DAPAT MAG-AARAL NG KRISTIYANO?

1. Sinabi namin na dapat nating simulan ang isang pag-aaral ng katangian ng Diyos kasama si Jesus sapagkat si Jesus ang kumpletong paghahayag ng Diyos. Juan 1:18; 14: 9; Heb 1: 1-3
a. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang Diyos ay mabuti. Mat 19:17
b. Ang kabutihan ay tinukoy para sa atin sa Gawa 10:38 tulad ng ginawa ni Jesus.
c. Ang Diyos ay isang mabuting Diyos na gumagawa ng mabuti, at mabuti ay nangangahulugang mabuti !!
2. Iyon ang nagdala ng tanong ng paghihirap - at isang maliwanag na kontradiksyon.
a. Hindi ba bahagi ng buhay Kristiyano ang pagdurusa? Para sa piniling mga lingkod ng Diyos?
b. Hindi ba ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang maperpekto tayo, upang mapakumbaba tayo, upang mapalalim ang ating kabanalan at pangako sa Kanya?
3. Maraming pagkalito sa mga Kristiyano sa paksang ito dahil sa:
a. Kakulangan ng kaalaman sa sinasabi ng Bibliya, at / o inilalagay ng mga tao ang kanilang karanasan sa itaas ng Salita ng Diyos.
b. Ang pagdurusa ay bahagi ng buhay Kristiyano, ayon sa Bibliya, ngunit maraming tao ang naghahalo ng mga mansanas at dalandan kapag tinatalakay ito, at nakakakuha ng fruit salad - hindi mahusay na doktrina. Nais naming ayusin ang ilan sa mga isyung ito.
4. Magsimula tayo sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mga pangkalahatang pahayag tungkol sa pagdurusa na tatalakayin natin nang detalyado.
a. Ang Bibliya ay nagsasalita ng dalawang uri ng pagdurusa na may kaugnayan sa mga Kristiyano:
1. Ang mga bagay na pinaghirapan ni Cristo para sa atin - kaya hindi natin kailangang gawin! .
2. Ang mga bagay na pinagdurusa natin para kay Cristo.
b. Ang mga bagay na pinagdudusahan ni Cristo para sa atin ay isasama ang lahat na isinama niya para sa atin sa Krus sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay.
c. Ang mga bagay na pinagdurusa namin para kay Cristo ay kasama ang pag-uusig at anumang uri ng personal na sakripisyo o kakulangan sa ginhawa na naranasan namin habang nabubuhay tayo para kay Cristo at ipinangangaral ang ebanghelyo.
d. Ang pagdurusa ay hindi isang tool sa pagtuturo na ginamit ng Diyos upang maperpekto tayo.
e. Ang Espiritu Santo ay ating Guro, at ang Kanyang tool sa pagtuturo ay ang Bibliya.
f. Nilinaw ng Bibliya na kahit na nakakaranas tayo ng pag-uusig at / o pagdurusa na may kaugnayan sa pangangaral ng ebanghelyo at pamumuhay para sa Panginoon, higit pa tayo sa mga mananakop sa mga sitwasyong iyon.

1. Kailangan nating maunawaan ang katotohanan na ang isang palitan ay naganap sa Krus.
a. Ang lahat ng kasamaan na dulot ng sa amin dahil sa ating kasalanan at pagsuway ay dumating kay Jesus upang ang lahat ng kabutihan dahil sa Kanya para sa Kanyang pagsunod ay maaaring dumating sa atin.
1. Si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano Siya.
2. Si Jesus ay naging isa sa atin sa ating kasalanan at kamatayan upang tayo ay maging isa sa Kanya sa buhay at kabanalan. II Cor 5:21
b. Ang bawat problema na salot sa lahi ng tao ay narito sapagkat ang kasalanan ay nasa mundo. Rom 5:12; Gen 3: 7-19
c. Hinarap ng Diyos ang mga problemang iyon nang harapin Niya ang ating mga kasalanan - sa Krus.
2. Sinasabi sa atin ng 53: 6 na inilagay ng Diyos ang ating kasamaan (AVON) kay Kristo sa Krus.
a. Kasama sa AVON hindi lamang ang kasalanan, ngunit ang parusa o masamang bunga na idinulot ng kasalanan / kasamaan. Gen 4:13; Lam 4: 6; 22 = AVON
b. Inilagay ng Diyos ang ating kasalanan at ang parusa at bunga ng ating kasalanan kay Jesus
3. Sinasabi rin sa atin ng Isa 53: 4 na si Jesus ay nagdulot ng mga kahihinatnan ng ating kasalanan.
a. Mga kalungkutan = CHOLI = sakit; Mga kalungkutan = MAKOB = masakit.
