TANDAAN ang KONTEKTO

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Inihayag ng Bibliya na kapag bumalik si Jesus ay magkakaroon ng isang pandaigdigang sistema sa lugar, pinamumunuan ng panghuli na maling kristo, isang pinuno ng Satanas na kilala bilang Antikristo. Rev 13: 1-18; II Thess 2: 3-10; atbp.
a. Ang tagapamahala na ito ay magiging pekeng si Satanas ni Jesus (anti paraan laban o sa lugar ng). Malugod na tatanggapin ng sanlibutan ang taong ito at sambahin siya bilang tunay na tagapagligtas ng sangkatauhan (maraming mga aralin para sa ibang mga araw).
b. Ang mga sitwasyong ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Nagtatakda sila ngayon bilang tradisyunal na mga bansang Kristiyano na lalong tumatalikod sa mga moral at paniniwala ng Judeo-Christian at ang mundo ay gumagalaw patungo sa globalismo.
1. Ang isang unibersal na relihiyon na anticristo na tatanggapin ang panghuling pinuno ng mundo ay kasalukuyang umuunlad. Bagaman ang relihiyon na ito ay panimulang tutol sa orthodox na Kristiyanismo, ito ay tunog na "Kristiyano" sapagkat binabanggit nito ang ilang mga taludtod sa Bibliya.
2. Ang bagong anyo ng "Kristiyanismo" ay tila mas mapagmahal at walang paghuhusga kaysa orthodox na Kristiyanismo sapagkat pinapanatili nito na ang iyong pinaniniwalaan at kung paano ka namumuhay ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa katotohanan na ikaw ay espirituwal, taos-puso, at sinusubukan mong maging isang mabuting tao.
2. Sa seryeng ito ay tinitingnan natin si Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Banal na Kasulatan — kung sino Siya, kung bakit Siya naparito, at kung ano ang Kanyang ipinangaral. Ang layunin natin ay maging pamilyar sa tunay na Tagapagligtas at tunay na ebanghelyo upang mabilis nating makilala ang mga peke.
a. Malaki ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung sino si Jesus, kung bakit Siya ay dumating, at kung anong mensahe ang ipinangaral niya, hindi lamang sa mga hindi naniniwala, kundi sa mga nagsasabing mga Kristiyano. Ang kamangmangan na ito ay ginagawang labis na mahina ang mga tao sa mga huwad na kristiyano, huwad na mga propeta, at mga maling ebanghelyo.
b. Ito ay nagiging mas madalas na marinig ang mga ganitong uri ng mga pahayag: Si Jesus ay isang mabuting tao, isang guro at isang pinuno sa moral na dumating upang magturo sa amin na mahalin ang bawat isa at makisama sa bawat isa habang nagtatrabaho tayo upang gawin itong mundong ito mas mahusay na lugar.
1. Sa mga hindi pamilyar sa sinasabi ng Bibliya, tama ang mga pahayag na ito. Ngunit batay sa kakulangan ng kaalaman kasama ang mga talatang kinuha sa konteksto, maling na-interpret, at maling na-access.
2. Kung ang isang dapat na ebanghelyo ay hindi kinikilala ang katotohanan na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen o na Siya ay Diyos kung gayon hindi ito ang totoong ebanghelyo (Mat. 1:22). Alalahanin ang sinabi namin sa mga nakaraang aralin.
A. Ang Diyos ay isang Diyos na sabay-sabay na nagpapakita ng tatlong magkakaibang mga tao - ang Ama, ang Anak (o ang Salita), at ang Banal na Espiritu. Ang mga ito ay naiiba, hindi hiwalay. Sumasama sila o nagbabahagi ng isang Banal na kalikasan. Ang misteryo ng Diyos na ito ay higit na nauunawaan.
1. Dalawang libong taon na ang nakakaraan ang Salita ay naging ganap na tao nang hindi tumitigil na maging ganap na Diyos. Si Jesus ay Anak ng Diyos, hindi dahil ipinanganak Siya sa Betlehem, kundi dahil Siya ay Diyos. Sa panahon ng Bibliya ang pariralang anak na lalaki ni ay madalas na ginagamit upang mangahulugang isa na nagtataglay ng mga katangian ng kanyang ama o ng pagkakasunud-sunod ng. I Mga Hari 20:35; II Mga Hari 2: 3; 5; 7; 15; atbp.
