ANG KATAPUSANG PANAHON: ANG PAGHAHANAP NG PAGPAPATALAGA

pagpapakilala
Ang malabis na pagkalugod
Pag-agaw / Sino at Kailan
Aming Mapalad na Pag-asa
Ang mga Hudyo
Isreal at Ang Simbahan
Talaan ng Oras ni Daniel
Oras Ng Mga Hentil
Ika-70 Linggo ni Daniel
Ang Anti-Cristo
masaklap na karanasan
Ang Pagdating Second
Pre-Trib Rapture

1. Kami ay nakatuon sa pag-agaw ng pretribulation. Sa nagdaang mga aralin ay napatingin tayo sa kapighatian mismo.
a. Nalaman namin na wala itong kinalaman sa Simbahan. May kinalaman ito sa Israel.
b. Na sa sarili nito ay isang malakas na argumento na ang Simbahan ay hindi narito.
2. Isa pang matibay na pagtatalo para sa pretrib rapture - walang isang talata tungkol sa kapighatian (OT o NT) na binanggit ang Simbahan nang direkta o hindi direkta.
3. Sa araling ito, nais nating tingnan ang ilang pangwakas na patunay na ang Simbahan ay wala sa mundo sa anumang bahagi ng pagdurusa.

1. Sa kabanata 1-3 ang Iglesya ay binanggit 19 beses. Sakup ng 6-18 ang pagdurusa. Ang Simbahan ay hindi nabanggit isang beses; ang mga santo ay, ngunit hindi ang Simbahan.
a. Sa mga kabanata 2 at 3 ang pariralang "siya na may mga tainga pakinggan siya kung ano ang sinabi ng Espiritu sa mga Simbahan" ay natagpuang pitong beses (Apoc 2: 7,11,17,29; 3: 6,13,22). Pagkatapos, biglang huminto ang parirala. Bakit?
b. Pahayag 13: 9 – Sa gitna ng kapighatian matatagpuan natin ang pariralang "Kung ang sinumang may tainga, ay makarinig", ngunit walang banggitin ng Simbahan. Bakit?
c. Ang Iglesya ay hindi na binanggit muli hanggang Rev 19: 7-16 nang ito ay inilarawan na lumabas mula sa langit kasama si Jesus sa pagtatapos ng pagdurusa.
2. Inilarawan ng Rev 4,5 ang langit bago magsimula ang pagdurusa. Pansinin ang mga puntong ito:
a. 4: 1 – Si John ay may karanasan na katulad sa I Mga Taga 4: 16,17. Siya ay inaakyat hanggang sa langit bago magsimula ang kapighatian = isang uri ng pag-agaw.
b. 4: 2-9 – Nakita ni Juan ang trono ng Diyos. Bago ang trono ay isang dagat na kristal. v6
c. Sa mga makahulang banal na kasulatan, ang isang hindi natukoy na dagat ay tumutukoy sa isang malaking, hindi mabilang na katawan ng mga tao. Isa 57: 20,21; Rev 13: 1; 15: 2.
d. Ang Crystal ay ang tanging elemento kung saan hindi mo maitago ang mga bahid. Ang Simbahan ay walang mga kapintasan. Ito ba ang Simbahan sa langit bago ang pagdurusa?
3. Pahayag 4: 4,10 – Nakita ni Juan ang dalawampu't apat na matatanda sa harap ng trono ng Diyos.
a. Mayroon kaming tala ng dalawang iba pang mga kalalakihan na pinahintulutan na makita ang trono ng Diyos, sina Isaias at Ezekiel. Ang kanilang mga paglalarawan ng trono ay katulad ng kay Juan, maliban sa mga nakatatanda o ng dagat na kristal ay nabanggit. Ezek 1: 1-28; 10: 1-22; Isa 6: 1-3
b. Mga matatanda = matatanda, napapailalim sa edad, na nangangahulugang sila ay totoong tao, hindi mga anghel. Matindi ang iminungkahi ng mga matatanda at dagat na ang Simbahan ay nasa langit bago magsimula ang kapighatian. Ang Iglesya ay hindi umiiral sa OT na panahon.
c. Ang mga matatanda ay mayroong mga korona na ibinato nila sa paanan ni Jesus. Ang Iglesya ay tatanggap ng mga korona sa BEMA ni Kristo pagkatapos ng pag-agaw. II Tim 4: 8
d. 5: 9,10 – Inaawit nila na tinubos sila ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang Dugo, ginawang hari at pari. Iyon ay isang paglalarawan ng Simbahan.
4. Pahayag 3: 10 – Nangako si Jesus na itatago ang Simbahan mula sa oras ng tukso (pagsubok) na darating sa buong mundo. Sa konteksto, ang pagsubok na iyon ay dapat na ang kapighatian. Maaaring mailantad ng pagsubok ang kasamaan sa mga tao. Isa 13:11
5. Ang pagdurusa ay isang oras ng poot at paghatol. Ngunit, iniligtas tayo ng Diyos mula sa galit na darating. Rom 8: 1; Rom 5: 9; I Thess 1:10; 5: 9; Rev 3:10
a. Dinala ng Diyos si Enoc bago dumating ang baha. Gen 5: 21-24; Heb 11: 5
b. Gen 6,7 – Si Noe at ang kanyang pamilya ay napanatili sa baha ng arka.
c. Hindi masira ang Sodoma at Gomorra hanggang matanggal ang matuwid na si Lot. Gen 19: 16,22; Ezek 14:14
6. Kung ang Simbahan ay dumadaan sa lahat o bahagi ng pagdurusa, bakit hindi ito binanggit sa pinaka detalyadong paglalarawan ng kapighatian, Pahayag?
a. Ang ilang mga midtribulationist ay nagsasabi na ang Iglesya ay matatagpuan sa Rev 11 at nasakay sa gitna ng pagdurusa. v3-12
b. Ngunit, upang maabot ang konklusyon na iyon, dapat mong alamin ang mga talatang iyon.

