Protektahan ang IYONG SARILI

download PDF
SI JESUS ​​AY DIYOS
ANG DIYOS-MAN
SI JESUS, ANG IMEKTO NG DIYOS
GINAGAWA ni JESUS ​​ANG MGA KAPANGYARIHAN NG AMA
Protektahan ang IYONG SARILI
SUPERNATURAL HINDI NATURAL
ANG TUNAY NA GOSPEL

1. Nagbabala si Jesus na ang mga taon na umaakay sa Kanyang pagbabalik sa mundong ito ay mamarkahan ng mga huwad na kristiyano at mga huwad na propeta na malilinlang kahit ang mga naniniwala. Mat 24: 4-5; 11; 23-24
a. Mat 24: 24 — Ang ilan ay nagkakamali na nagsasabi na ang talatang ito ay nangangahulugan na ang mga mananampalataya ay hindi maaaring malinlang ng mga maling mesiyas at mga propeta. Kung ganoon ang kaso, kung gayon ay hindi tayo babalaan ni Jesus na huwag malinlang. Ang ideya ay ang mga imposters na ito ay linlangin ang tunay na mga Kristiyano kung maaari nilang magawa.
b. Ang malinlang ay nangangahulugang maniwala sa isang bagay na hindi totoo o maniwala sa isang kasinungalingan. Bago ang pagbabalik ng Panginoon ang mga tao ay maniniwala sa kasinungalingan tungkol kay Jesus. Samakatuwid, ginugugol natin ang oras upang tignan kung sino Siya, kung bakit Siya naparito sa mundo, at ang mensahe na ipinangaral niya ayon sa Bibliya.
c. Ang mga Kristiyano ay mas mahina laban sa panlilinlang. Ang pagbabasa ng Bibliya ay mababa sa lahat. At, sa isang apela sa pinakamalawak na madla na posible, maraming mga pulpito ang naghahatid lamang ng positibo, mabuting pakiramdam na mga mensahe na maiwasan ang mga hamon na mga paksa tulad ng kabanalan, at hindi naglilikha ng gutom para sa Salita ng Diyos.
1. Ang kultura sa paligid sa amin ay nag-iwan ng layunin ng katotohanan para sa mga subjective na damdamin at karanasan. Parami nang parami ang nagbase sa kung ano ang pinaniniwalaan nila sa kung ano ang kanilang nararamdaman sa halip na sa mga layunin na katotohanan.
2. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay tumagos sa simbahan. Hindi pangkaraniwan na marinig ang mga nag-aangking mga Kristiyano na gawin ang mga ganitong uri ng mga pahayag: Nararamdaman ko lamang na ang isang mapagmahal na Diyos ay hindi magpapadala sa sinumang impiyerno; Ako ay may panaginip at sinabi sa akin ng Diyos na okay para sa akin na gumawa ng kasalanan na ito sapagkat alam niya kung gaano ako nasisiyahan — at nais Niyang maging masaya ako dahil mahal niya ako; atbp.
2. Si apostol Pablo (na personal na nagturo ng ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus) ay nagbabala na bago ang darating na mga tao ng Panginoon ay magkakaroon ng isang uri ng kabanalan ngunit hindi maging banal (ibig sabihin, isang maling Kristiyanismo). a. II Tim 3: 5— (Sa mga huling araw ang mga tao) ay kumikilos na parang sila ay relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal. Dapat kang lumayo sa mga ganitong tao (NLT).
b. Ang Bibliya ay napaka-tiyak tungkol sa katotohanan na kapag si Jesus ay muling dumating ang mundong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang pamahalaan ng mundo, ekonomiya, at relihiyon na pinamumunuan ng panghuli na huwad na Kristo, isang tao na karaniwang kilala bilang Antikristo. Rev 13: 1-18; Dan 8: 23-25
1. Ang isang huwad na Kristiyanismo na tatanggap sa huling pinuno na ito ay mahusay na isinasagawa. Karamihan sa kung ano ang itinuturo nito ay nababalot sa mga termino ng Kristiyano kaya nararapat ito sa mga hindi pamilyar sa Bibliya.
