GUSTO ANG IYONG KARAPATAN: BAHAGI VIIIRACA, THOU FOOL !!

1. Nais ng Diyos na ibigin natin ang iba na may parehong pag-ibig na kung saan mahal Niya tayo, at sa parehong paraan na mahal Niya tayo. Juan 13: 34,35; Ef 5: 2
2. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang damdamin (isang emosyonal na pag-ibig), ngunit sa halip ay isang pagkilos batay sa isang pagpapasya na ituring ang mga tao sa paraang sinabi sa atin ng Diyos, ang paraan ng pakikitungo niya sa atin.
3. Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang pangunahing tagubilin tungkol sa kung paano pakikitunguhan ang iba.
a. Isang negatibong = Huwag ibalik ang kasamaan sa kasamaan. I Tes 5:15
b. Isang positibo = Tratuhin ang mga tao sa paraang nais mong tratuhin. Mat 7:12
4. Sa huling dalawang aralin, nakatuon kami sa pagharap sa nasasaktan at galit sa mga paraan na maiiwasan tayo sa pag-iwas sa pag-ibig pati na rin tulungan kaming makaramdam ng pakiramdam.
5. Nais naming makitungo sa isang talata ng banal na kasulatan tungkol sa pag-ibig na maraming nakakalito.

1. Napansin namin na marami sa mga komento ni Jesus tungkol sa pag-ibig dito ay tila kakaiba, ngunit kapag binasa mo ang mga ito sa konteksto, gumawa sila ng perpektong kahulugan.
a. Ang Matt 5: 38-42 ay tila nag-set up ng mga kakaibang patakaran at nagtataas ng mga tanong sa estranghero.
1. Kailangan bang maging door mat? Dapat ko bang hayaan ang isang tao na matalo ako?
2. Kung may humihingi sa akin ng $ 10.00, kailangan ko bang bigyan siya ng $ 20.00?
3. Kung may nag-uusig sa akin ng $ 10,000, kailangan ko bang bigyan siya ng 20,000 /
b. Natuklasan namin na si Jesus ay nakikipag-ugnay sa mga saloobin sa sarili upang matulungan kaming lumayo sa sarili sa Diyos at sa iba.
2. Nais nating harapin ang isa pang seksyon ng Sermon sa Bundok ng pag-ibig na nagtataas ng mga katulad na isyu. Mat. 5: 21-26
a. Nabasa mo na ba ang mga talatang ito at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ni Jesus?
b. Talaga bang ibig sabihin na maaari kang pumunta sa impyerno para sa pagtawag sa isang tao na tanga? O kaya ay ihahagis ka ng Diyos sa bilangguan?
3. Isaisip, ang isa sa mga pangunahing bagay na ginagawa ni Jesus sa sermon na ito ay ang pagsasabi sa mga tao na ang kanilang katuwiran ay dapat lumampas sa mga Fariseo. Kailangang mayroong isang panloob na katuwiran pati na rin ang panlabas na katuwiran. Mat 5:20
a. Kaya, ang Kanyang mga sinabi ay dapat basahin sa gaanong ilaw - ang mga Pariseo at kung ano ang kanilang ginawa at sinabi ay naiiba sa kung ano talaga ang nais ng Diyos sa atin.
b. Ang isa sa mga bagay na ginagawa ni Jesus sa bahaging ito ng sermon ay naglalarawan kung paano maling nainterpretado at binali ng mga Pariseo ang Batas ni Moises.
c. Limang beses sa kabanatang ito ginamit ni Jesus ang parirala - narinig mo na ang sinabi nito - upang ipahiwatig kung ano ang sinabi ng mga Pariseo. v21,27,33,38,43
d. Sa bawat oras na itinuwid ni Jesus ang kanilang maling pag-unawa sa Batas ni Moises sa pamamagitan ng paglalarawan ng espiritu sa likod ng Kautusan = kung ano talaga ang nais ng Diyos.
4. Si Jesus ay hindi naglalagay ng listahan ng mga kakaibang patakaran na dapat sundin ng mga Kristiyano.
a. Ito ay hindi isang listahan ng mga dos at donts, ngunit sa halip isang paglalarawan ng espiritu sa likod ng Kautusan. Mat 5:18
b. Ang mga Pariseo ay nagtatag ng mga patakaran, regulasyon at hindi nakuha ang punto.
