KILALA ANG PANAHON

1. Mayroong maraming iba't ibang mga tinig na nagsasalita tungkol sa kung ano ang nangyayari at bakit, pati na rin kung ano tayo
Dapat gawin ng mga Kristiyano sa harap ng lahat ng mga hamong ito.
a. Sinasabi ng ilan na ang simbahan ay kailangang bumangon at gamitin ang aming awtoridad sa espiritu upang wakasan ang kaguluhan na ito.
Sinasabi ng iba na kung magpakumbaba tayo at mag-ayuno at manalangin, pagagalingin ng Diyos ang ating lupain. Ang iba pa
sabihin na kailangan nating magtrabaho para sa katarungang panlipunan habang ginagawa natin ang mundong ito na isang mas mahusay na lugar sa pangalan ng Panginoon.
b. Tiyak na hindi ako laban sa mga Kristiyano na gumagamit ng aming awtoridad kung saan nararapat. Hindi rin ako tutol
pagdarasal at pag-aayuno o pagsisikap na gawing mas magandang lugar ang mundong ito. Kung naniniwala kang sinasabi ng Diyos
gawin mo ang anuman o lahat ng nasa itaas kung gayon kailangan mong gawin ang sinabi Niya sa iyo.
c. Gayunpaman, nasa isang natatanging punto kami sa kasaysayan ng tao. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay malapit na, at ang Bibliya
Ipinaaalam sa atin na ang mga taon bago ang Kanyang pagbabalik ay magiging lalong magulo at mahirap. Kami naman
hindi ito mapipigilan o maipagdasal ito.
2. Dapat nating malaman kung paano dumaan dito sa kapayapaan at kagalakan. Upang magawa ito, dapat nating maunawaan na ang isang plano ay
naglalahad Ang isang plano, sa pamamagitan ng kahulugan, ay may simula, gitna, at katapusan.
a. Noon pa man, bago pa man niya gawin ang mundo, mahal tayo ng Diyos at pinili tayo kay Cristo upang maging banal at
walang kasalanan sa kanyang mga mata. Ang kanyang hindi nagbabago na plano ay palaging upang aminin sa kanyang sariling pamilya sa pamamagitan ng
na dinadala tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo. At binigyan siya nito ng labis na kasiyahan (Efe 1: 4-5, NLT).
1. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ginawa niya
ang lupa ay maging tahanan para sa Kanyang pamilya. Ni ang mundong ito o ang sangkatauhan ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos sa kanila
maging dahil sa kasalanan. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 8:20; atbp.
2. Kailangan nating mapagtanto na ang mundong ito tulad ng ito ay magtatapos dahil hindi ito ang paraan
dapat na maging. "Para sa mundong ito sa kasalukuyang anyo ay papanaw na" (I Cor 7:31, NIV).
3. Si Jesus ay naparito sa mundo dalawang libong taon na ang nakakalipas upang magbayad para sa kasalanan at magbukas ng daan para sa mga makasalanan
nabago sa mga anak na lalaki ng Diyos. Siya ay muling darating upang makumpleto ang plano ng Diyos
sa pamamagitan ng pagbabago ng mundong ito sa isang fit na walang hanggang tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya. II Alaga 3: 10-13
b. Dapat nating maunawaan na ang mundong ito ay hindi maaaring "maayos" sa pamamagitan ng mga sistema ng gobyerno o panlipunan
mga programa dahil ang ugat na problema ay kasalanan. Dahil sa kasalanan mayroong sumpa ng katiwalian at kamatayan,
hindi lamang sa mga tao, ngunit sa mismong lupa. Ang tanging lunas para sa sumpa na ito ay ang kapangyarihan ng Diyos.
1. Kami ay mga sojourners na dumadaan lamang sa kasalukuyang mundo tulad nito. Ang aming buhay dito
planeta sa kasalukuyang kalagayan nito ay isang maliit na bahagi lamang ng ating pag-iral. I Alaga 2:11; I Alaga 1:17; atbp.
