SUPERNATURAL HINDI SOCIAL

download PDF
SI JESUS ​​AY DIYOS
ANG DIYOS-MAN
SI JESUS, ANG IMEKTO NG DIYOS
GINAGAWA ni JESUS ​​ANG MGA KAPANGYARIHAN NG AMA
Protektahan ang IYONG SARILI
SUPERNATURAL HINDI NATURAL
ANG TUNAY NA GOSPEL

1. Ang tumpak na kaalaman mula sa Bibliya ay palaging mahalaga, ngunit hindi na higit pa kaysa ngayon. Dapat tayong maging mga mambabasa ng Bagong Tipan partikular, sapagkat isinusulat nito ang mga kaganapan na nauugnay sa unang pagdating ni Jesus kasama ang Kanyang ginawa at kung ano ang Kanyang itinuro.
a. Bilang karagdagan sa pagbabasa ng Bagong Tipan (takip na takip, paulit-ulit hanggang sa pamilyar tayo dito), dapat nating maunawaan ang layunin ng Bibliya. Ito ay hindi isang librong makakatulong sa sarili na naglalayong tulungan kaming mamuhay ng isang mabuting buhay. Ni ito ay isang koleksyon ng mga nakakatawang kasabihan na inilaan upang aliwin at hikayatin tayo.
b. Ang Bibliya ay isang koleksyon ng 66 na mga libro at mga titik (tinatawag na mga sulat) na kabuuan ay nagsasabi sa kwento ng hangarin ng Diyos para sa isang pamilya at ang haba na pinuntahan Niya upang makakuha ng isang pamilya sa pamamagitan ni Jesus.
1. Ang bawat libro ay nagdaragdag o sumusulong sa kuwentong ito sa ilang paraan. At ang bawat taludtod ay naaayon sa pangkalahatang tema ng Bibliya. Ang ating interpretasyon sa isang partikular na daanan ay dapat na naaayon sa iba pang Bibliya. (Ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng mga independiyenteng, hindi nauugnay na mga taludtod. Ang Bibliya ay nahahati sa mga kabanata at mga talata sa Gitnang Panahon para sa mga layuning sanggunian.)
2. Lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay. Ang Banal na Espiritu ay nagbigay inspirasyon sa mga totoong tao habang isinulat nila sa ibang totoong tao ang tungkol sa mga totoong isyu na may kinalaman sa kanila. Ang isang partikular na taludtod ay hindi maaaring mangahulugan ng isang bagay sa iyo o sa akin na hindi ibig sabihin nito sa mga orihinal na tagapakinig o mambabasa.
c. Mahalagang maunawaan natin ang mga puntong ito sapagkat ang karamihan sa mga huwad na pasko at mga propeta na nagpapahayag ng mga maling ebanghelismo ay "mayroong banal na kasulatan" (o tinatawag na mga sumusuporta sa mga taludtod) para sa kanilang ipinangangaral at itinuturo.
1. Mat 4: 5-6 — Ang diyablo mismo ay gumagamit ng banal na kasulatan. Nang dumating si Satanas upang tuksuhin si Jesus, nagsipi siya ng mga banal na kasulatan bilang bahagi ng kanyang tukso (Aw 91: 11-12).
2. Ngunit kinuha niya sila sa konteksto at hindi naipaliwanag ang mga ito sa paraang hindi naaayon sa iba pang mga talata ng banal na kasulatan (Deut 6:16; Exo 17: 7; Bil 21: 5; Aw 78:18; atbp.).
