SALAMAT SA BAYAN NG PAGSASALING

download PDF
KUMUHA ANG AKONG YOKE SA IYO
MATUTO MULA SA AKIN
PEACE SA STORM
KAPAYAPAAN NG ISIP
HUWAG HINDI MAAARI ANG IYONG PUSO AY MAAUTIS
PEACE SA WILDERNESS
SALAMAT SA BAYAN NG PAGSASALING
MAGKAROY NG DIYOS
ANG Kwento ni JOSEPH ay nagbibigay ng LAYO

1. Kamakailan lamang, nakatuon kami sa katotohanan na marami ang nailipat ng mga pagsubok sa buhay dahil hindi nila naiintindihan ang likas na katangian ng buhay sa isang bumagsak na mundo o kung paano gumagana ang Diyos sa gitna ng isang bumagsak na mundo. a. Ang hindi tumpak na impormasyon tungkol sa mga isyung ito ay maaaring magbigay sa mga tao ng ideya na ang matagumpay na buhay na Kristiyano ay nangangahulugan na kakaunti kung mayroong anumang mga problema, kasama ang mabilis na paglutas sa anumang mga problema na nakatagpo nila.
b. Gayunpaman, walang tulad ng isang libreng buhay na problema sa mundong ito. Maaari mong gawin ang lahat ng tama, at ang mga bagay ay magkakamali pa rin, dahil iyon ang buhay sa isang bumagsak na mundo. Juan16: 33; Mat 6:19 1. Ang mundong ito ay hindi tulad ng nilikha ng Diyos o inilaan ito. Nabubuhay tayo sa isang sinumpaang lupa, isang mundo na nasira ng kasalanan, nagsisimula sa kasalanan ni Adan sa Hardin. Gen 2:17; 3: 17-19; Rom 5: 12-19; Rom 8:20; atbp.
2. At, bagaman mayroong probisyon at tulong mula sa Diyos sa buhay na ito, ang pagtatapos ng mga problema ng buhay ay hindi ang Kanyang pangunahing layunin sa mundo ngayon. Ang pangunahing layunin niya ay upang dalhin ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kaniyang Sarili sa pamamagitan ni Jesus upang magkaroon sila ng isang hinaharap at isang pag-asa sa buhay na darating. I Tim 4: 8; Mat 16:26; II Tim 1:10
c. Ang Diyos ay hindi ang mapagkukunan ng mga paghihirap sa buhay. Karamihan sa impiyerno at nakakasakit ng puso sa mundong ito ay dahil sa mga pagpipilian ng mga tao at ang magkakasunod na mga kahihinatnan ng mga pagpili na iyon, na bumalik kay Adan.
1. Binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng malayang kalooban sa pag-asang pumili tayo upang maglingkod sa Kanya. Malaya ang magbubukas ng posibilidad ng mga tao na gumawa ng mga pagpipilian na salungat sa Diyos at nakakapinsala sa kanilang sarili at sa iba.
2. Sapagkat ang Diyos ay Makikilala (Makagaganyak) at Makapangyarihan (Makapangyarihan-sa-lahat) May kakayahang magamit ang mga paghihirap sa buhay sa isang bumabagsak na mundo at pinapaglingkuran nila ang Kanyang sukdulang layunin - ang kaligtasan mula sa kasalanan para sa lahat na naniniwala kay Jesus .
2. Ang pangako ng Diyos sa Kanyang bayan ay kapayapaan ng pag-iisip sa gitna ng mga paghihirap sa buhay (Mat 11: 28-30; Juan 14:27; Juan 16:33). Ang kapayapaan na ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng nakasulat na Salita ng Diyos.
a. Ipinakikita sa atin ng Bibliya kung ano ang katulad ng Diyos at kung paano Siya gumagana. Nagtatala ito ng maraming halimbawa ng mga totoong tao sa totoong problema. Mula sa kanilang mga kwento makikita natin kung paano gumagana ang Diyos sa gitna ng buhay sa isang bumagsak, napinsala sa mundo.
