PAGTATAYA NG PAGKATUTO

Pananampalataya ng Binhi ng Mustasa
Pananalig sa Paggalaw ng Bundok
Mga Pananaliksik ng Pananampalataya
Sense na Pananalig sa Kaalaman
Pahayag ng Pananampalataya
Hindi Maaaring Magsinungaling ang Diyos
Gawin ang Mga Gawa Ni Jesus
Asahan Ito na Mangyayari
Pag-aalinlangan At Walang Paniniwala
Pananampalataya at Ang Pangalan Ng Hesus

1. Nang si Jesus ay narito sa mundo, gumawa Siya ng ilang kamangha-manghang mga pahayag tungkol sa pananampalataya at paniniwala.
a. Sinabi niya na maaari nating ilipat ang mga bundok at pumatay ng mga puno ng igos. Sinabi niya na posible ang lahat ng bagay sa naniniwala. Mat 17:20; 21: 21,22; Marcos 9:23; 11: 23,24
b. Ngunit, para sa marami sa atin, hindi ito gumagana tulad ng sinabi ni Jesus na gagawin nito, at ang paksa ng pananampalataya ay isang mapagkukunan ng pagkabigo para sa atin.
2. Nagsusumikap kami sa pagtukoy ng mga kadahilanan kung bakit hindi gagana ang pananampalataya para sa atin tulad ng sinabi ni Jesus na mangyayari.
a. Ang isang kadahilanan na ang pananampalataya ay hindi gagana para sa atin ay dahil mayroon tayong kaalaman na pananampalataya ngunit hindi natin ito alam.
1. Ang matinding kaalaman sa pananampalataya ay hindi gumagalaw sa mga bundok o pumapatay ng mga puno ng igos.
2. Pahayag ng paniniwala ang gumagalaw sa mga bundok at pumapatay ng mga puno ng igos.
b. Sa araling ito, nais nating magpatuloy upang talakayin ang ilang mga bagay tungkol sa pagkakaiba ng pagkakaiba ng kaalaman sa pananampalataya at pananampalataya ng paghahayag.

1. Sense kaalaman sa pananampalataya ay naniniwala kung ano ang nakikita at nararamdaman. Ang pananampalataya ng Pahayag ay naniniwala sa sinasabi ng Diyos sa kabila ng nakikita at nararamdaman. Juan 20: 24-29
a. Nais ng Diyos na maniwala tayo, hindi dahil nakikita at nadarama natin na may ganito, ngunit dahil sinabi Niya na may ganito.
b. Ang matinding kaalaman sa pananampalataya ay talagang isang anyo ng hindi paniniwala. Ito ay naglalakad sa pamamagitan ng paningin, na hindi pananampalataya. Juan 20:27; II Cor 5: 7
2. Karamihan sa atin ay gumana sa arena ng kahulugan ng kaalaman sa pananampalataya at hindi man alam ito.
a. Ang bawat isa sa atin ay sasabihin na naniniwala kami sa Bibliya - bawat salita mula sa Genesis hanggang sa Revelation. At, ganap kaming taos-puso tungkol doon !!
b. Gayunpaman, ibinabatay natin ang ating pinaniniwalaan (at kung paano tayo kumikilos) sa nakikita at nararamdaman natin nang hindi natin ito napagtanto.
3. Paano mo malalaman kung mayroon kang kaalaman sa pananampalataya sa anumang lugar? Narito ang aming pagsubok: Sinabi mo sa isang bagay na pupunta o baguhin sa pangalan ni Jesus at walang nangyari. Ang iyong tugon ay - hindi iyon gumana.
a. Paano mo malalaman na hindi ito gumana? Dahil wala kang nakita o naramdaman na pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman sa katuturan.
b. Paano mo malalaman kung nagtrabaho ito? Kung nakakita ka o nakaramdam ng pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman kaalaman.
c. Mayroon kang kamalayan na pananalig sa kaalaman.
4. Ang aming mga isipan ay nagpupumilit sa ganitong uri ng pag-iisip at ang aming natural na tugon ay - Oo, naiintindihan ko ang lahat ng iyon, alam ko ang lahat ng iyon, ngunit hindi ito gumana. Hindi ito gumagana.
a. Ipinapakita ng mga tugon na ito ay nasa kaharian ka ng kahulugan. Ang nakikita at nadarama mo ay tumutukoy sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan, naayos ito para sa iyo.
b. Hindi mo nakikita o pakiramdam na gumagana ito. Samakatuwid ito ay hindi gumagana. Ang pinaniniwalaan mo ay batay sa iyong nakikita at nararamdaman.
c. Para sa paghahayag (paglipat ng bundok, pagpatay ng puno ng igos) pananampalataya, ang salita ng Diyos ay naayos ito. Panahon Tapos na ang usapan. Hindi mo kailangang makita o maramdaman upang maniwala. Kailangan mo lang malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos.
5. Napagtanto kong ang iyong isip ay nagdadala ng isang daang mga katanungan, ngunit, kung makukuha mo ito, kakailanganin mong isantabi ang mga bagay na iyon sa ngayon at gawin itong isang hakbang sa bawat oras.
a. Ang unang hakbang sa pag-unawa sa pagkakaiba-iba sa pagitan ng kaalaman ng pananampalataya at paghahayag ng pananampalataya ay pag-aaral upang makilala ang kaalamang paniniwala sa kamalayan.
1. Kung naniniwala ka ng isang bagay dahil sa iyong nakikita o nararamdaman na iyon ay ang pag-unawa sa pananampalataya.
2. Saan mo kukuha ang impormasyon para sa iyong pinaniniwalaan? Mula sa nakitang kaharian o sa hindi nakikitang kaharian? Mula sa iyong pandama o mula sa salita ng Diyos?
b. Ang ikalawang hakbang sa pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng kaalaman ng pananampalataya at paghahayag
ang pananampalataya ay napagtanto na ang paghahayag ng pananampalataya ay taliwas sa likas na pangangatwiran. I Cor 2:14; Juan 3: 3;
Lucas 5: 1-6
1. Ang aming isipan (natural na pangangatuwiran) ay nais sabihin - Alam kong sinabi ng Diyos na gumaling ako, ngunit nasaktan pa rin ako. Alam kong sinabi ng Diyos na natutugunan ang aking mga pangangailangan, ngunit paano ko mababayaran ang aking mga singil?
2. Ang ating isipan (natural na pangangatuwiran) ay nais sabihin - Paano ko malalaman, paano ko malalaman na gumaling ako kung hindi ko ito nakikita o maramdaman? Paano ko malalaman kung ito ay gumagana o hindi?
3. Ngunit, hindi kami nabubuhay sa natural na pangangatuwiran. Nabubuhay tayo sa mga hindi nakikitang katotohanan. Kaw 3: 5; II Cor 5: 7
6. Kakailanganin mong malaman upang makarating dito mula sa ibang anggulo kung nais mong ilipat ang mga bundok at pumatay ng mga puno ng igos. Dapat mong umabot sa puntong ang salita ng Diyos ayusin ang lahat.
a. Kung sinabi ng Diyos na gumaling ako, dapat ay gumaling ako.
b. Kung sinabi ng Diyos na natutugunan ang aking mga pangangailangan, dapat silang matugunan.
7. Habang pinag-aaralan namin ang paksa ng pananampalataya, huwag tumuon sa mga katanungang dinala ng iyong isip.
a. Gawin itong isang hakbang sa bawat oras at tumuon sa pag-unawa sa bawat hakbang nang maayos.
b. Ituon, pagnilayan, ang katotohanang ito - Kung sinabi ng Diyos na may isang bagay na gayon, kung gayon, walang sinuman ang nakikita o nararamdaman ko, ito talaga. Kung sinabi ng Diyos na ang puno ng igos ay patay, kung gayon ang puno ng igos ay isang patay na puno kahit na buhay pa ito.

