MATUWANG KATAYO

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Ang isang unibersal na relihiyon na tatanggapin ang tunay na huwad na kristo — isang tao na kilala bilang Antikristo - ay nakabuo na (Rev 13: 1-18). Ang bagong relihiyon na ito ay gumagamit ng ilang wikang Kristiyano at tumutukoy sa pamilyar na mga sipi ng Bibliya. Gayunpaman ang mga pangunahing paniniwala ay salungat sa Bibliya.
a. Ang mga tagasuporta ng unibersal na relihiyon na ito ay nag-aalis ng mga taludtod ng Bibliya sa konteksto. Dahil dito, isang mahalagang bahagi ng pagiging kagamitan upang kilalanin ang mga maling christs at mga maling ebanghelyo ay ang pag-alam kung paano basahin at bigyang kahulugan ang mga talata ng Bibliya sa konteksto.
b. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat o sinasalita ng isang tao (sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos, II Tim 3:16; II Ped 1: 20-21) sa isang tao tungkol sa isang bagay. Ang tatlong mga kadahilanan na ito ang nagtatakda ng konteksto. Ang mga talata ng Bibliya ay hindi maaaring mangahulugan ng isang bagay sa atin na hindi nila nais ipahiwatig sa mga orihinal na tagapakinig at mambabasa.
c. Kamakailan lamang, isinasaalang-alang natin ang konteksto ng kasaysayan at kultura na ipinanganak ni Jesus. Ang mas natutunan natin tungkol sa kasaysayan at kultura na iyon, mas tumpak na ang aming frame ng sanggunian ay kapag natutukoy namin kung ginagamit ang mga taludtod o hindi. Ipagpapatuloy namin ang aming talakayan sa araling ito.
2. Si Jesus ay dumating sa isang pangkat ng mga tao na inaasahan na itatag ng Mesiyas ang kaharian ng Diyos sa mundo - si Israel, ang mga Hudyo. Alam nila mula sa mga sulatin ng kanilang mga propeta (ang Lumang Tipan) na ang mga matuwid lamang ang makakapasok sa Kanyang kaharian. Dan 2:44; Dan 7:27; Aw 24: 3-45; Aw 15: 1-5 atbp.
a. Nang maihatid ni Jesus ang Kanyang mga turo ay hindi siya nakikipag-usap o tungkol sa mga Kristiyano. Wala pang mga Kristiyano dahil hindi Siya napunta sa Krus. Si Jesus ay nakikipag-usap sa mga kalalakihan at kababaihan ng Lumang Tipan, at unti-unting naghahanda sa kanila upang makatanggap ng isang Bagong Tipan, isang bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at lalaki - ng Ama at anak na lalaki.
b. Hindi isinulat ni Jesus ang lahat sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa. Ipinakilala niya ang mga konsepto na ganap na maipaliwanag pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli. Tandaan, ang Kanyang pangunahing pagpunta sa mundo ay ang pagpunta sa Krus at mamatay para sa kasalanan. Hindi niya nais na i-tip ang Kanyang kamay sa katotohanan na Siya ay magiging pangwakas na sakripisyo para sa kasalanan, isang sakripisyo na magiging posible sa pagiging anak. I Cor 2: 7-8
1. Alam din ni Jesus ang kalikasan ng tao. Dahil may posibilidad tayong dumikit sa kung ano ang pamilyar, kailangan Niyang ihanda ang Kanyang tagapakinig sa katotohanan na ang luma at bago ay hindi hahaluin.
