TUNAY AT PAGPAPAKITA SA DIYOS

1. Mayroong iba't ibang mga uri at antas ng kalungkutan na nagmula sa mga menor de edad na pagkabigo hanggang sa pagdurog ng kalungkutan.
a. Ang kalungkutan ay lumitaw kapag nawalan tayo ng isang tao o isang bagay na mahal sa amin. Ang pagkadismaya ay mapukaw kapag tayo
huwag makuha ang inaasahan natin o mas mababa ito sa inaasahan natin. Kaw 13:12
b. Ang pagkabigo at pagkakasala ay lumitaw kapag ang mga pagpipilian na ginagawa natin ay gumagawa ng mga negatibong kilos at bunga na hindi magagawa
mawawala. Kasama sa mga pagpipilian na ito ang masamang desisyon na nakakasakit sa atin o sa iba pati na rin sa mga pagpapasya
akala namin ay mabuti ngunit naka-hindi maganda. Kasama rin ang mga makasalanang pagpapasya.
2. Sa mga huling aralin ay nakatuon kami sa kalungkutan o pagsisisihan at pagkakasala sa mga pagpipilian na ginawa namin. Nakita na natin
na ang iba't ibang mga degree at uri ng kalungkutan ay maaaring mag-overlap at lahat ay maaaring magbigay ng "kung lamang". Kung ako lang
nagawa ito o hindi nagawa na ang mga bagay ay kakaiba sa kakaiba.
a. "Kung lamang" sa pangkalahatan ay hindi kumikita at maaari silang tunay na magpakain ng mga kalungkutan, pagkakasala, at panghihinayang.
1. Kung nakagawa ka ng isang pagkakamali na maaaring itama o kung maaari mong makita kung saan at kung paano ka nagkakamali
upang maiwasan mo ang ulitin sa hinaharap - iyan ang isang bagay. Ngunit ang mga tao ay may kaugaliang
tumuon sa kung ano ang hindi maalis at paulit-ulit, pahirapan ang kanilang sarili sa "kung lamang ..."
2. Kung ano ang tapos na. Maaari mo lamang harapin ang sitwasyon dahil hindi ito tulad ng nararapat.
b. Kung pinag-uusapan natin ang pagharap sa sitwasyon tulad ng hindi namin sinasabi: Gumawa ng isang nakamamatay na saloobin.
1. Sinasabi namin na sa halip na magtuon sa nakaraan na hindi maaaring magawa, tumuon sa kasalukuyan
katotohanan na ang Diyos ay kasama mo upang tulungan ang bawat hakbang sa daan sa iyong paghihirap. Gen 28:15
2. Kilalanin kung anong sitwasyon ang maaaring maging sa mga kamay ng Diyos. Napagtanto na kahit na sa
madidilim na pangyayari mayroon kaming pag-asa o inaasahan na darating ang mabuti. I Thess 4:13; Rom 15:13
3. Ang ating pag-asa sa kalungkutan ay muling pagsasama at muling pagkabuhay. Ang aming pag-asa sa pagkakasala at pagsisisihan ay pagpapatawad (o
pagpupunas) ng kasalanan at pagpapanumbalik ng pagkawala.
c. Wala sa mga ito ay nangangahulugan na ang iyong sakit ay hihinto kaagad. Hindi. Hindi rin ito nangangahulugang ikaw
hindi na kailangang magsikap upang mapanatili ang iyong isipan na pumunta sa lugar na "kung lamang". Ikaw ay.
1. Ngunit ang pagtuon sa katotohanan dahil ito ay tunay na (ang Diyos ay sumasainyo ka ngayon bilang tunay na tulong at binibigyan ka niya
pag-asa para sa hinaharap) ay maiiwasan ka mula sa paglubog sa kawalan ng pag-asa. II Cor 2: 7
2. Ito ay mapigilan ka mula sa pagpapakain ng iyong sakit sa pamamagitan ng pagtuon sa "kung lamang". Pagkatapos, kasama ang
paglipas ng oras, habang inaayos mo ang iyong pagkawala at pagkadismaya, ang sakit ay mababawasan.
