THE END TIMES: THE RAPTURE – SINO AT Kailan?

pagpapakilala
Ang malabis na pagkalugod
Pag-agaw / Sino at Kailan
Aming Mapalad na Pag-asa
Ang mga Hudyo
Isreal at Ang Simbahan
Talaan ng Oras ni Daniel
Oras Ng Mga Hentil
Ika-70 Linggo ni Daniel
Ang Anti-Cristo
masaklap na karanasan
Ang Pagdating Second
Pre-Trib Rapture

1. Sinasabi ng ilan na hindi mo alam sigurado kung ano ang mangyayari dahil maraming iba't ibang mga ideya tungkol sa mga oras ng pagtatapos. Ngunit, ang ideyang iyon ay mali.
a. Ang Bibliya ay may hindi bababa sa dalawang beses na masasabi tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Jesus bilang Kanyang unang pagparito - at ang Kanyang unang pagparito ay malinaw na binabaybay.
b. Ang lahat ng mga propeta ng OT ay sumulat tungkol sa Pangalawang Pagdating, at, sa 27 na libro ng NT, apat lamang sa kanila ang hindi binabanggit ang Ikalawang Pagparito.
c. Ang Pangalawang Pagdating ay isang pundasyon ng katotohanan ng Kristiyanismo. Heb 6: 1,2
d. Kami ay dapat na naghahanap para kay Jesus. Iyon ay isang tema sa Bibliya. I Cor 1: 7; Phil 3:20; 4: 5; I Thess 1: 9,10; Tito 2: 11-13; Heb 9:28; 10:25; Santiago 5: 7-9;
I Alagang Hayop 4: 7; II Alagang Hayop 3: 10-12 (nagmamadali = sabik na naghahangad, sabik na naghihintay)
2. Mayroong maraming mga kadahilanan para sa kontrobersya sa mga huling oras, wala sa alinman ang dapat huminto sa amin na malaman tungkol dito.
a. Walang isang tiyak na taludtod na maaaring lumipat ang anumang katawan upang patunayan ang kanilang punto. Dapat mong tingnan ang lahat ng sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga oras ng pagtatapos.
b. Marami sa mga nag-aaral sa mga oras ng pagtatapos ay hindi kumukuha ng Bibliya nang literal at / o kumuha sila ng mga talata na wala sa konteksto at nagkakamali ng mga konklusyon.
4. Kapag kukunin mo ang kabuuan ng lahat ng mga talata tungkol sa Ikalawang Pagparito at basahin ang mga ito sa konteksto ng buong Bibliya, na kumukuha ng mga talatang iyon nang literal kapag posible, ito ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan sa pagtatapos ng oras na malinaw na nabigkas sa Bibliya:
a. Darating si Jesus sa mga ulap at aalisin ang Kanyang simbahan sa mundo sa isang kaganapan na tinatawag na rapture. Dadalhin niya tayo sa langit sa susunod na pitong taon.
b. Sa loob ng pitong taon na ang simbahan ay nasa langit, ang pagdurusa ay magaganap sa mundo. Ang Antikristo ay darating sa kapangyarihan bilang pinuno ng isang pandaigdigang pamahalaan at relihiyon, ibubuhos ng Diyos ang Kanyang poot.
c. Sa pagtatapos ng pagdurusa, darating si Jesus sa mundo kasama ang Kanyang mga banal (ang Pangalawang Pagdating) upang wakasan ang Antikristo at ang kanyang pamahalaan.
d. Pagkatapos ay magtatatag si Jesus ng isang kaharian sa lupa at mamuno at maghari sa labas ng Jerusalem sa loob ng isang libong taon na kapayapaan at kaunlaran sa mundo.
e. Sa pagtatapos ng libong taon ay dadalhin tayo ni Jesus sa kawalang-hanggan.
5. Upang tumpak na maunawaan ang mga kaganapan sa pagtatapos ng oras, dapat mong sundin ang mga patnubay na ito:
a. Dapat mong suriin ang lahat ng mga talata tungkol sa mga oras ng pagtatapos, dalhin ito nang literal kapag posible, at dapat mong basahin ang mga ito sa konteksto.
b. Dapat mong mapagtanto na mayroong tatlong magkakaibang mga grupo ng mga tao na ang bawat isa ay mayroong bahagi at lugar sa mga kaganapan sa pagtatapos ng oras - mga Hudyo, mga Hentil, at ang Simbahan.
c. Dapat mong mapagtanto na mayroong dalawang yugto sa Ikalawang Pagparito.