2. Malinaw na inihayag ng Bagong Tipan na si Jesucristo ay naparito sa mundo upang mamatay para sa mga kasalanan ng mga tao at ginagawang posible para sa mga tao na maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya (bilang katuparan ng mga hula ng Lumang Tipan tungkol sa Kanyang pagdating). Anumang pagtuturo na ipinahayag sa pangalan ni Jesus, ang anumang pagpapakahulugan ng isang partikular na taludtod, ay dapat na naaayon sa pangkalahatang tema.
a. Nagiging patok ito sa tinatawag na "Christian" na lupon upang tukuyin ang ebanghelyo bilang pagbabago ng lipunan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mahihirap, marginalized, at mga biktima ng kawalan ng katarungan. Ang mga ideyang ito ay batay sa mga talatang kinuha sa konteksto. (Nabanggit namin ito noong nakaraang linggo at sasabihin pa sa susunod na linggo.)
b. Walang masama sa pagtuloy sa mga aktibidad sa itaas. Ngunit hindi naparito si Jesus na gawin ang mundong ito ng isang mas mahusay na lugar sa pamamagitan ng pagbabago sa lipunan. Dumating siya upang harapin ang kasalanan at gumawa ng pagbabagong-anyo sa mga puso ng mga tao, binabago ang mga ito mula sa mga makasalanan na maging banal at matuwid na mga anak ng Diyos. Ang ebanghelyo ay supernatural, hindi panlipunan.
1. Posible para sa mga makasalanan na suportahan ang mahihirap, marginalized, at mga biktima ng kawalang-katarungang panlipunan nang walang anumang panloob na pagbabago — na walang pag-iisip na kaluguran ang Diyos o pamumuhay ng isang banal na buhay.
2. Alalahanin ang isa sa mga katangian ng mga araw bago bumalik si Jesus: (Ang mga tao) ay kumikilos na parang sila ay relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal (II Tim 3: 5, NLT).

1. Tulad ng napag-usapan natin noon, nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae. Sa pamamagitan ng unang tao, si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at ang mga tao ay naging mga makasalanan. Rom 5:19
a. Gen 3: 15 — Ipinangako ng Diyos na darating ang isang araw darating ang Binhi (Jesus) ng babae (Maria) upang alisin ang pinsala na nagawa. Ang dakilang pangakong ito ay kilala bilang protoevangel o ang unang ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay nagmula sa isang salitang Griego na nangangahulugang mabuting balita.
b. Gen 12: 1-3 — Kinilala ng Diyos ang pangkat ng mga tao kung saan darating ang ipinangakong Binhi, ang mga inapo ni Abraham (mga Hudyo). Ang Diyos mismo ang nagbigay ng magandang balitang ito (ebanghelyo) kay Abraham (Gal. 3: 8).
1. Sa mga siglo, binigyan ng Diyos ang pagtaas ng mga hula na may higit pang mga detalye tungkol sa ebanghelyo — ang darating na Binhi at Kanyang gawain upang tubusin o iligtas ang mga tao mula sa kasalanan upang magkaroon ng Diyos ang Kanyang pamilya.
2. Lucas 1: 67-79 — Nang si Juan Bautista ay tuli (ilang sandali bago ipinanganak si Jesus), ang Banal na Espiritu ay dumating sa ama ni Juan na si Zacharias, at binanggit niya ang katotohanan na ang Diyos ay nasa proseso ng pagtupad ng mabuti balita na Siya ay inihayag mula pa nang magsimula ang mundo. v68-70
c. Gal 4: 4 — Ngunit nang ang tamang oras ay ganap na dumating (Amp), dalawang libong taon na ang nakalilipas, si Jesus ay nagkatawang-tao (o kumuha ng isang kalikasan ng tao sa sinapupunan ni Birheng Maria) at ipinanganak sa mundong ito.
2. Batay sa mga sulatin ng mga propeta ng Lumang Tipan (ang kanilang mga libro ay napanatili sa Lumang Tipan), ang unang siglo ay inaasahan ng mga Judio ang darating na Binhi (Manunubos, Mesiyas) na darating. At, inaasahan din nilang itatag ng Diyos ang Kanyang kaharian sa mundo. Dan 2:44; Dan 7:27; atbp.
a. Mat 3: 1-3 — Ang pang-publiko na ministeryo ni Jesus ay pinauna ni Juan Bautista na dumating sa eksena kasama ang mensaheng ito: malapit na ang pagsisisi sa kaharian ng Langit (kaharian ng Diyos). Maghanda para sa pagdating ng Panginoon (Isa 40: 3). Nakakuha ng pansin ang lahat ng kanyang mensahe.
