SULAT NG MGA KRUS SA IYONG SARILI

Ang Kapangyarihan Ng Krus
Mabuhay sa Ang Power ng Krus
Ipangaral ang Krus sa Iyong Sarili
Ang Krus Magaling sa Masamang

1. Sa pangangaral ng Krus ay nahanap natin ang kapangyarihan ng Diyos.
a. Ang Krus ay isang inclusive term para sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Kristo. I Cor 15: 1-4
b. Ang Diyos ay nakilala at nagkaloob para sa bawat pangangailangan ng tao - ispiritwal at pisikal - sa pamamagitan ng Krus.
2. Kapag sinabi nating inilalaan at natutugunan ang bawat pangangailangan ng tao, nangangahulugan kami ng dalawang bagay.
a. Sinabi ng Diyos na oo upang matugunan ang mga pangangailangan.
1. Ang Krus ay / ay kalooban ng Diyos. Anumang ibinigay sa pamamagitan ng Krus ay isang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos.
2. Kung ipinagkaloob ito ng Diyos, inaalagaan ito, sa pamamagitan ng Krus, sinabi na niya na oo ito. Kaya't maaari kang maging kumpiyansa na ito ay Kanyang kalooban para sa iyo sa lugar na iyon.
3. II Cor 1: 20 – Siya ang oo na binibigkas sa mga pangako ng Diyos, lahat ng mga ito. (NEB); Rom 8:32
b. Mayroon kang karapatan sa lahat ng ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Krus.
1. Ang plano ng Diyos para sa tao ay palaging pagiging anak at pagpapala, ngunit ang kasalanan ay gumawa ng isang ligal na imposible.
2. Ang Diyos ay hindi makagagawa ng mga makasalanang anak, at hindi Niya sila pagpapalain. Hinihiling ng hustisya na sila ay parusahan.
3. Gayunpaman, ang Diyos ay humarap sa iyo at sa iyong kasalanan nang ligal sa pamamagitan ng pagpaparusa sa iyo sa pamamagitan ng taong kapalit mo sa Krus, si Jesucristo.
4. Ngayon ay ligal na gawin ka ng Diyos na Kanyang anak at bibigyan ka ng lahat ng mga kasamang pagpapala ng pagiging anak.
5. Kapag sinabi naming "mayroon kang karapatan sa pagiging anak at mga pagpapala", hindi namin sinasabing hinihingi mo ang isang bagay mula sa Diyos. Kinikilala mo lamang kung ano ang ipinagkaloob Niya, at tinatanggap mo ito.
6. Juan 1: 12 – Ngunit sa dami ng tumanggap sa kanya, binigyan Niya ng awtoridad [kapangyarihan, pribilehiyo, karapatan] na maging mga anak ng Diyos… (Amp)
3. Ang mga pagpapala at probisyon ng Krus na ito ay hindi awtomatikong magkakabisa sa ating buhay.
a. Ang Diyos ay naglaan sa kanila, at kung tungkol sa Kanya, ang bawat pangangailangan namin sa bawat lugar ay naalagaan na - at halos dalawang libong taon na. Kailangan na nating matanggap ang mga probisyon.
b. Kasama rito ang pag-alam kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos at pag-alam kung paano ito tatanggapin - pagkatapos gawin ito.
4. Ang lahat ng mga probisyon ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Krus ay espirituwal o hindi nakikita sa una.
a. Ang espiritwal ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Nangangahulugan ito na hindi nakikita, hindi nakikita.
b. Ngunit ang hindi nakikita ay makakaapekto at makakaapekto sa nakikita kung maniniwala muna tayo bago natin ito nakita.
c. Ito ay kung paano gumagana ang Diyos. Pinag-uusapan niya ang hindi pa nakikita, at kapag pinaniniwalaan natin ito at kumikilos tulad nito ay simple dahil sinabi Niya ito, maaga o huli, makikita natin ito o ang mga resulta nito.