2. Gumamit siya ng mga halimbawang pamilyar sa Kanyang tagapakinig: Ang mga kalalakihan ay hindi naglalagay ng isang hindi matitinag na patch sa isang lumang kasuotan o bagong alak sa mga lumang panit na alak sapagkat, kapag ang bagong patch ay umuurong ito ay hilahin mula sa lumang materyal. At, dahil ang mga lumang wineskin ay hindi mapalawak kasama ang mga gas na inilalabas sa proseso ng pagbuburo, ang mga bote (na gawa sa mga balat) ay sasabog. Mat 9: 16-17
3. Kailangang palawakin ni Jesus ang pag-unawa sa Kanyang tagapakinig tungkol sa katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa kaharian dahil ang kanilang konsepto ay skewed. Ito ay nagmula sa kanilang mga pinuno ng relihiyon, ang mga Pariseo at eskriba. Sa mga siglo ay nagdaragdag ang mga lalaki ng mga patakaran at regulasyon sa Kautusan ng Diyos at hindi nakuha ang buong punto.
a. Ang Kautusan ng Diyos ay Kanyang isiniwalat na kalooban hinggil sa mga tao. Naipahayag ito sa iba't ibang paraan para sa iba't ibang mga layunin sa buong kasaysayan ng tao.
1. Ang mga Judiong 1st XNUMXst (mga lumang Tipan) ay nasa ilalim ng isang tiyak na pagpapahayag na kilala bilang Batas ni Moises. Ibinigay ito ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises pagkatapos na mailigtas niya sila mula sa pagkaalipin sa Egypt.
2. Sinabi ni Jesus na ang Kautusan ng Diyos ay maaaring ibigay sa dalawang utos: Mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa. Mat 22: 37-40
b. Regular na inilantad ni Jesus ang maling pagkakaunawa sa mga Batas. Halimbawa, sinabi ng Batas: Igalang ang iyong ama at ina (Ex 20:12). Sa ilalim din ng Kautusan, ang mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring magpakabanal ng mga bagay o mga tao sa Panginoon, na kung saan ay naging corban o inilaan na mga regalo (Ex 28:38).
1. Itinuro ng mga Pariseo na kung ang isang tao ay nagdeklara ng isang bagay na corban (Marcos 7:11) siya ay naaliw sa kanyang tungkulin na tulungan ang kanyang mga magulang sa anumang paraan. Itinuro pa nila na kapag siya ay pinalaya mula sa kanyang obligasyon sa kanyang mga magulang, maaari niyang gamitin ang regalo upang matulungan ang kanyang sarili o ibigay ito sa ibang tao — hindi lamang sa kanyang mga magulang. Sa pamamagitan ng kanilang tradisyon, hindi nila epektibo ang Batas.
2. Mat 15: 5-Ngunit sinasabi mo, 'Kung may nagsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, Ang iyong makukuha mula sa akin ay ibinibigay sa Diyos, hindi niya dapat igarang ang kanyang ama.' Kaya't alang-alang sa iyong tradisyon na ginawa mong walang bisa ang mundo ng Diyos. (ESV)
4. Ang Sermon sa Bundok ay may maraming mga taludtod na madalas na mali nang mali at mali, pati na rin ang mga pahayag na tila kakaiba. Gayunpaman, ang pamilyar sa konteksto ng kasaysayan at kultura ay tinatanggal ang mga isyung ito. Ang karamihan sa sermon ay isang paglalantad ng maling katuwiran ng mga Pariseo.
a. Matt 5: 21-48 — Sa bahagi na ating napagmasdan noong nakaraang linggo ay napansin namin na sa pamamagitan ng paggamit ng anim na halimbawa, inihalintulad ni Jesus ang tradisyon ng mga Fariseo (narinig mo ang sinabi nito) sa totoong interpretasyon ng Batas ng Diyos (ngunit sinasabi ko): pagpatay, pangangalunya , diborsyo, panunumpa, paghihiganti, pagmamahal sa kapwa tao.
