Mga Bersikulo sa Bibliya tungkol sa Pananampalataya

1. Ngunit, para sa marami sa atin, ang mga talatang ito ay mapagkukunan ng pagkabigo sapagkat hindi ito gumana nang ganoon para sa atin.
2. Sa araling ito, nais nating simulan ang pakikitungo sa paksa ng pananampalataya at paniniwala at mga kaugnay na isyu.

1. Habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa pananampalataya at paniniwala, tandaan na hindi namin pinag-uusapan ang lalim at katapatan ng iyong pangako kay Kristo.
a. Ito ay ganap na posible na magkaroon ng isang malalim, taimtim na pangako kay Kristo, ngunit hindi magkaroon ng paglipat ng bundok, puno ng igos na pumapatay ng pananampalataya.
b. Ang mga disipulo ay ganap na nakatuon kay Jesus, ngunit madalas Niyang sinaway sila ng mga ito dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Marcos 10:28; 4:40
2. Kung nagsasalita tayo ng pananampalataya at paniniwala, pinag-uusapan natin ang pamumuhay sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan. II Cor 5: 7
a. II Cor 4: 18 – Mayroong dalawang kaharian na umiiral: ang nakikita at ang hindi nakikita.
b. Bilang mga Kristiyano, dapat nating mabuhay ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan na inihayag sa atin sa Bibliya.
3. Ang hindi nakikita na kaharian ay espirituwal. Nangangahulugan ito na walang bisa at hindi nakikita.
a. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Nangangahulugan lamang ito na hindi mo ito makikita sa iyong pisikal na mga mata.
b. Ang mga bagay na espiritwal ay kasing totoo ng mga materyal na bagay. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Ibig sabihin hindi nakikita. Ang ibig sabihin ng espiritwal ay hindi nakikita.
c. Ang Hindi Nakakakita, Hindi Makikitang Diyos ay nilikha ang lahat ng nakikita natin, at ang Kanyang di-nakikitang kapangyarihan at kaharian ay lalampas sa nakikita natin at mababago ang nakikita natin. I Tim 1:17; Marcos 4:39; Heb 11: 3
4. Habang nabubuhay tayo, ang impormasyon ay dumating sa amin mula sa parehong nakikita at hindi nakikita na kaharian.
a. Ang aming limang pisikal na pandama ay nagbibigay sa amin ng impormasyon tungkol sa nakita na kaharian. Sinasabi sa atin ng Bibliya ang tungkol sa hindi nakikita na kaharian.
b. Ang impormasyon mula sa dalawang mapagkukunang ito ay madalas na tumutol sa bawat isa.
c. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong magkasama sa hindi nakikitang mga katotohanan na inihayag sa atin sa Bibliya. Nangangahulugan ito na sumasang-ayon tayo sa kanila sa salita at kilos.
5. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kapag ang salita ng Diyos ay nanaig o nangingibabaw ang impormasyong pang-unawa sa bawat lugar ng ating buhay.
a. Nangangahulugan iyon kapag ang iyong pandama ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay at ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa iyo ng iba pa, sumasang-ayon ka sa salita ng Diyos. Iyon ang pananampalataya.
b. Sumali ka sa salita sa pamamagitan ng pagsang-ayon dito sa salita at kilos. Sinasalita mo ito (sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kabila ng iyong nakikita) at kumikilos ka na tila ito sa kabila ng iyong nararamdaman.
6. Ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam. Ang pananampalataya ay isang pagkilos. Ang pananampalataya ay ang kilos na ginagawa mo sa harap ng katibayan na walang katibayan.
a. Ang pananampalataya ay batay sa salita ng Diyos na naghahayag ng hindi nakikitang mga katotohanan sa atin. Rom 10:17
b. Ang pananampalataya ay batay sa integridad ng salita ng Diyos. Ang Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, sabi ng isang bagay. Pagkatapos ito ay gayon. Iyon ang pananampalataya.
c. Ang hindi nakikitang mga katotohanan na inihayag sa atin ng Diyos sa Kanyang salita ay magbabago sa nakikita at nararamdaman natin.

