SENSE KAALAMAN PANANAMPALATAYA

1. Ang paksa ng pananampalataya ay isang mapagkukunan ng pagkabigo para sa maraming mga Kristiyano.
a. Gumawa si Jesus ng ilang kamangha-manghang mga pahayag tungkol sa pananampalataya at paniniwala noong Siya ay narito sa mundo.
b. Sinabi niya na maaari nating ilipat ang mga bundok at pumatay ng mga puno ng igos. Sinabi niya na posible ang lahat ng bagay sa naniniwala. Mat 17:20; 21: 21,22; Marcos 9:23; Marcos 11: 23,24
c. Ngunit, para sa karamihan sa atin, hindi ito gumagana tulad ng sinabi ni Jesus at nabigo tayo.
2. Sa ngayon, natukoy namin ang tatlong mga kadahilanan kung bakit hindi gagana ang pananampalataya para sa atin tulad ng sinabi ni Jesus na mangyayari.
a. # 1 – Hindi namin maintindihan kung ano ang paglipat ng bundok, puno ng igos na pagpatay sa pananampalataya.
1. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi katulad ng lalim at katapatan ng iyong pangako kay Kristo.
2. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nabubuhay ng hindi nakikitang mga katotohanan - mga bagay na totoo ngunit hindi makikita ng iyong pisikal na mga mata. II Cor 5: 7; 4:18
3. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay isang aksyon kaysa sa isang pakiramdam. Kumikilos ito na parang sinabi ng Diyos na walang anumang pisikal na katibayan. Kumikilos ito ayon sa salita ng Diyos sa kabila ng iyong nakikita o nadarama.
b. # 2 – Sinisikap nating kunin sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya kung ano na tayo at mayroon sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
1. Ang pananampalataya ay dadalhin ka sa pamilya ng Diyos at ginagawa kang isang literal, tunay na anak ng Diyos. Ef 2: 8,9; I Juan 5: 1
2. Kapag ipinanganak ka ng Diyos at sa pamilya, ang lahat ng pag-aari ng pamilya, ay totoo sa pamilya. Lucas 15:31; Rom 8:17; Efe 1: 3; II Alagang Hayop 1: 3
3. Ito ay sa iyo dahil sa kung ano ka (isang anak ng Diyos) hindi dahil sa iyong ginagawa (naniniwala ito). Juan 6:47
4. Hindi mo kailangang panatilihing matanggap sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga bagay na dumating sa iyo sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Kailangan mo lang kumilos tulad ng kung ano ka at mayroon.
c. # 3 – Mayroon kaming kaalaman sa pananampalataya sa kaalaman at hindi alam ito. Ang pananampalatayang may katuturan sa kaalaman ay hindi gumagalaw ng mga bundok o pumatay ng mga puno ng igos.
3. Sa araling ito, nais nating mas detalyado tungkol sa pag-unawa sa pananampalataya ng kaalaman upang matulungan tayong makilala ito sa ating buhay at pagkatapos ay alisin ito.

1. Mayroong dalawang hari ng pananampalataya - pakiramdam ng kaalaman sa pananampalataya na naniniwala sa nakikita at nararamdaman, at paghahayag ng pananampalataya na naniniwala sa sinabi ng Diyos sa kabila ng nakikita at nararamdaman. Juan 20:29
a. Nais ng Diyos na maniwala tayo, hindi dahil sa nakikita at nadarama natin na may isang bagay na gayon, ngunit dahil sinabi Niya na may isang bagay na totoo. Ang pananampalataya sa paghahayag ay iginagalang ang salita ng Diyos at ang integridad ng Diyos.
b. Ang matinding kaalaman sa pananampalataya ay talagang isang anyo ng hindi paniniwala. Ito ay talagang paglalakad sa pamamagitan ng paningin. Juan 20:27
2. Karamihan sa atin ay gumana sa arena ng sense knowledge na pananampalataya at hindi namamalayan ito.
a. Ang bawat isa sa atin ay sasabihin na naniniwala kami sa Bibliya - bawat salita mula sa Genesis hanggang sa Revelation. At, ganap kaming taos-puso kapag sinabi namin ito!
b. Karamihan sa atin ay naniniwala na ang Diyos ay nagkaloob, ay sinabi oo upang matugunan ang lahat ng aming mga espirituwal at pisikal na mga pangangailangan sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
c. Gayunpaman, ibinabatay natin ang ating pinaniniwalaan (kung paano tayo kumikilos) sa nakikita at nararamdaman natin nang hindi natin ito napagtanto.