b. Si Jesus ay hindi nagtuturo sa mga paksang ito bawat se. Sa madaling salita, hindi Niya binibigyan ang mga patakaran para sa diborsyo at panunumpa. Ginamit niya ang mga paksang ito upang mailarawan kung ano ang nagawa ng mga Pariseo. Halimbawa:
1. Itinuro ng mga Pariseo na maaari mong mapoot sa iyong puso ang isang tao at, hangga't hindi mo talaga pinapatay ang mga ito, tinupad mo ang Kautusan. Sinabi pa nila na maaari mong mahaba ang mga kababaihan sa iyong puso hangga't hindi mo ito hinawakan. Kung nais mo, maaari mong diborsiyo ang iyong asawa sa anumang kadahilanan at magkaroon ng ibang babae, basta bibigyan mo ang iyong asawa ng isang kasalukuyang kuwenta ng diborsiyo. Sinunod mo ang Kautusan. Deut 24: 1-4
2. Si Jesus ay naglagay ng galit at masamang kalooban sa isang kapatid na lalaki na may pagpatay at pagnanasa sa puso na may pisikal na gawa ng pangangalunya. Sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, binawasan ng mga Pariseo at eskriba ang Kautusan ng Diyos sa isang listahan ng mga patakaran ng tao at hindi nakuha ang espiritu sa likod ng Kautusan.

1. Ang pangunahing taludtod sa Sermon sa Bundok ay Matt 5: 20-Maliban kung ang iyong katuwiran ay lumampas sa mga eskriba at Pariseo ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga Pariseo ay nangaral at nagsagawa ng isang panlabas na katuwiran. Hindi ito isang katuwiran ng puso.
a. Ang katuwiran na kinakailangan para sa kaharian ay hindi lamang palabas. Sa Sermon sa Bundok Jesus ay ipinapakilala ang Kanyang mga tagapakinig sa ideya na ang totoong katuwiran ay nasa loob ng isang tao. Nagmula ito sa puso. (Wala pang nakakaalam na si Jesus ay gagawing posible sa panloob na katuwiran sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo na kamatayan sa Krus.)
b. Ang bilang isang paratang na ginawa ni Jesus sa mga Pariseo at eskriba sa buong Kanyang ministeryo ay sila ay mga mapagkunwari. Sa panlabas, nagpakita sila ng matuwid ngunit sa loob ay puno sila ng pagkukunwari at kasalanan. Mat 23: 27-28
1. Ang Bibliya ay hindi isinulat sa kabanata at taludtod. Idinagdag ang mga iyon sa Mga Middles Ages bilang sanggunian upang matulungan ang mga mambabasa na makahanap ng mga tiyak na mga sipi. Hindi masira ni Jesus ang Kanyang pag-iisip sa pagitan ng Mat. 5:48 at Mat 6: 1.
2. Naaisip pa rin ni Jesus ang mga Fariseo at eskriba habang nagsimula siyang makipag-usap sa mga motibo - bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Ipahayag niya na ang totoong katuwiran ay nabubuhay nang may kamalayan ng iyong Ama sa Langit, nabubuhay para sa Kanyang papuri, Kanyang gantimpala, Kanyang pagsang-ayon, Kanyang kaharian, Kanyang kalooban.
2. Mat 6: 1 — Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig na huwag gawin ang kanilang mga limos (o ang kanilang katuwiran o matuwid na mga gawa) upang makita ng mga tao. Gumamit siya ng tatlong halimbawa upang mailarawan ang Kanyang punto: pagbibigay sa mahihirap, nananalangin, at pag-aayuno.
a. Sinabi ni Jesus na huwag maging tulad ng mga mapagkunwari kapag sila ay nagbigay, manalangin, o mabilis. Ang hypocrite ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang aktor na play, isa na kumikilos sa ilalim ng isang maskara, naglalaro ng isang character na iba sa kanyang sarili.