3. Sa araling ito nais nating harapin ang isa pang aspeto ng kalungkutan na nagmula sa pagkawala at panghihinayang
ang mga kalagayan, ang "kung lamang" ay itinuturo natin sa Diyos: Kung hindi lang pinapayagan ng Diyos na mangyari ito.
a. Sa gitna ng ating kalungkutan at kirot posible na magkaroon ng galit sa Diyos. Nagagalit ang Diyos kung kailan
naniniwala kami na hindi niya nagawa ang mga bagay sa paraang inaakala nating nararapat at ang ating mga paghihirap ay nararapat
Ang kanyang pagkakamali sa mga bagay.
b. Ang ilan ay nagsasabi na ang galit sa Diyos ay normal at natural at dapat nating hayaan ito sapagkat Siya
naiintindihan. Oo, nauunawaan niya, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito.
1. Ang galit sa Diyos ay isang tagasira ng pananampalataya. Nagagalit tayo sa isang tao kapag naniniwala kami na nagkamali sila
sa amin sa ilang paraan. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay may pananagutan sa iyong mga problema nang direkta o
hindi tuwiran kung paano ka maaaring may kumpiyansa na bumaling sa Kanya para sa tulong sa iyong problema? Heb 4:16; Aw 9:10
2. Ang galit sa Diyos ay ginagawang mas madali upang bigyang-katwiran ang kasalanan: pagkatapos ng ginawa Niya o hindi ko nararapat gawin ito.
3. Ang nararamdaman mo ay madalas na bunga ng iniisip mo. Nakakaramdam ka ng galit sa Diyos dahil sa kung ano
iniisip mo tungkol sa Kanya. Nilinaw ng Bibliya na wala kang dahilan upang magalit sa Diyos.
Hindi ba mas mabuting itama ang mali sa pag-iisip na humantong sa mga damdamin ng galit?
4. Sa Juan 11 nakikita natin ang isang halimbawa ng galit sa Diyos. Si Lazaro, isang kaibigan ni Jesus at kapatid kay Marta at
Si Maria, nagkasakit. Ang mga kapatid na babae ay nagpadala ng mensahe kay Jesus ngunit hindi Siya dumating hanggang pagkatapos namatay si Lazaro.
a. Nang dumating si Jesus sa wakas ang parehong mga kababaihan ay nagsabi ng parehong bagay sa Kanya: Kung narito ka lamang dito
TCC - 906
2
sa lalong madaling panahon ang aming kapatid ay hindi namatay. v21, 32
b. Hindi nila tuwirang sinisisi si Jesus para kay Lazaro, kamatayan, na nagpapahiwatig na pinatay niya ang
sitwasyon. Si Jesus ay talagang napakalayo upang makarating doon bago namatay si Lazaro. Juan 11: 6; 10:40; 1:28
1. Hindi namatay si Lazaro dahil wala si Jesus. Namatay siya dahil iyon ang buhay sa isang kasalanan na sinumpa
lupa. Nang nagkasala si Adan sa Halamanan ng Eden ang sumpa ng kamatayan ay pumasok sa mundo at sa
sangkatauhan. Lahat ng tao ay namatay dahil sa kasalanan ni Adan. Gen 2:17; 3:19
2. Bagaman binuhay ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay, sa huli ay namatay siyang muli kasama si Maria
at Marta. Ang kamatayan ang huling kaaway na mailalagay sa pagbabalik ni Jesus. I Cor 15:26
5. Bago tayo magpunta nang higit pa kailangan nating gumawa ng isang maikling paglalakbay sa tabi at tugunan ang isang karaniwang hindi pagkakaunawaan
ng talatang ito ng banal na kasulatan. Ang ilan ay gumagamit ng pangyayaring ito upang hindi sinasabing mali na ang Diyos ay niluluwalhati ng sakit.
a. Habang pinag-aaralan natin ang Bibliya nakikita natin na ang Diyos ay naluluwalhati kapag ang sakit ay dumarating at ang pagpapagaling ay dumating. Mat
9: 8; 15:31; Lucas 7:16; 13: 13,17; 17:15; 18:43; Gawa 3: 8; 4:21; atbp
1. Ang Juan 11: 4 ay tila sinasabi na ang Diyos ay niluluwalhati ng sakit. Paano natin haharapin ang maliwanag na ito
pagkakasalungatan? Dapat nating maunawaan ang isang pangunahing tuntunin ng interpretasyon sa Bibliya.