2. Inaanyayahan ito bilang mas mapagparaya, higit sa lahat at mas kaunting paghuhukom kaysa sa tradisyonal na Kristiyanismo, na sinasabing ang lahat ay tinatanggap ng Diyos kahit anuman ang kanilang pinaniniwalaan o kung paano sila nabubuhay.
c. Ang tanging paraan upang makilala natin ang totoong mula sa pekeng ay may tumpak na kaalaman mula sa Bibliya. Ang Salita ng Diyos ang ating proteksyon laban sa panlilinlang. Aw 91: 4
3. Ang layunin ko ay ang seryeng ito ay upang maabot ang maraming mga highlight hangga't maaari tungkol sa kung sino si Jesus at kung bakit Siya dumating, pati na rin upang hikayatin kang basahin ang Bagong Tipan (simulan upang matapos) para sa iyong sarili.
a. Sinulat ito ng mga nakasaksi ni Jesus (o malapit na mga kasama ng mga nakasaksi) sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu. II Tim 3:16; II Alagang Hayop 1:16; Juan 20: 30-31
b. Dapat tayong maging regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. Nangangahulugan ito na basahin ito hanggang sa matapos, paulit-ulit, hanggang maging pamilyar ka rito. Ang pag-unawa ay may pamilyar.
4. Magsimula tayo sa pamamagitan ng maikling pagsusuri sa mga mahahalagang punto na napag-usapan natin tungkol sa kung sino si Jesus at kung bakit Siya naparito sa mundo bago natin idagdag sa kanila sa araling ito.
a. Lahat ng tao ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. Ang ating kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos at, kung ang paghihiwalay na ito ay hindi natuwid, magpapatuloy ito, hindi lamang sa buhay na ito ngunit sa buong kawalang-hanggan. Isa 59: 2
1. Si Jesus ay naparito sa mundo upang mamatay para sa mga kasalanan ng mga lalaki at magbukas ng daan para sa makasalanang mga kalalakihan at kababaihan na makipagkasundo sa Diyos. Mat. 1: 21-23
2. Col 1: 21-22 — At ikaw rin, na minsan ay nahihiwalay sa Kanya, at sa iyong isipan na nakikipagdigma sa Kanya, noong nabuhay ka sa kasamaan, gayon pa man Siya (Jesus) ay nagkasundo sa katawan ng Kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang dalhin ka niya sa kanyang presensya sa kabanalan, walang kapintasan at walang pagsisisi. (Conybeare)
b. Si Jesus ang Diyos ay naging tao nang hindi tumitigil na maging Diyos. Si Jesus ay naging isang tao (kumuha ng isang likas na katangian ng tao sa sinapupunan ni Maria) upang Siya ay mamatay. Heb 2: 9
1. Habang nasa mundo si Jesus ay hindi nabubuhay bilang Diyos. Tinakpan niya ang Kanyang diyos, itinapon ang Kanyang mga karapatan at pribilehiyo bilang Diyos, at nabuhay bilang isang tao na umaasa sa Diyos bilang Kanyang Ama. Phil 2: 5-8; Gawa 10:38; Juan 14: 9-10; atbp.
2. Ang Diyos at ang tao ay nagsama-sama kay Jesus, na nagpapakita na ang Diyos at ang tao ay maaaring magkasama. Bilang Diyos-tao (ganap na Diyos at ganap na tao), si Jesus ang nag-iisa na makakapagsama sa atin.
I Pet 3:18; Juan 14: 6
A. Sapagkat ang Diyos ay ang Ama ng Kanyang sangkatauhan, hindi Siya nakibahagi sa nahulog na kalikasan mula kay Adan. Dahil nabuhay si Jesus ng isang perpektong buhay, wala siyang pagkakasala sa Kanyang sarili. Bilang Diyos, ang Kanyang halaga ay tulad na Siya ay kwalipikado na magbayad para sa mga kasalanan ng isang buong lahi. Heb 4:15; I Alagang Hayop 1: 18-19
B. Si Jesus ang nag-iisang pagpupugay (kasiyahan) para sa kasalanan, na ginagawa Siyang ang tanging daan patungo sa Ama. May isang tagapamagitan lamang sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang lalaking si Jesus. I Juan 2: 2; I Tim 2: 5 c. Si Jesus ay naparito sa mundo hindi lamang para mamatay para sa ating kasalanan, ngunit upang ipakita ang isang dating nakatakdang aspeto ng katangian at plano ng Diyos. Ang Diyos ay isang Ama na nais ng isang pamilya.
1. Ang mga tao ay nilikha upang maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos (Efe 1: 4-5). Gayunpaman, lahat tayo ay nagkasala, at ang ating kasalanan ay nag-disqualify sa atin mula sa ating nilikha na layunin. Ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng mga makasalanan bilang mga anak na lalaki at babae.