2. Nang sinabi ni Hesus na Siya ay Anak ng Diyos, sinasabi niya na Siya ay Diyos. Ganyan ang pagkakaintindi ng mga Hudyo na kinausap ni Jesus. Juan 5:25; Juan 9: 35-37; Juan 11: 4; Juan 5: 17-18; Juan10: 30-33
B. Dalawang libong taon na ang nakakaraan ang Salita ay naging ganap na tao nang hindi tumitigil na maging Diyos. Siya ay at ang nakikitang pagpapakita ng Diyos sa anyo ng tao. Heb 1: 3
3. Tatalakayin natin ito nang lubusan sa bagong taon, ngunit ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong sariling proteksyon laban sa panlilinlang ay maging isang regular na mambabasa ng Bagong Tipan - hindi lamang mga taludtod, ngunit lahat ng ito, takip upang masakop . Ang Salita ng Diyos ang ating proteksyon. Aw 91: 4; Ef 6:11; atbp.
3. Sa loob ng maraming linggo pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-aaral kung paano basahin ang mga talata ng Bibliya sa konteksto. Ang konteksto ay nagsasangkot ng higit pa sa pagtingin sa mga talata bago at pagkatapos ng isa na iyong isinasaalang-alang. Mayroong isang konteksto sa kasaysayan at kultura sa Bibliya.
a. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) sa isang tao tungkol sa isang bagay. Ang mga totoong tao ay sumulat sa ibang totoong tao tungkol sa mga totoong isyu. Ang tatlong mga kadahilanan na ito ay nagtakda ng konteksto. Ang mga talata ng Bibliya ay hindi maaaring mangahulugan ng isang bagay sa atin na hindi nila nais ipahiwatig sa mga tao kung kanino sila unang sinulat o sinasalita.
b. Ang pagkaunawa sa konteksto ay nakasalalay din sa pag-unawa sa malaking larawan (pangkalahatang plano ng Diyos para sa tao) kasama ang layunin ng Bibliya. Kapag pamilyar ka sa plano ng Diyos at sa layunin ng Bibliya, makakatulong ito sa iyo na makilala kung ang mga taludtod ay nawala sa konteksto at hindi nagamit. Iyon ang nais nating simulan ang pakikitungo sa araling ito.

1. Lumikha ng Makapangyarihang Diyos ang kalangitan at lupa bilang tahanan para sa Kanyang pamilya (Gen 1-2). Ngunit ang unang taong si Adan ay sumuway sa Diyos at ipinakilala ang kasalanan, katiwalian, at kamatayan sa sangkatauhan na naninirahan sa kanya. Bilang isang resulta, isang lahi ng mga makasalanan ay ipinanganak mula sa kanya at sa kanyang asawa. Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; atbp.
a. Ang pagliko ng mga kaganapan ay hindi nagulat sa Diyos. Nasa isip na niya ang isang plano upang harapin ang pagkahulog ng sangkatauhan sa kasalanan at kamatayan. Ang plano na ito ay kilala bilang pagtubos.
1. Ang Diyos mismo ay darating sa mundo, kumuha ng laman, at mamamatay para sa mga kasalanan ng mga tao at ginagawang posible para sa mga makasalanan na mabago sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae kapag pinaniwalaan nila Siya at ang Kanyang sakripisyo. Heb 2: 9-15; I Juan 4:10; atbp.
A. Ang unang ebanghelyo ng Diyos (o pagpapahayag ng mabuting balita), ang Kanyang unang pangako sa sangkatauhan, ay ang pagdating ng isang Manunubos (Hesus) na tatanggalin ang pinsala na ginawa ng kasalanan at magbubukas ng daan para magkaroon ng Diyos na Ama ang Kanyang pamilya. Gen 3:15
B. Kung hindi mo naiintindihan ang masamang balita — ang katotohanan na ipinanganak tayo sa isang bumagsak na lahi, lahat tayo ay nagkakasala sa kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at walang kapangyarihan na gumawa ng anupaman tungkol dito - kung gayon hindi mo mapapahalagahan ang mabuti balita.