6. Sa araling ito, nais nating magpatuloy sa pakikitungo sa pagmamataas ng Simbahan.

1. Mayroong tatlong pangunahing mga talata ng NT na may kaugnayan sa pag-agaw ng Simbahan. Juan 14: 1-3; I Cor 15: 51-53; I Thess 4: 13-18
2. Pagdating ni Jesus sa mga ulap para sa Kanyang Simbahan ay makakasama Niya ang lahat ng mga taong naligtas na namatay sa nakaraang 2,000 taon.
a. Ang kanilang mga katawan ay bubuhaying muli, magbago (luwalhati, ginawang tulad ni Jesus), at muling pagsasama-sama sa kanila.
b. Ang mga katawan ng mga Kristiyanong nabubuhay sa mundo sa oras na iyon ay mababago rin (maluwalhati, na ginawang tulad ni Jesus), at sila ay dadalhin sa mga ulap kasama si Kristo at ang iba pa.
3. Nakukuha namin ang salitang RAPTURE mula sa salitang RAPTUS na matatagpuan sa Latin na salin ng NT. I Thess 4:17
4. Hindi bababa sa apat na pangunahing bagay ang mangyayari dahil sa pag-agaw.
a. Tatanggapin natin ang huling bahagi ng ating kaligtasan - mga bagong katawan na malaya sa katiwalian at lampas sa ugnayan ng mga patay. Fil 3: 20.21; I Juan 3: 2
b. Lilitaw tayo sa harap ng BEMA ni Cristo upang makatanggap ng mga gantimpala. II Cor 5:10
c. Ang kasal ni Cristo hanggang sa Kanyang Nobya, ang Simbahan, magaganap.
d. Dadalhin tayo mula sa mundo bago magsimula ang pagdurusa.

1. Nagtalo ang mga tao tungkol dito sapagkat hindi nila isinasaalang-alang ang isyu ayon sa pangunahing mga tema ng Bibliya. Ang isang tema ay isang paksa o konsepto na paulit-ulit na matatagpuan sa Bibliya.
2. Ang isang pangunahing tema sa Bibliya na nagbibigay sa amin ng pag-unawa sa tugtugin ay ang katotohanan na noong ikaw ay nai-save, hindi mo lamang nakuha ang isang bagay, naging isang bagay ka.
a. Ikaw ay naging isang partikular na miyembro ng Katawan ni Kristo. Juan 15: 5; I Cor 12:27
1. Ang misteryo ng Simbahan ay mayroong isang buhay, mahalagang unyon sa pagitan ni Kristo at ng bawat mananampalataya. Ef 5: 28-32
2. Ang unyon na iyon ay gumawa ka ng isang literal na anak ng Diyos. I Cor 1:30 – Ngunit ikaw, sa pamamagitan ng iyong pagsasama kay Cristo Jesus, ay mga anak ng Diyos. (Ika-20 Siglo)
b. Alam na alam ni Hesus ang unyon na ito kahit na hindi. Tinawag ni Jesus ang mga Kristiyano na inusig ako ni Pablo (Gawa 9: 7).
c. Kapag naiintindihan mo na si Jesus ay darating para sa Kanyang Katawan ay makikita mo na walang saysay na Siya ay mag-iiwan ng ilang mga daliri sa paa o daliri.
3. Ang mga tao ay nagtatalo tungkol sa kung sino ang pumupunta sa rapture dahil hindi nila maintindihan na ang pag-rapture ay hindi isang pribilehiyo na kinita mo sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali. Ito ay bahagi ng kaligtasan na binili ni Kristo para sa iyo. Dumating ito sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa.
a. Sa pagdagit ay natatanggap natin ang huling bahagi ng ating kaligtasan - mga niluwalhating katawan tulad ng katawan ni Hesus. Fil 3: 20,21; I Juan 3: 2
b. Ang iyong niluwalhating katawan ay hindi nakuha sa pamamagitan ng pagiging espiritwal. Ito ay bahagi ng iyong kaligtasan. Darating sa iyo kung alam mo ito o maniwala ka.
c. Ang pinakahuling layunin ng kaligtasan ay gawin tayong mga anak ng Diyos na naaayon sa imahe ni Cristo, at ang pag-agaw at pagkabuhay na muli ng mga patay ay makumpleto ang proseso na iyon. Ef 1: 4,5; Rom 8: 29,30
4. Maraming mga banal na kasulatan ang nangangako sa amin ang pangwakas na bahagi ng ating kaligtasan. Rom 8: 15-24
a. Rom 8:30 –Maluluwalhati tayo kapag nakuha natin ang ating niluwalhating katawan.