3. Sinasabi namin sa isang bagay na pupunta o baguhin sa pangalan ni Jesus (isang bagay na pinahintulutan kaming gawin) at walang nangyari. Ang aming tugon ito - hindi iyon gumana.
a. Paano mo malalaman na hindi ito gumana? Dahil wala kang nakita o naramdaman na pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman sa katuturan.
b. Paano mo malalaman kung nagtrabaho ito? Kung nakakita ka o nakaramdam ng pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman kaalaman. Iyon ay ang kaalaman sa pananampalataya.
c. Ang pananampalataya ng Pahayag ay naniniwala na ang isang bagay ay wala nang anumang pisikal na katibayan kung sinabi ng Diyos na ganoon. Panahon. Kung may sinabi ang Diyos, ganoon. Tapos na ang usapan.
4. Ang aming mga isipan ay nagpupumilit sa ganitong uri ng pag-iisip at ang aming natural na tugon ay - oo, naiintindihan ko ang lahat ng iyon, ngunit hindi ito gumana, hindi ito gumagana. O, paano kung gagawin ko ito at hindi ito gumana?
a. Ipinapakita ng mga tugon na ito ay nasa kaharian ka ng kahulugan. Ang salita ng Diyos ay hindi ito naayos para sa iyo. Kung ano ang nakikita at nararamdaman mong inaayos ito para sa iyo.
b. Para sa paglipat ng bundok, puno ng igos na pumatay sa pananampalataya, ang salita ng Diyos ay naayos ito. Panahon Tapos na ang usapan.

1. Marcos 11: 12-14; 20-23 – Si Jesus at ang Kanyang mga disipulo ay dumating sa isang puno ng igos na walang prutas at isinumpa ni Jesus.
2. Minsan nagtataka ang mga tao kung bakit umakyat si Jesus sa isang puno na walang bunga sa una.
a. Ang prutas ng puno ng igos ay berde at hindi kapansin-pansin, nakatago sa mga dahon hanggang sa oras ng pagkahinog. Ang puno ay maaaring lumitaw na may prutas nang walang tunay na mayroon. Ito ay isang mapagkunwari na puno. (Unger's Bible Dictionary)
b. v13 – Ang oras ng mga igos ay hindi pa = hindi pa panahon ng pag-iipon ng mga igos. Gayunpaman, halos oras na para sila ay maani.
1. Sa Judea, hinog ang mga igos sa oras ng Paskuwa - kasing aga ng pagtatapos ng Marso. Ang partikular na pangyayaring ito ay naganap limang araw bago magsimula ang Paskuwa sa taong iyon - ang simula ng Abril.
2. Ang Paskuwa ay oras ng pag-aani. Kaya, ito ang oras ng hinog na prutas, ngunit hindi pa panahon ng pag-aani nang lumapit si Jesus sa puno ng igos.
3. Gayundin, inilalabas muna ng puno ng igos ang bunga, pagkatapos ang mga dahon. Mayroong bawat dahilan upang asahan ang prutas sa puno dahil mayroon itong mga dahon.
3. Nagtataka ang mga tao kung bakit isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Mayroong maraming mga bagay na isasaalang-alang - higit sa maaari nating harapin sa araling ito.
a. Maraming mga iskolar sa Bibliya ang naniniwala na ang pangyayaring ito ay isang visual na larawan ng kung ano ang mangyayari sa bansa ng Israel. Malapit na nilang tanggihan si Jesus bilang kanilang Mesiyas at ibigay sa Kanya upang maipako sa krus. Ang huling resulta ng pagpapasyang iyon ay magiging pagkawasak para sa kanilang bansa.
b. Malinaw din mula sa konteksto na ito ay isang pagkakataon para kay Jesus upang ipakita kung paano gumagana ang pananampalataya sa pamamagitan ng Kanyang mga aksyon at Kanyang mga salita.
4. Habang pinag-aaralan natin ang pangyayaring ito, tandaan ang isang pangunahing punto. Ginawa ni Jesus ang mga bagay na katulad nito (nagsalita sa puno ng igos at tumugon ito sa Kanyang mga salita) hindi bilang Diyos, kundi bilang isang tao na nabubuhay sa buhay ng Ama at pinahiran ng Banal na Espiritu. Juan 6:57; Gawa 10:38
a. Nang dumating si Jesus sa mundo, kinuha niya ang isang kumpletong kalikasan ng tao. Hindi tumigil si Jesus na maging Diyos habang nasa lupa, ngunit hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao. Phil 2: 7,8; Mat 4: 1-4; Santiago 1:13
b. Si Jesus ang ating halimbawa sa pamumuhay dahil nabuhay Siya bilang isang tao.
