NAG-UPIS SA UPANG KRISTO

Ang Krus At Pagkilala
Ang Dalawang Pinakamahalagang Lalaki
Ang Dakilang Palitan
Si Jesus ang ating Kapalit
Karagdagang Tungkol sa Jesue Aming Kapalit
Pamumuhay ng Isang Nabuhay na Buhay
Itinaas si Kristo
Ginawang Mabuhay kay Kristo

1. Upang maunawaan kung paano inilalaan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Krus ay dapat mong maunawaan ang pagpapalit at pagkakakilanlan.
a. Ang isang kapalit ay tumatagal ng lugar ng iba pa. Si Jesus ang kumuha sa aming lugar sa Krus. Rom 5: 8
b. Ngunit sa sandaling kinuha ni Jesus ang aming lugar sa Krus, nakilala Siya sa amin.
1. Upang matukoy ang mga paraan upang gumawa ng magkatulad upang maaari mong isaalang-alang o tratuhin ang pareho.
2. Sa Krus si Jesus ay naging kung ano tayo kaya't ituring ng Ama sa Kanya tulad ng dapat nating tratuhin. II Cor 5:21; Gal 3:13
3. Sa Krus si Jesus ay naging isa sa atin sa ating kasalanan at kamatayan. Kung gayon, ang lahat ng parusa dahil sa atin dahil sa ating kasalanan at pagsuway ay napunta kay Jesus.
c. Itinuturo ng Bibliya na ipinako sa krus kasama si Cristo (Gal 2:20), namatay kasama ni Kristo (Roma 6: 8), inilibing kasama ni Kristo (Rom 6: 4), ay binuhay kasama ni Kristo (Efe 2: 5), ay binuhay kasama ni Kristo (Efe 2: 6).
d. Wala kami doon, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa amin na para bang nandiyan kami. Pagkakakilanlan iyon
2. Sa nakaraang ilang mga aralin tiningnan natin nang detalyado ang pagpapalit ni Jesus para sa at pagkakilala sa amin.
a. Sa Krus si Jesus ay namatay ang ating kamatayan para sa atin bilang tayo. Kinuha niya ang ating espirituwal na kamatayan sa Kanyang Sarili. Siya ay nahiwalay sa Ama katulad namin. Nang mamatay ang Kanyang pisikal na katawan, Siya, ang Kanyang espiritu, ay napunta sa impyerno tulad ng nararapat sa atin. II Cor 5:21; Gawa 2: 22-32
1. Sa Krus Si Jesus ay naging kung ano tayo - patay na espiritwal at pisikal. Siya ay naputol mula sa Ama at hiwalay sa buhay ng Diyos. Matt 27:46; Efe 4:18
2. Sa Krus Si Jesus ay pumalit sa lugar ng makasalanan sa paghatol. Si Hesus ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Siya ang pumalit sa atin sa ilalim ng poot ng Diyos para sa ating mga kasalanan.
c. Kapag ang presyo para sa kasalanan ay binayaran at ang mga pag-angkin ng hustisya laban sa ating mga kasalanan ay nasiyahan, si Jesus ay nabigyang-katwiran (ginawang matuwid) na buhay sa espiritu. I Tim 3:16
1. Si Hesus ay hindi naging matuwid sa Kanyang sarili. Kinuha niya ang ating kawalan ng katarungan sa Kanyang Sarili. 2. Hindi matuwid sa amin ay namatay sa Krus at napunta sa impiyerno sa tao ng ating Kapalit. Kung gayon, ang hindi matuwid sa atin ay kinakailangang maging katwiran (ginawang matuwid). Nang si Jesus ay nabigyan ng katwiran ay nabigyan tayo ng katwiran o naging matuwid.
3. Sa sandaling si Hesus ay nabigyang katuwiran sa espiritu, ang buhay ng Diyos ay bumalik sa espiritu ng tao ni Jesus at si Jesus ay muling nakasama sa Ama. Nang si Hesus ay ginawang buhay ay nabuhay tayo.
Alagang Hayop 3:18
d. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay naganap sa hindi nakikita o espiritwal na kaharian, ang pisikal na kamatayan ay hindi na makahawak kay Jesus at Siya ay nabuhay mula sa mga patay na pisikal.