b. Efe 1: 13,14 – At dahil sa ginawa ni Cristo, lahat din ng iba, na nakarinig ng Mabuting Balita tungkol sa kung paano maligtas, at nagtitiwala kay Cristo, ay minarkahan bilang pagmamay-ari ni Cristo ng Banal na Espiritu, na noong una ay naging ipinangako sa ating lahat na mga Kristiyano. Ang kanyang presensya sa loob natin ay garantiya ng Diyos na talagang ibibigay niya sa atin ang lahat ng kanyang ipinangako; at ang selyo ng Espiritu sa atin ay nangangahulugang binili na tayo ng Diyos at ginagarantiyahan niya na dalhin tayo sa kanya. Isa pa lamang itong dahilan upang purihin natin ... Diyos. (Buhay)
c. I Alagang Hayop 1: 5 – Na binabantayan (garison) ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng [iyong] pananampalataya [hanggang sa ganap mong manahin ang pangwakas na] kaligtasan na handa nang ihayag [para sa iyo] sa huling oras. (Amp)
5. Nangangahulugan ba ito na maaari kang mabuhay sa anumang nais mong paraan? Tiyak na hindi! Hindi ka mabubuhay sa anumang paraang nais mong pag-agaw o walang pag-agaw. I Juan 2: 6; I Cor 6: 19,20
a. Ang paghahanap kay Jesus ay dapat na magkaroon ng isang purifying effect sa iyo dahil mahal mo Siya at nais mong mapasaya Siya. I Juan 3: 3
b. Laging tandaan, kapag nakita mo si Jesus ay haharapin mo Siya bilang isang tapos na gawain sa pag-unlad, at tatapusin niya ang Kanyang sinimulan sa iyo.
c. Fil 1: 6 – At natitiyak kong ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa loob mo ay mananatili sa pagtulong sa iyong lumago sa kanyang biyaya hanggang sa ang kanyang gawain sa loob mo ay sa wakas ay natapos sa araw na iyon sa pagbabalik ni Jesus. (Buhay)
6. I Cor 15: 51 – Ginawa ni Paul ang pahayag na "TAYONG LAHAT ay magbabago" sa isang napaka-karnal na simbahan. 1:11; 5: 1,2; 6: 1-7; 11: 18-22
a. Kumusta naman ang Kristiyano na hindi nabubuhay nang tama? Bakit hindi sila mabuhay ng tama? Talaga bang nai-save sila? Suriin ang iyong sarili. II Cor 13: 5
b. Kumusta naman ang talinghaga ng sampung birhen o ang dalawang lalaki sa bukid, ang isa ay nakuha at ang isa pa ay naiwan? Matt 24P40,41; 25: 1-13
c. Ang mga banal na kasulatang iyon ay walang kinalaman sa Simbahan o ang pag-agaw. Isa silang babala sa Israel, ang mga Hudyo, na maging handa sa Ikalawang Pagparito.

1. Walang isang taludtod na sumasagot sa tanong na iyon. Dapat nating tingnan ang lahat ng mga talata tungkol sa paksa, dalhin ito nang literal, at basahin ang mga ito sa ilaw sa mga tema ng Bibliya.
2. Ang isang argumento na pinalaki ng ilan na naniniwala na ang mga Kristiyano ay dumadaan sa pagdurusa ay dapat nating dumaan dito upang malinis at malinis.
a. Pagkatapos ng lahat, si Jesus ay babalik para sa isang Simbahan na walang isport o kulubot at ang mga apoy ng kapighatian ay susunugin ang mga dumi sa atin.
b. Ngunit, ang ideyang iyon ay taliwas sa pangunahing mga tema sa Bibliya: unyon, pagiging anak.
3. Ang plano ng Diyos ay magkaroon ng isang pamilya na gawa sa banal at walang kasalanan na mga anak na lalaki. Nagawa niya iyon sa pamamagitan ng Krus ni Kristo. Efe 1: 4,5; Rom 8: 29,30
a. I Cor 1:30 – Sapagkat mula sa Diyos lamang na nakamit mo ang iyong buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Ipinakita Niya sa atin ang plano ng kaligtasan ng Diyos; siya ang gumawa sa amin na katanggap-tanggap sa Diyos; ginawa niya tayong dalisay at banal at ibinigay ang kanyang sarili upang bumili ng ating kaligtasan. (Buhay). Kami ay nagkakaisa kay Hesus at Siya ang ating buhay, ating katuwiran, ating kabanalan.
4. Kung ikaw ay ipinanganak muli, wala kang lugar o kulubot sa mga mata ng Diyos. (Tandaan ang posisyon at karanasan.)
a. Col 1: 22 – Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkamatay sa Krus ng kanyang sariling katawang tao, at ngayon bilang isang resulta ay dinala ka ni Cristo sa presensya ng Diyos, at nakatayo ka roon sa harap niya na walang natitira laban sa iyo - walang natitira na maaari ka pa niyang magustuhan. (Buhay)
b. Nilinis ka ng Diyos nang ipanganak kang muli batay sa sakripisyo ni Kristo sa Krus. Efe 5: 25-27; Tito 3: 5; Juan 15: 5; I Juan 1: 7
c. Hindi ang kapighatian na tumatanggap sa atin na katanggap-tanggap sa Diyos, gawa Niya ito sa atin dahil sa ginawa ni Hesus sa Krus.