2. Ang mas malaki at mas mabuting bahagi ng buhay ay nasa unahan, una sa kasalukuyang Langit at pagkatapos ay sa mundong ito
matapos itong mabago at maibalik ng nagbabagong kapangyarihan ng Diyos. Rom 8:18
3. Pangunahing layunin ng Diyos na huwag gawin ang buhay na ito na pinakamataas ng ating pag-iral. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang
tipunin ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan kay Jesus. II Alaga 3:15
a. At ang Diyos napakalaki at napakadako na kaya Niya na magamit ang matitigas na katotohanan ng buhay sa isang nahulog, nasirang kasalanan
mundo at maging sanhi ng kanilang paglilingkod sa Kanyang mga hangarin.
b. Sa pamamagitan nito, hindi ko ibig sabihin na ang lahat ng nangyayari sa mundong ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Lahat ng uri ng
ang mga bagay ay nangyayari sa mundong ito na ang Diyos ay wala sa likod o pag-apruba sa anumang paraan.
1. Ibig kong sabihin na ang Diyos ay maaaring maging sanhi ng lahat ng nangyayari (kasama na ang nangyayari ngayon sa
mundo) upang mapaglingkuran ang Kanyang tunay na layunin, katulad, isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae sa isang perpektong mundo.
Rom 8:28; Efe 1:11; atbp.
2. Ang pagpapako sa krus ni Jesus sa Kanyang unang pagparito ay isang kamangha-manghang halimbawa. Masasamang tao na inspirasyon ng

TCC — 1086
2
Natupad ni Satanas ang pagkamatay ng inosenteng Anak ng Diyos (Lukas 22: 3; Gawa 2:23; I Cor 2: 8). Pa
hindi nito kinagulat ang Diyos at pinasimulan Niya itong maghatid ng Kanyang pangwakas na layunin para sa isang pamilya.
c. Pinalo ng Diyos ang demonyo sa kanyang sariling laro. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo sa Krus ang ating kasalanan ay
binayaran, at lahat ng naniniwala kay Cristo ay maaaring mabago sa mga anak ng Diyos sa pamamagitan Niya
kapangyarihan Juan 1: 12-13; I Juan 5: 1; atbp.
1. Kung makakabalik tayo sa nakaraan sa mga araw bago ang pagpapako sa krus, hindi namin susubukan
kumbinsihin ang mga tagasunod ni Jesus na gamitin ang kanilang awtoridad o mabilis at manalangin na itigil ang nangyayari.
Bakit? Sapagkat oras na para sa plano ng Diyos na ipatupad sa pamamagitan ng Krus ni Kristo.
2. Mayroong mga oras sa nakaraan na angkop para sa mga Kristiyano na gamitin ang kanilang awtoridad
at mabilis at manalangin na baguhin ang lipunan para sa kabutihan, sapagkat hindi pa oras para sa plano na maging
natapos na Ngunit oras na ngayon para sa katapusan.
3. Paano nga tayo dapat manalangin? Panginoon, magtaguyod ka ng mga manggagawa at ipadala sila sa iyong bukid ng ani.
Tulungan ang mga tao na makita Kayo bilang tunay na Ikaw at ang kanilang mga sarili na tunay na nauugnay sa Iyo.
Ipakita sa amin kung paano pinakamahusay na kinakatawan ka sa mga tao sa paligid namin. Bigyan kami ng karunungan kung paano
mag-navigate sa mga mahirap na panahong ito sa isang maka-Diyos na paraan. Salamat na malagpasan Mo kami
hanggang sa mailabas Mo kami. Salamat sa iyo para sa proteksyon at pagkakaloob.
4. Noong nakaraang linggo napag-usapan natin ang tungkol sa Impiyerno, sa Lawa ng Apoy, at sa Pangalawang Kamatayan (lahat ng mga pangalan para sa walang hanggang tahanan
sa mga tumatanggi sa alok ng Diyos na kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesus) at kung paano ito umaangkop sa plano ng Diyos.