2. Kung ang isang taludtod ay tila sumasalungat sa maraming iba pa, huwag itapon ang sampung talata na iyon
sabihin ang parehong bagay sa pabor ng isa na tila sumasalungat. Ipagpalagay na wala ka pa
magkaroon ng ganap na pag-unawa sa taludtod na tila sumasalungat.
b. Nasabi na, ang Juan 11: 4 ay hindi mahirap maunawaan kung binasa natin ang buong kuwento. Juan 11: 4–
Ang sakit na ito ay hindi magtatapos sa kamatayan. Hindi, ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos upang ang Anak ng Diyos ay luwalhatiin
sa pamamagitan nito (NIV). Sa madaling salita, sa umpisa, sinabi ni Jesus na ang wakas na resulta ng pagkakasakit ni Lazaro ay
hindi kamatayan. Ang magiging resulta ay ako ay pinarangalan o pinarangalan.
1. Habang binabasa natin ang kabanata nakita natin na walang kaluwalhatian para kay Jesus habang si Lazaro ay may sakit o namatay.
A. Inisip ng mga alagad na ang paghawak ni Jesus sa sakit ay isang pagkakamali. v8-16
B. Si Marta, Maria, at iba pa ay nagtanong sa Kanyang paghawak sa mga bagay. v21,32,37
C. Bago ang muling pagkabuhay ni Lazaro sinabi ni Jesus na hindi pa nila nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. v40
2. Ngunit, sinabi nito na pagkatapos na magbangon si Lazaro, naniniwala ang mga tao at pinarangalan si Jesus. v45; 12: 9-11

1. Ang galit sa Diyos ay nagmula sa kakulangan ng kaalaman sa kung ano ang kagaya ng Diyos. Maraming mali ang naniniwala na ang Diyos ay
sa likuran o pag-apruba ng mga pagsubok at paghihirap sa buhay.
a. Ang Diyos ay hindi kailanman pinagmulan ng iyong mga problema nang direkta o hindi tuwiran. Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.
(Para sa isang kumpletong talakayan ng lahat ng mga isyu na binangon ng pahayag na iyon basahin ang aking libro: ANG DIYOS AY
MABUTI AT MABUTING PUSO NG MABUTI.) Ngunit isaalang-alang ang isang punto ngayon.
b. Si Jesus, na Diyos at nagpapakita sa atin ng Diyos, ay hindi kailanman nagdulot o nagpahintulot sa isang sakit, pagsubok, pagsubok, kapahamakan, atbp.
sa buhay ng sinuman sa Kanyang mga taon sa mundo. Kaya't alam natin na ang Diyos na Ama ay hindi gumagawa nito.
c. Sinabi ni Jesus: Kung nakita mo Ako ay nakita mo ang Ama sapagkat ginagawa ko ang Kanyang mga gawa at sinasalita ang Kanyang mga salita
sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa Akin. Ginagawa ko lang ang nakikita kong ginagawa ng Aking Ama. Juan 14: 9,10; Juan 5: 19,30; atbp.
2. Ang galit sa Diyos ay nagmula sa kakulangan ng kaalaman sa likas na katangian ng buhay sa isang mundo na nasira ng kasalanan.
a. Narito ang mga problema dahil sa kasalanan, na nagsisimula sa kasalanan ni Adan sa Hardin. Ang kanyang kasalanan ay may a
epekto ng cataclysmic sa lahi ng tao at lahat ng paglikha. Rom 12: 5,19; Ef 2: 1-3 atbp.
b. Nakatira kami sa isang bumabagsak na mundo na may masasamang likas na proseso na gumagawa ng mga bagyo ng killer at natural
kalamidad. Ang mundong ito ay napapaligiran ng mga taong ipinanganak na may mga natures ng kasalanan na pinasiyahan ng diyablo.
