RESTORED NG ESPIRITU

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Ang Diyos ay iisang Diyos na sabay na nagpapakita bilang tatlong Persona, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Sila
naiiba, hindi hiwalay. Sumasama sila o nagbabahagi ng isang Banal na kalikasan. Hindi ka maaaring magkaroon ng isa nang wala.
a. Si Jesus ang nakikitang pagkakatawang-tao ng lahat ng Ama. Ang Banal na Espiritu ay ang hindi nakikita
pagkakaroon ng lahat ni Hesus. Ang tatlong Persona na ito ay nagtutulungan sa isa't isa.
b. Pinlano ng Ama ang pagtubos. Binili ito ng Anak sa Krus. Ang Banal na Espiritu
isinasagawa ito (o ginagawa itong katotohanan sa ating buhay) kapag naniniwala tayo sa Salita ng Diyos tungkol sa kung ano ang Ama
ay nagbigay sa pamamagitan ng Anak.
2. Juan 14: 16,26; 16: 7 – Kinagabihan bago ipinako si Jesus sa krus, habang inihahanda Niya ang Kanyang mga alagad para sa katotohanan
na malapit na siyang bumalik sa Langit, sinabi niya sa kanila na ang Ama ay magpapadala ng isa pa
tulad ng Kanyang Sarili, ang Banal na Espiritu. At iyon ay isang magandang bagay.
a. Sa pamamagitan ng Krus, ang likas na kaugnayan ng Diyos sa mga kalalakihan ay magbabago. Gusto ni Jesus
bayaran ang presyo para sa kasalanan na ginagawang posible para sa mga kalinisan na malinis ng kasalanan at pagkatapos ay mapuwersa ng Diyos.
1. Juan 14: 17 – Sinabi ni Hesus: Ang Banal na Espiritu ay sumaiyo, ngunit malapit na Siya ay mapasa iyo. Ako na
kasama ka at malapit na ako sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Banal na Espiritu
ay magiging sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ako ay kasama mo.
2. Ang Banal na Espiritu ang tagapalabas. Gagawin niya ang tunay sa iyong karanasan kung ano ang malapit na kong gawin
bumili para sa iyo sa pamamagitan ng Aking kamatayan, libing, at muling pagkabuhay.
b. Ang Aklat ng Mga Gawa ay isang talaan ng nangyari matapos si Hesus na ipinako sa krus, nabuhay mula sa mga patay, at
bumalik sa Langit. Ang kanyang mga alagad ay lumabas upang mangaral iyon dahil sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus,
ang mga kasalanan ng kalalakihan ay maaaring alisin o mapawi. Sa talaang ito nakikita natin ang dalawang magkakaibang karanasan sa
Ang Espiritu Santo ay ipinanganak ng Espiritu at nabinyagan ng Espiritu. Juan 20:22; Gawa 2: 1-4;
Gawa 8: 5-8; 14-19; Gawa 9: 3-18; I Cor 14:18; Gawa 10: 30-48; Gawa 19: 1-7
1. Kapag ang mga tao ay naniniwala kay Jesus sila ay ipinanganak ng Espiritu (ipinanganak mula sa itaas, ipinanganak muli).
Ang kanilang mga kasalanan ay nalinis at sila ay naging mga anak ng Diyos. Juan 1: 12,13; Juan 3: 3-5; Tito
3: 5; I Alagang Hayop 1:23; Ef 5: 25-27; Santiago 1:18; atbp.
2. Sinundan ito ng pagbibinyag sa Espiritu. Sa bawat kaso ang bautismong ito ay sinamahan
supernatural na mga demonstrasyon sa pagsasalita sa ibang mga wika (wika) na karaniwan sa lahat.
A. Mahirap itong talakayin sapagkat pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang Walang-hanggan, Makapangyarihan-sa-lahat (lahat
malakas), Omniscient (lahat ng nakakaalam), Makapangyarihan-sa-lahat (naroroon kahit saan nang sabay-sabay) Diyos
sino ang napiling lumikha at makihalubilo sa may hangganan na mga nilalang at mga salitang mahulog.
B. Sa nakalipas na 2,000 taon maraming iba't ibang mga ideya tungkol sa Banal na Espiritu at binyag sa
Ang espiritu ay lumitaw. Kami ay nagsusumikap upang ayusin ito.
C. Ang isang taong ipinanganak muli ay mayroong Banal na Espiritu sa Kanya sapagkat ipinanganak siya ng Diyos. Ngunit
malinaw ang Bibliya na mayroong pangalawang karanasan, isang mas malaking gawain, na sinamahan
nagsasalita sa ibang wika o wika. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan.