Mayroon akong higit pang mga punto na nais ipahiwatig, ngunit una, nais kong ibalik ito sa pangkalahatang plano ng Diyos para sa isang pamilya.

1. Siya ay magiging isang taong may inspirasyon at kapangyarihan sa isang tao na sa pamamagitan niya ay susubukan ng diyablo na kumapit sa kanya
kapangyarihan sa mundong ito. Malugod na tatanggapin, yayakapin, at sambahin ng mundo ang taong ito. II Tes 2: 4; 9; II Cor
4: 4; Apoc 12:12; atbp.
a. Ang mga pagsulong sa teknolohiya ay na-ugnay ang mundo sa mga paraang hindi posible sa mga nakaraang siglo. Sa
ang mga pagsulong na ito ay lumipat patungo sa globalismo, kasama ang ideya na kung nagtutulungan tayo bilang isang
ang pamayanan ng mundo maaari tayong lumikha ng Utopia (Langit sa lupa). Kaisa sa ito ay ang ideya na
hindi namin kailangan ang mga pagpipigil sa moral ng isang mapanghusgang relihiyon tulad ng tradisyunal na Kristiyanismo.
b. Dapat tumanggi ang Estados Unidos sapagkat, bilang pinakamalaking suppower sa buong mundo, ito rin ang pinakamalaki
harang sa globalismo. Ang aming mga kasalukuyang problema ay maaaring lumubog at dumaloy (tulad ng mga panganganak) Pero
sa huli, ang bansa ay mag-subscribe sa globalismo. Ito ay isang mahirap na katotohanan upang tanggapin.
1. Huwag hayaan itong panghinaan ng loob. Kilalanin ang mga oras na nasa tayo at mapagtanto kung ano ang pinakamahalaga
—Na ang mga tao ay nakarating sa pag-save ng kaalaman tungkol kay Jesus upang sila ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos.
2. Inihula ng Bibliya ang isang pandaigdigang sistema ng 2,000 taon bago ito posible. Ito ay dapat
hikayatin kaming magtiwala sa Salita ng Makapangyarihang Diyos na hinuhulaan din ang isang kamangha-manghang
hinaharap para sa mga nakakakilala sa Panginoon.
c. Ang mga hinulang kondisyon na ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Nagse-set up na sila ngayon at gagawin pa
at higit na nakakaapekto sa amin sa mga negatibong paraan. Dapat nating malaman kung paano panatilihin ang aming pagtuon sa malaking larawan.
1. Sinabi ni Jesus na kapag nakita mo ang mga bagay na ito ay nagsisimulang mangyari, magalak ka sa masayang pag-asa
dahil malapit na ang pagkumpleto ng plano. Lucas 21:28
2. Tandaan, hindi ito ang nakikita mo. Ito ay kung paano mo nakikita kung ano ang nakikita mo. Ito ay tulad ng sakit sa paggawa. Ang
ang proseso ng kapanganakan ay hindi kaaya-aya, ngunit makakaligtas ka at ang wakas na resulta ay katumbas ng halaga.
2. Ang mga kilos ng huling pinuno ng mundo at ang mga tugon ng mga tao sa buong mundo ay lilikha
pagdurusa na, ayon kay Hesus, ay hindi magiging katulad ng anumang nakita sa mundo. Matt 24:21
a. Ang kapighatian sa huling ilang taon ng mundong ito tulad nito ay magaganap dahil sa pag-uugali ng

TCC — 1086
3
mga tao — hindi dahil sa isang galit, mapaghiganti na Diyos ay ibinabagsak sa mga tao. II Tim 3: 1-5
b. Ang mga uri ng pag-uugali na ito ay hindi bago sa sangkatauhan. Ang kalikasan ng tao ay nasira ng pagkahulog. Tulad ng
pinuno ng sangkatauhan, ang kasalanan ni Adan ay nakaapekto sa buong lahi na naninirahan sa kanya. Naging makasalanan ang tao
sa likas na katangian. Rom 5:19
1. Ang pagbabagong ito ay nagpakita ng sarili sa unang henerasyon ng mga taong ipinanganak sa pamamagitan ng natural na proseso.
