Espanyol

Hula ng Pangwakas na Panahon Hula ng Katapusan ng Panahon ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Hindi tumitingin ang Panginoon sa mga kultura, tinitingnan niya ang puso ng mga tao at alam niya kung sino. Malapit nang dumating si Kristo, tanggapin mo siya bilang Tagapagligtas.

Pagpapala mga minamahal na pastor

Bakit magsuot ng pantalon? Ang babaeng nagsuot ng pantalon ay iniisip na siya ay lalaki.

magsisi ka muna

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Tinatanggal ng Apoy ng Diyos ang Sumpa Ang Apoy ng Diyos ay Nag-aalis ng Sumpa ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Itinuturo ng mga banal na kasulatan na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan kundi ng kapangyarihan at nakita sa kasaysayan ng tunay na simbahan ni Yashua na dumaan sila sa matinding kapighatian at hindi itinanggi sa pananampalataya ang pagkamatay ng libu-libong mga kapatid sa ang coliseum ng Roma para sa mga Leon ang pag-uusisa ang pagpugot ng ulo ang pag-uusig at maraming pagpapahirap at hindi sila sumuko hanggang kamatayan ngunit iniligtas nila ang kanyang kaluluwa

Amen Amen

Nawa'y takpan tayo ng Diyos ng kanyang manta

Ang sabi ng Panginoon sa mundo ay magkakaroon ka ng paghihirap ngunit magtiwala ka sa akin sabi ng Panginoon na pinagpala ko ang mundo

Itinuturo mo na ang simbahan ay hindi dadaan sa kapighatian kung itinuturo mo na kung ano ang papel ng pamahalaan sa mundo kung sino ang makakalaban nito

Huwag matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Nabubuhay tayo sa isang mundo na napinsala ng kasalanan, na ginagawang isang pakikibaka ang buhay para sa karamihan sa atin. Oo, may mga masasayang pagkakataon, ngunit ito ay halo-halong at may bahid ng hirap at kahirapan na dumarating sa ating lahat. Kahit na ang ilan ay biniyayaan ng isang hindi karaniwang walang problemang buhay, walang sinuman ang nakaligtas sa katandaan at kamatayan. Samakatuwid, napakahalaga na matuto tayong mamuhay nang may kamalayan na may higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito. At, sa darating na buhay, lahat ay gagana.
Isaalang-alang ang halimbawa ng isang taong alam ang sakit at pagkawala ng buhay, ngunit nangakong susundin ang Diyos anuman ang mangyari, na nagtitiwala na kahit papaano ay gagawing tama ng Panginoon ang mga bagay-bagay. Ang pangalan ng lalaking ito ay Joseph. Noong labing pitong taong gulang lamang si Joseph, ang kanyang mga kapatid, na labis na naiinggit sa kanya dahil siya ang paborito ng kanilang ama, ay nagpasya na patayin siya. Sa huling minuto, nagbago ang isip ng mga kapatid ni Joseph at ipinagbili siya sa pagkaalipin. Si Jose ay dinalang bihag mula sa kanyang tahanan sa lupain ng Canaan (kasalukuyang Israel) patungo sa Ehipto. Nagpatuloy ang kanyang mga paghihirap nang siya ay maling akusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa at nakulong ng maraming taon. Ang kanyang buong kasaysayan ay nakatala sa Genesis 37-50.
Sa wakas ay pinalaya ng Diyos si Joseph mula sa bilangguan at ibinalik sa kanya ang karamihan sa nawala sa kanya. Nanumbalik ang kanyang reputasyon at binigyan siya ng posisyon, kapangyarihan, pribilehiyo, at layunin, kasama ang isang pamilya (asawa at mga anak) sa lupain ng Ehipto. Nakasama pa nga niya ang kanyang mapagmahal na ama at nagsisising mga kapatid. Gayunpaman, kahit na ipinangako ng Diyos sa kanya ang lupain sa Canaan, hindi na bumalik si Jose sa lugar ng kanyang kapanganakan. Ngunit hindi nasiraan ng loob si José dahil alam niyang may higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito. Bago siya namatay sa Ehipto, ipinangako niya sa kanyang pamilya na dadalhin ang kanyang mga buto kapag sila ay bumalik sa Canaan (Genesis 50:24-26).
Alam ni José na bagaman ang kamatayan ang maghihiwalay sa kanya sa kanyang katawan, ito ay pansamantala. Ipinangako ng Diyos ang muling pagkabuhay para sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Kapag dumating si Jesus upang itatag ang Kanyang walang hanggang kaharian sa lupa, ang ating mga katawan ay bubuhayin mula sa libingan. Tayo ay darating kasama ang Panginoon ng Langit at muling makakasama ang ating mga katawan upang mabuhay sa lupa magpakailanman. Nalaman ni Joseph na kung ang kanyang mga buto ay dadalhin pabalik sa Canaan, sa muling pagkabuhay ng mga patay kapag ang kanyang katawan ay lumabas mula sa libingan, ang unang lugar na muli siyang mapupunta sa lupa ay ang Canaan. At lahat ng nawala sa kanya ay sa wakas ay maibabalik din sa kanya.
May mga bagay na inaayos ang Diyos para sa atin sa kasalukuyang buhay na ito. Ngunit huwag kalimutan na ang huling yugto sa pagbabalik sa lahat ng pagkalugi at kawalang-katarungan sa buhay na ito ay ang buhay na darating. Ang kaalamang iyon ay tutulong sa atin na matugunan ang mga hamon na dumarating sa atin sa makasalanang mundo. Halika, Panginoong Hesus, halika! Bisitahin ang aming website sa

en.richesinchrist.com.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Halina Panginoong Hesus bisitahin ang aming site ng buhay amen amen