5. Ito ay palaging tungkol sa pag-ibig, isang pag-ibig na ipinahayag sa pamamagitan ng awa at biyaya.
a. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang dahilan ng paglikha. Ang pag-ibig ang dahilan ng pagsasakripisyo ni Kristo sa Krus. I Juan 4: 8; Ef 1: 4,5; Juan 3:16
b. Ang dalawang pinakadakilang utos sa Kautusan ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iyong kapwa. Deut 6: 4,5; Lev 19:18
c. Ngunit hindi ito pinalampas ng mga Pariseo. Nagbigay sila ng wastong ikapu, ngunit hindi nagpakita ng awa sa mga nangangailangan. Mat 9:13; 12: 7; 23: 23-28
d. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Batas: Mikas 6: 7,8; Hos 6: 6; I Sam 15:22
6. Sinasabi ng liham, Huwag kang magnakaw; ang espiritu sa likuran nito, hindi ka mangagusto.
a. Hindi lamang tama ang panlabas na pagkilos, ang panloob na mga saloobin ng puso.
b. Isang mayamang batang pinuno ang lumapit kay Hesus na may wastong kilos sa labas. Marcos 10: 17-22 c. Gayunpaman ang panlabas na katuwiran na ito ay hindi sapat. Gusto ni Hesus ang kanyang puso.
d. Ang puso ng taong ito ay nagtiwala sa kanyang kayamanan, hindi sa Diyos. v24; I Tim 6:17

1. Iyon ang isa sa sampung utos (Exo 20:13). Ngunit, binawasan ito ng mga Pariseo sa: huwag pumatay ng sinuman at natupad mo ang Batas.
a. Iyon ang liham ng Kautusan, ngunit hindi nila nakuha ang espiritu sa likod ng batas.
b. Sinasabi sa atin ng I Juan 3:15 na ang poot sa isang kapatid ay pantay sa pagpatay.
c. Ang kilos ng pagpatay ay ang panlabas na pagpapahayag ng isang panloob na saloobin, poot.
2. Pangalawa, binawasan ng mga Pariseo na hindi ka papatayin sa: mapanganib ka sa hatol = ligal sa batas.
a. v21 – Sinumang pumatay ay mananagot upang hindi siya makatakas sa parusang ipinataw ng korte. (Amp)
b. Paghuhukom = ang lokal na korte = konseho ng 23; hinatulan ang mga kaso ng pagpatay at kapital na mga krimen; maaaring magpahamak ng parusa ng pagkantot o beheading.
c. Hindi binanggit ng mga Pariseo ang katotohanan na ito ay isang pagkakasala laban sa Diyos. Gen 9: 6
3. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jesus upang magbigay ng totoong interpretasyon - ang espiritu sa likod ng liham.
a. v22 – Ang utos na Huwag mong papatayin ay nagsasama rin ng walang kabuluhang galit laban sa isang kapatid.
1. Ang pariralang "walang dahilan" ay wala sa lahat ng mga manuskrito. Hindi masasabi ng mga iskolar nang buo, konklusyon, mula sa teksto kung dapat itong naroroon o wala.
2. Kung wala ang pariralang iyon, nagtatakda si Jesus ng isang mas mataas na pamantayan ng pag-uugali.
b. v22 – Ngunit sinasabi ko sa iyo na ang sinumang magpapatuloy na magalit sa kanyang kapatid o magkaroon ng masamang hangarin laban sa kanya ay mananagot at hindi makakatakas sa parusang ipinataw ng korte. (Amp)
c. Ayon kay Jesus, ang galit at masamang kalooban sa isang kapatid ay magkakaparehong parusa sa pagpatay sa lalaki.
d. Tandaan, si Jesus ay hindi nagse-set up ng isang bagong panuntunan. Kung galit ka sa iyong kapatid, dapat kang papatayin. Tinuturo niya ang diwa, ugali sa likod ng Batas.
4. v22 – Pagkatapos ay ginawa ni Jesus na tila isang napaka-kakaibang pahayag: Sinumang magsabi sa kanyang kapatid na si Raca ay mapanganib sa konseho.
a. Ang konseho = ang Sanhedrin; maaaring magpahamak ng parusa ng pagbato.
b. Raca = walang kapwa tao; walang halaga sa harap ng Diyos; walang kabuluhan, walang laman, walang halaga kapwa; mababaw na talino. Ang pahayag ay nagpapakita ng mahusay na pagwasto.
c. Contempt = ang kilos ng hinahamak; ang estado ng isipan ng isang humahamak.
d. v22 – At sinumang magsalita ng mapanghamak at nakakainsulto sa kanyang kapatid ay mananagot at hindi makatakas sa parusang ipinataw ng Sanedrin. (Amp)
e. Inilalagay ni Jesus ang pandiwang pag-atake na nagpapakita ng isang masamang pag-aalipusta sa isang mas malubhang antas kaysa sa pagpatay o pinsala sa katawan.