A. Ang pagsisisi ay literal na nangangahulugang baguhin ang isip. Ginagamit ito ng pagtalikod mula sa kasalanan at nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kalungkutan at panghihinayang. Ang ideya ay ang pagbabago ng pag-iisip ay gumagawa ng pagbabago ng layunin na nagreresulta sa isang nabagong buhay.
B. v5-6 — Nagpunta ang mga tao sa pakikinig kay Juan at ipagtapat ang kanilang mga kasalanan at mabinyagan siya dahil alam din nila mula sa mga propeta ng Lumang Tipan na ang mga matuwid lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kasalanan ay maiiwasan sila sa kaharian. Aw 24: 3-4; Aw 15: 1-5; atbp 1. Si Juan ay nagbautismo o nagbabad sa mga lalaki at babae sa tubig. Hindi ito binyag na Kristiyano. Ito ay seremonyal na paglilinis o paglilinis - isang karaniwang kaugalian sa mga Hudyo. Ang mga tao, damit, kagamitan, at kahit na kasangkapan sa bahay ay nililinis ng seremonya.
2. Ang pagpapasakop sa paglilinis o seremonial na paglilinis na ito ay isang pagpapahayag ng katotohanan na ang isang nalinis ay naniniwala na ang pagdating ng Panginoon (ang Mesiyas, ang Cristo) ay malapit na. Ang mga gumawa nito ay masunurin sa tawag ni Juan upang ihanda ang daan ng Panginoon.
b. Mat 4: 17 — Pagkatapos ay dumating si Jesus. Ang kanyang unang naitala na mga pampublikong salita ay din: Magsisi para sa kaharian ng Langit (o kaharian ng Diyos) ay malapit na.
c. Marcos 1: 14-15 — Ang ulat ni Marcos tungkol sa insidente ay nagbibigay sa amin ng karagdagang mga detalye: Maniwala ka sa ebanghelyo. Ang mga unang tagapakinig ng mga salitang ito ay nauunawaan ang ebanghelyo sa mga tuntunin ng isinulat ng lahat ng mga propeta: darating ang Binhi upang wakasan ang kasalanan at itatag ang Kanyang kaharian.
3. Ang ministeryo sa daigdig ni Jesus sa tatlong dagdag na taon hanggang sa paglansang sa krus ay isang panahon ng paglipat. Nakikipag-usap siya sa Lumang Tipan (o Lumang Tipan) na mga Hudyo na ang buhay ay ginagabayan ng Batas ni Moises. a. Ang Batas ni Moises (unang limang libro ng Bibliya) ay ibinigay kay Moises kasunod ng paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Kasama rito ang mga batas sa sibil at kriminal, batas sa pagdidiyeta, mga batas sa seremonya at sakripisyo. Inilaan itong tulungan silang magtatag ng isang gumaganang lipunan at mabuhay sa pakikipag-ugnay sa Diyos nang makarating sila sa lupain ng Canaan.
1. Karamihan sa pangangaral ni Jesus ay naglalayong paghanda sa kanila sa darating - isang Bagong Tipan o kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao na magbibigay ng malaking pagbabago kabilang ang isang bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao.
2. Wala silang konsepto ng isang indibidwal na ugnayan ng Anak-anak sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tinukoy nila si Abraham bilang kanilang Ama (Mat. 3: 9). At, sa katunayan, hindi sila mga anak na lalaki sapagkat walang sinumang ipinanganak ng Diyos bago ang Krus. Sila ay mga lingkod ng Diyos.
b. Sa Kanyang mga turo, hindi agad sinulat ni Jesus ang lahat dahil, hindi lamang Siya ay unti-unting naghahanda sa mga tao para sa bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao (ng Ama at anak na lalaki), ngunit dahil ang Kanyang pangunahing misyon ay gawin itong posible sa pamamagitan ng pagkamatay ng ang mga kasalanan ng mga tao.
