoo ba ang Diyos? Bakit hindi
papatayin ko ang aking sarili at tapusin ang lahat ng sakit na ito? Hindi katumbas ng halaga na maglingkod sa Diyos. Hindi nakuha ang aking dalangin
sinagot. Pinabayaan ako ng Diyos. Mas mahusay ko ito bago ako naging isang Kristiyano.
5. Dapat mong maunawaan ang ilang mga bagay tungkol sa iyong isip. Maraming nangyayari doon. Ang diyablo
Sinasamantala ang ating kamangmangan tungkol sa kung paano gumagana ang ating isip. Ang pinaniniwalaan mo at kung paano ka kumilos
batay sa iniisip mo. Ito ay buong mga aralin para sa isa pang araw, ngunit isaalang-alang ang mga saloobin na ito.
a. Lahat tayo ay may pananaw o pananaw sa katotohanan. Ito ay itinayo sa amin sa buong buhay natin. Paano
tumpak at malusog ang aming pananaw ay nakasalalay sa impormasyon at karanasan na na-expose namin
sa. Natutunan namin ang mga pattern ng pag-iisip na nakakaapekto sa kung paano namin haharapin ang buhay.
1. Kung pinalaki ka sa isang dysfunctional home at sinabihan ka na hindi maganda o hindi ginusto na gusto mo
makitungo sa buhay mula sa pananaw na iyon.
2. Lahat tayo ay naiisip sa ating pag-iisip sa isang degree o sa iba pa dahil tayo ay pinalaki ng
flawed magulang sa isang kasalanan sinumpa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit dapat na mabago ang ating isipan (Rom 12: 2). Kami
kailangang tukuyin at ituwid ang mga pattern ng pag-iisip na salungat sa Salita ng Diyos.
b. Lahat tayo ay nakikipag-usap sa ating sarili sa lahat ng oras (ito ay tinatawag na self-talked). Ang sinasabi natin sa ating sarili ay batay sa
ang aming larawan ng katotohanan. Kailangan nating maging kamalayan sa kung ano ang sinasabi namin sa ating sarili at matutong sabihin sa
ating sarili ang sinasabi ng Diyos tungkol sa lahat.
c. Lahat tayo ay may mga random na pag-iisip na hindi nagsisimula sa amin. Halimbawa, nakatayo ka sa
linya ng pag-checkout sa Mabilisang Shop at ang pag-iisip ay tumatakbo sa iyong isipan: Magnanakaw ng kendi bar. Ito
ay mabilis na sinusundan ng isa pang pag-iisip: Ano ang iyong Kristiyano? Marahil hindi ka nai-save.
1. Ang mga kaisipang iyon ay hindi nagmula sa iyo. Ang mga ito ay nagniningas na pana mula sa kaaway (Ef 6:16).
Ang kanyang layunin ay upang ma-engganyo ka upang tanggapin ang pag-iisip, gawin itong iyong sarili at pagkatapos ay kumilos ito.
2. Ito ay napaka-simpleng paglalarawan, ngunit ito ay isang mabuting halimbawa kung paano gumagana ang diablo sa ating isipan
kapag ang mga pagsubok ay dumating sa aming paraan at kami ay sa pinaka-madaling kapitan.
3. Kami ay mahina laban sapagkat ang mga pagsubok ay nagmumukhang parang nakalimutan ka ng Diyos at ng Kanyang Salita
hindi totoo. Madali itong ibigay sa mga diskarte sa kaisipan ng diyablo.
6. Ang pagpupuri ay humihinto sa kaaway at pinapanatili ang magpapanimalos (Aw 8: 2; Mat 21:16) sapagkat ang papuri sa Diyos ay tumutulong sa atin
ang labanan sa kaisipan kasama ng diyablo. Makipag-usap sa iyong sarili tungkol sa Diyos.
a. Ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya, ginagawa, at gagawin
panatilihin ang iyong isip na nakatuon sa kung ano ang tunay na mga bagay at tinutulungan kang pigilan ang nagniningas na mga darts ng
kalaban.