3. Sa araling ito, nais naming ituon ang pangwakas na bahagi ng kahalili ni Jesus at pagkakakilanlan sa atin - Sinakop niya si Satanas at umupo sa kanang kamay ng Ama

1. Sapagkat nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kamatayan ay nasa ilalim din tayo ng kapangyarihan ng diyablo sapagkat siya ang panginoon ng kamatayan. Heb 2:14
a. Ang kapangyarihan ay nangangahulugang pangingibabaw. Kapag namatay ka sa espirituwal, putulin mula sa Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas. Ef 2: 3; I Juan 3:10
b. Bilang panginoon ng kamatayan ay may karapatan si Satanas na mamuno sa mga patay na espiritwal. Ang mga taong nagkakasala sa kasalanan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan.
2. Ang isa sa mga kadahilanan na kinuha ni Jesus sa laman ay upang Siya ay mamatay para sa atin. Heb 2: 9,14
a. Ang plano ng Diyos ay si Jesus ay isusumite sa kamatayan bilang isang tao, dumaan sa kamatayan bilang isang tao, at makalabas sa kamatayan bilang isang tao - para sa atin bilang tayo.
b. Tandaan, si Jesus ay nagpunta sa Krus bilang kinatawan ng tao - ang Huling Adan (I Cor 15: 45-47). Dumaan siya sa kamatayan para sa atin bilang tayo upang mailigtas tayo mula sa kamatayan.
3. Kapag ang bayad para sa ating kasalanan ay nabayaran, ang kamatayan ay hindi na makahawak kay Jesus dahil wala siyang kasalanan sa Kaniyang sarili. Gawa 2:24
a. Nang ang buhay ay bumalik sa espiritu ni Hesus at Siya ay binuhay mula sa mga patay o lumabas mula sa kamatayan, kasama namin Siya dahil sa pagkakakilanlan. Nang Siya ay ginawang buhay sa espiritu at nabuhay, tayo rin.
b. Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay (espirituwal at pisikal) bilang Pangalawang Tao (I Cor 15: 45-47), ang pinuno ng isang bagong lahi ng mga kalalakihan na lumabas mula sa kamatayan (espirituwal) sa buhay (espirituwal), at sa kalaunan lumabas mula sa pisikal na kamatayan sa muling pagkabuhay ng ating mga pisikal na katawan.
1. Col 1: 18 – Siya ang unang ipinanganak mula sa kamatayan. (Knox)
2. Col 1: 18 – Ang pagiging unang ipinanganak na muli mula sa mga patay. (Ika-20 Siglo)
c. Rom 6: 9 – Dahil ang ating mga kasalanan ay nabayaran para sa kamatayan ay wala nang kapangyarihan kay Hesus o sa atin.
4. Nang kusang sumuko si Jesus sa kamatayan Talagang namatay siya. Ang kamatayan ay talagang namamahala sa Kanya.
a. Sapagkat Siya ang pumalit sa atin sa Krus at nakikilala sa atin, Siya ay naging kung ano tayo - sa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan at sa ilalim ng kapangyarihan ng diyablo. Juan 12:27; Lucas 22:53; Lucas 22: 3; I Cor 2: 8
b. Si Jesus ay sumuko sa kamatayan upang sa pamamagitan ng pagpunta sa pamamagitan ng kamatayan bilang isang tao ay maaaring puksain siya na may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ang diyablo. Heb 2:14
1. Maaaring bigyan siya ng walang kapangyarihan sa kanya na ang kapangyarihan ay nasa kamatayan. (Ika-20 Siglo)
2. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagkamatay bilang isang tao na maaari Niyang kanselahin ang kapangyarihan ng diyablo, na namumuno sa kaharian ng kamatayan. (Lovett)
3. Heb 2: 15 – At upang mailigtas Niya at tuluyang mapalaya ang lahat ng mga sa takot sa kamatayan ay naalipin sa buong buong buhay nila. (Amp)
c. Tinalo ni Jesus ang kamatayan sa paglabas nito. Siya ang una at tanging tao hanggang sa oras na gawin iyon.
(Namatay si Lazaro at ang iba pa). Ang isang tao ay natalo ang diyablo at sinira ang pagkaalipin ng kamatayan.