1. Ang Makababatid (Makapangyarihan-sa-lahat) Alam ng Diyos bago Niya nilikha ang mundo na ang mga masasamang tao, na kinasihan ni Satanas, ay babangon at ipako sa krus ang Panginoon. Ginawa ito ng Diyos na maglingkod sa Kanyang pangwakas na layunin nang pumili siya na maging isang sakripisyo para sa mga kasalanan ng mga tao. Lucas 22: 3; Gawa 2:23; atbp.
2. I Cor 2: 7-8 — Kung alam ng demonyo nang maaga kung ano ang gagawin ng Panginoon, hindi niya bibigyan ng inspirasyon ang pagpapako sa krus. Kaya, ang aspetong ito ng gawain ni Jesus ay kailangang maitago hanggang sa mangyari ito.
4. Ang Sermon sa Bundok ay isa sa mga pinakatanyag na sipi sa Bibliya. (Ito rin ang mapagkukunan ng maraming mga maling mga talata na ginagamit upang suportahan ang mga pekeng ebanghelismo.) Sa Kanyang sermon, gumawa si Jesus ng maraming matapang na pahayag na naglalayong ihanda ang mga kalalakihan at kababaihan na matanggap ang kaharian ng Diyos.
a. Una, kailangan natin ng ilang impormasyon tungkol sa mga pinuno ng relihiyon noong panahon ni Jesus sapagkat ang karamihan sa sinabi niya sa Kanyang sermon ay may katuturan lamang kung nauunawaan mo ang ilang mga bagay tungkol sa mga eskriba at Pariseo.
1. Ang mga eskriba ay mga propesyonal na iskolar at mga eksperto sa ligal sa Batas ni Moises. Karamihan sa mga eskriba ay Pariseo din. Ang mga Fariseo ay pinuno ng relihiyon na mahigpit na sinusunod ang Batas ni Moises.
Gayunpaman, naniniwala sila na ang kanilang sariling mga tradisyon sa bibig ay pantay sa awtoridad sa mga aklat ng Lumang Tipan. Ang mga oral tradisyon na ito ay binubuo ng mga talakayan, pagpapasya, pagpapakahulugan, at kasabihan na ibinigay ng mga unang rabbi at eskriba ng Torah (ang unang limang mga libro ng Bibliya). A. Ibinigay sila nang pasalita para sa maraming henerasyon hanggang sa isinulat sila sa Mishnah (nakasulat sa Hebreo), isang komentaryo sa Torah, at Gemara, karagdagang mga puna sa Mishnah (nakasulat sa Aramaic).
B. Bilang halimbawa: sinabi ng Batas, mabilis sa isang beses sa isang taon. Ayon sa tradisyon ng tradisyon, mabilis dalawang beses sa isang linggo.
3. Habang ang mga Judio ay nabihag sa Babilonya (400 plus taon bago dumating si Jesus), nawala ang kanilang wikang Hebreo. Nang bumalik sila sa Canaan tanging ang mga pinuno ng relihiyon ay bihasa sa wikang Hebreo. Ang karaniwang tao ay nagsalita lamang sa Aramaiko.
A. Ang mga Kasulatan ay isinulat sa Hebreo. Nangangahulugan ito na ang karaniwang tao ay dapat umasa sa mga eskriba at Pariseo at ang kanilang interpretasyon sa Kasulatan.
B. Lahat ng nalalaman ng tao tungkol sa katuwiran ay nagmula sa mga turo at kilos ng mga Pariseo at mga eskriba. Ngunit, tulad ng ipabatid ni Jesus sa kanila, hindi ito sapat.
b. Maaga sa Sermon sa Bundok Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig: Maliban kung ang iyong katuwiran ay lumampas kaysa sa mga eskriba at Pariseo ay hindi ka papasok sa kaharian. Mat 5:20
1. Kung susuriin natin ang pakikisalamuha ni Jesus sa mga Pariseo at sa Kanyang mga puna sa at tungkol sa kanila, nalaman natin na mayroon silang panlabas na katuwiran, o tama ang mga panlabas na kilos. Natupad nila ang Batas ni Moises at ang kanilang mga interpretasyon (oral tradisyon), kaya, sa labas, lumitaw silang matuwid.