Ang panganay ni Adan, si Kain, ay pinatay ang kanyang kapatid na si Abel, at pagkatapos ay nagsinungaling sa Diyos tungkol dito.
2. Ang pagiging nilalang sa larawan ng Diyos para sa pagiging anak, kabanalan, at katuwiran na ipinakitang mga ugali ng
ang diablo (Juan 8:44; I Juan 3:12). Ang binagong bagong kalikasan na ito ay ipinapakita mismo sa bawat
henerasyon ng sangkatauhan mula pa noong panahong iyon.
c. Ang nahulog na kalikasan ng tao ay may kakayahang masamang pag-uugali at dapat pigilan upang ang lipunan ay
pagpapaandar (Jer 17: 9; Mat 15:19; Gal 5: 19-20; Santiago 4: 1-3; atbp.). Sa buong kasaysayan mayroon
naging hadlang sa sangkatauhan-impluwensyang pangkulturang; pamantayan ng lipunan, batas at pamahalaan, atbp.
1. Ngunit mula noong rebolusyon ng countercultural noong mga ikaanimnapung taon, ang mga puwersang pumipigil na ito ay naging
unti-unting gumuho, partikular sa kanlurang mundo.
2. Sinabi ni Hesus na ang isa sa mga palatandaang malapit na ang Kanyang pagbabalik ay ang kawalan ng batas o pagtanggi sa
awtoridad (Matt 24:12). Ang Diyos ang pinakahuling awtoridad at ang mga nahulog na tao ay kinamumuhian Siya dahil sa kadahilanang iyon.
A. Ang pangwakas na pinuno ng mundo ay tinukoy bilang tao ng kawalan ng batas. Sa pag-angkin na siya ay Diyos, Siya
ay magiging pangwakas na pagtanggi sa Diyos at sa Kanyang Batas. II Tes 2: 3; 8
B. Tulad ng mundo na lalong humiwalay sa Diyos (tulad ng Siya ay nahayag kay Hesus) patungo ito
unting debased na pag-uugali at reprobate isip (isip na hindi maaaring gumawa ng mga desisyon
kanilang sariling pinakamahusay na interes). Rom 1: 18-32
3. Ang Banal na Espiritu na nagtatrabaho sa pamamagitan ng Iglesya ay nagsagawa ng pagpipigil sa mundo sa loob ng 2,000
taon. Bago isiwalat ang pangwakas na pinuno ng mundo, ang mga naniniwala ay aalisin sa mundo,
pag-aalis ng isang karagdagang pagpipigil sa pag-uugali ng tao. I Mga Taga 4: 13-18; II Tesa 2: 7
3. Tandaan kung paano hinuhusgahan ng Diyos ang mga tao sa buhay na ito. Ibinibigay niya sila sa mga kahihinatnan ng mga ito
pag-uugali (Rom 1:24; 26; 28). Nang walang pagpigil sa kultura at lipunan, at walang anumang pagpipigil sa Diyos,
ang nahulog na kalikasan ng tao ay ganap na mailantad. Isaalang-alang ang dalawang puntos.
a. Dadalhin ng Diyos ang panahong ito ng kumpletong pag-abandona ng lahat ng pagpipigil upang matupad ang Kanyang mga hangarin. Marami
Mapagtanto na ang sangkatauhan ay nangangailangan sa Kanya at, bilang isang resulta, nakarating sa pag-save ng kaalaman tungkol kay Jesus. Apoc 7: 9
b. Ang Impiyerno ay isang lugar ng walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos at sa Kanyang pamilya. Ang huling taon ng kasaysayan ng tao sa
ang kasalukuyang mundo na ito ay ipapakita ang pangangailangan ng gayong lugar para sa mga tumangging mabuhay
sa pagsumite sa Diyos. Kung wala ito, walang kapayapaan sa buhay na darating.