1. Lumikha ng Makapangyarihang Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Siya
ginawa ang lupa na maging tahanan para sa Kanyang pamilya. Ef 1: 4,5; Isa 45:18
a. Nang nagkasala sina Adan at tao kay Adan, isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ang pumasok sa buong materyal
paglikha. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay naging hindi karapat-dapat para sa mga anak na lalaki at ang mundo ay hindi na angkop na tahanan para sa Diyos at
Ang kanyang pamilya. Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 8:20; atbp.
b. Ang pagtubos ay plano ng Diyos na maihatid ang Kaniyang nilikha mula sa pagkaalipin sa kasalanan, katiwalian, at kamatayan at
TCC - 983
2
ibalik ang mga kalalakihan at mundo sa aming nilikha na layunin. Ang Bibliya ay nagsisimula at nagtatapos sa Diyos sa mundo
kasama ng Kanyang mga anak na lalaki at babae. Gen 2; Rev 21: 3
1. Si Jesus ay napunta sa mundo sa unang pagkakataon upang mabayaran ang presyo ng kasalanan. Lahat ng naniniwala sa Kanya at sa Kanya
ang sakripisyo sa Krus ay tumatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ipinanganak sila ng Diyos at naging Kanyang mga anak.
2. Si Jesus ay darating muli upang linisin ang buong materyal na nilikha at ibalik ang langit at ang
mundo sa isang angkop na tahanan magpakailanman para sa Kanyang sarili at Kanyang pamilya.
2. Mga Gawa 2: 1-13 – Nang ang mga orihinal na alagad ay nabinyagan ng Espiritu Santo Ang Jerusalem ay nasira
kasama ang mga peregrino ng Hudyo mula sa maraming mga bansa na nasa lungsod para sa Pista ng Pentekostes. Ang madla
narinig ang mga ingay na nanggagaling mula sa itaas na silid na kinaroroonan ng mga alagad nang dumating ang Banal na Espiritu.
a. Mga Gawa 2: 14-21 – Isang pulutong ang nagtipon at nangaral sa kanila si Pedro. Sinipi niya ang propetang si Joel kay
ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ibubuhos ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa mga huling araw. Joel 2: 28-32
1. Ang mga huling araw ay ang mga araw na humahantong sa pagdating ng Panginoon upang makumpleto ang plano ng pagtubos.
Nagsimula sila sa Kanyang unang pagdating at magtatapos sa Kanyang pagbabalik upang maitatag ang Kanyang kaharian
sa lupa. Naunawaan ng karamihan ang sinabi ni Peter: Nasasaksihan mo ang simula nito.
2. Ang Diyos ay nagbubuhos ng Kanyang Espiritu sa mga kalalakihan at kababaihan upang linisin sila upang mapangalagaan niya sila
at ibalik ang mga ito sa kanilang nilikha na layunin, pagiging anak at pakikipag-ugnay sa Kanya.
b. Mga Gawa 3: 21 – Sa susunod na naitala na sermon ni Pedro ay ipinangaral niya na si Jesus ay bumalik sa Langit hanggang sa
mga oras ng pagpapanumbalik. Ang pagpapanumbalik ay nagmula sa isang salitang Greek na nangangahulugang ibalik ang isang bagay nito
dating estado: Hanggang sa huling pagbawi ng lahat ng mga bagay mula sa kasalanan (TLB)
1. Ang Diyos ay nagtatrabaho upang maibalik ang Kanyang buong tagalikha at ang mundo kung ano ang nais Niyang bago
napinsala ito ng kasalanan. Ang Banal na Espiritu ay nagsimula na ang gawain ng pagpapanumbalik ng paglikha sa
kung ano ang binalak ng Diyos sa simula.
2. Gen 1: 1-3 – Ito ang marami sa mga ito na hindi namin sasabihin ngayon, ngunit isaalang-alang ang puntong ito.
Pansinin kung paano nilikha ng Diyos sa simula. Nagtrabaho Siya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at Kanyang Salita.
A. Aw 33: 6 – Ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig at sinabi ng Diyos, Hayaan
may ilaw at ilaw ang umiral. Ang espiritu at hininga ay ang parehong salitang Hebreo.
B. Jer 1:12; Heb 11: 3; Lucas 1: 35; 45 – Ang Banal na Espiritu ang tagaganap. Dinadala niya ang Salita
ng Panginoon na ipasa. (Tandaan na ang mga ito ay may hangganan na mga termino na ginagamit upang ilarawan upang matapos
mga tao ang gawain ng Walang-hanggan, Makapangyarihan-sa-lahat, Makapangyarihan-sa-lahat, Diyos na Makaganyak.)