1. Kung susuriin natin ang iba't ibang mga account, nakikita natin na madalas na tinatanggal ng Diyos ang maikling panalanging (tinatapos ang problema ngayon) para sa pangmatagalang mga resulta na walang hanggan.
2. Nalaman namin na Siya ay nagtatrabaho sa mahirap na oras upang magdala ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan sa maraming tao hangga't maaari, na nagdadala ng tunay na kabutihan mula sa tunay na masama.
3. Tinitiyak sa atin ng mga ulat na ito na pinapagana ng Diyos ang Kanyang mga tao hanggang sa mailabas niya sila. At ipinapakita nila sa amin na ang Diyos ay may perpektong tiyempo.
b. Sa mga account na ito, maaari nating tingnan ang buong kwento at makita kung paano nagtrabaho ang Diyos sa likuran ng mga eksena, na nagdulot ng mga pagpipilian at pangyayari na maglingkod sa Kanyang mga layunin. At, makikita natin kung paano natapos ang kwento.
c. Ang impormasyong ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip kapag nasa gitna tayo ng ating sariling problema sapagkat ang Diyos ay hindi isang respeto ng mga tao. Kung ano ang ginawa niya para sa mga nabanggit sa Bibliya, gagawin niya para sa atin. Hindi nagbabago ang Panginoon.
3. Sa huling aralin ay tiningnan natin ang salaysay ng henerasyon ng Israel na naihatid ng Diyos mula sa Egypt bilang halimbawa ng kung paano ginagawa ng Panginoon ang Kanyang mga layunin at nagmamalasakit sa Kanyang mga tao sa gitna ng isang bumagsak na mundo (Ex 1-16) . Suriin natin sandali ang ilang pangunahing punto.
a. Sa panahon ng taggutom, umalis ang pamilya ni Abraham sa lupain na ipinangako ng Diyos na ibigay sa kanila (Canaan) at nagtungo sa Egypt para kumain. Bakit nagkaroon ng taggutom? Sapagkat iyon ang buhay sa isang sinumpa na lupa.
b. Sa una, ang Israel ay tinanggap sa Egypt at umunlad. Ngunit nang lumipas ang mga taon, natakot ang mga taga-Egypt sa dumaraming bilang ng Israel at inalipin sila. Bakit? Dahil iyon ang buhay sa isang bumagsak na mundo. Ang mga kalalakihan na may mga natures sa kasalanan, na ginaganyak ng takot, pinipili na mamuno sa ibang mga kalalakihan. Ngunit ginamit ng Diyos ang malayang pagpili ng Egypt at ang oras ng Israel sa Egypt para sa ikabubuti.
1. Ang mga inapo ni Abraham ay lumaki mula sa 75 mga miyembro ng pamilya hanggang sa higit sa 3,000,000 — sapat na mga tao na tunay na nagtataglay at humawak sa Canaan kapag sila ay bumalik. Gen 46:27; Ex 12:37
2. Ang mga taon sa Egypt ay nagbigay ng karagdagang oras sa Panginoon upang magtrabaho upang mailapit ang mga naninirahan sa Canaan sa Kanyang sarili bago bumalik ang Israel at itinapon ang kanilang lupain. Gen 15: 15-16
3. Sa pamamagitan ng mga demonstrasyon ng kapangyarihan na kinakailangan upang hikayatin si Paraon na palayain ang bihag na mga Israelita, maraming sumasamba sa diyus-diyosan ang sumampalataya kay Jehova. Ex8: 19; Exo 9:20; atbp.
c. Nang umalis ang mga inapo ni Abraham sa Egypt ay natagpuan nila ang kanilang sarili na na-trap sa Pula na Dagat. Bakit? Sapagkat iyon ang buhay sa isang sinumpa na lupa.
1. Ang mga hindi magagawang katawan ng tubig at katawan ng tao na mahina laban sa pagkalunod, kasama ang mga nahulog na lalaki na nagsisikap na makunan at muling mapaglingkod sa ibang mga kalalakihan, ay bahagi ng buhay sa isang bumagsak na mundo.