2. Sa pamamagitan ng Krus si Jesus ay posible para sa mga makasalanan na maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ay nagmumula sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo at sa Kanyang sakripisyo. Ang Diyos ay Ama lamang sa mga naniniwala kay Kristo at sa Kanyang sakripisyo. Juan 1: 12-13; I Juan 5: 1

1. Ang konsepto na ito ng Ama ng Diyos at ang kapatiran ng tao ay nagmula at ipinapahayag mismo sa maraming maling ideya: Hindi mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan natin hangga't tayo ay taos-puso. Ang mga tao ay talaga namang mabuti. Kung lahat tayo ay nagtutulungan, maaari nating gawing mas mahusay ang mundong ito at magdala ng pangmatagalang kapayapaan, kasaganaan, at pagmamahal para sa lahat ng sangkatauhan sa mundo.
a. Ang mga ideyang ito ay nakakaakit sa karamihan sa atin dahil iyon ang nais natin. Nais nating lahat ang mundo ay maging isang mas mahusay na lugar.
1. At, kaya ang pag-iisip ay napupunta, kung kinikilala nating lahat ang pagiging Ama ng Diyos at ang kapatiran ng tao, itigil ang paghatol sa bawat isa at maging mas mapagparaya, magkakasama tayo at ang kapayapaan ay sa wakas darating sa mundong ito.
2. Ang pahayag na ito ay lumitaw sa facebook kamakailan at maraming tao ang nagustuhan nito at ibinahagi ito: Kung nandito sina Jesus, Buddha, at Mohammed ngayon ay sasabihin nila sa ating lahat na mahalin ang bawat isa dahil lahat tayo ay isang pamilya.
b. Ang problema sa konsepto ng Ama ng Diyos at ang kapatiran ng lahat ng tao ay salungat ito sa sinasabi ng Bibliya. Taliwas ito sa sinabi mismo ni Jesus tungkol sa Ama at sa Kanyang mga anak. Ayon kay Jesus, ang Diyos ay hindi ang Ama ng lahat.
1. Sa isang pakikipag-usap sa mga Pariseo (ang mga pinuno ng relihiyon sa Kanyang panahon), sinabi sa kanila ni Jesus na sila ay ang kanilang Ama na diablo. Juan 8:44
2. Nang ipinaliwanag ni Jesus ang ilang mga katotohanan tungkol sa pagtatapos ng panahong ito sa Kanyang mga apostol Binanggit niya ang katotohanan na mayroong mga anak ng kaharian (mga anak ng Diyos) at mga anak ng isang masasama (mga anak ng diyablo). Mat 13:38
2. Dapat nating maunawaan na ang likas na katangian ng tao ay panimula binago nang si Adan, ang pinuno ng lahi ng tao, ay nagkasala. Ang mga tao, na nilikha sa imahe ng Diyos, ay naging mga makasalanan sa likas na katangian. Rom 5:19
a. Ang bagong kalikasan na ito ay ipinahayag mismo sa unang henerasyon ng mga tao na ipinanganak sa pamamagitan ng natural na mga proseso.
Ang panganay na anak ni Adan, si Cain, ay pumatay sa kanyang kapatid na si Abel, at pagkatapos ay nagsinungaling sa Diyos tungkol dito. Gen 4: 1-9
1. I Juan 3: 12 — Sa konteksto ng mga anak ng Diyos at mga anak ng diyablo (v10) si apostol Juan (isa sa pinakamalapit na kasama ni Jesus) ay nagsiwalat na si Cain ay isa sa masama: si Cain na [kinuha ang kanyang kalikasan at nakuha ang kanyang pag-uudyok] mula sa isang masamang (Amp).
2. Efe 2: 3 — Iniulat ni Pablo na apostol na sa pamamagitan ng ating unang pagkapanganak, tayo ay sa pamamagitan ng kalikasan na mga bagay ng galit ng Diyos. Ang salitang kalikasan (phusis) ay nangangahulugang sa pamamagitan ng likas na produksiyon, salin-salin.