Amen, Aleluya

Ipangaral natin ang salita, ating ipahayag na si Kristo ay nabubuhay at malapit na 🙏🇳🇮 amen

Aleluya kaluwalhatian sa Diyos (ang Diyos ay mabuti at ang lahat ng kaluwalhatian ay sa kanya)

Amen luwalhati sa aking dakilang kaibigang Diyos na ating lumikha shalom hallelujah

Amen salamat mahal na Ama!🙏😘

ITO ANG AKING DIYOS AMEN SALAMAT SALAMAT ❤🙏

napakagandang repleksyon

Napakahusay na pagmuni-muni

Luwalhati sa iyo aking mahal na Diyos amen 🙏🙏🙏🙏

Ang bugtong na anak ng Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon, sa kanya ang karangalan at kaluwalhatian, Amen!

Amen salamat salamat salamat

UPANG MAMUHAY NA KASAMA ANG HARI NG MGA HARI SA BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA, KUNG SAAN NANANAHAN ANG KATARUNGAN. AMEN. OO. HALINA PANGINOONG HESUS!

Aleluya kaluwalhatian sa Diyos 🙏🙏🙏❤️

Amen magandang repleksyon amen 🙏🌹🙏

Hallelujah Hallelujah 🙏 Darating ang Aking Mahal Aleluya

Ang mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, at Jacob. Tinupad nila ang ating Panginoong Jesu-Cristo na siyang daan ng katotohanan at buhay. At gaya ng sinabi niya, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi dahil sa akin.

Amen 👐 Amen 🙏🙏 Luwalhati sa Diyos aking Banal na Ama sa Langit salamat sa panibagong araw ng buhay Panginoon kong Hesus nagtitiwala ako sa iyo Amen 👐👐🙏

Amen, amen dumating si Hesus at pagpalain ang aming tahanan ng kalusugan at pagmamahal

tama yan amen

Halika sir bisitahin ang aming buhay sa lalong madaling panahon makakasama ka namin mahal na panginoon 🙏❤️

Amen salamat sir sa maraming pagtuturo

Amen at amen salamat po sir tulungan po ninyo na maibalik ang kalusugan ng aking buong katawan ipasa ang makapangyarihang kamay mo sa amen.

Panginoong Hesus sa iyong mga kamay ang aming mga buhay na aming pinangangalagaan at pinangangalagaan ng iyong makalangit na mantle mula ngayon at magpakailanman amen

Luwalhati sa Panginoong Ama sa Langit sa iyong pagpapala at proteksyon. Salamat Panginoon Amen Panginoon Amen 🙏