2. Ito ang konteksto kung saan dapat isalin ang mga indibidwal na talata. Ang isang ebanghelyo na hindi kinikilala ang kasalanan ng tao o pangangailangan para sa isang Tagapagligtas ay hindi ang totoong ebanghelyo. Ito ay peke.
b. Ang Bibliya ay isang koleksyon ng 66 mga libro at epistles (mga titik) na magkasama ay nagsasabi sa kwento ng hangarin ng Diyos para sa isang pamilya at ang haba na pinuntahan Niya upang makuha ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Ang bawat libro at liham ay nagdaragdag o sumusulong sa kuwento sa ilang paraan.
1. Ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng mga malayang talata. Ang mga paghati sa kabanata at taludtod ay hindi bahagi ng orihinal na mga teksto. Sila ay idinagdag sa Middle Ages para sa mga layunin ng sanggunian. Ang bawat taludtod ay naaayon sa pangkalahatang tema at lahat ng mga taludtod ay magkasya sa bawat isa.
2. Kung nakatagpo ka ng isang taludtod na tila sumasalungat sa malinaw na sinasabi ng maraming bilang ng mga talata, huwag itapon ang sampung malinaw na mga talata. Ipagpalagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan ang isang taludtod at "ilagay ito sa istante" hanggang sa lumago ka sa pag-unawa.
2. Sumulat si apostol Pablo kay Timoteo, ang kanyang anak sa pananampalataya: "Tinuruan ka ng banal na Banal mula pa pagkabata, at binigyan ka nila ng karunungan upang makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Cristo" (II Tim 3:15 , NLT).
a. Ang Bibliya ay nagpapasaya sa atin sa kaligtasan (tulad ng sinasabi ng KJV) sapagkat ipinapahayag nito kay Jesus — kung sino Siya, kung bakit Siya naparito, at kung ano ang nagawa niya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at pagkabuhay na muli.
1. Sa pakikipag-usap sa mga Fariseo, sinabi ni Jesus: "Sinusubukan mo ang mga Banal na Kasulatan sapagkat naniniwala ka na binibigyan ka nila ng buhay na walang hanggan. Ngunit itinuturo sa akin ng Kasulatan! Gayon ma'y tumanggi kang lumapit sa akin upang maibigay ko sa iyo ang buhay na walang hanggan ”(Juan 5: 39-40, NLT).
2. Sa araw ng muling pagkabuhay: "Sinipi ni Jesus ang mga sipi mula sa mga sinulat ni Moises at ng lahat ng mga propeta (ang Lumang Tipan), na nagpapaliwanag kung ano ang sinabi ng lahat tungkol sa kanyang sarili" (Lucas 24:27, NLT).
b. Ang apat na ebanghelyo (Mateo, Marcos, Lucas, at Juan) ay mga talambuhay — mga salaysay ng mga nakasaksi kay Jesus, mula sa simula ng Kanyang ministeryo hanggang sa Kanyang pagpapako at pagkabuhay na mag-uli. Bagaman nasasakop nila ang parehong pangunahing linya ng kuwento, ang bawat isa ay nakasulat sa iba't ibang mga madla para sa iba't ibang mga layunin.
1. Halimbawa, isinulat ni Mateo ang kanyang ebanghelyo sa isang madla na Hudyo upang hikayatin sila na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Matatagpuan ito sa umpisa ng Bagong Tipan - hindi dahil ito ay isinulat muna (Mark's ay) - ngunit ito ay isang tulay sa pagitan ng Luma at Bagong Tipan.
A. Binuksan ni Mateo ang isang talaangkanan na nagpapakita na si Jesus ay isang direktang inapo nina Abraham at David tulad ng inihula ng mga propeta na ang Mesiyas ay. Mat 1: 1-17
B. Marami siyang sinipi at tinukoy sa Lumang Tipan kaysa sa iba pang aklat ng Bagong Tipan habang ipinakita niya na tinupad ni Jesus ang mga kwalipikasyon para sa Mesiyas. Siya ang nag-iisang ebanghelyo na ginamit ang pariralang "upang matupad ang sinabi ng mga propeta". Ang unang pagkakataon ay patungkol sa pagsilang ni Jesus. Mat 1:22
C. Ipinagbigay-alam ni Mateo sa kanyang mga mambabasa na si Jesus ay ipinanganak sa mundong ito at ang Kanyang paglilihi ay supernatural - ang gawain ng Espiritu Santo (Mat. 1:18). Iniulat ni Mateo na isang anghel (Gabriel) ang nagturo kay Jose at Maria na pangalanan Siya na Jesus, na nangangahulugang Tagapagligtas, sapagkat ililigtas Niya ang Kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan (Mat. 1:21).