1. Sa pamamagitan ng kilos at salita, ipinakita at itinuro ni Jesus ang pananampalataya ng pananampalataya.
2. Si Jesus ay hindi nanalangin sa Kanyang Ama tungkol sa puno. Nagsalita siya sa puno.
a. Ito ay isang halimbawa ng taong si Jesus na gumagamit ng Kanyang awtoridad sa mga batas ng kalikasan.
1. Alalahanin, nang dumating si Jesus sa mundo, kinuha niya ang isang kumpletong katangian ng tao at naging isang tao.
2. Si Jesus ay hindi tumigil sa pagiging Diyos habang nasa lupa, ngunit hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao. Phil 2: 7,8; Mat 4: 1-4; Santiago 1:13
b. Dahil nabuhay si Hesus bilang isang tao, Siya ang ating halimbawa para sa buhay at ministeryo.
c. Magagawa natin, dapat nating gawin, kung ano ang Kanyang ginawa sapagkat binigyan tayo ng awtoridad na gawin ito sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Juan 14:12; I Juan 2: 6; Mat 21:21
3. Nang kausapin ni Jesus ang punong igos, walang makitang pagbabago. Kung nandoon tayo, sasabihin natin (sasabihin ng mga alagad) na hindi iyon gumana!
a. Gayunman, si Jesus ay hindi naapektuhan ng paningin. Alam niya na kapag ang salita ay nagsalita ay nagawa na.
b. Ito ang pananampalataya sa paghahayag. Ang salita ng Diyos ay naayos ito nang sabay-sabay, anuman ang iyong nakikita. Panahon Tapos na ang usapan.
4. Narito kung saan lumalabas ang problema para sa atin. Kinausap ni Jesus ang punong iyon at ang puno ay buhay pa. Sa madaling salita, sa aming pananaw, hindi ito gumana.
a. Ngunit, mula pa nang magsalita si Jesus sa punong iyon, patay ang puno. Ito ay isang patay na puno kahit na walang nakikita, pisikal na pagbabago.
b. Nakikipagpunyagi kami sa kung paano magkasundo ang katotohanang ang isang patay na puno ay nabubuhay pa. Ngunit, doon kailangan nating baguhin ang ating pokus mula sa - ang puno ay buhay pa rin - patungo sa - kung sinabi ng Diyos na ang puno ay patay na, kung gayon patay na ito.