3. Para sa mga kalalakihan at kababaihan, ang pagpapanumbalik na ito sa pamamagitan ng Espiritu at ang Salita ng Diyos ay nangangahulugang ipinanganak ng Diyos
at pagkatapos ay umayon sa imahe ni Cristo.
a. Rom 8: 29 – Para sa mga taong itinakda Niya ang Kanyang puso nang una ay Siya ay minarkahan bilang Kanyang sariling (Williams)
na gawin tulad ng kanyang Anak (Goodspeed), na gawin tulad ng pattern ng Kanyang Anak (Conybeare).
1. Ang plano ng Diyos mula pa noong nilikha niya ang mundo ay at ay magkaroon ng mga anak na katulad ni Jesus. Si Jesus ay nasa Kanya
ang sangkatauhan ay pamantayan o pattern para sa pamilya ng Diyos. Gusto niya ng mga anak na lalaki at babae
tulad ni Hesus sa pagkatao at pag-ibig, kabanalan at kapangyarihan.
2. Ang plano ng Diyos ay upang maibalik at mabago ang mga makasalanan na lumuhod kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon
sa mga anak na katulad ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.
A. Ang Banal na Espiritu ay gumagana sa at sa pamamagitan ng Salita ng Diyos kapag naniniwala kami. Ganyan tayo
ipinanganak muli at ganyan tayo ay naaayon sa imahe ni Cristo.
B. II Cor 3: 18 – At tayong lahat, na may walang takip na mga mukha [sapagkat] kami ay patuloy na tumingin [sa
ang Salita ng Diyos] tulad ng sa salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay patuloy na nababago
papunta sa Kanyang mismong imahen sa bawat pagtaas ng karilagan at mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa
isa pa; [sapagkat ito ay] mula sa Panginoon [Sino ang Espiritu. (Amp)
b. Ang ipinanganak ng Espiritu ay simula ng isang proseso ng pagpapanumbalik at pagbabagong-anyo na
sa huli ay tumutugma sa amin sa imahe ni Cristo sa bawat bahagi ng ating pagkatao (Mga Aralin para sa isa pang araw).

1. Mahalagang malaman na ang konteksto ng mga pahayag tungkol sa Banal na Espiritu sa mga sulat ay ang
Aklat ng Mga Gawa. Ito ay nangangahulugan na ang mga sulat ay isinulat sa mga taong isinilang at nabautismuhan sa Espiritu at
na nagsalita o nagdasal sa ibang mga wika. Halimbawa, dalhin ang simbahan na itinatag ni Pablo sa Efeso.
Sila ang mga sinulat ng mga taga-Efeso. Isaalang-alang ang kanilang larawan ng Kristiyanismo. Gawa 19
a. Pagdating ni Pablo, nakilala niya ang inaakala niyang mga mananampalataya (kilala talaga nila si Juan
binyag). Ang una niyang tanong ay: Nakatanggap ka na ba ng Banal na Espiritu mula nang maniwala ka (v1-5)?
b. Nang sila ay nabautismuhan sa Espiritu Santo ay nagsasalita sila ng mga wika at nanghula (v6,7).
Ang mga likas na pangyayari (mga himala) ay naganap sa pamamagitan ng ministeryo ni Pablo (v11,12). Kapag tiyak
sinubukan ng mga tao na palayasin ang mga demonyo nang walang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi ito nagtapos ng maayos (v13-16).
Laking kadakilaan ang Diyos at ang Salita ng Diyos ay lumaki at nanaig (v17-20).
2. Sinulat ni Pablo ang kanyang sulat sa kanila habang siya ay nasa bilangguan sa Roma (60-63 AD). Ito ang liham kung nasaan siya
sinabi niyang ipinagdasal na malaman nila (kami) na malaman ang kadakilaan ng kapangyarihan sa kanila (Ef1: 19).
a. Tandaan na personal na itinuro ni Pablo ang mensahe na ipinangaral ni Jesus, ang Kordero na
inaalis ang mga kasalanan ng mundo at nagbibinyag sa Espiritu Santo. Gal 1: 11,12; Juan 1: 29,33
1. Sa sulat na ito ay isinulat ni Pablo ang tungkol sa kapangyarihan sa mga naniniwala, na kanyang tinukoy bilang ang kapangyarihan
na binuhay si Cristo mula sa mga patay, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ef 1: 19,20
2. Tandaan ang isang talata. Efe 3: 20 – Paalalahanan sila ni Paul na ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng labis na sagana
higit sa hinihiling o iniisip natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na gumagana sa atin (ang kapangyarihan ng Espiritu Santo).