5. Iyon ang dahilan kung bakit dapat ipangaral sa Krus ang Krus. Rom 1:15; I Cor 2: 2; Efe 1: 16-20; Tito 3: 8; I Juan 5:13
a. Kung wala ang pangangaral ng Krus hindi natin malalaman kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos - at hindi natin ito bibigyan sa ating buhay.
b. Kadalasan, ang nakikita at nadarama ay sumasalungat sa sinabi ng Diyos na ibinigay niya, at kung hindi tayo sumasang-ayon sa hindi natin nakikita, hindi natin makikita ang Kanyang paglalaan.
c. Kaya, kailangan natin ang Krus na patuloy na ipinangangaral sa amin upang hikayatin tayong manatiling nakatayo kapag ang ating nakikita at nararamdaman ay sumasalungat sa sinabi ng Diyos.
6. Ngunit, bukod sa pagkakaroon ng ipinangaral sa atin sa Krus sa simbahan, dapat nating ipangaral ang Krus sa ating sarili sa labas ng simbahan.
a. Ang ipangaral ang Krus sa iyong sarili ay nangangahulugang pagnilayan (isipin at sabihin) kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng Krus.
b. Ang ipangaral ang Krus sa iyong sarili ay nangangahulugan na sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong kalagayan kahit na kung ano ang nakikita mo at pakiramdam ay sumasalungat sa sinabi ng Diyos.
7. Kapag sinabi nating ipinangangaral ang Krus sa iyong sarili, ibig sabihin ay ganito ang pag-uusap mo sa iyong sarili:
a. Ako ay isang bagong nilalang. Mayroon akong buhay at likas na katangian ng Diyos sa akin ngayon. II Cor 5:17; I Juan 5: 11,12
b. Ako ay gawa ng Diyos. Ako ang lahat ng sinabi ng Diyos na ako at magagawa ko ang lahat na sinabi ng Diyos na kaya kong gawin. Fil 4:13; Efe 2:10
c. Ang Dakilang Isa ay nakatira sa akin ngayon at ginagawa Niya ako kaysa sa isang mananakop sa bawat sitwasyon ng buhay. I Juan 4: 4; 5: 4
d. Walang maaaring dumating laban sa akin na mas dakila kaysa sa Diyos sa akin. II Cor 2:14
e. Ang Diyos ang aking Ama at ako ang Kanyang sariling anak. Juan 1:12; I Juan 3: 2; Rom 8:15
f. Ganap na katanggap-tanggap ako sa aking Ama. Maaari akong tumayo sa Kanya nang malaya at matapang na tulad ni Jesus sapagkat mayroon akong parehong katayuan sa harapan ng Diyos na mayroon si Jesus. Rom 5: 1,2
g. Ako ay matuwid at banal. Iyon ako. Iyon ay kung paano nakikita ako ng Diyos. Iyon ay kung paano tinatrato ako ngayon ng Diyos. I Cor 1:30; Col 1:22; Heb 8:12
h. Ang takot ay walang karapatan sa aking buhay ngayon. Iniligtas ako ni Jesus mula sa pagkaalipin sa takot. I Tim 1: 9; Heb 2:14
ako. Malaya ako sa anuman at bawat bagay na susubukang mangibabaw sa akin, pilitin ako, takutin ako. Rom 6: 6-18
j. Gumaling ako. Ang buhay ng Diyos ay nasa akin, pinapabilis ako. Ang sakit ay nawala ang karapatan nito sa akin. Ito ay isang nagkasala at dapat umalis. I Alagang Hayop 2:24; Rom 8:11
k. Ang lahat ng aking pangangailangan ay natutugunan alinsunod sa kayamanan ng Diyos. Ako ay umuunlad sa espiritu, kaluluwa, at katawan. Matagumpay ako sa lahat ng hiniling sa akin ng Diyos na gawin sa buhay na ito. Fil 4:19; III Juan 2
7. Ito ay kung paano ka dapat makipag-usap sa mga magagandang araw at sa mga hindi magandang araw, kung sa palagay mo ay ganito ito at kapag hindi.
8. Napakahalaga na mabuo natin ang ugali ng pagsasalita ng ganito sa ating sarili - ang ugali ng pangangaral ng Krus sa ating sarili.