Ang lahat ng ito ay gumagawa ng mahusay na kaguluhan at sakit sa puso sa mundo.
c. Ang Diyos sa Kanyang soberanya ay nagbigay sa kalayaan ng tao. Sa libreng ay darating hindi lamang pagpipilian ngunit ang lahat ng
bunga ng mga pagpili. Ang Diyos ay hindi humihinto sa alinman sa mga pagpipilian o kahihinatnan at
ang malayang pagpili ng mga kalalakihan ay nagdudulot ng maraming kalamidad sa buhay.
3. Ang galit sa Diyos ay nagmula sa hindi pag-unawa kung ano ang ginagawa ng Diyos upang magawa sa mundo.
a. Ang bilang ng isang layunin ng Diyos ngayon ay hindi upang gawing kaaya-aya ang buhay sa nahulog na mundong ito ngunit sa halip
balikan ang mga tao sa Kanya upang hindi sila mawala sa kawalang-hanggan. Isang napakagandang buhay sa buhay na ito ay
TCC - 906
3
walang kahulugan kung nagtatapos ka sa impiyerno para sa kawalang-hanggan.
1. Ito ay sa pigpen, nang naranasan ng alibughang anak ang mga bunga ng kanyang kasalanan, na siya
nagising, nagsisi sa kanyang kasalanan, at bumalik sa bahay ng kanyang ama. Lucas 15: 14-19
2. Ginagamit ng Diyos ang mga pagpipilian ng mga tao (kapwa mabuti at masama) at pinangangasiwaan sila ng Kanyang plano
magkaroon ng isang pamilya ng banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae. Habang ginagawa niya ito ay gumagana siya ng mabuti sa kasamaan
habang nagdadala Siya ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan sa maraming tao hangga't maaari.
Ef 1: 11; Rom 8:28
b. Nang ipagkanulo ni Pedro si Jesus noong gabing bago Siya ipinako sa krus ay walang alinlangan na nakaramdam ng galit sa
sa kanyang sarili at marahil sa Diyos: dapat sana ay napag-usapan ko si Jesus na pumunta sa Jerusalem (Mat
16: 21,22). Paano ito pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ito sa Kanyang sariling Anak (Mat 16:16).
1. Sinabi ni Jesus kay Pedro na pagtataksilan niya siya at sinabi din: Matt 16: 23 – Ang iyong pananaw ay hindi
Diyos ngunit ang tao (Moffatt); tiningnan mo ang mga bagay, hindi tulad ng ginagawa ng Diyos, ngunit tulad ng ginagawa ng isang tao (ika-20 Siglo).
2. Ngunit pagkatapos mabuhay si Jesus mula sa mga patay at ipinaliwanag kay Pedro mula sa mga banal na kasulatan kung ano ang mayroon
nangyari at bakit, nagbago ang buong pananaw ni Peter. Gawa 2: 22-24
A. Hindi inilarawan ng Diyos ang pagpapako sa krus ni Jesus. Ang mga masasamang tao na inspirasyon ni Satanas ay gumawa nito
(Lucas 22: 3; Lucas 24: 7; I Cor 2: 8; Mat 26:45). Ngunit ang Diyos sa Kanyang lahat ng pagkaalam alam
kung ano ang kanilang gagawin at maghahangad sa Kanyang plano upang tubusin ang mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan, si Satanas,
katiwalian at kamatayan.
B. Tinalo ng Diyos ang diyablo sa kanyang sariling laro at nagdala ng tunay na kabutihan (ang kaligtasan ng sangkatauhan)
mula sa totoong kasamaan (ang pagpatay sa inosenteng Anak ng Diyos).
3. Si Pedro ay napansin kung bakit hindi ito pinigilan ng Diyos at kung bakit wala siyang dahilan upang magalit sa Diyos.
Hindi pinipigilan ng Diyos ang mga tao na gumawa ng mga makasalanang pagpipilian sapagkat mayroon silang malayang kagustuhan. At nakikita ng Diyos
kung paano gumamit ng mga pagpipilian at magagawa silang maglingkod sa Kanyang mga layunin habang pinipisan niya ang Kanyang pamilya.
