ANG KATAPUSANG PANAHON: ANG ANTIKRISTO

pagpapakilala
Ang malabis na pagkalugod
Pag-agaw / Sino at Kailan
Aming Mapalad na Pag-asa
Ang mga Hudyo
Isreal at Ang Simbahan
Talaan ng Oras ni Daniel
Oras Ng Mga Hentil
Ika-70 Linggo ni Daniel
Ang Anti-Cristo
masaklap na karanasan
Ang Pagdating Second
Pre-Trib Rapture

1. Ang isang matibay na patunay na ang Simbahan ay hindi narito sa panahon ng pagdurusa ay ang katotohanan na wala itong kinalaman sa Simbahan.
a. Tapusin ng Diyos ang pakikitungo sa Israel, ang mga Hudyo, ayon sa pangako na ginawa Niya sa kanila sa Dan 9: 24-27 – Ika-70 linggo ni Daniel.
b. Matt 24: 15-21 – Bilang sagot sa mga katanungan mula sa Kanyang mga disipulo tungkol sa hinaharap ng Israel, sinabi sa kanila ni Jesus ang mga hula ng Dan 9:27 na matutupad sa panahon ng kapighatian.
c. Ang panahong ito ng pagdurusa para sa mga Hudyo ay binanggit ng lahat ng mga propeta ng OT. Ang Dan 12: 1 ay tinatawag na oras ng kaguluhan para sa mga Hudyo na hindi kailanman
ay. Tinawag ito ng Jer 30: 7 na oras ng kaguluhan ni Jacob.
2. II Tesa 2: 1-3 – Isa pang katibayan na ang Simbahan ay hindi narito sa panahon ng kapighatian ay ang katotohanan na ang Araw ng Panginoon (ang kapighatian) ay hindi maaaring magsimula hanggang sa umalis ang Simbahan.
a. Ang unang kaganapan ng pagdurusa ay ang pagbubunyag (pagsisiwalat) ng Antikristo, at hindi ito maaaring mangyari hanggang sa mawala ang Simbahan.
b. Ang Banal na Espiritu sa Simbahan ay isang puwersang pumipigil sa kasamaan. II Tesa 2: 6 – At ngayon alam mo kung ano ang pumipigil sa kanya, upang magawa niya
ipinahayag sa tamang oras. Sapagkat ang lihim ng kawalan ng batas ay nasa trabaho na; ngunit ang tumatakbo ngayon ay magpapatuloy na gawin ito hanggang sa siya ay mawala sa daan. (NIV)
3. Sa araling ito, sisimulan nating tingnan ang panahon ng pagdurusa.
a. Hindi namin gugugol ng maraming oras dito. Hindi kami pupunta rito.
b. Mayroong maraming magagandang libro ng mahusay na mga may-akda - Hal Lindsey, Tim LaHaye, John Walvoord, Dwight Pentecost, Hilton Sutton.
4. Nais naming bigyan ka ng isang pangunahing pag-unawa sa mga pangunahing kaganapan at mga manlalaro ng kapighatian, at alisin ang takot at misteryo sa ilang mga termino.
5. Ang unang kaganapan ng pagdurusa pagkatapos mawala ang Simbahan ay ang pagbubukas ng Antikristo. Iyon ang nais nating harapin sa araling ito.

1. Ihahandog ni satanas ang kanyang obra maestra ng panlilinlang, isang kapalit kay Cristo, ang Antikristo. Anti nangangahulugan laban sa o sa lugar ng. II Cor 11: 14,15
a. Si Kristo ang Prinsipe ng Kapayapaan. Ang Antikristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni satanas, ay tila magdadala ng kapayapaan at kaunlaran sa mundo.
b. Itataas siya sa isang posisyon ng awtoridad sa sampung mga kaharian na nagmula sa Roman Empire.
c. Sa pamamagitan niya, susubukang itaguyod ni satanas ang kanyang nakikitang kaharian sa mundo at mamuno at maghari sa labas ng Jerusalem, tulad ng gagawin ni Jesus sa isang araw.