1. Ang isang mapagkunwari ay tila o gumawa ng isang bagay na wala siya. Sa panlabas ay lumilitaw siya ng isang paraan, ngunit sa katotohanan, siya ay hindi katulad ng siya ay tila. Naaisip pa rin ni Jesus ang mga Pariseo at eskriba habang Siya ay nagsalita. 2. Ang bilang na akusasyon na ginawa ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon sa buong Kanyang ministeryo ay sila ay mga mapagkunwari. Mat 15: 7; 16: 3; 22:18; 23: 13-15; 23, 25, 27, 29
b. v2-4 — Itinuro ni Jesus sa mga tao na kapag binibigyan mo ang mga mahihirap ay hindi tunog ang trumpeta tulad ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Ang katotohanan na tinawag ni Jesus ang mga nagbibigay sa Kanyang halimbawa na mga mapagkunwari ay nangangahulugang hindi sila nagbibigay ng limos para sa malinaw na dahilan - tinutulungan ang mga mahihirap. Mayroon silang isa pang motibo sa pagbibigay — na makikita ng mga lalaki. Sinabi ni Jesus na mayroon silang gantimpala. Ang mga tao ay maaaring humanga ngunit ang Diyos ay hindi.
1. Ang tunog ng trumpeta ay nangangahulugang maraming mga bagay, lahat ay may isang karaniwang tema — tinitiyak na alam ng mga tao na nagbibigay ka ng pera sa mahihirap.
A. Ang mga Fariseo ay magpapatunog ng isang trumpeta kapag mayroon silang ibigay. Ang isang maliit na banda ay sasama sa kanila upang maglaro habang naghahandog sila sa mga lansangan o sinagoga.
B. Sa mga pampublikong pag-alok ng dibdib ay may butas kung saan ibinaba ang pera para sa mahihirap. Malawak ang butas sa isang dulo at makitid sa kabilang linya (upang maiiwasan ang mga tao sa labas ng pera) kaya't ito ay kahawig ng isang trumpeta. Kung inihagis mo ang iyong pera nang may lakas na ito ay gumawa ng isang ingay na nakakuha ng pansin sa iyong pagbibigay, at sinabihan mong tunog ang trumpeta.
2. Nang sinabi ni Jesus na "Huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ibinibigay ng iyong kanang kamay" Binibigyang diin niya ang katotohanan na hindi ito panlabas na hitsura, ito ay tungkol sa panloob na mga motibo. Tungkol ito sa kasiya-siyang Diyos. Huwag bigyan upang makita ng mga tao. Itago mo ito sa iyong sarili.
3. v5-8 — Sa Kanyang susunod na halimbawa sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig na kapag kayo ay nagdarasal, huwag maging katulad ng mga mapagkunwari na nananalangin na makikita ng mga tao. Muli, nasa isip niya ang mga Pariseo.
a. Ang kanilang mga dalangin ay mahaba (tatlong oras) at ipinagdasal sa tiyak na oras. Ang mga Fariseo ay gagawing isang punto upang maging sa mga lansangan sa oras ng pagdarasal upang sila ay manalangin sa publiko at mas maraming tao ang makakakita sa kanila at magtaka sa kanilang debosyon. Tumayo din sila sa halip na lumuhod nang manalangin sila sapagkat mas madali para sa iba na makita sila.
1. Nang sinabi ni Hesus na pumasok sa iyong aparador ng panalangin hindi siya gumagawa ng patakaran tungkol sa pagdarasal sa isang literal na aparador. Siya ay naglalarawan ng isang punto: Huwag manalangin na makita ng mga tao tulad ng ginagawa ng mga mapagkunwari (mga Fariseo).
2. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Jesus na huwag manalangin tulad ng pagdarasal ng mga pagano o Hentil. Iniisip ng mga pagano na maririnig sila kung matagal silang magsalita. Ngunit sinabi ni Jesus na maririnig ka sapagkat mayroon kang isang Ama sa Langit na nakakaalam na mayroon kang mga pangangailangan.
b. Sa v9-13 binigyan sila ni Jesus ng isang halimbawa kung paano manalangin. Ang panalangin na ito ay naging klasikong panalangin ng Sangkakristiyanuhan, ang Panalangin ng Panginoon o Amang Amang. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin sa mga tagapakinig nang turuan ito ni Jesus. Binigyan niya ang Kanyang mga tagapakinig ng isang halimbawa ng kung paano manalangin upang matulungan silang maunawaan ang totoong matuwid na panalangin na taliwas sa mapagkunwari na katuwiran ng mga eskriba at Pariseo.