3. Ang kalikasan na ito ay higit o hindi gaanong pinipigilan sa atin depende sa ating pag-aalaga at mga impluwensya sa kultura at moral sa paligid natin. Ngunit lahat tayo ay may kakayahang gumawa ng mga masasamang bagay sa ilalim ng tamang mga kalagayan sapagkat lahat tayo ay may nahulog na kalikasan.
b. Ang mga tao ay nakikibaka rito sapagkat karamihan sa atin ay itinuturing ang ating sarili at ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay na maging mabubuting tao. Ngunit ang pamantayan kung paano dapat maging mabuti ang isang tao ay hindi itinakda ng pinakamagandang tao na kilala natin, ngunit sa pamamagitan ng Diyos Mismo, at lahat tayo ay nababagabag. Rom 3: 23 — Sapagkat lahat ay nagkasala; lahat ay nababagabag sa maluwalhating pamantayan ng Diyos (NLT).
c. Naintindihan ni Jesus mismo ang nahulog na kalikasan ng tao at ang katotohanan na ang mga tao ay hindi natural na mabuti. Isaalang-alang ang dalawang pahayag na Kanyang ginawa.
1. Mat 19: 16-26 — Isang mayamang kabataang lalaki ang lumapit kay Jesus at tinanong sa Panginoon kung ano ang kailangan niyang gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroong isang bilang ng mga puntos sa pangyayaring ito na hindi namin sasakay ngayon (Marcos 10: 23-24), ngunit tandaan ang isa. Ang tao ay tinawag si Jesus na mabuti, at si Jesus ay tumugon na walang iba kundi ang Diyos. Sa madaling salita, ayon kay Jesus, ang Diyos ang pamantayan kung saan sinusukat ang kabutihan at walang sinumang sumusukat.
2. Mat 15: 1-19 — Sa isa pang pakikipag-usap sa mga Pariseo sinabi ni Jesus na hindi iyon ang pumapasok sa isang tao na nagpaparumi sa kanya, ngunit kung ano ang lumalabas sa kanya, mula sa isang masamang puso.
3. Juan 2: 23-25 ​​— Si Jesus ay umakyat sa Jerusalem para sa Paskuwa at, dahil sa mga himalang nakita ng mga tao na ginagawa niya, marami ang naniniwala na Siya ang Mesiyas. Ngunit tandaan ang Kanyang tugon: Ngunit hindi pinagkatiwalaan sila ni Jesus, sapagkat alam niya kung ano talaga ang mga tao. Walang kinakailangang sabihin sa kanya ang tungkol sa kalikasan ng tao (v24-25, NLT).
A. Ang isa sa mga temang nakikita natin sa buong turo ni Jesus ay ang tao ay may problema sa puso na hindi maiwasto sa panlabas na kilos. Dapat mayroong isang panloob na paglilinis.
B. Juan 3: 3-5 — Sa susunod na kabanata ng ebanghelyo ni Juan sinabi kay Nicodemus (isang Fariseo) na upang ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos dapat siyang ipanganak muli, o literal, na ipinanganak mula sa itaas ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Salita ng Diyos (mga aralin para sa isa pang araw).
3. Ang huwad na Kristiyanismo na umuusbong sa ating panahon ay gumagamit ng mga talata ng Bibliya upang suportahan ang kanilang mga turo (laging mayroong ilang katotohanan na pinagsama sa kasinungalingan — kung hindi, walang sinumang Kristiyano ang mahuhulog dito). Ngunit, ang mga taludtod ay kinuha sa konteksto at maling ginagamit upang suportahan ang mga naunang ideya.
a. Si Pedro (isa pang nakasaksi at malapit na kasama ni Jesus) ay sumulat ng isang sulat sa mga mananampalataya sa ilang sandali bago siya namatay. Alam niya na malapit na siyang isakatuparan para sa kanyang pananampalataya kay Cristo at ito ang magiging mga huling salita niya sa kanyang mga kapatid kay Cristo.
1. Sumulat si Peter upang bigyan sila ng babala na ang mga huwad na guro na nagwawalang-bahala sa ebanghelyo ay mayroon na, at patuloy na susubukang impluwensyahan sila. Sumulat siya sa mga mananampalataya upang ipaalala sa kanila ang katotohanan tulad ng inihayag sa pamamagitan ni Jesucristo. II Alagang Hayop 2: 1-3; II Alagang Hayop 3: 1-3
2. Pansinin ang pahayag na ito ni Peter: Sumulat sa iyo ang aming minamahal na kapatid na si Paul na may karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos - nagsasalita ng mga bagay na ito sa lahat ng kanyang mga liham. Ang ilan sa kanyang mga puna ay mahirap maunawaan, at ang mga walang alam at hindi matatag ay pinilipit ang kanyang mga liham upang mangahulugan ng isang bagay na kakaiba sa kanyang ibig sabihin, tulad ng ginagawa nila sa iba pang mga bahagi ng Banal na Kasulatan (II Ped 3: 15-16, NLT )
3. Ang maling paggamit ng Banal na Kasulatan ay nangyari noong panahon ni Pedro at ni Pablo at nangyayari ito sa ating panahon — lalo lamang ito at mas masahol pa. Iyon ay kailangan nating maging pamilyar sa buong Bagong Tipan, upang makilala natin ang mga turo na hindi naaayon sa pangkalahatang tono at tema ng Bagong Tipan. (Ang mga tema ay mga ideyang nagpapakita ng paulit-ulit sa teksto.)