b. Tinapos ni Pablo ang sulat na ito sa pamamagitan ng paghikayat sa mga naniniwala na maging malakas sa Panginoon at ang kapangyarihan ng Kanya
maaaring (Ef 6:10). Ito ang parehong kapangyarihan na tinukoy niya sa kabanata ng isa, ang kapangyarihan ng mga taong ito
Nakita ang nakita nang dumating sila sa Panginoon sa ilalim ng ministeryo ni Pablo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo.
1. Sinabi ni Pablo sa kanila (at sa amin) na isusuot ang sandata ng Diyos. Ang sandata ng Diyos ay ang Kanyang Salita (Aw 91: 4)
Ang bawat piraso ng sandata na nakalista ni Paul ay isang kategorya ng impormasyon mula sa Salita ng Diyos na tumutulong sa atin
tumayo laban sa masamang araw at pag-atake ng kaaway (Ef 6: 14-17). (Mga Aralin para sa isa pang araw).
2. v17 – Tandaan na tinukoy ni Paul ang Salita ng Diyos bilang tiyak na instrumento na ginamit ng Banal
Espiritu. Nangangahulugan ito dahil gumagana ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Salita ng Diyos upang maisagawa (o
gumawa ng tunay) sa ating buhay at maranasan ang ibinigay ni Jesus sa pamamagitan ng Krus.
3. Sinasabi namin ito sa lahat ng oras, ngunit ito ay paulit-ulit. Napakahalaga na maging isang regular,
sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. Basahin ito mula sa simula hanggang sa matapos nang paulit-ulit. Huwag
mag-alala tungkol sa hindi mo maintindihan. Ang pag-unawa ay may pamilyar. Huwag tumigil sa
maghanap ng mga salita o kumonsulta sa isang komentaryo. Maaari mong gawin iyon sa ibang oras. Patuloy lang sa pagbabasa.
3. Maraming masasabi natin, ngunit tandaan ang isang punto na may kaugnayan sa aming talakayan. Sinabi sa kanila ni Pablo (at
sa amin) upang hindi lamang magamit ang Salita ng Diyos, ngunit manalangin ng buong pagdarasal at pagsusumamo sa Espiritu. Efe 6: 18–
Gumamit ng bawat uri ng panalanging at hangarin; at sa bawat pagkakataon manalangin sa Espiritu. (Magandang Balita)
a. Pinili ng Diyos na makipagtulungan sa Kanyang bayan habang nagdarasal tayo. Mayroong iba't ibang mga uri ng panalangin na ipinagdarasal
magkakaibang layunin (mga aralin para sa isa pang araw). Ngunit isaalang-alang ito sa konteksto ng pagiging malakas sa
Panginoon at ang kapangyarihan ng Kaniyang kapangyarihan. Paano tayo nagdarasal sa pakikipagtulungan ng Banal na Espiritu sa atin?
b. Ang mabisang panalangin ay ang panalangin na kaayon ng Salita ng Diyos. Marami sa atin ang nagdarasal: Oh Diyos,
mangyaring bigyan mo ako ng lakas, ibig sabihin: Bigyan mo ako ng isang bagay na wala ako. Ngunit hindi iyon kung paano si Paul
nanalangin. Naitala niya ang isang inspirasyong Espiritu na inspirasyon sa Efe 3:16.
1. Nanalangin siya na ang mga taga-Efeso ay mapalakas ng Espiritu ng Diyos sa kanila. Alam niya kung ano
siya (at sila) ay nagkaroon at nais nilang malaman din. May nagmula na sa labas
sa amin upang palakasin tayo, ang Banal na Espiritu.
2. Juan 14: 16 – Hihingi ako sa Ama, at bibigyan ka Niya ng isa pang Comforter (Tagapayo, Katulong,
Intercessor, Tagataguyod, Tagapalakas, Standby) na maaari Siya manatili sa iyo magpakailanman. (Amp)
3. Ang isa sa mga temang nakikita natin sa mga sulat ni Pablo ay ang mga mananampalataya ay ang templo o tirahan
ng Diyos. Kailangan nating mabuhay na may kamalayan. I Cor 6: 19 – Hindi mo ba namamalayan na ang iyong
ang katawan ay isang templo ng Banal na Espiritu na nasa iyo (Williams)?