1. Ang biyaya ng Diyos (ang Kanyang walang sukat na pag-ibig sa atin) ay nagbigay sa atin ng kaligtasan mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesucristo.
a. Sinasabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Naniniwala kami dito, aminin si Jesus bilang ating Tagapagligtas at Panginoon, at tayo ay naligtas. Rom 10: 9,10
b. Efe 2: 8,9 –Ligtas tayo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
c. Tumatanggap ang pananampalataya kung ano ang inaalok ng Diyos. Ang pananampalataya ay ang kamay na umaabot at kinukuha ang malayang ibinigay ng Diyos.
2. Ang Bibliya ay puno ng mga halimbawa ng mga taong hindi naghalo ng pananampalataya sa inaalok ng Diyos ng Kanyang biyaya, at bilang isang resulta, hindi ito nangyari sa kanilang buhay.
a. Ang mga anak ni Israel sa gilid ng ipinangakong lupain. Bilang 13:31; 14: 28-30; Heb 3:19; 4: 1,2
b. Ang mga tao na nanirahan sa bayan ni Jesus. Marcos 6: 4-6; Matt 13: 57,58
c. Makikita natin na mahalaga ang pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay tumatanggap ng inaalok ng Diyos.
3. Ngunit, marami sa atin ang nagkakaintindihan ng ilang mga bagay tungkol sa pananampalataya at lugar nito sa buhay ng mga mananampalataya ng NT.
a. Hindi namin alam at naunawaan kung ano ang dumating sa amin sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Bilang isang resulta, sinisikap nating kunin mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kung ano ang atin sa pamamagitan ng kapanganakan.
b. Sinusubukan nating kunin mula sa Diyos kung ano ang mayroon na, kung ano na Siya ay ibinigay, kung ano ang mayroon tayo at ngayon, at ang mga resulta ay nabigo dahil hindi ito gumagana.
4. Pansinin ang katotohanang ito: Ang mga talatang binanggit namin nang mas maaga kung saan hinikayat ni Jesus ang mga kalalakihan na magkaroon ng pananampalataya at maniwala ang lahat ay nasa mga ebanghelyo.
a. Si Jesus ay nakikipag-usap sa mga kalalakihan na hindi pa ipinanganak muli.
b. Kapag napunta tayo sa mga sulat (mga sulat na isinulat sa mga Kristiyano, kalalakihan at kababaihan na ipinanganak muli), walang sinumang sinabi ng mga mananampalataya na magkaroon ng pananampalataya at paniniwala. Bakit ganito?
c. Ang pananampalataya ay dadalhin ka sa pamilya ng Diyos at ginagawa kang isang literal na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos. Ef 2: 8,9;
Sa Juan 5: 1
d. Kapag ikaw ay nasa pamilya, ang lahat ng pag-aari ng pamilya ay sa iyo. Lucas 15:31
1. Rom 8: 17 – At kung tayo ay [Kanyang] mga anak, kung gayon tayo ay [Kanyang] tagapagmana din: mga tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana kasama ni Cristo - na ibinabahagi sa Kanya ng mana; tayo lamang ang dapat magbahagi ng Kanyang pagdurusa kung nais nating ibahagi ang Kanyang kaluwalhatian. (Amp)
2. Efe 1: 3 – Purihin ang Diyos sa pagbibigay sa atin sa pamamagitan ni Cristo ng bawat posibleng espirituwal na pakinabang bilang mga mamamayan ng Langit! (Phillips)
3. II Alaga 1: 3 – Ang Kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para sa ating pisikal at espiritwal na buhay. Dumating ito sa atin sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin upang ibahagi ang Kanyang kaluwalhatian at kabutihan. (Norlie)
5. Ngayon na tayo ay nasa pamilya, dapat nating ilalagay ang ating lugar bilang mga anak na lalaki at babae at kumilos tulad ng kung ano tayo at mayroon.