b. Isaalang-alang ang isang halimbawa ng isang tanyag na maling paggamit ng isang daanan tungkol kay Jesus na ginamit upang pakainin ang ideya na ang Diyos ay Ama ng lahat at lahat tayo ay magkakapatid sapagkat ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Mat 25: 35-40
1. Maraming ipaliwanag sa talatang ito. Ito ay may kinalaman sa isang pangangasiwa ng hustisya sa ilang mga pangkat ng mga tao na may kaugnayan sa Pangalawang Pagdating (mas higit pa kaysa sa tatalakayin natin ngayon).
2. Ayon sa popular (ngunit maling) pagtuturo, batay sa talatang ito, kapag binibigyan natin ang mga mahihirap, kumuha ng mga estranghero, at bisitahin ang mga maysakit na ginagawa natin kay Jesus. Hindi mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan ng Diyos o kung paano ka nakatira. Ang mahalaga ay isinasabuhay mo ang ebanghelyo (o gawing mas mahusay ang buhay para sa mga tao) sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mahihirap, mahina, at pagdurusa.
3. Ngunit ang mga ideyang ito ay hindi naaayon sa iba pang mga Banal na Kasulatan. Ang ebanghelyo ay hindi isang pang-sosyal na ebanghelyo. Ito ay isang supernatural na ebanghelyo. Ang pakay nito ay hindi upang baguhin ang lipunan ngunit upang baguhin ang mga puso ng kalalakihan.
A. Ang sangkatauhan ay may problema na mas malalim kaysa sa kahirapan, sakit, at kawalan ng katarungan. Kami ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. Nabigo tayo sa ating responsibilidad sa moral na sundin ang ating Maylalang.
B. Si Jesus ay napunta sa mundo at namatay upang maging posible ang panloob na paglilinis at pagbabagong-anyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga kumikilala sa Kanya — isang pagbabagong-anyo na ginagawang banal at matuwid na anak na lalaki at anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Tito 3: 5
1. I Cor 15: 1-4 — Si Paul (isang nakasaksi kay Jesus na itinuro sa ebanghelyo na ipinangaral ng Panginoon. Gal 1: 11-12) ay tinukoy ang ebanghelyo sa ganoon: Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at bumangon muli.
2. Sinulat ni Pablo na ang pagkabuhay na mag-uli ay patunay na ang katarungan ay nasiyahan at ang utang na ating utang ay nabayaran. Maaari na tayong makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (Rom 4:25; Roma 5: 1). Magandang balita yan !! Iyon ang ebanghelyo !!
4. Oo, ang mabubuting gawa ay bahagi ng buhay Kristiano. Ngunit walang kahulugan ang mga ito sa mga tuntunin ng iyong katayuan sa harap ng Diyos o iyong walang hanggang kapalaran maliban kung mayroon kang isang panloob na paglilinis at pagbabagong-anyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mabubuting gawa ay mga panlabas na pagpapahayag ng mga panloob na pagbabago na ito. Efe 2:10

1. Ito ay mga mapanganib na oras. Lahat tayo ay mahina laban sa panlilinlang. Ang tanging proteksyon mayroon tayo ay tumpak na kaalaman mula sa Salita ng Diyos.
2. Maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. Ito ay magpapakita sa iyo ng malinaw na kahit na ang Diyos ay bawat Manlilikha, hindi Siya Ama ng lahat. Siya lamang ang Ama sa mga nakipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo.
3. Huwag hayaan ang anumang emosyonal na apela o pangangatuwiran sa pag-iisip at (tanong, hindi makatarungan na may isang paraan lamang sa Diyos, o alam ko ang mga ateyista at mga taong nabubuhay ng imoral na pamumuhay na mas mahusay na tao kaysa sa ilang mga Kristiyano, atbp. ) papanghinain ang iyong tiwala sa Panginoong Jesucristo habang Siya ay ipinahayag sa Kasulatan.