4. Ang galit sa Diyos ay nagmula sa hindi makatotohanang mga inaasahan at ang pagkabigo na lumitaw kapag ang mga iyon
ang mga inaasahan ay hindi natutugunan. Ngayon, marami ang naniniwala na ang pagiging isang Kristiyano ay nangangahulugang isang perpektong buhay.
a. Ang ebanghelyo ay natubig upang: Hilingin kay Jesus sa iyong puso at ayusin Niya ang lahat. Siya
tuparin ang lahat ng iyong mga pangarap at hangarin. Ngunit walang katulad sa Bagong Tipan.
1. Sinasabi ng Bibliya na namatay si Jesus upang hindi na tayo mamuhay para sa ating sarili kundi para sa Kanya
(II Cor 5:15). Sinabi ni Jesus na dapat kang maging handang mawala ang iyong buhay para sa Aking kapakanan (Mat 16: 24,25).
2. Hindi nangangahulugang walang tulong at paglalaan para sa buhay na ito. Mayroong. Ngunit totoong tagumpay
nagmumula sa nakikita ang paraan ng mga bagay na tunay: Ang buhay na ito ay pansamantala. Dumadaan lang kami
sa pamamagitan ng buhay. Babalik tayo upang mabuhay muli sa mundong ito kapag nagawa itong bago.
b. Marami sa atin ang nawala ang walang hanggang pananaw at ang mas masahol para dito. Ang buhay na ito ay isang maliit na bahagi lamang
ng ating pag-iral. Ang mas malaki at mas mahusay na bahagi ay nauna sa darating na buhay. Rom 8:18; I Alagang Hayop 2:11
1. Ang layunin ng kaligtasan ay hindi gawin ang buhay na ito bilang pinakamahusay na bahagi ng ating pag-iral kundi sa
gumawa ng pagbabago sa mga kalalakihan at paglikha (gawing banal at matuwid na mga anak ang mga makasalanan at
alisin ang bawat bakas ng katiwalian at kamatayan at baguhin ang lupa) upang matupad ng Diyos ang Kanya
plano na magkaroon ng isang pamilya ng natubos na mga anak na lalaki at babae sa isang perpektong mundo para sa kawalang-hanggan.
2. Marami sa ating mga hangarin at talento ay hindi para sa buhay na ito. Sila ay para sa buhay na darating. Lahat ng pagkawala
ay pansamantala at ang lahat ng mga pagkakamali na nalilimutan at naaayos alinman sa buhay na ito o sa unahan.
5. Mayroong ilang mga pangyayari sa buhay na maaaring mabago habang ginagamit natin ang ating awtoridad kay Cristo. Ang ilan
maiiwasan natin Ang ilan ay kailangan nating itulak. Kung nabubuhay tayo ayon sa nararamdaman natin sa halip o
ayon sa hindi tumpak na impormasyon maaari itong mahirap matukoy kung alin.
a. Karamihan sa atin ay pinupukaw ng takot sa "paano kung hindi ito gumana" kaysa sa kumpiyansa na hindi
kahit anong mangyari, hindi ito malaki kaysa sa Diyos at papagtaguhin niya ako hanggang sa mailabas niya ako.
b. Kapag nakita mo ang katotohanan dahil ito ay tunay na nagbibigay-inspirasyon sa iyong pag-asa kahit na sa pinakamalala ng mga pagsubok sa buhay. Inilalagay din nito
ikaw sa isang lugar ng pananampalataya upang harapin ang mga hamon sa buhay sa pinakamabisang paraan na posible.

1. Nang dumating si Jesus ay gumawa si Marta ng nararapat na pananalita sa relihiyon (v22,24). Ngunit habang ang mga kaganapan ay nagbukas
nalaman namin kung ano talaga ang pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang kalagayan.
a. Nang inutusan ni Jesus ang bato na tinanggal mula sa libingan ni Lazaro ang kanyang mga unang salita ay hindi: Hurray !!