1. Tunay na dinala niya ang ating mga karamdaman, at dinala niya ang ating mga sakit. (Lit ni Young)
2. Ngunit ang ating mga karamdaman lamang ay dinala Niya ang Kanyang Sarili, at ang ating mga kirot na dinala niya, (v5) at sa pamamagitan ng Kanyang mga pasa ay binigyan ng kagalingan. (Mas kaunti)
b. Ipinanganak = NASA; dinala = SABAL.
1. Ang parehong mga salita ay may ideya ng pag-angat, dalhin, ihatid o alisin sa layo.
2. Ang parehong mga salita ay ginamit sa aklat ng Levitico upang ilarawan ang mga pagsasakripisyo ng OT - Ginamit ang NASA na may kaugnayan sa kambing na itlog sa Lev 16:22.
3. Ang parehong mga salita ay nagpapahiwatig ng pagpapalit; upang ipalagay bilang isang mabigat na pasanin; kumpletong pag-alis ng isang bagay na nadadala.
c. Dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan, ating mga karamdaman, ating mga sakit, ating parusa (kahihinatnan ng kasalanan) upang maalis ang mga ito - iyan ang ideya dito.
d. Isa 53:10 - Siya ay naglagay sa Kanya ng karamdaman. (Rotherham)
4. Si Jesus ay naging isang sumpa na maaari tayong makatanggap ng isang pagpapala. Gal 3: 13,14
a. Kasama sa sumpa ng Batas ang bawat isa sa mga sumpa na nakalista sa Deut 28 - kahihiyan, kawalan, kawalan ng bunga, sakit sa isip at pisikal, pagkasira ng pamilya, kahirapan, pagkatalo, pang-aapi, kabiguan, hindi kanais-nais ng Diyos. b. Ang bawat isa sa mga sumpang iyon ay dumating kay Hesus upang tayo ay mapalaya mula sa kanila at ang pagpapala ay dumating sa atin.
5. Si Hesus ay nagdala ng mga kahihinatnan ng ating kasalanan - ang poot ng Diyos, paghihiwalay mula sa Diyos, karamdaman, sakit, sakit, atbp. - upang hindi natin mapasan ang mga ito.
a. Maraming mga Kristiyano ang nagdurusa sa mga bagay na iniisip na nagmula sila sa kamay ng Diyos - hindi nila alam na pinanganak na sila ni Kristo sa Krus upang hindi natin sila mapasan.
b. Pinaghirapan Niya ang mga bagay na ito para sa atin upang hindi natin ito pahirapan.

1. Ang pagdurusa sa pag-uusig ay bahagi ng buhay na Kristiyano. Juan 15: 18; 20; II Tim 3:12
2. Fil 1: 29,30 - Malinaw na ipinaliliwanag ng talatang ito kung ano ang pagdurusa na kailangan nating daanan: pag-uusig at mga kahihinatnan nito.
a. Ang kaguluhan na nakita ng mga Filipos kay Pablo ay ang kanyang oras sa bilangguan (Gawa 16: 19-40) at siya ay nabilanggo muli nang isulat niya ang liham na ito. Phil 1: 13,14; 30
b. Ikaw at ako ay nakikibahagi sa iisang paligsahan; nakita mo ako sa isang beses, at, tulad ng iyong naririnig, nasa loob pa rin ako. (NEB)
3. Phil 1:29 = paghihirap para kay Cristo; Rom 8:17 = paghihirap kasama ni Kristo.
a. Ano ang tanging magagawa natin upang matulungan si Jesus? Ikalat ang ebanghelyo!
b. Ano ang tanging paghihirap na maibabahagi natin kay Jesus? Pag-uusig !!
c. Ang pagdurusa na tiniis ni Hesus sa Krus (kasalanan at mga kahihinatnan nito) na ginawa Niya para sa atin kaya hindi natin kailangang.
d. Ano ngayon ang paghihirap ni Kristo na nakikibahagi tayo? Pag-uusig !!