1. Ngunit ang Matt 16:18 ay nagsasabi ang mga pintuang-daan ng impiyerno ay hindi mananalo laban sa Simbahan. Paano mo ikakasundo iyon? Ang mga banal sa mundo sa panahon ng pagdurusa ay hindi magiging bahagi ng Simbahan, ang Katawan ni Cristo. Ang Simbahan ay makumpleto at aalisin sa mundo bago magsimula ang pagdurusa.
2. Hindi sinasabi ng Bibliya kung anong kaganapan ang magiging sanhi upang biglang magkaisa ang buong mundo sa ilalim ng isang namumuno sa mundo at tanggapin ang isang pandaigdigang gobyerno, ekonomiya, at relihiyon.
a. Ito ay lubos na malamang na ang rapture mismo ang magiging pangyayaring iyon. II Thess 2: 3,4
b. Pag-isipan ang magiging epekto ng pagdagit sa mundo habang milyun-milyon ang biglang nawala - ang takot (saan sila napunta? Sino ang susunod?), Ang kaguluhan sa lipunan at pampulitika bilang biglang pagpigil sa lipunan ay biglang tinanggal.
c. Pagkatapos, sa tanawin ng mundo ay dumating ang isang tao na may mga sagot at mga supernatural na kapangyarihan na nagpapanumbalik ng pagkakasunud-sunod. Masayang isumite ang mga tao. II Thess 2: 10,11
d. Mayroong maraming mga katwirang paliwanag na nasa lugar na para sa pag-agaw - mga UFO, paglukso sa kabuuan. Isang karaniwang tema: ang masasamang tao ay kukuha, ngunit ang mabubuti ay mananatili. Antichrist ay malapastangan ang mga banal sa langit. Nagsasalita kaya siya ng masama laban sa Simbahan pagkatapos ng pag-agaw? Pahayag 13:16