b. Nakukuha nito ang iyong pokus sa kapangyarihan ng Diyos at bigness sa iyong sitwasyon. Pinalaki nito ang Diyos sa iyong mga mata
at pinatataas ang iyong pananalig at tiwala sa Kanya. Ang papuri ay tinig ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagbubukas ng pinto sa
Ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong sitwasyon. Aw 50:23

1. Ang problema ay: Kapag higit na kailangan mong gawin ito, parang isang katawa-tawa ang dapat gawin dahil ikaw ay
nakaharap at nakakaramdam ng isang bagay na tunay, isang bagay na malaki at masama.
a. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito gagana bilang isang pamamaraan upang tapusin ang iyong pagsubok o mawala ka sa problema. Mayroon itong
lumabas sa iyong pang-unawa ng katotohanan.
1. Dapat kang maging kumbinsido na walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos at
walang imposible o hindi maibabalik kaya laging may pag-asa.
2. Ang ganitong uri ng panghihikayat ay mula sa pagpapakain sa Salita ng Diyos. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay mo
ang iyong sarili ay maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. Basahin ito mula sa
simula sa pagtatapos, paulit-ulit. Mat 4: 4; I Thess 2:13; II Cor 3:18; atbp.
A. Huwag mag-alala tungkol sa hindi mo maintindihan. Ang pag-unawa ay may pamilyar.
B. Ito ay isang supernatural na libro at gagana sa iyo at mababago ka kahit hindi mo
maunawaan kung paano ito gumagana o eksakto kung ano ang ginagawa nito. Magbabago ka para sa mas mahusay.
b. Nang sabihin ni Jesus ang talinghaga tungkol sa manghahasik na naghahasik ng salita ay tinukoy niya ang mga tao kung kanino
Ang Salita ng Diyos ay ninakaw dahil hindi ito nag-ugat.
1. Matt 13: 19 – Sa tabi ng daan. Sinabi ni Jesus na ang mga taong ito ay nakakarinig ngunit hindi nauunawaan. Maraming tao
walang tunay na interes sa pag-aaral at pag-unawa sa Salita ng Diyos. Nais nila ang isang taludtod na iyon
lutasin ang kanilang problema. Iyon ay magiging tulad ng isang tao na nagsasabi: Turuan mo akong basahin ang mga salitang ito:
TINGNAN ANG CAT kumpara sa: Turuan mo akong magbasa. Alin ang mas kapaki-pakinabang na kasanayan ?!
2. Matt 13: 20,21 – Sa mabatong lupa. Ang mga taong ito ay pinukaw ng emosyonal sa kanilang naririnig,
ngunit kapag nawala ang mga damdamin, wala na sila. Hindi sila kailanman napaniwala hanggang sa kung saan
hindi sila nilipat sa nakikita at naramdaman.
2. Hindi mahalaga kung ano ang dumating sa iyong paraan, alamin na tumugon sa: Hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos. Kapag naiisip ng
Tumatakbo ang takot at pag-aalinlangan, pag-usapan kung gaano kalaki at mabuting Diyos.
a. Magkaroon ng kamalayan at matapat na suriin kung magkano ang pinag-uusapan mo tungkol sa iyong nakikita at pakiramdam sa gulo
kumpara sa kung magkano ang pinag-uusapan mo tungkol sa Diyos, ang Kanyang bigness at ang Kanyang kapangyarihan.
b. At, matapat na suriin ito: Mas pinag-uusapan mo ba ang ginagawa ng diyablo kaysa sa kung ano ang Diyos
ginagawa?
3. Pansinin ang dalawang bagay na sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica (ang mga taong inuusig): Magalak muli. Bigyan
salamat palagi. I Thess 5: 16,18
a. Ang galak ay mula sa parehong salitang ginamit sa Santiago 1: 2 at II Cor 6:10. Masisiyahan ang iyong sarili sa mga kadahilanan
may pag-asa ka. Salamat ay nangangahulugang magpasalamat. Mayroong palaging isang bagay na dapat magpasalamat sa bawat
mga pangyayari: kung ano ang ginawa ng Diyos, ay ginagawa at gagawin.
b. Kailangan nating matutunan tumugon sa mga pagsubok sa buhay na may papuri sa Diyos at patahimikin ang mga pakana ng demonyo.
Marami pang susunod na linggo !!