5. Matapos ang tatlong araw at gabi ang kamatayan at pagdurusa ni Jesus sa impiyerno ay nasiyahan ang mga pag-angkin ng hustisya laban sa atin.
a. Sapagkat si Jesus ay walang kasalanan sa Kaniyang sarili, nang mabayaran ang ating kasalanan, si Jesus ay naging matuwid sa espiritu at nabuhay nang buhay sa espiritu.
b. Sa sandaling nabuhay siyang muli ay naging mananakop siya muli at hindi siya mapigilan ni Satanas. Gawa 2:24
6. Col 2:15 - Sinira ni Jesus ang mga punong pamunuan at kapangyarihan, ang diyablo at ang lahat ng kanyang mga hukbo. Ang nadurog ay nangangahulugang ganap na naalis mula sa sarili. (Thayer's Lexicon)
a. Doon hinubad ni Cristo ang mga demonyo na pinuno at awtoridad ng kanilang kapangyarihan sa kanya at sa kanyang sariling tagumpay ay ipinakita sa publiko. (Bagong Tipan ng Tagasalin)
b. At pagkatapos, nang iginuhit ang tibok ng lahat ng mga kapangyarihan at awtoridad na sumakay laban sa amin, inilantad niya ang mga ito, sinira sila, walang laman at tinalo, sa kanyang sariling matagumpay na tagumpay. (Phillips)
c. Hinubaran niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng kanilang sandata at ginawa ang isang pampublikong pagpapakita sa kanila habang Siya ay nagtagumpay sa kanila kay Cristo. (Beck)
d. Hayagang ipinakita niya ang tagumpay ni Jesus laban kay Satanas, inalis ang sandata sa kanya at sa kanyang buong pangkat ng mga espiritu hanggang sa huling demonyo. (Lovett)
7. Tinalo ni Jesus ang kamatayan at ang diablo para sa iyo tulad mo. Hindi niya kailangan talunin ang alinman. Ginawa mo, ngunit hindi mo magawa, kaya't ginawa Niya ito para sa iyo !!
a. Sinasabi sa atin ng Col 2:15 na ang Diyos ay nagpakita ng isang demonyo dito. Dito, sa Griyego, ay nasa Kanya (EN AUTO). Ginamit ito ng tatlong iba pang mga oras sa kabanatang ito - v7, (sa Kanya), v9 (sa Kanya), v10 (sa Kanya).
b. Sa pamamagitan ng pagkilala tayo ay kay Cristo nang Siya ay nagtagumpay sa diyablo. Kay Cristo, sa Kanya, nagtagumpay tayo sa diyablo.
c. Nang itapon ni Jesus ang kamatayan at sinakop ang diyablo, ginawa rin natin !!
8. Ang tanging kadahilanan na nakakuha si Satanas ng sinumang tao ay ang kanyang karapatan bilang panginoon ng kamatayan na mamuno sa mga patay na espiritwal.
a. Sa ligal, nang lumabas si Jesus mula sa kamatayan, lumabas tayo mula sa kamatayan. Nang mabigyan si Jesus ng buhay binigyan tayo ng ligal na buhay. Ef 2: 5
b. Dahil sa ligal na gawa na iyon, ang buhay ng Diyos ay dumating sa iyong espiritu sa bagong pagsilang. Ang pagtanggap ng espiritwal na buhay (ang buhay ng Diyos) ay naglaya sa iyo mula sa espirituwal na kamatayan at sa kapangyarihan ng diyablo.

1. Ang makaupong kasama ni Cristo ay nangangahulugang binigyan tayo ng isang posisyon ng awtoridad, ang parehong posisyon ng taong si Jesus.
a. Itinaas niya tayo kasama siya at hinatid na ibahagi ang kanyang lugar ng karangalan sa supernatural na mundo. (Bagong Tipan ng Tagasalin).
b. Itinaas din tayo, na nakaupo din, sa itaas ng kalangitan kay Cristo Jesus. (Knox)
c. Sa ating pag-iisa kay Cristo Jesus, binuhay niya tayo kasama niya upang mamuno sa kanya sa makalangit na mundo. (Magandang balita)
2. Sa Krus sa Kanyang kamatayan, nakuha ni Jesus ang nakuha natin - Kinuha Niya ang ating kamatayan (espiritwal at pisikal), ang ating parusa, ang ating sumpa sa Kaniya.
a. Ngunit iyon ay isang paraan sa isang wakas - upang sa pagkabuhay na mag-uli makuha natin ang Kanyang nakuha.
b. Anuman ang nakuha ni Jesus, nakuha ko. Nakaupo ako sa Kanya. Nangangahulugan ito na ako ay malayo sa itaas, bilang walang bayad sa kapangyarihan ng kamatayan sa lahat ng mga porma nito (sakit, sakit, kakulangan, pagkalungkot, takot, atbp.) Dahil si Jesus ay nasa itaas at walang kalayaan dito, at mayroon akong parehong awtoridad sa mayroon Siya.