1. Magagawa natin, dapat nating gawin, kung ano ang ginawa Niya habang narito sa mundo. Juan 14:12; I Juan 2: 6; 4:17
2. Magagawa natin ang Kanyang ginawa sapagkat binigyan tayo ng pahintulot na gawin ito at nabigyan tayo ng lakas na gawin ito sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
d. Matt 21: 21 – Tungkol sa partikular na pangyayaring ito (pagsumpa sa puno ng igos), partikular na sinabi ni Jesus na magagawa rin natin ito (baguhin ang mga bagay sa mga salita).
5. Basahin ulit natin ang account ng pangyayaring ito at tandaan ang mga puntong ito:
a. v14 – Hindi nagdasal si Jesus tungkol sa puno. Kinausap niya ang puno. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na sinabi Niya ang mga salita ng Ama.
1. Maaari bang magbago ang isang salita mula sa Diyos o ang salita ng Diyos ng isang bagay na pisikal, materyal, nakikita? Iyon mismo ang nangyari dito.
2. Ang taong si Hesus ay nagsalita ng salita ng Diyos na may nakikitang mga resulta. Ang salita ng Diyos sa ating bibig ay magbubunga ng parehong mga resulta na ginawa ng salita ng Diyos sa bibig ni Jesus.
b. Nang makipag-usap si Jesus sa puno, walang nangyari na maaaring makita ng mga pisikal na mata.
1. Pansinin ang ginawa ni Jesus pagkatapos na Siya ay nagsalita sa puno. Lumakad siya palayo. Hindi Niya sinuri ang punungkahoy upang makita kung may nangyari o nagbago, upang makita kung mayroon pa siyang paghahayag.
2. Kapag ang salita ay sinasalita, ito ay isang tapos na pakikitungo sa pag-aalala ni Jesus. Panahon. Tapos na ang usapan.
c. v20 – Kinabukasan, dumaan si Jesus at ang mga alagad sa tabi ng puno at patay na ito.
1. Si Hesus ay hindi nagkomento tungkol dito. Hindi niya kailangan. Alam na niya kung ano ang nangyari sa puno mula pa noong isang araw. Alam niyang namatay ang puno.
2. Kung walang pisikal na pagbabago sa ikalawang araw, ano sa palagay mo ang gagawin ni Jesus? Naipasa ito!
d. v21 – Nang mag-refer si Pedro sa puno noong ikalawang araw, hindi nagulat si Jesus sa mga resulta.
1. Siya ay lumakad palayo sa puno ng araw bago dahil ito ay naayos sa pamamagitan ng salita.
2. Ang kanyang katibayan ay hindi pagkamatay ng puno (pisikal na mga resulta). Ang katibayan niya ay ang sinasalita na salita ng Diyos sa Kanyang mga labi.
6. Karamihan sa atin, kung matapat tayo tungkol dito, ay dapat aminin na kapag nagsalita kami sa isang bagay at walang pagbabago, gumawa kami ng isa o higit pa sa mga sumusunod.
a. Nagsalita ulit kami ng mas maraming puwersa - kung sakali hindi namin ito nagawa nang tama sa unang pagkakataon.
b. Sinimulan namin ang pagsuri para sa mga pisikal na pagbabago.
c. Hiniling namin sa isang tao na sumang-ayon sa amin sa panalangin na tapos na ito - upang makihalubilo lamang sa kanilang pananampalataya sa aming.
d. Sinabi namin sa lahat - Naghihintay lang ako para sa pagpapakita.
e. Patuloy kaming nagtapat - Naniniwala akong natanggap ko ito - upang maipakita ito.
7. Ang lahat ng iyon ay ang kaalaman sa pananampalataya. Bakit?
a. Naghahanap ka ng pisikal na katibayan. Ang salita ng Diyos ay hindi ito naayos para sa iyo.
b. At, o, sinusubukan mong maganap ang isang bagay. Ang salita ng Diyos ay hindi ito naayos para sa iyo.
c. Kung ang iyong nakikita o pakiramdam ay nakakaapekto sa iyong mga salita at kilos sa anumang paraan (maliban sa katotohanan na maaari mong makita at madama ito), ikaw ay nasa arena ng kaalaman sa pananaw na may kahulugan.

1. Nais ng iyong isip na sabihin - Alam kong sinabi ng Diyos na gumaling ako, ngunit nasaktan pa rin ako. Paano ko malalaman, paano ko malalaman, kung ang puno ay patay (o kung gumaling ako) kung hindi ko ito makita o maramdaman? Sabi ng Diyos !!