5. Ang kanyang gawain ay napakabisa ito ay mananatili sa iyo hanggang sa dumating si Jesus para sa iyo sa pag-agaw.
a. I Cor 1: 8 – At itatatag ka niya hanggang sa wakas - panatilihin kang matatag, bibigyan ka ng lakas, at ginagarantiyahan ang iyong pagbibigay-katarungan, iyon ay, maging kautusan laban sa lahat ng mga akusasyon o sumbong - [upang ikaw ay] walang kasalanan at hindi mapipintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas. (Amp)
b. I Mga Taga 5:23 (b) –At nawa ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan ay mapanatiling malakas at walang kasalanan hanggang sa araw na iyon na ang ating Panginoon… ay bumalik muli. (Buhay)
c. Jude 24 – At kayang-kaya ka niyang maiwasan mula sa pagdulas at pagkahulog, at dalhin ka, walang kasalanan at perpekto, sa kanyang maluwalhating presensya na may matinding hiyawan ng walang hanggang kagalakan. (Buhay)
d. I Juan 4: 17 – Sa ganitong [pagsasama at pakikipag-isa sa Kanya] ang pag-ibig ay natapos at nakakamit ng pagiging perpekto sa atin, upang magkaroon tayo ng kumpiyansa para sa araw ng paghuhukom - na may katiyakan at katapangan upang harapin Siya - sapagkat tulad Niya, ganon din tayo sa mundong ito. (Amp)
6. Matt 24: 21,22 – Sinabi ni Jesus na ang kapighatian ay magiging mas malala sa anumang nakita.
a. Sa Pahayag (isang detalyadong paglalarawan ng pagdurusa) nakikita natin na tama siya.
b. Sa isang sunud-sunod na pagtaas ng matinding paghatol sa loob ng pitong taon, ibubuhos ng Diyos ang Kanyang poot sa mundo. Rev 6: 1; 12-17
c. Bakit inilalagay ni Cristo ang Kanyang Katawan, ang Kanyang Nobya, sa pamamagitan ng mga kakila-kilabot na iyon? Bakit inilalagay ng Diyos ang Kanyang mga binili ng dugo sa mga panginginig na iyon?
1. Ang pangako ng Diyos sa Simbahan ay upang iligtas tayo mula sa darating na poot. Rom 5: 9; I Mga Taga 1:10; 5: 9; Pahayag 3:10
2. Ang Sodom at Gomorrah ay hindi nawasak hanggang sa matanggal ang matuwid na si Lot. Ang aming matuwid ay lumampas kay Lot. Gen 19: 16; 22; Ezek 14:14
7. Ang BEMA ni Cristo ang pangwakas na paghahanda para sa ating kasal kay Cristo.
a. Makalipas ang ilang sandali ay lilitaw ang mga Kristiyanong pag-agaw sa harap ng BEMA.
b. Susuriin ni Jesus ang mga gawa na nagawa natin, kung ano ang itinayo natin sa pundasyon ni Kristo sa ating buhay. Susuriin niya ang mga motibo. I Cor 3: 11-15
c. Ang aming mga gawa ay maaaring manatili sa apoy ng matalim na tingin ni Cristo at gagantimpalaan tayo, o masusunog sila at mawawalan tayo ng mga gantimpala.
d. Rev 19: 7-9 – Ang kasal ng Kordero. Inihanda na ng babaeng ikakasal.
1. v8 – Siya ay nakasuot ng maputi, malinis na lino = ang katuwiran ng mga banal. (ang katuwiran ay maramihan = mga katuwiran o matuwid na gawain).
2. Hindi ito katuwiran ni Cristo, ito ang nakaligtas sa BEMA. Ang lahat na hindi nagluwalhati kay Hesus ay natanggal noon.

1. Tito 2: 13 – Ang pagparito ni Jesus para sa Simbahan ay isang mapalad na pag-asa. Ang pag-asa ay tiwala sa pag-asang darating na mabuti.
2. Kung kailangan nating harapin ang lahat o kahit na bahagi ng mga kakila-kilabot sa kapighatian, ang pag-agaw ay tumigil na maging isang mapagpalang pag-asa.
3. Dapat nating hanapin si Jesus. Iyon ay isang tema sa Bibliya. Kung ang pag-agaw ay naganap anumang oras maliban sa bago ang pagdurusa, nagtatapos kami naghahanap ng kapighatian at ang Antikristo.
4. Basahin ang mga sulat habang pinag-aaralan namin ang seryeng ito. Itala kung ano ang hinahanap ng mga unang Kristiyano na ito - isang mapagpalang pag-asa !! Si Jesus na paparating sa mga ulap upang alisin sila !! Iyon ang dapat nating hanapin !!