1. Kami ang Katawan ni Cristo, na nakaugnay sa Ulo ng Simbahan.
2. Mga Gawa 9: 4 - Sinabi ni Jesus kay Paul na inuusig ang mga Kristiyano = inuusig Siya!
4. Habang pinag-aaralan natin ang Aklat ng Mga Gawa, nakita natin na ang mga unang tagasunod ni Cristo ay nakaranas ng dalawang uri ng pagdurusa:
a. Ang pag-uusig sa anyo ng mga pagbugbog, kulungan, paninirang-puri, at kahit kamatayan para sa pangangaral ng ebanghelyo at pagsunod sa Diyos.
b. Mga kakulangan sa pisikal dahil sa mga hadlang sa kanilang paraan o mga bagay na kanilang isinuko upang maipangaral ang ebanghelyo.
c. Kahit sa kanilang mga pagdurusa, ipinakita ng mga taong ito ang tagumpay! Gawa 4: 3-21; 5: 17-41; 6: 9-15; 7: 54-60; 8: 1-4; 9: 1,2; 12: 1-11
5. Walang mga halimbawa ng mga alagad na nagdurusa ng karamdaman o sakit o pisikal na kahinaan para sa pag-perpekto sa kanila, o pagpapakumbaba sa kanila, atbp.
a. Sa katunayan, ipinagpatuloy nila ang gawaing sinimulan ni Jesus na gumaling. Gawa 3: 1-11
b. Ang kanilang pagdurusa = ang resulta ng pagsalungat sa pagkalat ng ebanghelyo.
c. Ito ang parehong mga kalalakihan na sumulat ng mga sulat at iyon ang kanilang frame ng sanggunian kapag tinatalakay nila ang paksa ng pagdurusa sa kanilang mga sulat - dapat nating tandaan iyon sa binabasa natin.
6. Mula sa pagbabalik ni Pablo sa Mga Gawa 9 hanggang sa pagtatapos ng Aklat ng Mga Gawa, nakakakuha tayo ng detalyadong ulat tungkol sa mga bagay na pinaghirapan ni Paul.
a. Si Paul ay hindi isang napiling sisidlan na pinili para sa espesyal na pagdurusa - siya ay isang napiling sisidlan na tinawag upang mangaral ng ebanghelyo. Mga Gawa 9: 15,16
1. Ang mga pagdurusa na kinailangan ni Pablo ay ang pag-uusig at paghihirap na nauugnay sa pagkalat ng ebanghelyo.
2. Kailangang maranasan ni Paul ang mga bagay na iyon - upang hindi maperpekto o maparusahan
- ngunit upang magdala ng kaligtasan, paggaling, at pagliligtas sa mga tao. Gawa 26: 14-18; II Cor 1: 5,6; 4:15
b. Ang pagdurusa ay hindi isang wakas sa kanyang sarili, ngunit sa halip ay isang paraan upang matapos.
1. Nagdusa si Pablo ng mga bagay, hindi upang maperpekto siya, ngunit upang ipangaral ang ebanghelyo.
2. Minsan, dahil sa panawagan sa buhay ng isang tao, kailangan nilang dumaan sa sobrang ordinaryong mga pangyayari upang mangaral ng ebanghelyo.

1. Alalahanin ang aming mga patakaran: basahin sa konteksto at hayaan ang Bibliya na tukuyin ang mga salita!
2. Ang v7 ay nagbibigay sa atin ng ilang pangunahing katotohanan tungkol sa tinik ni Paul sa laman:
a. Ito ay tinukoy para sa atin bilang "ang messenger ni satan".
b. Messenger = ANGELOS = isang pagkatao; isang anghel. Kahit saan lumilitaw ang salita (188 lugar), nangangahulugan ito ng isang pagkatao, hindi isang sakit.
c. Sinabi sa atin na ang tinik ay nagmula kay satanas, hindi sa Diyos - alalahanin ang prinsipyo na hinati sa bahay. Matt 12: 24-26
d. Ang Thorn ay ginagamit sa OT at NT upang mangahulugan ng mga literal na tinik o nakababahalang tao. Bilang 33:55; Josue 23:13; Mga Hukom 2: 3
e. Buffet = upang mag-rap sa isang kamao; hit o welga; paulit-ulit na suntok.
3. Sa v9 tinawag ni Pablo ang tinik ng isang pagkawasak.
a. Sa II Cor 11: 23-30 tinukoy ni Paul kung ano ang ibig niyang sabihin kapag ginamit niya ang salita -
tala: ang sakit at sakit ay hindi nakalista dito!
b. Ang kanyang mga pagkakasakit = mga hadlang, mga pag-uusig na kanyang naranasan habang siya ay nangangaral.
4. Sinasabi ng ilan na binigyan ng Diyos kay Thorn si Thorn upang mapanatili siyang mapagpakumbaba. (Dumating mula kay satanas)
a. Sinasabi sa amin ng v7 na ang tinik ay ibinigay upang mapanatili siyang hindi mataas.