2. Ngunit ginamit ng Diyos ang problema upang malutas ang problema. Hinati niya ang tubig at ang Israel ay dumaan sa tuyong lupa. Sarado ang dagat sa hukbo ng Egypt, sinira kung ano ang magiging palaging pagbabanta sa Israel sa sandaling nakarating sila sa Canaan.
d. Kahit na ang Israel ay natubos (o nailigtas mula sa pagkaalipin), walang madaling paraan para sa kanila na makarating mula sa Egypt patungo sa Canaan. Bakit? Dahil iyon ang buhay sa isang bumagsak na mundo.
1. Ang isang ruta ay mas mabilis at madali, ngunit ang mga Filisteo na tulad ng digmaan ay nanirahan sa ruta na iyon. Ang iba pang ruta ay dumaan sa kanila sa isang bulubunduking rehiyon ng disyerto. Ngunit pinangungunahan sila ng Diyos sa ruta na nagbigay ng pinakamataas na mga resulta. Ex 13: 17-18
A. Hindi lamang ang hukbo ng Egypt ay nawasak, dahil ito ay isang ruta sa ilang, binigyan ng pagkakataon ang Israel na magamit at palakasin ang kanilang pananampalataya at tiwala sa Diyos dahil kinailangan nilang umasa sa Kanya upang magbigay ng tubig, pagkain, damit, kanlungan, at proteksyon. B. Binigyan din sila ng oras upang matanggap ang Kanyang Batas at magtatag ng isang gumaganang lipunan pagkatapos ng 400 taon sa pagka-alipin.
2. Kahit na ang isang labing isang araw na paglalakbay ay tumagal sa Israel ng dalawang taon upang makagawa, nakikita natin ang tiyaga ng Diyos (Deut 1: 2; Bilang 10: 11-13). Ang pag-antala ng dalawang taon ay nagbigay ng oras para sa salita ng pagkatalo ng hukbo ng Egypt sa kamay ng Diyos upang kumalat sa Canaan. Sa pag-abot ng Israel sa Canaan, ang mga tribo sa lupain ay natakot sa kanila, na binigyan sila ng estratehikong kalamangan. At, gumawa ito ng walang hanggang mga resulta habang ang mga taong tulad ni Rahab na patutot ay naniniwala kay Jehova. Josh 2: 9-11
4. Kahit na ang kwento ng Israel ay naitala sa bahagi upang magbigay ng kapayapaan sa mga sumunod sa kanila, ang kapayapaan sa mahirap na oras ay hindi awtomatiko. Upang makaranas ng kapayapaan ay dapat nating hayaang mabagabag ang ating puso (Juan 14:27). Ang gulo ay nangangahulugang nabalisa at nabalisa.
a. Ang kapayapaan ng isip ay hindi nangangahulugang ang nakakabagabag, nakakabagabag na mga saloobin ay hindi kailanman dumating sa amin. Nangangahulugan ito na hindi nila kami hinuhuli at inilipat tayo mula sa pananampalataya at tiwala sa Diyos.
1. Kahit na ipinakikita sa atin ng mga biblikal na account na ito kung paano gumagana ang Diyos sa gitna ng isang sinumpaang lupa, kailangan pa rin nating harapin ang mga saloobin at emosyon na lumitaw kapag nakatagpo tayo ng mga hamon.
2. Kailangan nating sagutin ang mga saloobin at damdamin sa katotohanan ng Salita ng Diyos: hindi ginawa ng Diyos ang pangyayaring ito, ngunit Siya ay nasa trabaho na naghahatid nito sa Kanyang mga layunin. Hindi ito mas malaki kaysa sa Kanya. Aalalayan niya ako hanggang sa ilabas niya ako.
b. Ang parehong henerasyon na lumabas mula sa Egypt ay binanggit din bilang isang halimbawa ng hindi natin dapat gawin sa harap ng mga pagsubok sa buhay kung nais nating lumakad nang payapa. Para sa natitirang aralin titingnan natin kung ano ang kanilang ginawa at natutunan mula sa kanilang mga pagkakamali.