1. Sa Kanyang tagapakinig, ang matuwid na panalangin ay kung ano ang ginawa ng mga Fariseo. Nagdasal sila ng mahabang panalangin upang makita ng mga tao. Kumuha sila ng pera sa mga biyuda kapalit ng pagdarasal para sa kanila. Kinuha nila ang mga punong upuan sa sinagoga upang mas madaling makita at marinig. Ginawa nilang malawak ang kanilang mga phylacteries at pinalaki ang kanilang mga hangganan upang mukhang mas relihiyoso. Mat 23: 5-6; 14
A. Ang mga phylacteries ay mga piraso ng pergamino na nakasulat sa kanila. Nasa lugar sila sa mga maliliit na kahon na isinusuot ng mga kalalakihan nang magdasal sila. Ang mga kahon ay nakakabit ng mga strap ng katad alinman sa noo o sa kaliwang braso.
B. Ang mga hangganan ay tumutukoy sa mga palawit na nakadikit sa laylayan ng kanilang mga kasuutan ayon sa mga tagubilin ni Moises na alalahanin ang mga utos ng Diyos (Bilang 15: 37-41). Ginawa ng mga Fariseo ang mga kahon na mahaba at ang palawit upang makita ito ng mga tao.
2. Ngunit sa pamamagitan ng Kanyang modelo ng panalangin, itinuro ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na ang katuwiran ng kaharian ay isang buhay na nabuhay na may kamalayan na ang Diyos ang iyong Ama. Ang totoong katuwiran ay kaugnayan sa Ama. (higit pa sa panalangin na ito sa susunod na aralin)
c. Sa v16-18 ginamit ni Jesus ang pag-aayuno bilang pangatlong paglalarawan ng totoong matuwid na pamumuhay. Ayon sa Batas ni Moises, ang layunin ng pag-aayuno ay upang magpakumbaba sa sarili sa harap ng Diyos, o upang pighatiin ang kaluluwa ng isang tao (Lev 23:27). Sinabi ni Jesus na mga mapagkunwari na gawin ito upang makita ng mga tao.
1. Ang pag-aayuno ay isang pangunahing bahagi ng katuwiran o matuwid na mga gawa ng mga Fariseo. Mabilis na sinabi ng Batas nang isang beses sa isang taon. Ang mga Fariseo ay nag-ayuno nang dalawang beses sa isang linggo. Ipinagbabawal ng batas ng mga Judio ang pagpapahid o pabango ang ulo at paghuhugas ng mukha sa mga mabilis na araw. Sinamantala ng mga Fariseo ang batas na ito upang malinaw na nag-aayuno sila.
2. Sinabi ni Hesus na hugasan ang iyong mukha, maglagay ng pabango upang walang sinuman kundi ang iyong Ama na nakakaalam ka.
Huwag mabuhay ang iyong buhay upang makita ng mga tao. Mabuhay ang iyong buhay upang malugod ang iyong Ama sa langit. Alam ng Diyos kung bakit ginagawa mo ang iyong ginagawa at gagantimpalaan ka niya.
4. Alalahanin, hindi naglalagay si Jesus ng mga patakaran sa pagbibigay, pagdarasal, o pag-aayuno. Ni hindi Niya isinasulat ang bawat detalye ng mga pagbabagong magaganap kapag pumupunta siya sa Krus. Pinapalawak ni Jesus ang konsepto ng Kanyang 'tagapakinig tungkol sa katuwiran at inihahanda sila para sa panloob na paghahari (kaharian) ng Diyos sa mga puso ng tao.