5. v22 – Susunod na ginawa ni Jesus kung ano ang sa atin ay isang mas nakakagulat na pahayag: At sinumang magsabi, Bobo ka, ay nasa panganib ng apoy ng impiyerno.
a. Tanga ka = MOREH (Heb: MARAH) = maghimagsik laban sa Diyos; isang taong tumalikod mula sa lahat ng mabuti. May ideya ng poot, pagkapoot (pagkakasakit, pagkapoot).
b. "Ang terminong ito ay ipinahiwatig, sa mga Hudyo, ang pinakamataas na lakas, at ang pinalala ng pagkakasala." Adam Clarke.
c. WE Vine = "You're fool" (Gr: MOROS); dito ang salita ay nangangahulugang walang halaga sa moralidad, isang taong walang kabuluhan, isang mas seryosong panunuligsa kaysa sa "Raca"; ang huli ay kinamumuhian ang pagiisip ng isang tao at tinawag siyang bobo; Pinagmumura ni MOROS ang kanyang puso at ugali; kaya't ang mas seryosong pagkondena ng Panginoon.
d. v22 – At sinumang magsabi, sumpa mong tanga! –Ikaw na walang laman ang ulo! mananagot at hindi makatakas sa impiyerno (GEHENNA) ng apoy. (Amp)
6. Ang apoy ng impiyerno = ay kumakatawan sa GE-HINNOM = ang lambak ng anak ni Hinnom.
a. Ito ay isang lugar na malapit sa Jerusalem kung saan sinunog ng mga Judio ang kanilang mga sanggol sa diyos na si Molec. Dahil sa nangyari doon, ginamit ng mga Hudyo ni Hesus ang salita para sa impiyerno, ang lugar ng sinumpa. Itinapon ang mga katawan at sinunog.
b. Ang pangungusap para sa isang tao na natagpuan na nagkasala ng paghihimagsik laban sa Diyos ay sunugin nang buhay sa Lambak ng anak ni Hinnom.
c. Sinasabi ni Jesus kung ang isa ay gumawa ng maling pagsingil, nasa panganib siyang sunugin nang buhay. (lit = ang impiyerno ng apoy)
7. Dahil lamang sa isang tao ay hindi nakagawa ng pagpatay ay hindi nangangahulugang may isang taong tumupad sa utos na ito.
a. Inilista ni Jesus ang tatlong kilos na ang lahat ay lumalabag sa diwa ng utos na ito: ang galit ay sinamahan ng isang gawa ng pananakit; paghamak na ipinahayag sa pamamagitan ng pagtawag sa isang tao na Raca; poot at masamang kalooban ay ipinahahayag sa pamamagitan ng pagtawag sa isang tao na "tanga" o tumalikod. Ang mga parusa para sa lahat ay matindi.
b. Nagagalit ka ba kapag mali ka ng mga tao? Nagagalit ka ba sa wala? Nagsasalita ka ba ng masama sa mga nagalit sa iyo?
c. Kahit na hindi mo sila pinatay, napalampas mo ang diwa o hangarin sa likod ng Batas. Nilabag mo ang Batas sa diwa.

1. Kung may problema sa pagitan mo at ng iyong kapatid, kung nagkamali ka sa kanya sa ilang paraan, lakad at gawin itong tama. v23,24
2. Muli, hindi nagse-set up si Jesus ng isang listahan ng mga patakaran at regulasyon - bago ka pumunta sa simbahan, tawagan ang lahat na nasaktan ka, atbp.
a. Binibigyan niya tayo ng diwa sa likod ng Batas. Huwag magalit sa galit sa isang tao; huwag magsalita tungkol sa kanila nang may paghamak at masamang loob. Humingi na makipagkasundo kung maaari.
b. Tutulungan ka ng Banal na Espiritu ng mga detalye sa mga indibidwal na sitwasyon.