1. Tututuon natin ang huling pagkilos (pagbulong), ngunit bago natin gawin, kailangan nating tugunan ang dalawa pang puntos. Nararapat silang banggitin kaugnay sa aming kasalukuyang paksa.
a. Ang v13 ay madalas na ginagamit upang suportahan ang ideya na ang Diyos ay nasa likod ng mga pagsubok sa buhay, ngunit hindi tayo bibigyan ng higit pa kaysa sa magagawa natin. Ang interpretasyong ito ay isang halimbawa ng pagkuha ng isang taludtod sa labas ng konteksto. Kapag binabasa natin ang buong daanan nalaman natin na ang konteksto ay tukso sa kasalanan, hindi ang mga pagsubok sa buhay. Ang ideya ay lahat tayo ay mahikayat sa mga uri ng mga bagay na kinakaharap ng Israel (v12). Ngunit hindi tayo kailangang magkasala tulad ng ginawa nila dahil ang Diyos ay laging nagbibigay ng paraan ng pagtakas — kung kukunin natin ito.
b. Tandaan na ang mga taong ito ay tinutukso si Cristo, o tulad ng sinabi ng Amplified Bible, subukan ang Kanyang pagtitiis, maging isang pagsubok sa Kanya, kritikal na hinihigpit Siya at pinagsamantalahan ang Kanyang kabutihan (v9). Ito ay tungkol sa isang bagay na nangyari bago ipanganak si Jesus sa Betlehem. Kaya, paano nila tinukso si Kristo?
1. Inihayag ng Bibliya na si Jesus ay napaka-aktibo sa Kanyang mga tao sa Lumang Tipan. Malinaw na tinukoy ng I Cor 10: 4 na sumama si Jesus kasama ang Israel sa kanilang paglalakbay mula sa Egypt patungo sa Canaan. Sinusunod (v4) ay literal na "sumama sa kanila". Itinala ng Lumang Tipan ang maraming mga paglitaw bago si Hesus. Ang pre-nagkatawang-tao ay nangangahulugan bago kinuha ni Jesus ang laman (isang buong kalikasan ng tao) sa sinapupunan ni Maria.
2. Ang pamagat na madalas na ibinibigay kay Jesus sa mga pagpapakita na ito ay ang Anghel ng Panginoon - hindi isang anghel, kundi ANG Anghel. Hindi siya binigyan ng pangalang Jesus hanggang sa Siya ay isinilang sa Betlehem (Mat. 1:21). Si Jesus ay hindi isang nilikha. Siya ang Lumikha ng lahat, kabilang ang mga anghel (Col 1:16).
3. Sa Kanyang Lumang Tipan, ang Anghel ng Panginoon ay nakilala bilang Diyos, ngunit Siya ay naiiba sa Ama. Ang salitang anghel ay nangangahulugang messenger. Si Jesus ang Salita na ginawa laman, ang visiblemanifestation ng Diyos, Lumang Tipan at Bago (Juan 1:14; Heb 1: 2; atbp.).
2. Ngayon, tingnan natin ang pagbulong o pagreklamo ng Israel. Ang pagbulung-bulungan ay nangangahulugang mag-ungol o magduduwal sa kawalang-kasiyahan (Webster). Ang magreklamo ay nangangahulugang ipahayag ang kalungkutan, sakit, o kawalang-kasiyahan (Webster). Ang pagbulung-bulong, pagdadalamhati, o pagreklamo ay ang unang hakbang upang mapabagabag ang iyong kaluluwa.
a. Ex 14: 10-12 — Nang ang Israel ay nakulong sa gilid ng Pula na Dagat at hinabol sila ni Paraon, natakot sila. Ang pakiramdam na iyon ay at ganap na normal. Sa kanilang takot, sumigaw sila sa Diyos para sa tulong.
1. Sa puntong iyon, nagsimula ang isang proseso - ang parehong proseso na naranasan nating lahat kapag nakatagpo tayo ng nakakatakot na mga kalagayan. Nakakakita tayo ng isang bagay na nagpapasigla sa ating emosyon. Ang mga saloobin ay nagsisimula sa lahi sa ating isipan at nagsisimula kaming makipag-usap sa ating sarili. Gayunpaman, kung pinahihintulutan natin ang paningin at emosyon na tumatakbo (nang hindi isinasaalang-alang ang Salita ng Diyos) madali nating maging hindi makatwiran sa ating mga proseso at pag-iisip.