1. Ito ay isang gawa ng pagsunod. I Juan 2: 6
a. Sinabihan tayong kumilos tulad ni Hesus - at patuloy na pinag-uusapan ni Jesus ang tungkol sa kung sino at ano Siya ayon sa paningin. Juan 8: ??????
b. Sinabihan tayong hawakan nang mahigpit ang ating propesyon ng pananampalataya. Heb 4:14; 10:22
1. Propesyon = pagtatapat = nagsasabi ng parehong bagay sa Diyos.
2. Hindi iyan nangangahulugang pagsasabing "Naniniwala ako kay Jesus". Yun ang sinasabi ko. Ngunit, sasabihin ko rin dapat kung ano ang sinasabi ng Diyos.
c. Heb 13: 5,6 – Ang Diyos ay nagsabi ng ilang mga bagay upang masabi namin ang ilang mga bagay.
2. Patuloy tayong tumatanggap ng katibayan na sumasalungat sa salita ng Diyos, at, kung hindi natin ito kokontra sa pamamagitan ng pangangaral ng Krus sa ating mga sarili, kung ano ang nakikita at nadarama natin ay mangingibabaw sa atin, magiging mas totoo sa atin, na kung ano ang sinabi ng Diyos.
a. Ngunit, bilang mga Kristiyano, dapat tayong mabuhay at maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Rom 1:17; II Cor 4:18; 5: 7
b. Ang aming mga pandama ay hindi hihinto sa paggana kapag naligtas tayo. Patuloy silang nagbibigay sa amin ng impormasyon mula sa nakitang kaharian.
1. Ang masusing impormasyon ay hindi isinasaalang-alang ang lahat ng mga katotohanan.
2. Ang aming mga pandama ay hindi sinasabi sa amin kung ano ang nangyayari sa hindi nakikita na lupain.
c. Samakatuwid, kailangan nating patuloy na hikayatin ang ating sarili sa hindi nakikitang mga katotohanan ng Krus sa harap ng salungat na ebidensya. Aw 56: 3,4; 11
d. Sinabi namin na ang karamihan sa mga Kristiyano ay hindi kailanman lumalagpas sa "maganyak sa simbahan" na yugto hinggil sa pagkakaloob at pangako ng Diyos.
e. Ngunit dapat kang lumampas dito kung lalakad ka sa kapangyarihan ng Krus sa iyong pang-araw-araw na buhay - at ganito mo ito nagagawa.
3. Ang salita ng Diyos ay dapat mangibabaw sa iyo, manatili sa iyo, kung ikaw ay magiging malakas at tanggapin ang lahat ng ipinagkaloob ng Diyos. I Juan 2:14; Juan 15: 7
a. Ang salita ng Diyos ay mananatili sa iyo kapag nangingibabaw ito sa iyong iniisip, sinasabi, at ginagawa - kung ito ang iyong unang reaksyon sa at sa bawat sitwasyon.
b. Ang tanging paraan upang makarating sa punto kung saan ang sinasabi ng Diyos ay namumuno sa iyo ay upang ipangaral ang Krus sa iyong sarili.
c. Hindi ka nakakuha ng isang bagong isip kapag ikaw ay ipinanganak muli. Dapat itong mabago ngayon. Rom 12: 1,2
1. Ang isang nabago na isip ay isang isip na nag-iisip tulad ng iniisip ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang nangingibabaw dito.
2. Ang isang mahalagang bahagi ng proseso ng pag-update ng iyong isip ay ang pangangaral ng Krus sa iyong sarili.
4. Magkakaroon ka ng sasabihin mo. Iyon ay isang espirituwal na batas. Marcos 11:23
a. Pansinin, binanggit ni Jesus na naniniwala ng isang beses at sinabi ng tatlong beses.
b. Alalahanin ang henerasyon ng Israel na inilabas ng Diyos sa Ehipto. I Cor 10: 6; 11
1. Kalooban ng Diyos na sila ay pumasok at mag-ari at manirahan ng lupain.
2. Ngunit, ang kalooban ng Diyos ay naganap para sa dalawa lamang sa kanila (mula sa isang milyon).
c. Ang mga hindi naganap ang kalooban ng Diyos, sinabi sa kanila ng Diyos (at sa amin) na eksakto kung bakit hindi ito nangyari. Sinabi niya sa kanila: sinabi mo na hindi ka maaaring makapunta sa lupa, samakatuwid, hindi ka makakaya. Bilang 14:
1. Dalawa sa kanila, sina Joshua at Kaleb, ay nagsalita tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang kalagayan, hindi sa mga tuntunin ng kung ano ang maaari nilang makita o madama, ngunit sa mga tuntunin ng sinabi ng Diyos. Bilang 13: ?????; 14: ???