1. I Alaga 4: 17 – Ang talatang ito ay naging isang klisehe, na lubos na wala sa konteksto.
2. Walang sanggunian sa pagdurusa (direkta o hindi direkta) sa sulat na ito. Hindi natin sinasabing sinasabing ang paghatol ay nangangahulugang pagdurusa.
3. Ang tema ng sulat ay ang paghihirap na Kristiyano at kung paano haharapin ito. (pag-uusig at anumang gastos habang nabubuhay tayo para sa Panginoon) 2: 11,12,19-21; 3:16; 4: 4,12-14
a. 4: 15,16 – Pinayuhan ni Pedro ang mga Kristiyano na tiyaking nagdurusa tayo sa paggawa ng tama, hindi sa paggawa ng mali. Sa madaling salita, magdusa bilang isang Kristiyano.
b. Wala itong kinalaman sa pagdurusa. Isang payo sa mga Kristiyano na husgahan ang kanilang sariling pag-uugali, at ito ay isang patuloy na prinsipyo na inilalapat sa unang Iglesya katulad din sa atin.
4. Ang mga sanggunian sa Ikalawang Pagparito sa sulat ay lahat ay tumutukoy sa kaluwalhatian at biyaya na ipinahayag sa at sa atin, hindi paghuhusga. 1: 5,7,13,20; 4:13; 5: 4
5. Ang pagdurusa ay hindi paghuhukom mula sa Diyos sa Simbahan. (Walang mga banal na kasulatan)
a. Ang kapighatian, bilang karagdagan sa pagiging huling taon ng paghatol ng Diyos sa Israel, ay paghatol sa mga di-makadiyos habang inilalayo Niya ang Kanyang kamay ng proteksyon at pagpipigil mula sa mundo. Pahayag 6: 15-17; 14: 7
b. Magkakaroon ng dalawang malalaking ani ng mundo sa wakas - mga karamihan na maniniwala sa Cristo at maliligtas, at ang masasama na matatanggal sa mundo. Apoc 14: 14-20; 11:18; II Alaga 3: 8; Pahayag 21:27
c. Aalisin ng paghatol ang masasama - ang mga Hudyo (Matt 24: 36-41), ang mga Hentil (Matt 25: 31-46), ang mga hindi matuwid na patay (Apoc 20: 11-15).
6. Ang tanging paghatol na kinakaharap ng mga Kristiyano ay ang BEMA ni Cristo. II Cor 5:10
a. Alalahanin, kung ipinanganak ka muli, wala kang lugar o pagmumura sa mga mata ng Diyos. Ang posisyon at karanasan ay dalawang magkakaibang bagay.
b. Hindi ang kapighatian na tumatanggap sa atin na katanggap-tanggap sa Diyos, gawa Niya ito sa atin dahil sa ginawa ni Hesus sa Krus. Efe 5: 25-27; Tito 3: 5; Juan 15: 2,3; I Juan 1: 7
c. I Juan 4: 17 – Sa ganitong [pagsasama at pakikipag-isa sa Kanya] ang pag-ibig ay natapos at nakakamit ng pagiging perpekto sa atin, upang magkaroon tayo ng kumpiyansa para sa araw ng Paghuhukom - na may kasiguruhan at katapangan upang harapin Siya - sapagkat tulad Niya, ganon din tayo sa mundong ito. (Amp)
7. Kami ay bahagi lamang ng Katawan ni Cristo. Kasama sa Katawan ni Cristo ang lahat na isinilang muli mula noong nabuhay si Hesus mula sa mga patay. Kung ang pagdurusa ay kung ano ang naglilinis sa Simbahan, saan nag-iiwan ang lahat ng natitirang bahagi ng Katawan? Nangangahulugan ito na ang natitirang bahagi ng Katawan na nabuhay na sa kaliwa sa daigdig na ito ay iniwan na hindi napatunayan.
8. Nakuha ng mga tao ang kaakit-akit na kaalamang ito na ang pag-uusig, pagdurusa, at kahirapan ay mabuti para sa Simbahan. Taliwas ito sa banal na kasulatan. Sinabihan tayo na manalangin para sa tahimik, mapayapang mga kondisyon upang maipangaral ang ebanghelyo. I Tim 2: 1-4

1. Ang US ay hindi isang bansa ng tipan tulad ng Israel. Itinatag tayo ng mga Kristiyano sa mga prinsipyong Kristiyano at pinagpala tayo ng Diyos bilang isang bansang Kristiyano.
2. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi pumasok sa isang pakikipag-ugnayan sa Amerika. Minsan lang niyang nagawa iyon, kasama ang Israel. Hindi ka maaaring kumuha ng mga OT talata tungkol sa tipan sa pagitan ng Diyos at Israel at ilapat ang mga ito sa US
3. Madalas na sinasabi ng mga tao na kailangang hatulan ng Diyos ang Amerika o kailangan Niyang humingi ng tawad kay Sodom at Gomorrah. Ang pahayag na iyon ay napakalayo.
a. Hindi huhusgahan ng Diyos ang Amerika habang narito ang Simbahan. Ililigtas niya sana ang Sodom para sa sampung matuwid. Ang Amerika ay mayroong higit sa sampu. Gen 18: 23-33
b. Pinalaya ng Diyos ang Israel alang-alang sa isang tao, si Moises. Ex 32: 7-14
c. Ang isang malaking bahagi ng Simbahan ay naninirahan sa Amerika. Ang karamihan ng pera upang pondohan ang ebanghelyo sa buong mundo ay nagmula sa Amerika.
4. Ang Amerika ay hahatulan kasama ang nalalabi sa mundo sa panahon ng pagdurusa.
5. Hanggang sa magsimula ang paghuhukom sa kapighatian, sasabihin ng mga tao ang kapayapaan at kaligtasan. Sa hindi naka-save na mundo, ang mga bagay ay magiging maganda, at kapag unang dumating ang Antichrist, mas maganda ang hitsura nila. I Tes 5: 2,3; Matt 24: 36-39
a. Hindi nangangahulugan na wala nang mga problema, ngunit magkakaroon ng sapat na "kapayapaan at kaligtasan" para sa mundo na tanggihan ang mga paghihirap na panganganak na nangyayari. Matt 24: 4-8; II Pedro 3: 3-7; II Tim 3:13
b. Ang masasamang tao ay lalala, at ang kanilang pag-uugali ay makakasakit sa atin. II Alagang Hayop 2: 7