2. Iyon ang nangyari sa Israel. Pansinin kung paano nila napag-usapan ang tungkol sa kanilang kalagayan: Bakit inilabas tayo ni Moises upang mamatay? (Tandaan, ipinadala ng Diyos si Moises sa kanila.) Ang pagkaalipin sa Egypt ay mas mahusay kaysa sa kamatayan sa ilang. Ngunit sa pagkaalipin sila ay pinahirapan, ang buhay ay mapait, at mayroon silang kalungkutan at paghihirap, Ex 1:11; Ex 1:14; Ex 3: 7
b. Ang kanilang reaksyon ay ganap na hindi makatwiran dahil, hindi lamang sila mismo ang sumigaw na mailigtas mula sa Egypt, sa puntong ito, alam nila at nakita nila ang sumusunod. 1. Malinaw na ipinakita ang kapangyarihan at proteksyon ng Diyos sa loob ng siyam na buwan sa pamamagitan ng mga salot na hinamon ang mga diyos ng Egypt. Ang Egypt ay pinahirapan, ngunit hindi sila. Exo 8: 22-23
2. Mula nang tinawag ng Diyos si Moises na pangunahan ang Israel mula sa pagkaalipin, ipinangako niya na ilabas sila mula sa Egypt at pagkatapos ay dalhin sila sa Canaan (Ex 6: 7-8). Bakit niya ito dadalhin hanggang ngayon at pagkatapos ay iwanan sila?
3. Malalaman sana nila ang tungkol sa kanilang ninuno na si Joseph, ang una sa pamilya na dumating sa Egypt 400 taon bago. Namatay siya na nagpapahayag na ibabalik sila ng Diyos sa kanilang lupain bilang katuparan ng Kanyang pangako kay Abraham. Isinumpa ni Jose ang kanyang mga tao na ibalik ang kanyang mga buto sa Kanaan kasama nila. Gen 50: 24-25; Ex 3:19
4. Nakita nilang literal na ang Diyos ay kasama nila. Preincarnate Sinimulan na ni Jesus na ipakita ang Kanyang sarili sa kanilang gitna bilang isang haligi ng ulap at apoy. Ex 13: 20-22
c. Sa gilid ng Pula na Dagat ng Israel ay maaaring magkaroon, dapat ay nagdala ng kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagkuwento sa mga katotohanan na ito tungkol sa mga pangako at paglalaan ng Diyos sa harap ng paningin, damdamin, at kaisipan.
3. Tinulungan pa rin sila ng Diyos at nailigtas sila mula sa hukbo ni Paraon hanggang sa Pulang Dagat. Minsan sa pamamagitan ng tubig, ang Israel ay ginanap ang isang kamangha-manghang pagdiriwang ng tagumpay. Ex 15: 1-19
a. Lahat ay tumingin at naramdaman. Nasa labas sila ng Egypt, ang Pulang Dagat ay nasa likuran nila at ang hukbo ng Egypt ay nasa ilalim ng dagat. Madali itong naging masaya at tiwala.
1. Pinuri nila ang Diyos sa tagumpay, malinaw na nagsasabi na walang masyadong malaki para sa Diyos (v1-12). Matapang silang ipinahayag na papatnubayan sila ng Diyos sa Kanyang lupain at dadalhin sila. Ang mga tao ng Cannan (Palestina) ay makakarinig sa ginawa ng Diyos at matakot (v14-17).
2. Ngunit ang kanilang emosyonal na kaguluhan at tiwala ay hindi tumagal. Tatlong araw sa labas ng Egypt at hindi sila nakakahanap ng tubig. At nagsimulang muling magbulong.
b. Ex 15: 22-24 — Ano ang dapat nating inumin? Ito ay natural na pakiramdam na tulad ng sa kakulangan, at natural at para sa mga uri ng pag-iisip na lumipad sa iyong isip. Ito ay bahagi ng pamumuhay sa isang bumagsak na mundo.