2. Ang lahat ng natitira ay nagsalita tungkol sa kung ano ang kanilang nakita, naramdaman, at iniisip. Bilang 13: ??; 14: ???
d. Ano ang ginagawa ng karamihan sa atin ay sabihin kung ano ang mayroon tayo (kung ano ang nakikita at nararamdaman natin) at marami tayong pareho.
1. Karamihan sa atin ay walang ideya kung gaano negatibo ang ating pag-uusap - at kung may magturo dito, ipinapasa natin ito sa: hindi lang nila naiintindihan.
2. O, susubukan namin ito sandali na may kaunting mga resulta - Sinubukan ko iyon at hindi ito gumana. Ngunit, hindi ito isang bagay na susubukan mo, ito ay isang bagay na ginagawa mo, isang bagay na iyong nabubuhay.
e. Dapat kang magpasya - maniniwala ba ako sa sinasabi sa akin ng aking karanasan o kung ano ang sinabi sa akin ng salita ng Diyos?

1. Mukhang kalokohan - ang ideya na kung sasabihin ko ang kabaligtaran ng aking nakikita at nararamdaman, makakatulong ito sa akin, babaguhin nito ang mga bagay.
2. Tila madaling gawin kapag una nating narinig ang tungkol dito na hindi natin ito ginagawa.
a. Gumagawa kami ng ilang mga pagtatapat sa simbahan, kasama ang mga kaibigan, o kapag binasa namin ang aming listahan ng pagtatapat sa panahon ng aming debosyonal na oras, at ipinapalagay na nakuha namin ito.
b. Ngunit, kinakailangan ng oras upang makilala ang lahat ng mga lugar kung saan ang aming mga salita ay sumasalungat sa mga katotohanan ng Krus.
c. Kapag masama ang pakiramdam namin, ang pinaka natural, normal na reaksyon ay ang pag-uusapan tungkol dito. Hindi likas na sabihin ang kabaligtaran ng nakikita at nararamdaman natin. Maraming mga lugar sa ating buhay kung saan hindi natin alam kahit na ang ating mga salita ay lubusang sumasalungat sa Diyos, sapagkat ang sinasabi natin ay mariing kinumpirma ng ating nakikita at nararamdaman.
3. Ang ating laman (lahat na hindi muling ipinanganak) ay natural na negatibo. Sanay ng sanlibutang ito at mga impluwensya ng kamatayan at kadiliman. Efe 4:18
4. Ang mga resulta ay karaniwang hindi agad, kaya ang mga tao ay humihina ng loob at sumuko pagkatapos ng ilang kalahating pusong mga kumpisal.
a. Sinusubukan namin ito sa halip na gumawa ng pakikipag-usap tulad ng ginagawa ng Diyos sa isang pamumuhay.
b. Kailangan ng oras upang unang makilala at pagkatapos ay pagtagumpayan ang mga lumang pattern ng tugon.
c. Kailangan mong maabot ang isang kahulihan sa iyong buhay - Sinabi ng Diyos na ito ay gumagana at gagawin ko ito at manatili dito kahit na anong mga resulta ang nakikita ko o hindi ko nakikita. Marcos 11:23; Josh 1: 8; Aw 1: 1-3
5. Minsan naririnig ng mga tao ang isang mensahe tulad nito at subukan ito ng ilang sandali.
a. Sinimulan nilang sabihin o ipagtapat ang isang bagay na hindi sinabi ng Diyos. Hindi ito nangyayari, nasisiraan sila ng loob at sumuko.
b. Isang pangunahing susi upang maipangaral ang Krus sa iyong sarili ay ang sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos upang maganap ito sa iyong buhay.