1. Ang buhay sa patay na punong igos ay totoo, ngunit ito ay salungat na katibayan. Yun lang yun.
a. Ito ay tunay, ngunit napapailalim sa pagbabago. Lahat ng nakikita natin ay magbabago sa pagbabago. II Cor 4:18
b. Ang mga katotohanan ng kahulugan ng kaalaman ay pansamantala at hindi sila dahilan upang mag-alinlangan sa salita ng Diyos.
c. Ang salita ng Diyos ay maaari at magbabago ng mga katotohanan ng kaalaman at gagawin silang linya kasama ng salita ng Diyos, pumila sa mga hindi nakikitang katotohanan.
d. Limitado ang kaalaman dahil ito ay batay lamang sa impormasyon mula sa mga pandama. Hindi isinasaalang-alang ang mga katotohanan ng hindi nakikitang kaharian na kinabibilangan natin ngayon.
2. Hindi namin sinasabing ang kaalamang pang-unawa na ang pananampalataya ay makasalanan, o hindi iginagalang ng Diyos ang paniniwala sa kaalaman, sapagkat ginagawa Niya. Mahal ng Diyos ang mga tao at nais na tulungan ang mga tao nang labis, natutugunan niya tayo kung nasaan tayo.
a. Gumawa ng halimbawa ng pisikal na paggaling. Sa pananaw ng Diyos, ang bawat bagong nilalang ay gumaling na.
b. Ikaw ay ligal na gumaling noong si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay at ito ay naging epektibo sa iyo nang malaki kapag ikaw ay muling ipinanganak. Isa 53: 4,5; I Pet 2:24
c. Gayunpaman, maraming mga Kristiyano ay hindi sapat na nakakaalam upang maglakad sa realidad ng paggaling na mayroon sila, kaya't ang Diyos ay may maraming mga paraan upang pagalingin ang mga tao.
1. Pagpapatong ng mga kamay at pagpapahid ng langis - ang mga maysakit ay maaaring makakita at makaramdam, at mula sa puntong iyon, maaari silang maniwalang natatanggap nila, naniniwala na sila ay gumaling. Santiago 5: 14,15; Marcos 16:18
2. Pagpapagaling ng mga pahid (mga regalong pagpapagaling) - isang bagay sa labas ng taong may sakit ay darating sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. I Cor 12: 9
3. Ngunit nais ng Diyos na tayo ay lumago at lumipat sa kabila ng kamalayan ng pananampalataya sa paghahayag ng pananampalataya. Juan 20:29

1. Ito ay hindi isang magic formula. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng mga ospital.
a. Ito ay tungkol sa Diyos na isang matapat na Tao na hindi maaaring magsinungaling. Kung sinabi Niya ang isang bagay, ganoon.
b. Tungkol ito sa atin na pag-aralan na dalhin ang Diyos sa Kanyang salita at pakikitungo sa Kanya nang labis na tiwala tulad ng ginagawa natin sa isang tagabangko o isang doktor.
2. Gumawa ng oras upang magnilay-nilay sa mga bagay na ito at hayaan ang katotohanan ng mga ito ng madaling araw sa iyo hanggang sa maging ganap kang mahikayat, ganap na kumbinsido.
3. Ang mga hindi nakikitang katotohanan na ito ay dapat mangibabaw sa iyong puso, isip, at bibig. Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa akin ngayon. Sinasabi nito, at samakatuwid, sinabi ng Diyos:
a. Ang aking pagtubos ay isang tunay na katotohanan. Pinalaya ako mula sa kapangyarihan at awtoridad ni Satanas. Malaya ako. Efe 1: 7; Col 1:13
b. Isa akong totoong bagong nilikha na nilikha kay Cristo Jesus. Isa akong literal na anak ng Diyos. II Cor 5:17;
Sa Juan 5: 1
c. Sumasali ako sa mismong buhay at likas na katangian ng Diyos. I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
d. Matuwid ako. Maaari akong tumayo sa piling ng Diyos nang walang anumang pagkakasala o pagkakasala.
Rom 5:17; II Cor 5:21; Col 1:22
e. Ipinanganak ni Jesus ang aking mga karamdaman at dinala ang aking mga karamdaman, at dahil sa Kanyang mga guhitan, gumaling ako.
Isa 53: 4,5; I Pet 2:24
f. Natugunan ng Diyos ang lahat ng aking espirituwal at pisikal na pangangailangan sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Kulang ako wala. Efe 1: 3; II Alagang Hayop 1: 3
4. Ang pananampalataya sa paghahayag ay nakikita ang isang tapat na Diyos na hindi maaaring magsinungaling - sasabihin sa iyo ang isang bagay na hindi ganon, na hindi magiging gayon.
a. Ang pananampalataya sa paghahayag ay nagpapasalamat sa Diyos sa paglaya kahit na sinabi ng kanyang mga pandama na hindi siya nailigtas.
b. Inaasahan ng pananampalataya na paniniwala ng Diyos na ibalik ang Kanyang salita (gawing nakikita), at sa sandaling ang salita ng Diyos ay sinasalita, ang isyu ay naayos.