1. Sa sandaling muli, maaaring tila hindi natin alam ang ating paksang tungkol sa pagkilala sa mga maling christmas at maling mga ebanghelyo sa aralin ngayong gabi. Ngunit hindi kami.
a. Kapag nauunawaan mo ang konteksto ng kasaysayan at kultura kung saan nagkatawang-tao si Jesus ay mas madali mong makilala kapag ang mga indibidwal na taludtod ay na-mali at mali.
b. Ang mga talata ng Bibliya ay hindi maaaring mangahulugan ng isang bagay sa atin na hindi nila nais ipahiwatig sa mga tao kung kanino sila unang sinulat o sinasalita.
2. Ang mga tao na pinuntahan ni Jesus (1st siglo na mga Hudyo) ay alam mula sa mga propeta na ang Diyos ay magtatag ng isang bagong tipan sa kanila (isang bagong relasyon). Ngunit hindi nila alam kung ano o paano.
a. Nakita ng kanilang mga propeta ang mga sulyap nito. Isinulat ni Jeremias na isang araw isusulat ng Diyos ang Kautusan sa mga puso ng mga tao at hindi na maalala ang kanilang mga kasalanan. Jer 31: 31-34
b. Ibinigay ng Diyos ang Kaniyang Batas na Israel sa pamamagitan ni Moises sa bahagi upang maipakita sa kanila ang kanilang pangangailangan para sa isang Tagapagligtas at pamunuan tayo kay Cristo upang tayo ay maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Gal 3:24
c. Ang mga bumagsak na sangkatauhan ay hindi makagtupad ng Kautusan ng Diyos, hindi makagawa ng katuwiran na kinakailangan ng Diyos. Kailangang maging supernatural, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
1. Roma 8: 3 — Sapagkat ginawa ng Diyos ang hindi magagawa ng Kautusan, [ang kapangyarihan nito] ay humina ng laman [iyon, ang buong kalikasan ng tao na walang Banal na Espiritu]. Ang pagpapadala ng Kanyang sariling Anak ayon sa makasalanang laman at bilang handog para sa kasalanan, kinondena [ng Diyos] ang kasalanan sa laman-nasakop, napigilan, pinangalanan ito ng kapangyarihan nito [sa lahat na tumatanggap ng sakripisyo na iyon). (Amp)
2. Roma 8: 4 — Upang ang matuwid at makatarungang pangangailangan ng Kautusan ay ganap na matugunan sa atin, na nabubuhay at hindi gumagalaw sa mga paraan ng laman kundi sa mga paraan ng Espiritu - ang ating buhay ay hindi pinamamahalaan ng mga pamantayan at ayon sa dikta ng laman, ngunit kontrolado ng (Banal) Espiritu. (Amp)
d. Mat 5: 17 — Maaga sa Kanyang sermon, sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na Siya ay dumating upang matupad ang Kautusan. Maraming mga patong ng kahulugan sa Kanyang pahayag. Siya ay dumating upang matupad ang lahat ng hula tungkol sa Kaniyang Sarili. Siya ay dumating upang masiyahan ang hustisya ayon sa Batas para sa atin. Ngunit may higit pa rito.
1. Ang Batas (Salita ng Diyos) ay isang pagpapahayag ng Kanyang plano na magkaroon ng isang pamilya ng banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae. Natupad niya ang Kanyang plano sa pamamagitan ng Krus ni Cristo na nagbukas ng daan para ang mga tao ay ipanganak ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
2. Ang isang kahulugan ng salitang matupad ay upang makumpleto o magawa ang isang pagtatapos. Matagumpay na nagawa ni Jesus ang lahat ng kinakailangan upang ang Diyos ay magkaroon ng tunay na matuwid na mga anak na lalaki at babae.
3. Maraming mas sa susunod na linggo !!