1. Balik kina Kain at Abel. Tinutukoy ng Bibliya si Abel bilang matuwid (Matt 23:35; Heb 11: 4). Ito rin
sinabi na si Kain ay kabilang sa isang masama (I Juan 3:12).
a. Ang problema ng sangkatauhan ay higit pa sa ating ginagawa. Kung ano tayo sa pamamagitan ng kapanganakan. Kami ay ipinanganak sa isang nahulog
lahi at likas na likas (pinagmulan ng lahi) mga anak ng poot na pinagtutuunan ng diablo. Efe 2: 2-3
b. Kapag nasa sapat na ang ating edad upang malaman ang higit pa, ipinapahayag namin ang aming nahulog na likas na katangian sa sadyang paghihimagsik laban sa atin
Tagalikha Naging nagkasala tayo sa kasalanan sa harap ng Diyos at karapat-dapat sa Kanyang poot. Isa 53: 6
2. Alalahanin kung ano ang natalakay na natin tungkol sa poot ng Diyos. Ang kanyang poot ay hindi isang emosyonal na tugon. Ito
ay isang hudisyal na tugon. Ang galit ay karapatan ng Diyos at makatarungang tugon sa kasalanan ng tao.
a. Ang makatarungang parusa para sa kasalanan ay ang kamatayan o paghihiwalay mula sa Diyos na buhay. Kung ang parusang ito ay ipinatupad,
Nawalan ng Diyos ang Kanyang pamilya. Kaya't ang Diyos ay gumawa ng isang paraan upang masiyahan ang hustisya, manatiling tapat sa Kanyang banal, matuwid
kalikasan, at mayroon pa ring pamilya Niya.
1. Ang Panginoong Hesukristo ay pinarusahan kapalit natin. Bilang kahalili natin, kinuha Niya ang matuwid

TCC — 1086
4
parusa ng Batas sa Kaniyang Sarili. Ang poot ng Diyos dahil sa ating kasalanan ay napunta kay Hesus. Isa 53: 5
2. Dahil sa halaga ng Kanyang katauhan na si Jesus ay nakapagbigay ng katarungan para sa amin. Kasi siya
ay walang kasalanan sa Kaniyang sarili, sa sandaling ang bayad para sa ating kasalanan ay mabayaran, ang kamatayan ay hindi maaaring hawakan Siya at Siya ay
bumangon mula sa kamatayan, Impiyerno, at libingan. Rom 4:25
b. Ngayon na ang kasalanan ay nabayaran na, bukas ang paraan para maganap ang pagbabago. Kapag ang isang makasalanan
kinikilala si Hesus bilang Panginoon at tinatanggap ang Kanyang sakripisyo sa Krus, Diyos sa pamamagitan ng Kanyang buhay at Espiritu
tinutuluyan ang taong iyon, binabago ang kanyang likas na katangian, at sinisimulan ang proseso ng paggawa sa kanya na tulad ni Cristo sa bawat
bahagi ng kanyang pagiging (maraming mga aralin para sa ibang araw). Rom 8: 29-30
1. Ang Diyos ay kasalukuyang hindi nakikipag-usap sa sangkatauhan sa poot. Nakikipag-usap siya sa kanila sa awa, pagbibigay
sila habang buhay upang magsisi. Matt 5:45; Lucas 6:35; Gawa 14:17; II Alaga 3: 9
2. Juan 3:36 — Kung ang isang tao ay hindi kilalanin si Hesus sa buhay na ito nahaharap Siya sa poot ng Diyos
kapag siya ay namatay. Siya ay tuluyan na makahiwalay sa Diyos at sa pamilya sa isang lugar na tinawag na Impiyerno,
ang Lawa ng Apoy, at ang Pangalawang Kamatayan. Iyon ang poot ng Diyos.