6. Kailangan ng oras upang mabuo ang isang pagkumpisal sa bawat lugar ng iyong buhay. Ang isang pagtatapat ay nangangahulugang ang lahat ng iyong sinabi ay sumasang-ayon sa sinabi ng Diyos.
a. Ang ating pagtatapat ay pagpapahayag ng ating pananampalataya. II Cor 4:13; Mat 12:34
b. Ang pananampalataya ay kamay na kumukuha mula sa Diyos kung ano ang ibinigay ng Kanyang biyaya. Ang pananampalataya ang pintuan kung saan ang hindi nakikitang mga katotohanan ay nakarating sa nakita na lupain.
1. Santiago 1: 6-8 –Paniniwala na ang pag-aalinlangan ay hindi tumatanggap ng sagot.
2. Paano mo makikilala ang pananalig na lumala? Ang isang paraan ay sa kung ano ang lumalabas sa iyong bibig.
c. Ang isang dalawampung pagtatapat ay isang nakakagulat na pagtatapat.
1. Alam kong sinasabi ng Bibliya na magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Cristo, ngunit hindi ko mapapatawad ang taong iyon.
2. Alam kong sinasabi ng Bibliya na gumaling ako, ngunit ipinagdasal ako at may sakit pa rin ako.
d. Ang isang dalawampung pagtatapat ay madaling makita sa ibang tao, ngunit mahirap makita sa iyong sarili.

1. Ang pagsasabi kung ano ang sinabi ng Diyos ay hindi isang hangal na bagay. Ganito gumagana ang Diyos - sa pamamagitan ng ating pananampalataya na ipinahayag sa pamamagitan ng ating mga salita.
2. Kapag sinabi kong "Gumaling ako", "Malaya ako", sa una, hindi ko sinasabi ang tungkol sa aking katawan o sa aking karanasan. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa akin, ang espiritu na tao, ang bagong nilalang, kung ano talaga ako.
3. Kapag pinag-uusapan mo (sabihin, aminin) ang mga bagay na nagawa sa Krus, nagsasalita ka tungkol sa hindi nakikita, espirituwal na mga bagay.
a. Ang mga bagay na ito ay naganap halos dalawang libong taon na ang nakalilipas at totoo.
b. Sa pag-aalala ng Diyos, sila ay nalutas ang mga isyu. Nagawa sila para sa iyo kapag ipinanganak ka muli.
4. Ang iyong pagkilos ng pananampalataya - pagsasabing totoo ito bago mo ito makita - ginagawa itong isang katotohanan sa iyong karanasan, dinadala ito sa nakikitang kaharian.
5. Sinasabi mo ito, hindi dahil sa naramdaman mo, nakikita mo o kahit na naniniwala ito, ngunit dahil sinabi ng Diyos na ganoon.
6. Paano ka makakausap kapag masama ang pakiramdam? Kapag walang tama? Kapag wala ka sa simbahan?
a. Iyon ay kapag dapat mong sabihin kung ano ang sinabi ng Diyos - kapag hindi mo gusto ito, kapag ito ay ganap na hindi likas (ayon sa paningin at damdamin) na gawin ito.
b. "Sinubukan ko iyon, ngunit hindi ito gumana." Dalawang pagtatapat iyon. Dalawang bagay ang sinabi mo nang sabay-sabay.
1. Sinabi mo ang totoo (kung ano ang sinabi ng Diyos = ito ay gumagana), at sinabi mo kung ano ang totoo = kung ano ang nakikita mo (hindi ito gumana). II Cor 4:18
2. Ang katotohanan ay magbabago kung ano ang totoo kung hahawakan mo ang iyong pagtatapat ng pananampalataya sa katotohanan.
c. Hindi ito pagtanggi sa iyong nakikita at nararamdaman, ngunit sa halip, natutong magsalita ng totoo sa mga tuntunin ng katotohanan.
7. Ang Diyos ay gumawa ng buo, di-nakikitang paglalaan para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
a. Ngunit, maliban kung ipinangangaral mo ang Krus sa iyong sarili at ganap na mahikayat sa hindi mo nakikita, hindi mo ito makikita sa iyong buhay sa antas na nais ng Diyos.
b. Sa pamamagitan ng pangangaral sa Krus sa ating sarili ay nararanasan natin ang kapangyarihan nito.