2. Sa Aklat ni Daniel sinabi ng Diyos na ang Israel at Jerusalem ay pamamahalaan ng apat na kaharian ng Hentil mula sa panahon ni Daniel hanggang sa dumating si Jesus upang itaguyod ang Kanyang kaharian sa mundo. Dan 2: 28-44
a. Lucas 21: 24 – Kinumpirma ni Jesus ang hula na iyon. Sinabi niya na ang Jerusalem ay "sasakop at yapakan ng mga Gentil hanggang sa ang panahon ng tagumpay ng Hentil ay magtapos sa magandang panahon ng Diyos." (Buhay)
b. Maaari nating tingnan ang kasaysayan at makita na mula pa noong panahon ni Daniel ang Jerusalem ay kontrolado ng emperyo ng Babilonia na pinalitan ng mga Medo-Persia, na sinundan ng Imperyo ng Greece, na sinundan ng Roma - na lahat ay dumating at wala na
3. Gayunpaman, mayroong isang pangwakas na anyo ng Imperyo ng Roma na hindi pa naganap sa mundo.
a. Sa Dan 2: 41-43 ang Roman Empire ay inilalarawan ng sampung daliri ng paa, at sa Dan 7: 7 bilang pagkakaroon ng sampung sungay. Sa Dan 7:24 ang mga sungay ay kinilala bilang sampung hari.
b. Noong 395 AD ang Imperyo ng Roma ay nahahati sa dalawang bahagi (silangan at kanluran), ngunit hindi ito nahahati sa sampung yunit o kaharian na pinasiyahan ng sampung hari.
4. Ang Roman Empire ay hindi umiiral ngayon, at wala sa maraming mga siglo, gayon pa man Dan 2: 44,45; Sinasabi ng 7: 9-14 na ang pangwakas na anyo ng kapangyarihang Hentil ay sisirain ni Jesus at papalitan ng Kanyang kaharian. Wala pa sa mga nangyari.
a. Mayroong isang agwat sa pagitan ng sinaunang Roma at isang hinaharap na muling nabuhay ang Roman Empire - o sa pagitan ng mga binti ng bakal at paa ng bakal at luwad.
b. Ang puwang ay ang Panahon ng Simbahan. Ang Diyos ay hindi nakikipag-ugnayan nang direkta sa mga Hudyo o Hentil. Nakikipag-ugnayan siya sa Simbahan.
c. Ang Church Age ay isang misteryo nang isulat ang OT. Maraming mga hula ang tumutukoy sa una at ikalawang pagparito ni Jesus sa isang talata na walang puwang tulad din sa mga hula ni Daniel. Isa 61: 1,2; 9: 6,7; Mikas 5: 2
5. Ang pangwakas na anyo ng kapangyarihang Hentil ay magiging isang muling nabuhay na Imperyo ng Roma.
a. Ang mga daliri ng paa ay may bakal sa kanila tulad ng mga binti na malinaw na Roma.
b. Ang Imperyo ng Roma ay labis na kasangkot sa unang pagdating ni Cristo at magiging sa Kanyang Ikalawang Pagparito.
1. Isang kautusang Romano ang naglalagay kay Jose at Maria sa tamang lugar para ipanganak si Jesus bilang katuparan ng hula. Lucas 2: 1-7; Mikas 5: 2
2. Ang pamamaraang Roman sa pagpapatupad, pagpapako sa krus, nagresulta sa tiyak na katuparan ng hula tungkol sa kamatayan ni Cristo.
c. Dan 9: 26,27 – Ang parehong prinsipe ng mga tao na nawasak ang Jerusalem pagkatapos ng kamatayan ni Kristo ay ang magiging isa na gumawa at nilabag ang isang tipan sa Israel sa panahon ng ika-70 linggo ni Daniel. Ang mga tao = Roman Empire; ang prinsipe = satanas na nagtatrabaho sa pamamagitan ng Antichrist.
d. Ang Roman Empire ay isang yunit pampulitika, pang-ekonomiya, relihiyon, at militar. Iyon mismo ang hihirangin ng Antikristo.
6. Anong lupain ang isasama ng Revised Roman Empire?
a. Hindi malinaw na sinasabi ng Bibliya. Sa loob ng maraming taon, ang mga tao ay nakatuon sa katotohanan na ito ay binubuo ng sampung mga bansa sa kanlurang Europa.
b. Ngunit, sa rurok nito, kinontrol ng Roma ang higit na lupain kaysa doon. Pinasiyahan ng mga taga-Caesars ang kilalang mundo ng kanilang panahon. Dagat ng Dagat = Aming Dagat.

1. Dan 7: 1-7 – Si Daniel ay mayroong pangalawang pangitain sa mga kaharian ng Hentil.
a. v7; 20; 24 – Ang huling kaharian ng Hentil ay magkakaroon ng sampung mga sungay o hari. Isang ika-11 sungay ay nagsimulang lumaki at inilagay ang tatlo sa mga mayroon nang mga sungay.
b. v9-14 – Nakita ni Daniel na itinatag ni Jesus ang Kanyang walang hanggang kaharian.
c. v15-18 – Nabigyan si Daniel ng interpretasyon ng kanyang nakita.