1. Tandaan na ito ay ang pag-unawa ni Mateo kung sino si Jesus at kung bakit Siya naparito sa mundo. Alalahanin na si Mateo ay isang tatlong taong malapit na kasama at isang nakasaksi kay Jesus, sa Kanyang mga turo at Kanyang mga gawa.
2. Ang kanyang libro at mga taludtod nito ay naaayon sa pangkalahatang layunin at tema ng Bibliya - upang maging marunong ang mga tao patungo sa kaligtasan mula sa kasalanan na nagmumula kay Jesucristo. Ang bawat taludtod sa Bibliya ay isang tao na naaayon sa hangarin at tema na ito.
2. Pansinin ang isang puntong ito mula sa ebanghelyo ni apostol Juan. Sumangguni sa kung bakit niya iniulat ang mga pangyayaring nainspirya niya upang maitala sa kanyang ebanghelyo, sinabi niya, "Ngunit ang mga ito ay nasulat upang maniwala ka na si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng paniniwala sa kanya magkakaroon ka ng buhay ”(Juan 20:31, NLT).
c. Maraming mga tao ang may ideya na ang Bibliya ay isang koleksyon ng mga matalino at magaling na kasabihan na makakatulong sa atin na malutas ang ating mga problema, maging masaya, at matupad ang ating mga pangarap. Hindi ko sinasabi na hindi ka makakakuha ng kaunawaan sa mga isyu mula sa Bibliya, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ito isinulat.
1. Sinulat upang ibunyag si Jesus at ang kaligtasan na inilaan niya para sa lahat na sumasampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan ay tungkol sa mailigtas mula sa kasalanan, parusa at kapangyarihan, at pagkatapos ay mabago sa isang anak na lalaki o anak na babae ng Diyos na nabubuhay ng buhay na niluluwalhati sa iyong makalangit na Ama.
2. Ika-21 siglo ang Kristiyanismo ay sa kasamaang-palad ay sumisipsip ng marami sa mga kahalagahan ng di-makadiyos na kultura sa paligid natin. Ang diin sa modernong mundo sa kanluran ay nakatuon sa sarili. Ang buhay ay tungkol sa pagtupad ng ating mga pangarap, pagkamit ng ating mga hangarin, at pamumuhay ng ating pinakamahusay na buhay.
A. Ngunit, ayon sa Bagong Tipan, namatay si Jesus upang talikuran tayo mula sa pamumuhay para sa sarili at tayo ay mabuhay para sa Diyos. Nangangahulugan ito na ang ating pangunahing pagnanasa ay maging kasiya-siya sa Kanya, gawin ang Kanyang kalooban sa Kanyang paraan. II Cor 5:15
B. Ang pagbuo ng huwad na iglesya na nabanggit kanina ay nagpapahayag ng isang ebanghelyo ng pagtulong sa mahihirap at sa mga nababagsak na walang binabanggit na panloob na pagbabagong-anyo o banal na pamumuhay. II Tim 3: 5 1. Anumang ebanghelyo na nagbibigay diin sa kabutihan ng tao sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ang totoong ebanghelyo.
2. Ang ating paglilingkod sa iba ay dapat na konektado at lumabas sa una at pinakamahalaga, ang ating pag-ibig sa Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos (higit pa sa susunod na).

1. Alalahanin na si Jesus ay unang dumating sa Lumang Tipan ng mga kalalakihan at kababaihan na umaasa na isang Manunubos (ang Mesiyas) na darating at itatag ang kaharian ng Diyos sa mundo. Alam nila mula sa mga propeta na dapat silang magkaroon ng katuwiran upang makapasok sa kaharian. Dan 2:44; Dan 7:27; Aw 24: 3-4; Aw 15: 1-5; atbp.
a. Tinalakay namin ang katotohanan na ang tatlo at kalahating taon na ministeryo ay transisyonal. Hindi siya nakikipag-usap o tungkol sa mga Kristiyano. Inihahanda niya ang mga tao sa Lumang Tipan upang makatanggap ng bagong ugnayan na Itatatag Niya sa pagitan ng Diyos at ng mga tao sa pamamagitan ng Krus — iyon ng Ama at anak.