1. Ngunit kailangan mong maayos na matugunan ang mga ganitong kaisipan. Ang ating likas na pagkahilig sa ating nahulog na laman ay upang pag-usapan ang tungkol sa kung paano ang mga masasamang bagay at kung paano sila nasasama. Iyon ang nagrereklamo ay: walang tigil na pagrereklamo.
2. Ang gamot para sa kawalang-kasiyahan ay pasasalamat sa Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos. Sa puntong ito, ang Israel ay maraming nagpapasalamat sa Diyos, nang hindi nabanggit na nalutas niya lamang ang isang malaking problema sa tubig sa kanila tatlong araw na mas maaga sa Pulang Dagat.
c. Ex 16: 1-3 — Dalawa at kalahating buwan sa labas ng Egypt, muli silang nagbulong laban kay Moises at Aaron: Inilabas mo kaming lahat dito upang patayin kami ng gutom. Sana ay namatay tayo sa Egypt; "Hindi bababa sa marami kaming kinakain" (v3, NLT).
1. Alin ito? Nagagalit ka dahil wala kang pagkain sa ilang kaya magugutom ka. Ngunit nais mong papatayin ka ng Diyos sa Egypt. Hindi niya sinusubukan na patayin sila. Tandaan na nakaligtas na sila sa loob ng dalawang buwan sa isang disyerto. Ngunit doon ay dadalhin ka ng walang pigil na emosyon, kaisipan, at pakikipag-usap sa sarili.
2. v4-5 — Ang Diyos ay mapagpasensya at tinulungan pa rin sila. Ipinakita niya sa kanila ang Kanyang tulong upang mabuo ang kanilang tiwala sa Kanya. Nangako siyang bibigyan sila ng tinapay mula sa Langit.
A. Nakakahanap tayo ng isa pang pagsubok mula sa Diyos, at sa sandaling muli, ang Kanyang pagsubok ay Kanyang Salita, hindi ang kalagayan. Susundin ba nila ang Kanyang mga tagubilin sa pangangalap ng mana? Piliin kung ano ang kailangan mo para sa araw — isang omer o dalawang kwit bawat tao. v16
B. Ang layunin ng Diyos sa pagsubok sa kanila ay turuan sila ng pagpapala ng pagsunod sa Kanyang Salita. Kung kinuha nila ang labis na nasamsam. Kung hindi sila sapat, wala silang kakulangan. v17-18
3. Dapat na pinasalamatan nila ang Diyos sa Kanyang nakaraang tulong, kasalukuyan na pagkakaloob, at pangako ng pangangalaga sa hinaharap. Magdudulot sa kanila ng kapayapaan ng pag-iisip sa ilang habang pinalalakas nito ang kanilang tiwala sa Kanya. Maaari tayong matuto mula sa kanilang mga pagkakamali.

1. Ang salaysay ng paglaya ng Israel mula sa Egypt at paglalakbay sa Canaan ay isinulat sa bahagi upang bigyan tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano gumagana ang Diyos sa isang bumagsak na mundo.
2. Kung nais mong makaranas ng kapayapaan, dapat mong malaman na makuha ang iyong damdamin, kaisipan, at pag-uusap sa sarili sa ilalim ng kontrol na may pasasalamat sa Diyos.
a. Sa halip na pag-usapan ang problema na nakikita mo at pinalalaya ang iyong isip at damdamin, magsimulang pasalamatan ang Diyos sa Kanyang nakaraan na tulong, kasalukuyan probisyon, at pangako ng hinaharap na tulong at paglalaan.
b. Paalalahanan ang iyong sarili na ang Diyos ay nagtatrabaho upang magdala ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili at ng maraming tao hangga't maaari hangga't inilalabas niya ang tunay na mabuti mula sa tunay na masama sa iyong mga kalagayan. Salamat sa Kanya na hahayaan ka niya hanggang sa makalabas ka niya.
c. Kahit na hindi mo pa alam kung paano lalabas ang iyong kalagayan, maaari kang magpahinga sa katotohanan na kapag ang iyong buong kwento ay nakasulat at ang resulta ay makikita, ang iyong kwento ay magiging masigla sa kagaya ng Israel. Walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos! Salamat at purihin Siya para sa walang pagbabago na katotohanan na ito !! Marami pang susunod na linggo!