1. Juan 6: 47 – Sa sandaling maniwala ka kay Hesus, ikaw ay may nagmamay-ari ng buhay na walang hanggan at lahat ng mayroon dito o konektado dito. I Juan 5: 11-13
a. Ang mananampalataya ay nangangahulugang isang naniniwala - isang tumanggap kay Cristo at tumanggap ng buhay na walang hanggan, isa na muling ipinanganak.
b. Ang isang naniniwala ay nagtataglay ng buhay ng Diyos sa kanyang espiritu, na ginagawa siyang isang literal, aktwal na anak ng Diyos.
c. Ngayon, ito ay hindi isang katanungan ng pananampalataya, ito ay isang katanungan ng paghalili sa ating lugar, ng pag-arte sa bahagi at pagtamasa ng aming mga karapatan at pribilehiyo bilang mga anak na lalaki ng Diyos - namumuhay ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan.
2. Matapos mong maniwala kay Jesus, ang problema ng pananampalataya ay hindi muling binangon dahil ang lahat ng mga bagay ay nasa iyo. Rom 8:32; I Cor 3: 21,22
a. Hindi mo na kailangan ng pananampalataya para sa kung ano ang mayroon ka, para sa kung ano ka na at mayroon ka.
b. Kinakailangan lamang na malaman mo kung ano ang pag-aari mo, kung ano ka, at kumilos dito.
c. Sinusubukan nating paniwalaan kung kailan tayo dapat kumilos sa salita ng Diyos.
3. Matapos kang ipanganak muli, gumawa ka ng pananampalataya, ngunit ito ay isang walang malay na pananampalataya. Ikaw lamang ang buhay, isinasagawa ang iyong buhay ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan.
a. Hindi mo iniisip ang iyong pananampalataya at kung magkano ang mayroon ka o wala sa iyo.
b. Iniisip mo ang kakayahan ng Diyos at ang Kanyang pagkakaloob sa iyo sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Iniisip mo ang Kanyang katapatan upang pagandahin ang Kanyang salita sa iyong karanasan.
4. Para sa marami sa atin, ang ating pokus ay nagiging ating pananampalataya (o kawalan nito) kaysa sa kakayahan ng Diyos sa atin, ang Kanyang paglalaan para sa atin sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
a. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit ito ay isang walang malay na pananampalataya tulad ng mayroon tayo sa salita ng isang tagabangko o isang doktor.
b. Kapag sinabi sa iyo ng isang doktor o bangkero, hindi mo iniisip ang iyong pananampalataya o kawalan nito, naiisip mo lamang ang kakayahan at pagkakaloob ng Diyos - tulad din ng isang bangkero o isang doktor.
c. Iyon ang paraan na dapat nating maiugnay sa Diyos. Kinukuha lamang natin Siya sa Kanyang salita sapagkat alam natin na hindi Siya maaaring magsinungaling. Kung may sinabi ang Diyos, ganoon.