2. Matt 23: 27-28 – Ngunit, ayon kay Hesus, sila ay tulad ng mga libingang hinugasan ng puti — maganda sa labas, ngunit puno ng kabulukan at kamatayan sa loob. Sa ilalim ng Batas ni Moises ang isang tao ay itinuturing na marumi kung hinawakan niya ang anupaman sa mga patay (Blg 19: 11-16), kaya't inalagaan ng mga Judio na maputi ang kanilang mga libingan bawat taon upang madali silang makita at maaaring madaling iwasan (Lukas 11:44).
c. Ang karamihan sa Sermon sa Bundok ay nakadirekta sa paglalantad ng maling katuwiran na ipinangaral at isinasagawa ng mga Fariseo habang inihanda ni Jesus ang mga tao na tanggapin ang panloob na katuwiran na ipagkakaloob niya sa pamamagitan ng Krus.
5. Habang naglalakad si Jesus sa mga maalikabok na daan ng Banal na Lupa, naipalinaw niya kung bakit Siya naparito sa mundo. Dumating si Jesus upang harapin ang kasalanan at ginagawang posible para sa mga makasalanan na maging mga anak ng Diyos.
a. Mat 9: 10-13 — Si Jesus ay kumain sa bahay ni Mateo, isa sa Kanyang orihinal na mga apostol. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis (taxan) bago siya nagsimulang sumunod kay Jesus. Nagreklamo ang mga pinuno ng relihiyon laban kay Jesus dahil kumain Siya kasama ang mga maniningil ng buwis at makasalanan. Sumagot si Jesus:
1. v12 — Ang mga tao ay hindi nangangailangan ng doktor. May sakit ang mga tao. Ang mga matuwid na tao ay hindi nangangailangan ng tulong. Ginagawa ng mga makasalanan. Dumating ako upang tawagan ang mga makasalanan upang magsisi. Mayroon akong lunas sa kanilang kasalanan.
2. v13 — Sinabi niya sa mga Pariseo na dapat nilang malaman kung ano ang ibig sabihin nito: Nais ko ng awa at hindi sakripisyo (Oseas 6: 6 Mikas 6: 6-8). Ang mga sakripisyo ay panlabas na gawain. Panloob ang loob. Ang salita ay may ideya ng kalidad ng puso, isip, character.
b. Lucas 19: 1-10 — Nang kumain si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, isa pang maniningil ng buwis, at muling pinuna ng mga Pariseo at eskriba, sinabi ni Jesus: Dumating ako upang hanapin at iligtas ang nawala (v9-10).
1. Dahil sa kasalanan, ang mga tao ay nawala sa kanilang nilikha na layunin - pakikipag-ugnay at pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang salitang Greek na isinalin na nawala ay nangangahulugan na puksain o mawala (lit. o fig.). Ito ay ang parehong salita ay ginagamit sa Juan 3:16 (mapahamak). Hindi mawawala - darating sa pagkawasak, mawawala (Amp)
2. Pansinin ang v11. Nalaman ni Jesus na ang mga nakikinig sa Kanya ay nag-iisip na ang kaharian ng Diyos ay lilitaw na lilitaw agad. Kaya't sinabi niya ang isang talinghaga tungkol sa isang hari na umalis nang isang panahon at inaasahan na manatiling tapat ang kanyang mga alipin habang wala na siya, hanggang sa bumalik Siya.
A. Alam ni Jesus na ang nakikitang kaharian ay hindi maitatag sa mundo sa oras na iyon. Sa halip, isang anyo ng kaharian na hindi malinaw na nakikita ng mga propeta ng Lumang Tipan ang magaganap - ang kaharian o paghahari ng Diyos sa mga puso ng mga tao. Lucas 17: 20-21
B. Ang panloob na anyo ng kaharian na ito ay magbabago sa mga kalalakihan at kababaihan mula sa mga makasalanan na maging banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Juan 3: 3-5; Tito 3: 5; atbp.
c. Mat 26: 26-28 — Ang gabi bago si Hesus ay ipinako sa krus Sinabi niya sa Kanyang mga apostol na ang Kanyang dugo ay ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan - ang pagtanggal ng mga kasalanan (Pinakamadulas). Ang pagpapatawad ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang palayain ang isang kasalanan mula sa makasalanan.