2. v19-29 – Pagkatapos, partikular na hiniling ni Daniel na malaman ang higit pa tungkol sa huling kaharian ng Hentil bago dumating si Cristo - lalo na ang ika-11 sungay.
a. Ang hari na ito ay mas malakas kaysa sa iba. Makikipaglaban siya laban sa mga banal at magdala ng matinding pagkawasak sa mundo.
b. Hinahamon niya ang karapatan ng Diyos na mamuno, at baguhin ang mga batas, pagse-set up ng kanyang sariling sistemang walang batas. Magkakaroon siya ng kapangyarihan sa loob ng 3 at isang 1/2 taon.
3. Dan 8: 23-25– Karagdagang impormasyon tungkol sa huling pinuno ng Hentil na ito.
a. Mabangis na mukha = malaking galit; pag-unawa sa madilim na mga pangungusap = bihasa sa intriga (matalino at matalino).
b. Magkakaroon siya ng dakilang kapangyarihan mula kay satanas, at sasalakayin ang bayan ng Diyos (Israel).
c. Magiging master siya ng panlilinlang, na sa pamamagitan ng kapayapaan ay sisirain ang marami.
d. Tututulan niya si Cristo, ngunit mapapahamak Siya.
4. Dan 10: 14 – Naisasaad ulit na si Daniel ay binibigyan ng impormasyon tungkol sa kung ano ang mangyayari
mangyari sa kanyang mga tao sa mga oras ng pagtatapos. Wala itong kinalaman sa Simbahan.
5. Dan 11: 40-45 – Ang taong ito ay nanalo ng isang tiyak na tagumpay sa Israel (ang maluwalhating lupain),
at itinayo ang tolda ng kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at bundok ng Jerusalem.
6. Dan 12: 7; 11 – Dungisan niya ang santuwaryo sa loob ng 1260 araw o 3 at 1/2 taon.
7. II Tesa 2: 3-9 – Isa pang paglalarawan ng Antikristo. Tinawag siyang isang tao ng kasalanan
at anak ng kapahamakan (pagkawasak) na may mapanlinlang na mga kapangyarihan mula kay satanas,
tutol sa Diyos, at itinaas ang kanyang sarili na higit sa Diyos.

1. Pahayag 13: 1,2 – Sa isang pangitain, nakita ni Juan ang isang hayop na umakyat mula sa dagat - ang nakita ni Daniel sa Dan 7: 1-7, ang huling kaharian ng Hentil.
a. Ang salitang hayop ay ginagamit ng dalawang paraan sa Aklat ng Pahayag. Ginagamit ito para sa buong sistemang Gentile na may kapangyarihan sa huli, at ginagamit ito para sa pinuno ng system, ang tao. Wala na siyang konsensya kaysa sa isang mabangis na hayop.
b. Ang salitang Antikristo ay hindi ginagamit sa Pahayag. Hindi mali ang paggamit ng parirala sapagkat sasalungat niya si Cristo, at ginamit ito ni Juan sa kanyang mga sulat.
2. Siya ay magiging isang Hentil (dagat = sangkatauhan; Isa 57:20; Rev 17:15), at magkakaroon siya ng pinakamasamang katangian ng mga nakaraang sistema ng mga Hentil (leopardo, oso, leon).
a. v2 – Makukuha niya ang kanyang kapangyarihan mula kay satanas, ang dragon (Rev 12: 9).
b. v4 – Ang buong mundo ay sasamba sa dragon na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan.
c. v5 – Maghahari siya bilang diktador sa mga usaping pampulitika at relihiyoso sa loob ng 3 at 1/2 na taon.
d. v6,7 – Siya ay lalapastangan at lalabanan laban sa mga banal.
e. v8; 16,17 – Ipakilala niya ang isang relihiyon sa mundo at ekonomiya.
3. v3 – Mayroong kontrobersya sa kung ano ang ibig sabihin ng gumaling ng sugat sa ulo. Sinasabi ng ilan na ito ay ang hayop, ang system, na tumatanggap ng sugat at gumaling; sinasabi ng iba na ito ang hayop, ang tao.
a. Ang "tulad nito" ay nagpapahiwatig na walang literal na kamatayan.
b. Kung siya ay nasugatan, ito ay isang sugat mula sa kung saan ang isa ay inaasahan na mamatay, ngunit bumabawi. si satan ay hindi maaaring lumikha ng buhay.