3. Sa v25 binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng, ang pagiging seryoso ng, paggawa ng kapayapaan.
a. v25 – Sumakay nang mabilis sa iyong nag-akusa habang nasa daan ka sa paglalakbay kasama niya, baka sakaling ibigay ka ng iyong akusado sa hukom, at ang hukom sa bantay, at ikaw ay makulong
b. Adversary = nagsasakdal sa batas; ang hukom = civil magistrate, hindi Diyos.
c. Iayos ito bago ka pumunta sa korte. Kung pupunta ito sa korte, mag-isa ka. Kung ang iba pang kapwa ay nanalo, babayaran mo ang buong multa.
d. Kaw 25: 8 – Huwag kang magmadali upang makipag-away [sa harap ng mga mahistrado o sa ibang lugar], baka hindi mo alam kung ano ang gagawin sa huli, kapag pinahiya ka ng iyong kapwa. (Amp)
e. Kaw 17: 14 – Ang pagsisimula ng pagtatalo ay tulad ng unang pagtulo ng tubig mula sa isang basag sa isang dam]; samakatuwid itigil ang pagtatalo bago lumala at mag-away. (Amp) Iyon ang diwa ng Batas.

1. Ang kabanalan ay higit pa sa isang aksyon. Ito ay isang saloobin sa sarili.
a. Matt 16: 24 – Pagkatapos sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, kung sinuman ang nagnanais na maging alagad ko, tanggihan niya ang kanyang sarili - iyon ay, balewalain, kalimutan at kalimutan ang kanyang sarili, at ang kanyang sariling interes - at pasanin ang kanyang krus at sundan ako [Patuloy na dumikit sa akin, ganap na sumunod sa aking halimbawa sa pamumuhay at kung kailangan na rin sa pagkamatay, din]. (Amp)
b. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? iyong mabuti, ang ikabubuti ng iba, ang kaluwalhatian ng Diyos?
2. Sa I Sam 25: 10,11; 17,19 makikita natin ang halimbawa ni Nabal na nakatuon sa sarili.
a. Nang gumawa si David ng alay ng pagkakaibigan at humiling ng mga probisyon, ipinataas ni Nabal ang sarili sa kay David at sa Diyos na nagsabi sa kanya na ibigin ang kanyang mga kapitbahay.
b. Paano ito nauugnay sa atin? Isaalang-alang ang mga puntong ito:
1. v8 – Gumugugol ka ba ng oras upang makuha ang mga katotohanan bago ka tumugon nang negatibo sa isang tao. Ang kwento ni David ay madaling i-verify.
2. v10 – Gumagawa ka ba ng mga dahilan kung bakit hindi maginhawa na sundin ang salita ng Diyos? Hindi magtatagal si Nabal upang mapatunayan ang kuwento ni David.
3. v10 – Nagsasalita ka ba ng masama sa ibang tao? Ipinahiwatig ni Nabal na si David ay isang tumakas na alipin o magnanakaw.
4. v10 – Itinataas mo ba ang iyong sarili? Hindi ako nilapitan ng maayos ni David!
5. v11 – Nagmamay-ari ka ba ng iyong oras, pera, atbp nang hindi kinikilala na ang lahat na mayroon ka ay mula sa Diyos? Aking pagkain!!
6. Naisip mo ba ang tungkol sa epekto ng iyong pag-uugali sa iba?
c. Wala sa mga pagkilos na ito ang pumatay, subalit lahat ay maaaring magpakita ng pag-insulto sa iba.
3. Ang mga tila kakaibang mga taludtod sa Sermon sa Bundok ay hindi kakaiba kapag naiintindihan mo na si Jesus ay susundin ang ating mga puso, ang ating panloob na mga saloobin upang ilantad ang mga ito upang mabago sila.
4. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin ngayon dahil tayo ay mga sangay ng Vine.
a. Habang nananatili tayo kay Cristo, magbubunga tayo ng maraming bunga, kasama na ang pag-ibig. Juan 15: 5
b. Sumusunod tayo kay Cristo sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. Magpakain sa mga banal na kasulatan ng pag-ibig. Panatilihin ang iyong paningin kay Jesus, ang aming halimbawa, at ilalantad Niya ang mga lugar ng pagkamakasarili.
c. Ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Patawad sa mga tao. Manalangin para sa kanila.
5. Alalahanin, ang Dakilang Isa ay nasa iyo at sa akin! Ang pag-ibig ay nasa iyo at sa akin, at ang Pag-ibig ay higit sa ating pagiging makasarili! I Juan 4: 4