4. Tandaan na napag-usapan din ni Pablo ang tungkol sa pagdarasal sa Espiritu. Nangangahulugan ito na manalangin sa mga wika. Ang mga wika ay mula sa
TCC - 983
4
isang salitang Greek para sa dila. Kapag ginamit ang salitang metaphorically nangangahulugan ito ng wika.
a. Ang mga wika ay isang wikang hindi kilala sa isang gumagawa ng pagsasalita. Ito ay supernatural dahil
binibigyan ng Banal na Espiritu ang tagapagsalita ng mga salita na kanyang sinasalita.
1. Habang si Pablo ay nasa lungsod ng Efeso sa oras na itinatag niya ang simbahan, dinalaw siya ng
mga mananampalataya mula sa Corinto, isa pang simbahan na itinatag ni Paul. Dumating sila kasama ang mga ulat ng
gulo sa simbahan, isa sa mga ito ay maling paggamit ng mga wika sa kanilang mga serbisyo. Sinulat ni Paul ang kanyang
unang sulat sa mga taga-Corinto sa oras na iyon.
2. Tinutugunan ng I Cor 14 ang isyung ito (mga aralin para sa ibang araw). Tandaan ang dalawang puntos. v14,15 – Tinutukoy niya
pagdarasal sa Espiritu tulad ng pagdarasal sa mga dila. v4 – Ang pagdarasal sa mga dila ay nagbibigay-kaalaman sa nagsasalita.
b. Ang pag-edit ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang magtayo tulad ng isang bahay. Ang isang layunin ng Banal na Espiritu ay isang layunin
sa iyo ay upang mabuo ka upang maging kaayon ni Kristo o gawin kang tulad ni Cristo sa bawat bahagi ng iyong
sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.
1. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng ilaw o pag-unawa habang binabasa mo ang Salita ng Diyos. Narito siya sa
gabayan mo kami sa lahat ng katotohanan at ang Salita ng Diyos ay katotohanan. Juan 16: 13,14; Juan 17:17
2. Inihayag ng Banal na Espiritu ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesucristo, sa amin sa pamamagitan ng nakasulat
Salita, ang Bibliya. Ang Salita ng Diyos ay nagpapatibay sa atin. Gawa 20:32; I Thess 2:13; atbp.
c. Ang pagdarasal sa mga wika ay isang mahalagang bahagi ng prosesong ito na maging kaayon sa imahe ni Cristo. ROM
8: 26 – Ang Banal na Espiritu ay ibinigay upang matulungan tayong manalangin kung hindi natin alam kung ano o paano manalangin.
1. Maaari kang maniwala na ang iyong pinakamaraming pangangailangan ay para sa mga pintuan ng ministeryo na magbukas sa iyo. Kaya ikaw
manalangin: binuksan ng Diyos ang mga pintuan para sa akin. Tulungan mo akong maging mapagpasensya hanggang sa ipromote mo ako sa ministeryo. Ngunit
Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo ay upang harapin ang iyong pagmamataas at ang iyong hindi magandang pagtrato sa
iba pa. Gayunpaman, hindi mo ito nakikita, kaya hindi ka maaaring manalangin tungkol dito.
2. Kapag nagdarasal ka sa mga wika (o isang wikang hindi alam sa iyo) ang Banal na Espiritu ay maaaring makapasa sa iyong
intelektuwal (at walang pag-iisip na pag-iisip) at manalangin ng perpekto, epektibong mga panalangin sa pamamagitan mo. Kaya niyang
ilantad sa isang banayad, mapagmahal na paraan ang mga isyu na kailangan mong harapin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan.
3. Mahalaga na gumastos ng oras upang manalangin sa mga wika araw-araw at payagan ang Banal na Espiritu
manalangin ng perpekto at epektibong mga panalangin sa pamamagitan mo habang nakikipagtulungan ka sa Kanya.
A. Ang Panginoon ay higit na nag-aalala sa iyo na nabuo ang katangian na tulad ni Cristo kaysa sa kung saan
nagtatrabaho ka o nabubuhay, o kung anong posisyon ang hawak mo sa simbahan. Tumawag ang numero uno sa lahat
sa amin ay upang lumiwanag ang ilaw ni Jesucristo sa aming maliit na sulok ng mundo. Phil 2: 13-15
B. Kami ay dinisenyo upang maging mga imahinasyon ng Diyos, ang Kanyang mga kinatawan sa mundong ito. Kami na
nilikha upang maipakita ang Kanyang mga kabutihan. I Alagang Hayop 2: 9