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Nasa hustong gulang na ako upang mapagtanto kung gaano kabilis ang buhay. Mas malapit ako sa dulo kaysa sa simula. Matagal na akong nabubuhay para kilalanin na karamihan sa mga pag-asa at pangarap ng kabataan ay hindi natutupad para sa karamihan sa atin. Napagtanto ko rin ang katotohanan na kahit na may ilang masasayang sandali sa buhay, karamihan sa mga ito ay mahirap, masakit at puno ng kawalan at pagkabigo. Kung ito lang ang buhay, tiyak na hindi ito katumbas ng halaga. Ngunit ang Bibliya ay may mabuting balita para sa atin! HINDI LAHAT ANG BUHAY NA ITO! May darating na buhay na hihigit pa sa anumang nakilala natin.
Madalas sinasabi ng mga tao ang buhay pagkatapos ng kamatayan bilang kabilang buhay. Pero baligtad iyon. Ang buhay na ito ay ang pre-life. Karamihan sa ating buhay ay nasa unahan pagkatapos nating lisanin ang buhay na ito. At, para sa mga nakakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ang pinakamaganda ay darating pa, una sa isang kahanga-hangang lugar na tinatawag na Langit (isang tunay na lugar kung saan may mga totoong tao na gumagawa ng mga tunay na bagay) at pagkatapos ay sa isang bagong lupa (ang mundong ito ay na-renew at na-renew).
Nasira ang ating mundo. Ang buhay sa planetang ito ay hindi gaya ng nararapat, hindi ayon sa nilayon ng Diyos, dahil sa kasalanan ng tao at ang nagresultang katiwalian at kamatayan na kaakibat nito. Ngunit kaugnay ng Ikalawang Pagparito ni Jesus, aalisin ng Diyos ang lahat ng bakas ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan at gagawin itong isang tamang tahanan magpakailanman para sa Kanya at sa Kanyang pamilya. Langit sa lupa! Magagawa natin ang buong mga aralin kapwa sa kasalukuyang Langit at sa bagong lupa. Ngunit isaalang-alang ang puntong ito: Kung matututuhan nating tingnan ang ating buhay mula sa pananaw ng kawalang-hanggan, makakatulong ito sa atin na mas epektibong harapin ang mga hamon ng kasalukuyang buhay na ito.
Una, makakatulong ito sa atin na panatilihing nasa pananaw ang mga paghihirap ng buhay. Kung ikukumpara sa mga kagalakan ng buhay sa hinaharap, maging ang buhay ng pagdurusa ay panandalian at panandalian (Roma 8:18, II Corinto 4:17,18). Walang sinuman sa Kasalukuyang nasa Langit ang nagdadalamhati sa katotohanan na sila ay nabuhay sa matinding kahirapan sa mundong ito o umalis sa buhay na ito sa mga sakuna na kalagayan. Pangalawa, ang walang hanggang pananaw ay nagpapagaan ng ilan sa mga panggigipit sa buhay. Nalampasan ko ang maraming mahihirap na araw sa pamamagitan lamang ng pagpapaalala sa aking sarili na sa kawalang-hanggan ay wala akong pakialam kung anong kahirapan ang kinakaharap ko ngayon. Pangatlo, marami sa ating mga regalo, talento, at pangarap ay hindi para sa buhay na ito kundi para sa darating na buhay. Ang kaalamang iyon ay nakakatulong sa paglambot ng tibo ng mga pagkabigo at hindi natutupad na mga pangarap. Ang mga napalampas na pagkakataon ay mga pagkakataong ipinagpaliban lamang.
Sa pagharap mo sa mga pagsubok sa buhay, tandaan na ang buhay na ito ay pansamantala. Tandaan na tayo ay dumaraan lamang sa buhay na ito KUNG ANO ITO at DARATING PA ANG PINAKAMABUTI (I Pedro 2:11; Hebreo 11:13). Halika Panginoong Hesus halika!! Bisitahin ang aming website sa

en.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Nice reflection, so be it, thank God sa atensyon na binigay mo sa akin, salamat, good-bye blessings

Ang ganda ng reflection 👏👏💖

Napakagandang mensahe salamat sa pagbabahagi, pagpapala sa lahat, amen 🙏🌹🙏

Narito Ako Minamahal Ama Sa Iyong Paanan Bulag na Nagtiwala sa Diyos Ang Iyong Panahon Mga Plano Mga Layunin Nawa'y ang Iyong Kalooban ay Matupad Amang Banal sa Langit Salamat Yakap Ng Banal na LiwanagEspirituwal na Liwanag Salamat Salamat Salamat

Napakahusay na pagmuni-muni

magandang repleksyon salamat

Napakagandang pagmuni-muni, salamat sa pagbabahagi ng napakagandang mensahe, ganyan at ganyan ang mangyayari, salamat ama sa langit sa iyong walang katapusang pag-ibig at iyong dakilang awa, amen

Ang ganda ng reflection!!

So be it amen amen amen Luwalhati sa Diyos salamat salamat salamat sa lahat ng binigay mo sa amin at marinig mo ako mahal kita nagtitiwala ako sayo

Napakahusay na pagmuni-muni

Napakagandang nakasulat na matalinong mga salita mula sa Diyos Diyos ang lahat Amen salamat sa pagbabahagi ng mga pagpapala para sa lahat

Napakahusay na pagmuni-muni salamat sa pagbabahagi ng GOD BLESS YOU

Napakahusay at magandang repleksyon Amen.🙏🙏❤️❤️🙏🙏

Napakainteresante ng mensahe amen 🙏

magandang repleksyon

Pagbabalik-tanaw ni Linda

Salamat magandang repleksyon salamat Panginoong Hesus amen

napakahusay na pagninilay AMEN AMEN GOD Salamat

magandang repleksyon salamat

Napakahusay na pagmuni-muni!!! Salamat, salamat, salamat

Ganda ng reflection salamat 🙏

Salamat sa pagbabahagi ng napakagandang ideya.

Ang ganda ng reflection 🙂🙂

magandang magandang repleksyon

magandang repleksyon

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Bibliya ay ang karapat-dapat na pagtitiwala na salita ng Diyos. ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen pagpapala mahal ama kalusugan para sa mga may sakit mula sa Colombia ocaña

Amen kaluwalhatian sa Diyos, mahusay na pagtuturo, mga pagpapala, pagbati mula sa Nicaragua.

Agosto 15 Sab Misa Francisco de Paula Madrid Cundinamarca

amen

Magkomento sa Facebook

en.richesinchrist.com

Amen amen amen amen

Isang Maaasahang Tala Isang Maaasahang Tala ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Lumabas sila kay Tiya Isabella ng ganito mula sa Derevonitas

Ok

amen

Mag-load ng higit pang