1. Lucas 24: 44-47 — Sa araw ng Pagkabuhay na si Jesus ay dumaan sa mga banal na kasulatan ng Lumang Tipan na naghula ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay at ipinaliwanag kung paano niya naganap ang lahat. 2. At ngayon, sinabi niya sa Kanyang mga apostol, ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan ay maipangaral sa lahat ng mga bansa. Pumunta sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo. Ang muling pagbangon ng nawala sa kasalanan ay nagsimula na.

1. Sa Krus si Jesus ay naging isang haing pantubos para sa ating kasalanan. Ang pagbabayad-sala ay nangangahulugang gumawa ng isang bagay upang gumawa ng isang maling nagawa, upang gumawa ng mga pagbabago; upang mabayaran ang parusa. Si Jesus (ang makatarungan) ay namatay para sa mga hindi makatarungan (tayo) upang dalhin tayo sa Diyos. Magdala ay nangangahulugang magdala upang maihatid tayo sa Diyos. I Juan 4: 9-10; I Pet 3:18
a. Col 1: 21-22 — At ikaw rin, na dati ay nalayo sa Kanya, at sa iyong isipan na nakikipagdigma sa Kanya, nang ikaw ay nabuhay sa kasamaan, gayon pa man Siya (Jesus) ay nagkasundo sa katawan ng Kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang dalhin ka niya sa kanyang presensya sa kabanalan, walang kapintasan at walang pagsisisi. (Conybeare)
b. II Cor 5: 21 — Siya na walang alam na kasalanan na ginawa niya upang maging kasalanan sa atin (ASV) upang tayo ay mabago sa katuwiran ng Diyos kay Cristo (Conybeare), na sa kanya tayo ay mababaling sa kabanalan ng Diyos (Knox), upang sa kay Cristo ay maging mabuti tayo sa kabutihan ng Diyos (Phillips).
2. Ang sakripisyo ni Jesus ay nasiyahan ang hustisya para sa atin at sinira ang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao - ang ating kasalanan. Ang kanyang sakripisyo ay naglilinis sa atin mula sa pagkakasala ng kasalanan (o nagbibigay-katwiran sa atin) na ang Diyos ay maaaring mapanatili tayo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at Kanyang buhay at gawin tayong Kanyang mga anak. I Juan 5: 1; Juan 1: 12-13
3. Kung ang isang tao ay nagpapahayag ng isang ebanghelyo na walang banggitin ang kasalanan at ang ating pangangailangan para sa isang Tagapagligtas, ngunit sa halip ay binibigyang diin ang mga gawaing panrelihiyon na naglalayong gawing mas mahusay ang mundo - nang hindi binabanggit ang mga binagong puso na naglilikha ng mga nabagong buhay at banal na pamumuhay — ito ay isang sosyal ebanghelyo at hindi isang supernatural na ebanghelyo. Ito ay peke. Marami pa sa susunod na linggo !!

1. Nilikha tayo upang makilala ang Diyos at pagkatapos ay maipakita ang Kanyang kaluwalhatian habang ipinakikita natin Siya sa mundo sa ating paligid. Kung walang tumpak na kaalaman tungkol sa kung sino ang Diyos — sino si Jesus — ayon sa Bibliya, hindi mo matutupad ang iyong nilikha na layunin.
2. Anumang natutunan at alam natin tungkol sa Diyos — tulad ng ipinahayag niya sa pamamagitan at sa pamamagitan ni Jesus — ay magpayaman sa ating buhay dahil pinoprotektahan tayo mula sa kadiliman sa ating paligid. II Alagang Hayop 1: 2