2. Isaalang-alang ang puntong ito. Kaagad pagkatapos ng pakikipag-usap ni Jesus sa puno ng igos, nabuhay ba ito o isang patay na puno?
a. Ito ay isang patay na puno kahit na walang nakikita, pisikal na katibayan. Ang salita ng Diyos ay sinalita.
b. Paano mo magkakasundo ang katotohanang ang isang patay na puno ay buhay pa? Hindi mo na kailangan.
c. Ang live na puno ay salungat na katibayan ng katuturan. Yun lang yun.
1. Ito ay totoo, ngunit napapailalim sa pagbabago ng isang mas mataas na katotohanan - ang salita ng Diyos.
2. Ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Nang mamatay ang Kanyang kaibigan na si Lazarus, sinabi ni Jesus tungkol sa kanya - natutulog siya. Sa madaling salita, ang Kanyang pisikal na kalagayan ay pansamantala. Juan 11:11; II Cor 4:18
d. Huwag subukang makipagkasundo o ipaliwanag ang salungat na katibayan ng kahulugan sa iyong buhay. Hindi sinubukan ni Jesus na gawin ito.
1. Pagkatapos Siya ay nagsalita sa puno ng igos, lumakad si Jesus nang walang paliwanag sa sinuman.
2. Bago Siya nagsalita kay Lazaro, sinabi ni Jesus, "Ito ay pansamantalang kondisyon".
3. Tumanggi na bigyan ng lugar ang anumang kaisipang sumasalungat sa salita ng Diyos. II Cor 10: 4,5
a. Tumanggi na kumuha ng pisikal na katibayan bilang patunay na ang salita ng Diyos ay hindi totoo, na hindi ito gumana.
b. Alam mo na ang dalawa kasama ang dalawang katumbas ng apat. Kung may nagpakita sa iyo ng isang libro o isang papel na nagsasabing isaalang-alang ang mga puntong ito:
1. Ang pananampalataya ay batay sa salita ng Diyos na naghahayag ng hindi nakikitang mga katotohanan sa atin. Rom 10:17
a. Hindi ka maaaring maniwala o kumilos sa hindi mo alam. Kaya dapat tayong makakuha ng kaalaman mula sa salita ng Diyos.
b. Ang Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, ay nagsasabi na may isang bagay na gayon. Kung gayon, ganito talaga. Iyon ang pananampalataya.
2. Dapat kang maglaan ng oras upang pagnilay-nilayin ang mga bagay na ito hanggang sa ang katotohanan ng kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo at ginawa kang magsisimulang magising sa iyo.
a. Ang salita ng Diyos ay kailangang magkaroon ng maraming pagbabago sa iyo tulad ng salita ng isang banker o isang doktor o bilang dalawang plus dalawa ay katumbas ng apat.
b. Ikaw ang sinabi ng Diyos na mayroon ka, mayroon kang sinabi ng Diyos na mayroon ka - hindi dahil sinabi ito ng Diyos, ngunit hindi naman talaga, sinasabi lang Niya ito, atbp. - ngunit, dahil ikaw ay mayroon at hindi nakikita, mga espirituwal na katotohanan sa pamamagitan ng bago pagsilang maniniwala ka man o hindi.
c. Sinasabi sa iyo ng Diyos kung ano ang mayroon ka, kung ano ang Kanyang ginawa upang mapasa pamamagitan ng Krus at bagong pagsilang.
3. Ngayon, dapat kang magsimulang kumilos tulad ng kung ano ka at mayroon sa kabila ng nakikita mo at naramdaman.
a. Ang bilang isang paraan na ginagawa mo ay sa pagsasabi tungkol sa iyong sarili at sa iyong sitwasyon kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kabila ng iyong nakikita o naramdaman.
b. Dapat nating ipagtapat kung ano talaga tayo at kung ano talaga ang mayroon tayo sa kabaligtaran ng katibayan na pang-unawa at mahigpit na hinawakan ang pagtatapat na iyon. Heb 4:14; 10:23; 13: 5,6
1. Hindi nangangahulugang sabihin ito ng 10,000 beses hanggang sa maganap mo ito.
2. Nangangahulugan ito na ang makatotohanang katibayan ay bumangon upang salungatin ang salita ng Diyos, hawakan mo nang mahigpit ang sinabi ng Diyos sa iyong pagsasabi mismo.
4. Ang Diyos ay tapat. Gagawin niyang maganda (nakikita) ang Kanyang salita kung ilalagay mo ito sa itaas ng lahat ng iba pang katibayan at mahigpit na gagawin ito.