3. Oo, sasabihin ng ilan, ngunit mukhang hindi patas sa mga ipinanganak bago namatay si Jesus o sa mga namatay
nakatira sa mga bansang hindi Kristiyano. Isaalang-alang ang mga kaisipang ito.
a. Tandaan muna sa lahat ng kasalanan na dapat harapin. Si Jesus lamang ang solusyon sa problema ng sangkatauhan
sapagkat Siya lamang ang nag-iiwan ng pagkakasundo o kasiyahan sa kasalanan. Siya ang Tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na
ang mga naniniwala. Juan 14: 6; I Juan 4:10; I Tim 4:10
1. Pinatawad ng Diyos ang kasalanan bago ang Krus batay sa gagawin ni Jesus sa Krus. Siya
nagbigay ng biyaya sa lahat na kumilala sa pahayag ni Hesus na ibinigay sa kanilang henerasyon - tulad ni Abel
na lumakad sa ilaw na mayroon siya.
2. Rom 3: 25-26 — Ipinadala ng Diyos si Jesus upang maging sakripisyo natin. Inalok ni Cristo ang dugo ng kanyang buhay, upang sa pamamagitan ng
ang pananampalataya sa kanya maaari tayong lumapit sa Diyos. At ginawa ito ng Diyos upang ipakita na sa nakaraan ay tama siyang maging
matiyaga at patawarin ang mga makasalanan. Ipinapakita rin nito na ang Diyos ay tama kung tatanggapin niya ang mga tao na
manampalataya kay Jesus (CEV).
b. Paano mapapadala ng isang mapagmahal na Diyos ang mga tao sa impyerno kahit na hindi nila kailanman narinig ang tungkol kay Jesus? Ang Diyos ay hindi
"Magpadala ng kahit sino sa Impiyerno". Ang mga kasalanan ng mga tao at ang kanilang pagtanggi kay Hesus ay nagpapadala sa kanila sa impiyerno.
1. Mas mahalaga ang Diyos sa mga taong iyon kaysa sa iyo. Kilala niya ang bawat isa sa kanila kay Adan at sa
sinapupunan ng kanilang ina. Alam niya ang lahat ng kanilang mga pangalan at alam Niya kung gaano karaming mga buhok ang mayroon sila
ang kanilang ulo. Naroroon siya sa bawat isa sa kanila sa buong buhay nila. Gawa 17:28
2. Ang Diyos ay nagbibigay sa kanila ng isang saksi sa pamamagitan ng Kanyang nilikha. Binibigyan niya sila ng patotoo ng budhi, an
panloob na pag-alam na mayroong tama at mali. Rom 1:20; Rom 2: 14-15
3. Ang biyaya ng Diyos ay nagpakita sa lahat ng mga tao (Tito 2:11). Sinusindi ni Jesus ang bawat tao na papasok
ang mundo (Juan 1: 9). Walang aalis sa lupa na ito nang walang sapat na ilaw upang tumugon sa biyaya ng Diyos.
c. Ang Kristiyanismo ay kapwa kasama at eksklusibo. Ang kanyang alok ng kaligtasan mula sa kasalanan ay bukas sa lahat—
sinumang maniniwala. Ngunit si Hesus ang nag-iisang paraan sapagkat walang ibang pangalan na maaaring gawin ng mga tao
maligtas, walang ibang solusyon sa ating problema sa kalikasan, walang ibang lunas para sa ating pagkakasala. Gawa 4:12

 1. Dapat nating maunawaan ang mga oras na ating naroroon. Ang pagtatapos ng panahong ito ay darating at ang mga bagay ay magiging mas malala
  bago sila gumaling. Sa konteksto ng pag-uugali ng tao bago ang pagdating ng Panginoong apostol na si Pablo
  Sumulat na ang mga masasamang tao at manliligaw ay magiging mas malala at mas masahol pa. Ngunit siya Paul ay pinayuhan si Timoteo, ang kanyang anak na pumasok
  ang pananampalataya, upang magpatuloy sa Salita ng Diyos. II Tim 3: 13-14
 2. Ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin ay totoo, ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. At maaari silang makaabala sa atin
  mula sa katotohanang ang plano ng Diyos ay malapit nang matapos - at iyon ay isang mabuting bagay. Ibigay ang iyong
  pansin sa Katotohanan — Salita ng Diyos na ipinapakita sa atin kung ano talaga ang mga bagay — at hindi sa kaguluhan lahat
  sa paligid namin.