1. Nagsisimula kaming magtanong - Natanggap ko ba talaga ito? Nabitawan ko ba ang aking pananampalataya? Hindi ba sapat ang aking pananampalataya?
Ako ba ay lumaktaw ng isang hakbang sa tatlong hakbang upang makatanggap mula sa Diyos? Ano ang ginagawa kong mali?
2. Tumatanggap ang pananampalataya kung ano ang inaalok ng Diyos. Sa bagong kapanganakan, natanggap ng ating pananampalataya ang lahat ng mga biyayang espiritwal (di-nakikitang) at lahat ng may kinalaman sa buhay at kabanalan (ating pisikal at espirituwal na buhay).
a. Hindi mo kailangang gumamit ng pananampalataya upang kunin kung ano ang pagmamay-ari mo.
b. Kung ito ay ibinigay sa pamamagitan ng bagong pagsilang, hindi mo kailangang maniwala para dito, mayroon ka nito. Ito ay isang espiritwal (hindi nakikita) na katotohanan.
c. Kung ito ay ibinigay ng bagong pagsilang, mayroon ka nito. Hindi mo kailangang i-claim ito sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon ka nito. Wala kang karapatan dito, mayroon ka. Ito ay isang espiritwal na hindi nakikitang katotohanan.
d. Hindi mo kailangang maniwala para sa anuman sa mga ito. Kailangan mo lang kumilos dito.
3. Ang sandaling naniniwala ka ay naging isang nagmamay-ari ng buhay na walang hanggan at lahat ng konektado dito.
a. Ano ang kasama? Katuwiran, literal na anak, kapayapaan, kagalakan, awtoridad, pag-ibig, kalusugan, pagtubos (kalayaan mula sa pagkaalipin at paghari sa kasalanan, sakit, kakulangan kay Satanas, kamatayan) atbp.
b. Ngayon, dapat nating gawin ang ating lugar, gampanan ang bahagi, at tamasahin ang ating mga karapatan at pribilehiyo bilang mga anak ng Diyos, na nagkakaisa sa buhay kay Jesus.

1. Kami ay pinahintulutan ng Panginoon na gamitin ang Kanyang awtoridad sa mundong ito. Mat 28: 18-20
a. Sa pamamagitan ng pag-iisa kay Cristo sa bagong pagsilang, mayroon tayong parehong awtoridad na mayroon Siya noong Siya ay nabuhay sa mundo. Ef 2: 5,6; 1: 22,23
b. Hindi ito isang katanungan ng iyong dakilang pananampalataya ngunit ng Kanyang dakilang kapangyarihan, kakayahan, at awtoridad na nasa iyo, na iyo, sa pamamagitan ng bagong pagsilang. I Juan 4:17
2. Saan ang isyu ng pagkakaroon ng pananampalataya at pagbuo ng pananampalataya ay napasok sa lahat ng ito?
a. Sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Cristo, mayroon tayong pananampalataya - ang pananampalataya ni Cristo. Marcos 11:22; Rom 12: 3
b. Ngayon, dapat itong paunlarin sa pamamagitan ng pagpapakain sa salita ng Diyos at sa pamamagitan nito.
3. Nalaman natin mula sa Bibliya ang hindi nakikitang mga katotohanan na totoo tungkol sa atin dahil tayo ay muling ipinanganak, sapagkat mayroon tayong buhay ng Diyos.
a. Nagmumuni-muni tayo sa kanila hanggang sa ang katotohanan nito ay sumikat sa amin at maaari nating tanggapin ang salita ng Diyos nang kaagad na ginagawa natin ang salita ng isang doktor o tagabangko.
b. Sumasang-ayon tayo sa salita ng Diyos - sumasang-ayon sa Kanya sa salita at pagkilos. Habang nakikipagtulungan tayo sa salita ng Diyos tungkol sa mga hindi nakikitang katotohanan, ginagawa Niya ang Kanyang salita na mabuti sa nakikitang kaharian.
c. Ang hindi nakikitang mga katotohanan ay nagbabago sa nakikita at nararamdaman natin.
4. Huwag subukang maniwala. Kumilos sa salita ng Diyos tulad ng ginagawa mo sa salita ng isang banker o isang doktor.

1. Ikaw ang sinasabi ng Diyos na ikaw. Mayroon kang sinasabi ng Diyos na mayroon ka. Maaari mong gawin ang sinabi ng Diyos na magagawa mo.
2. Ang pananampalataya ng buto ng mustasa ay napasok ka sa pamilya, pinagsama ka sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, lumakad ka sa ilaw ng kung ano ka at kung ano ang mayroon ka sa pamamagitan ni Cristo.