1. Hindi mula sa pagpapataas ng kanyang sarili, ngunit upang mapigil siya sa pagiging mataas.
2. Sa pamamagitan ng sino? Ang mga ipinangaral niya. (v6)
3. Ang pag-angat ay nangangahulugan na itaas sa pamamagitan ng papuri o sa pagtatantya.
b. Si Pablo ay binigyan ng matinding paghahayag mula sa Diyos. v 1-4; 7
c. Ayaw ni satanas na siya ay itinaas ng iba o pinaniwalaan ng mga pinangangaralan niya, kaya, nagpadala siya at isang anghel na (isang nahulog na anghel) upang harapin si Paul.
1. laging darating si satanas upang magnakaw ng Salita. Na naaayon sa nangyari kay Paul sa Mga Gawa.
2. Pupunta siya sa mga lugar upang mangaral, ang isang tao o ang isang bagay na pumupukaw sa karamihan, siya ay guguluhin, palabasin ng bayan, o ibilanggo. Mga Gawa
13:45; 14:2-6;19
5. Sinasabi ng ilan na ang tinik ni Paul ay isang sakit sa mata. Gal 4: 13-15
a. Wala sa sipi upang suportahan ang ideyang iyon.
b. Ang Galatia ay isang lalawigan o rehiyon na may iba't ibang mga lungsod dito, kabilang ang Antioquia, Iconium, Lystra, at Derbe. Ang mga taga Galacia ay isinulat sa
mga simbahan ng Galatia. Gal l: 2
c. Sa Mga Gawa 14:19 si Paul ay binato at iniwan para sa mga patay sa Listra. Susunod na araw siya at Barnabus ay naglalakad ng 15 milya papunta sa Derbe. Pagkatapos ay bumalik siya at nangaral
sa Lystra, Iconio, at Antioquia. v20,21
d. Ano ang hitsura niya nang mangaral siya sa mga taga-Galacia. Gal 6:17 - Nang mangaral ako ng ebanghelyo sa iyo sa unang pagkakataon, ginawa ko ito sa katawan
kahinaan, at hindi ka nakaramdam ng pag-insulto para sa aking pisikal na kalagayan na maaaring tunay na pagsubok sa iyo, o hindi ka nagpakita ng anumang kasiraan sa loob nito. (Bruce)
e. Ang mga problema sa mata ni Paul ay bunga ng pagbato ng mga bato.
5. Tinik ni Paul = satanikong pagtutol na nagpukaw sa mga tao laban sa kanya saanman.

1. Ano ang praktikal na aplikasyon ng lahat ng impormasyong ito?
a. Makikita natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bibliya nang wasto: pagbabasa sa konteksto; pinapayagan ang Bibliya na tukuyin ang mga salita para sa atin.
b. Gawing tumutugma sa iyong karanasan ang Bibliya, hindi kabaliktaran.
c. Makakatulong ba sa iyo na pag-uri-uriin kung ano ang pipigilan at tanggapin sa iyong buhay. Santiago 4: 7
d. Makakatulong ba sa iyo na malaman sa kung anong mga lugar na kailangan mo upang mabuo ang iyong pananampalataya.
2. Binibigyan tayo ng higit na pananaw sa katotohanan na ito ang simpleng ito: Mabuti ang Diyos - masama ang diyablo.
a. Kailangan nating maghirap para kay Cristo - ang pag-uusig at ang gastos o kakulangan sa ginhawa na kasangkot sa pagkalat ng ebanghelyo at pamumuhay para sa Panginoon.
1. Ngunit ang diyablo ang pinagmulan ng karamihan ng paghihirap na iyon habang sinusubukan niyang ihinto ang pagkalat ng ebanghelyo. (Sinumpa ang lupa at ang ating laman ay nagbibigay ng iba pang problema.)
2. Ipinapangako sa atin ng Bibliya ang kapangyarihan, lakas, at pagliligtas ng Diyos sa mga sitwasyong iyon. Rom 8: 35-37; II Tim 3:11
b. Hindi natin kailangang magdusa kung ano ang pinagdusa ni Cristo para sa atin.
3. Hindi natin sinabi ang lahat tungkol sa pagdurusa.
a. Ngunit, pinaghiwalay namin ang ilang mga mansanas mula sa ilang mga dalandan.
b. Sa paggawa nito, nabubuo natin ang ating pananampalataya sa katotohanan na ang Diyos ay mabuti, at ang mabuti ay nangangahulugang mabuti.