Si Jesus ay bubuhayin siya mula sa mga patay. Sila ay: Panginoon, nabaho siya (v39). Ayon kay Jesus
hindi siya naniniwala sa palagay niya na naniniwala siya (v40).
b. Si Marta at Maria ay walang kumpiyansa na sa kabila ng kanilang nakita, sa kabila ng nangyari,
Si Jesus ay may kontrol sa mga bagay at na ilalabas niya ang maximum na kabutihan sa sitwasyon.
1. Hindi kami nagkakamali sa kanila. Wala silang lahat ng ilaw na mayroon kami ngayon. Ito ay isang halimbawa ng
kung ano talaga ang nangyari sa totoong tao. Isinulat ito sa banal na kasulatan upang hikayatin tayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin
pag-asa at upang matulungan kaming panatilihin mula sa paggawa ng parehong pagkakamali. Rom 15: 4; I Cor 10: 6,11
2. Si Juan, na nagrekord ng pangyayaring ito, partikular na sinabi na isinulat niya upang ang mga lalaki ay maniniwala na
Si Jesus ang Cristo, ang Mesiyas, at magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya (Juan 20:31).
3. Bilang si Cristo, ang Mesiyas, bilang Makapangyarihang Diyos, walang malaki kaysa Kanya, kahit na ang kamatayan.
Si Jesus ang Pagkabuhay na Mag-uli at ang katiyakan na ang kamatayan ay isang pansamantalang sitwasyon kasama ang
pangako ng tunay na muling pagkabuhay at pagpapanumbalik.
c. Nag-reaksyon sina Marta at Maria sa kanilang pagkawala tulad ng ginagawa ng marami sa atin at, sa itaas ng sakit ng pagkawala ng kanilang
kapatid, mayroon silang paghihirap sa paniniwala na ang Diyos ay nabigo sa kanila: Kung ang sitwasyong ito ay naging
naiiba, kung si Jesus ay nakarating kaagad, magiging maayos tayo. Ngunit, huli na. Walang pag-asa.
1. Naglalakad sila sa paningin at damdamin, ngunit wala silang lahat ng mga katotohanan. Lahat tayo ay may posibilidad
tingnan lamang kung ano ang nakikita natin nang hindi isinasaalang-alang ang Salita ng Diyos at nakakuha tayo ng galit sa Diyos. 2.
Ngunit nasa isip ni Jesus na gamitin ang isang kaganapan sa kasalanan na ito sinumpa ang lupa (ang pagkamatay ni Lazaro) para
luwalhati at mabuti. Itinaas siya ni Jesus mula sa mga patay sa harap ng isang tao. Nakuha ang mga kapatid na babae
kapatid na bumalik at marami ang naniwala kay Hesus - pinakamataas na kaluwalhatian at kabutihan. Juan 11:45; 12: 9-11
2. Napakaganda para sa kanila ngunit ang aking mahal sa buhay ay namatay at inilibing. Ito kung saan dapat ang iyong pananaw sa katotohanan
maging tumpak. Makikita mo sila muli sa Langit at hindi ka aalagaan na nabuhay ka na
ang buhay na ito na wala sila. Iyon ay hindi mapipigilan ang sakit ng pagkawala ngunit makakatulong ito sa iyo na malampasan ito.
a. Bakit hindi pinagaling ng Diyos o itaas ang aking mahal? Hindi ko masasagot iyon (buong mga aralin para sa isa pang araw).
Ngunit hindi natin dapat hayaan kung ano ang hindi natin lubos na maipaliwanag na papanghinainin natin ang alam natin o hindi rin natin maiinom
down ang Salita ng Diyos sa anumang paraan.
b. Tulad nina Marta at Maria ay may posibilidad kaming magtuon sa kung ano ang wala tayo at hindi nakuha. Kailangan nating baligtarin
iyon at magpasalamat sa ginawa ng Diyos ay ginagawa, at gagawin. Ang lahat ng pagkawala ay pansamantala at ang buhay
ang darating ay lalampas nito sa mga paraang hindi natin maiisip.