4. Pahayag 13: 11 – Sinimulan ni Juan na ilarawan ang isang pangalawang hayop, ang huwad na propeta. Pahayag 19:20
a. Siya ay magiging isang pisikal na inapo ni Abraham (lupa = Palestine, lupain na ibinigay sa mga Hudyo sa mga propetikong banal na kasulatan; Gen 49:17).
b. Siya ay lilitaw bilang isang tupa (mabuti), ngunit ang kanyang tinig (dragon) ay ibibigay sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay magmumula kay satanas.
c. v12,13 – Pangungunahan niya ang mundo na sambahin ang Antikristo. Aakitin niya ang mga tao sa Antichrist sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala.
d. v14,15 – Gagawa siya ng isang imahe, rebulto, ng hayop na tila mabubuhay, at gagawin niya itong sentro ng isang buong mundo na relihiyon.
1. Ang pagsamba ay magaganap sa templo. II Thess 2: 4; Mat 24:15; Dan 9:27
2. Ang huwad na propeta ay magkakaroon ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa mga tumanggi na sumamba sa hayop.
5. Si satanas ay isang imitator at karamihan sa ginagawa niya sa panahon ng pagdurusa ay mga imitasyon ng Panginoon at Kanyang kaharian.
a. I Mga Hari 18 – Si Elijah na propeta ay napatunayan sa Israel sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya. Sa Mal 4: 5,6 ang huling sinabi ng Diyos sa Israel bago ang 400 taon ng katahimikan ay si Elijah ay darating bago dumating si Cristo.
b. Ang huwad na propeta ay makukumbinsi sa mga tao na ang Antikristo ay ang Mesiyas. Iyon ang kasinungalingan na paniniwala ng mga tao. II Thess 2: 10,11; Mat 24:24
6. v16-18 – Lahat ay hihilingin na makatanggap ng marka bilang simbolo ng pagsamba sa hayop. Dalawang pangunahing punto tungkol sa marka ng hayop:
a. Hindi ka malilinlang sa pagkuha ng marka ng hayop. Ito ay isang sadyang gawain ng pagsumite at pagsamba sa kanya bilang Diyos. Apoc 14: 9-11; 19:20
b. Ano ang 666 Kung kailangan nating malaman, sasabihin sa atin ng Diyos. Ito ay magiging isang marka ng pagsumite sa awtoridad at diyos ng Antichrist. Kinukuha mo ang kanyang marka, ang kanyang pangalan, ang kanyang numero.

1. Ano ang tungkol sa Y2K? Walang alinlangan na ang Y2K ay isang wastong problema at na may potensyal para sa mga problema na dumating sa hatinggabi, Disyembre 31.
a. Gayunpaman, ang Y2K ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng sibilisasyon tulad ng nalalaman natin.
b. Ang kumpletong pagbagsak ng lahat ng mga sistemang pang-ekonomiya at komunikasyon sa buong mundo para sa mga darating na taon ay hindi akma sa malinaw na inihayag na senaryo ng pagtatapos ng oras. Kahit na ang isang pagbagsak ng buwan ay nangangahulugang kalamidad.
c. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo na ang teknolohiya ay umiiral para sa isang tao na magkaroon ng malawak na kontrol sa buong mundo. Ito ay walang kahulugan na ang lahat ng ito ay mawawala at maglaan ng mga taon upang mabawi.
d. Mali bang maghanda para sa posibleng pagkagambala sa mga serbisyo? Hindi talaga. Marahil ay may ilan.
2. Kapag naririnig mo ang mga bagay tungkol sa nakatanim na teknolohiya ng computer chip, isang pambansang ID card, isang walang cash na lipunan, ang mga tropa ng UN na nagbubutas sa lupa ng Amerika - huwag hayaang takutin ka ng mga bagay na iyon Ang entablado ay itinakda para sa Beast (ang sistema at ang lalaki) upang mabilis na dumating sa eksena kapag nawala ang Simbahan.
3. Ang isang problema sa pag-aaral ng mga oras ng pagtatapos ay ang mga tao ay may posibilidad na palakihin o pangunahing sa mga aktibidad ni satanas at hindi makalimutan ang nagawa, ginagawa, at gagawin ng Diyos.
4. Palaging tandaan kung ano ang tungkol sa mga oras ng pagtatapos - ang pagbabalik ni Hesu-Kristo sa mundo bilang Hari ng Hari at Panginoon ng mga Lords. At, makakasama natin Siya sa pagbabalik Niya !!