1. Sinabi pa namin na kailangang palawakin ni Jesus ang kanilang pag-unawa sa kaharian ng Diyos. Ito ay unang magiging panloob na paghahari o kaharian ng Diyos sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Lucas 17: 20-21
2. At kailangan Niyang palawakin ang kanilang pag-unawa sa katuwiran — na ito ay higit pa sa mga panlabas na kilos na isinagawa ng mga Fariseo. Ang totoong katuwiran ay nagmula sa puso. Juan 3: 3-6
b. Ang kanyang mga tagapakinig ay hindi pa nalalaman kung kailan Siya nagsalita sa kanila na pupunta siya sa Krus, magbabayad ng kasalanan, at magbukas ng daan para ang mga tao ay maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay at Espiritu ng Diyos sa kanilang kalaliman. . Ang Diyos mismo ang magiging kanilang (ating) katuwiran.
1. Ipinakilala pa natin na sa Kanyang mga turo ipinakilala ni Jesus ang mga konsepto na mamaya ipaliwanag niya sa Kanyang mga apostol pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na maguli. Mga Gawa 1: 1-3
2. Ang ilan sa mga apostol ay naging inspirasyon upang isulat ang mga sulat na nagpapaliwanag kung ano ang nagawa ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Ang mga liham na ito ay naglalarawan kung ano ang dapat paniwalaan ng mga Kristiyano at kung paano tayo dapat mabuhay at kumilos.
2. Si apostol Pablo ay nagsulat ng maraming sulat kaysa sa iba pa (14 sa 21). Hindi siya isa sa orihinal na labindalawa. Si Paul ay nakabig mga tatlong taon pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli nang si Jesus ay nagpakita sa kanya habang naglalakbay siya sa lungsod ng Damasco, Syria. Gawa 9: 1-6
a. Ilang beses na nagpakita si Jesus kay Paul pagkatapos ng kanyang pagbabalik at personal na nagturo kay Pablo ng ebanghelyo na ipinangangaral niya. Gawa 26:16; Gal 1: 11-12
1. Ipinanganak si Pablo na isang Lumang Tipan sa tipan at pinalaki bilang isang Fariseo — ang sistema at pangkat ng pamumuno na binigkas at inilantad ni Jesus sa Sermon sa Bundok. Anong uri ng Fariseo si Pablo? Ipinahayag niya na siya ay matuwid alinsunod sa Batas at naging masigasig na mang-uusig sa mga Kristiyano. Phil 3: 4-6
2. Ngunit ang lahat ng nagbago nang nakilala ni Pablo si Jesus. Phil 3: 7-9 — Nais kong matagpuan sa Kanya, hindi pagkakaroon ng aking sariling katuwiran — kundi ang katuwiran na nagmumula sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. b. Kapag binabasa natin ang mga liham ni Pablo nakikita natin ang ilang mga tema na paulit-ulit. Binibigyan nila kami ng isang malinaw na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo at kaligtasan sa mga unang tagasunod ni Jesus. Ang ating pagpapakahulugan sa ebanghelyo at kaligtasan ay dapat na naaayon sa kanilang pag-unawa.
1. Sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ni Cristo ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan (Rom 1:16). Ang kaligtasan na iyon ay kaligtasan mula sa kasalanan. Si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan (I Tim 1:15).
2. Tinukoy ni Pablo ang ebanghelyo bilang pangangaral ng Krus at ang katotohanan na namatay si Jesus para sa ating kasalanan ayon sa mga Banal na Kasulatan (I Cor 1: 17-18; I Cor 15: 1-4).
3. Iniulat niya na ang katuwiran ay isang regalong natanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (Rom 5:17). Naligtas tayo mula sa kasalanan at parusa nito, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa ng katuwiran, ngunit sa pamamagitan ng supernatural na gawain ng Banal na Espiritu (Tito 3: 5).
c. Maaari naming gawin ang isang serye sa mga konseptong ito. Narito ang punto para sa aming kasalukuyang talakayan. Ito ang konteksto ng talatang isinulat sa Bagong Tipan. Ang isang totoong ebanghelyo ay dapat na naaayon sa mga pangkalahatang tema. Kapag binasa mo ang Bagong Tipan makikita mo ang mga temang ito nang paulit-ulit.