1. Walang iisang babala sa Simbahan na maghanda para sa rapture, ngunit marami sa Israel. Kami ang Simbahan, pinapayuhan na hanapin at inaasahan si Jesus. I Cor 1: 7; Phil 3:20; I Thess 1: 9,10; Heb 9:28, 10:25; I Alagang Hayop 4: 7
a. Ang kalungkutan (ang ideya na si Jesus ay maaaring dumating sa anumang sandali) ay sumasaklaw sa NT. Juan 21: 20-23; II Cor 11:23
b. Kung ang rapture ay nasa kalagitnaan o mag-post trib, hahanapin namin ang Antichrist, at malalaman natin na ang pagparito ni Jesus ay alinman sa 3 1/2 o 7 taon ang layo.
2. Tito 2:13; I Mga Taga 4: 18 – Ang pagparito ni Hesus ay dapat maging mapagkukunan ng pag-asa at ginhawa para sa Simbahan. Ang kalagitnaan o pag-post ng trib rapture ay sumisira sa pareho.
3. Ang pag-agaw ng pretribulation ay ang pinaka-pare-pareho sa literal na pagbibigay kahulugan sa mga banal na kasulatan tungkol sa Pangalawang Pagdating.

1. Makukuha mo ang ideya na ang Panginoong Jesus ay babalik para sa Kanyang Simbahan upang dalhin tayo sa bahay ng Ama bago magsimula ang kapighatian, at buhayin natin ang ating buhay na hinahanap si Jesus, inaasahan na Siya ay darating anumang oras.
2. Ang lahat ng pangangaral na "takot at itabi" na pangkaraniwan ngayon ay nakatuon sa pagtingin sa Antikristo, ang marka ng hayop, ang darating na pag-uusig ng mga Kristiyano - ngunit hindi para kay Hesus !!
3. Darating ang oras na magtatapos ang oras (puwang upang magsisi) at magpapatuloy ang Diyos sa Kanyang walang hanggang programa. Maaari tayong maging henerasyon upang makita ang pagbabalik ng Panginoon.
4. Gaano tayo kalapit? Kami ang unang henerasyon na makita ang Israel na bumalik sa lupain, mga sandata ng pagkawasak ng masa na may kakayahang sirain ang mundo, at teknolohiya na umiiral na gagawing posible ang isang sistema ng gobyerno ng isang mundo.
a. Huwag maalarma kapag nakarinig ka ng mga bagay tungkol sa pandaigdigang mga samahan o isang cashless na lipunan o itinanim na mga computer chip. Ang yugto ay itinakda para sa isang pandaigdigang gobyerno, ekonomiya, at relihiyon upang biglang mahulog sa lugar.
b. Ang isang libong taon ay bilang isang araw sa Panginoon. II Alagang Hayop 3: 8
1. Mula sa panahon ni Adan hanggang kay Cristo = 4,000 taon o 4 na araw. Si Jesus ay bumalik sa langit halos 2,000 taon o 2 araw. (4 + 2 = 6)
2. Sa Bibliya, ang ika-7 araw ay isang araw ng pahinga. Paano kung ang sanlibong taon (1,000 taon o 1 araw) ay kamangha-manghang araw ng pahinga ng Diyos para sa atin?
c. Oseas 6: 1,2 – Sinasaad sa Kabanata 5 ang mga paghuhukom na darating sa Israel dahil sa kanyang pagsuway. Pagkatapos ng dalawang araw ay pagagalingin at ibabalik sila ng Diyos.
1. Para sa halos 2,000 taon (2 araw) ay hindi direktang nakikipag-ugnayan ang Diyos sa Israel.
2. Maaari bang sa ikatlong araw kung kailan Niyang ibabalik ang mga ito ay sanlibong taon?
5. Sa ilaw ng lahat ng ito, paano tayo mabubuhay? Magplano na parang hindi babalik si Jesus sa loob ng 100 taon. Mabuhay na para bang babalik Siya ngayon! Magpatuloy sa mga bagay na alam mo. Ipamuhay ang iyong buhay na hinahanap, inaasahan si Hesus. II Tim 3: 13,14; Tito 2: 11-13
6. Alalahanin ang Fil 1: 6 – At sigurado ako na ang Diyos na nagsimula ng isang mabuting gawain sa iyo ay mananatili sa pagtulong sa iyong lumago sa kanyang biyaya hanggang sa ang gawain sa loob mo ay sa wakas ay natapos sa araw na iyon kapag bumalik si Hesu-Kristo. (Buhay)