3. Efe 1: 19-23 – Nabuhay ako at nabuhay nang sabay at sa pamamagitan ng parehong kapangyarihan tulad ni Jesus.
a. Ang v20b hanggang v23 ay isang panaklong sa pahayag na ito. aktwal na nag-uugnay ang v20a sa Ef 2: 1.
b. Sa Efe 2: 1 "binuhay niya" ay nasa italics na nangangahulugang hindi ito sa orihinal na teksto ng Griyego. Ito ay tunay na nagbabasa: Na nagawa niya kay Cristo noong binuhay niya siya mula sa mga patay, at ikaw na namatay sa mga pagkakasala at kasalanan.
c. Nangangahulugan ito na anuman ang nangyari kay Hesus sa v20b hanggang v23 pagkatapos na Siya ay buhay na nangyari sa atin dahil tayo ay nabuhay kasama Siya.
d. Anong nangyari? Siya, ang taong si Jesus, ang naganap sa kanang kamay ng Ama para sa atin bilang tayo na may posisyon ng awtoridad na higit sa bawat pangalan na pinangalanan. Pagkatapos, ang gawain ng pagtubos ay nakumpleto. Heb 1: 3

1. Pansinin kung saan nangyayari ang sipi na ito sa Efe 1 - sa isang panalangin na binigyang inspirasyon si Paul na manalangin para sa mga Kristiyano, na malalaman nila ang katotohanan ng ilang mga bagay. Efe 1: 16-19
a. Upang makinabang mula sa pagkakaloob ng Krus, dapat nating malaman muna kung ano ang inilaan ng Krus ni Cristo para sa atin. Iyon ang dahilan kung bakit ginugugol namin ang oras upang pag-aralan ito.
b. Ngunit, dapat din tayong manalangin alinsunod sa panalangin na ito at hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng kapahayagan at pag-unawa sa katotohanan ng pagkakaloob ng Krus.
2. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo lumalaban upang makakuha ng tagumpay o upang madaig. Nanalo si Jesus sa tagumpay. Nasakop na ni Jesus si Satanas, kamatayan, impiyerno, at libingan.
a. Sa pamamagitan ni Kristo tayo ay ginawang mananakop, tayo ay ipinanganak na tagumpay. Rom 8:37;
Sa Juan 5: 4
b. Palaging harapin si satanas at ang lahat ng kanyang mga gawa bilang natalo na mga kaaway, natalo ang mga kaaway - pinalo mo na siya sa pamamagitan ng iyong kapalit sa pamamagitan ng pagkilala.
c. Napagtagumpayan natin ang Dugo ng Kordero (ang buong paglalaan ng Krus) at ang salita ng ating patotoo (sinasabi ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin, tungkol sa ating mga kalagayan, tungkol kay Satanas). Rev 12:11
3. Nakaharap tayo sa satanikong pagtutol sa buhay na ito. Kinontra niya tayo na subukang pigilan tayo, panatilihin tayo, mula sa paglalakad sa lahat ng pagkakaloob ng Krus.
a. Efe 6: 12 – Ang pakikipaglaban sa Griyego ay nagmula sa PALLO (PALE \) na nangangahulugang pag-sway o pag-vibrate. Alam ng diyablo na siya ay natalo, ay natalo mo, ngunit kung maaari kang umiwas sa iyo mula sa iyong posisyon ng tagumpay, ito ay parang nanalo siya.
b. Sinasabi sa atin ng v11 na ang kanyang mga taktika ay mga estratehiya sa pag-iisip at ang ating pagtatanggol ay ang sandata ng Diyos.
c. Ang nakasuot ng Diyos ay kaalaman mula sa salita ng Diyos tungkol sa kung ano ang nagawa sa atin ng Krus ni Kristo, na ibinigay para sa atin. Aw 91: 4
4. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mga Kristiyano ng Krus na ipinangaral sa kanila - upang malaman nila kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Krus ni Kristo. I Cor 1:18; Rom 1: 15,16
a. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng Diyos na gumawa ng isang bagay para sa iyo.
1. Nagawa na niya ang isang bagay para sa iyo sa pamamagitan ng pagsira sa kapangyarihan ng kamatayan sa iyo sa lahat ng mga anyo nito.
2. May nagawa na siyang isang bagay para sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng awtoridad ni Cristo.
b. Ngayon, ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano lumakad sa pagkakaloob ng Krus upang hindi ka maantig ng pagtutol mula kay Satanas. Higit pa sa susunod na linggo !!