ANG ARAW NG KANYANG PAGHUKOM

1. Suriin natin ang ilang mga puntos na nagawa na natin. Ang ikalawang pagparito ni Hesukristo ay malapit na,
at ipinaalam sa atin ng Bibliya na ang mga taon bago ang Kanyang pagbabalik ay mapupuno ng kapahamakan.
a. Ang kaguluhan ay magiging resulta ng mga aksyon ng isang pangwakas na pinuno ng mundo at ang mga tugon ng mga tao ng
mundo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali bago bumalik ang Panginoon, mag-alok si satanas sa mundo ng isang maling kristo na magbabalik
naging pinuno ng isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon.
1. Ang taong ito ay mangunguna sa buong mundo sa pinakapangit na digmaan na nakita ng sangkatauhan. Ito ay magiging isang
nukleyar, kemikal, at biological holocaust. Kung si Hesus ay hindi bumalik, ang bawat tao ay nasa
mamamatay ang mundo. II Tes 2: 3-4; 9; Dan 7: 9-28; Dan 8: 23-27; Apoc 13: 1-18; Matt 24: 21-22; atbp.
2. Kahit na ang mga pangyayaring ito ay wala pa sa lugar, ang mga kundisyon na magbubunga ng mga ito ay
pagse-set up ngayon At nagsisimula silang makaapekto sa ating buhay sa mga negatibong paraan.
b. Sa mga araling ito binibigyan natin ng punto na ang Diyos ay wala sa likod ng kasalukuyang kaguluhan o ng ng
mga darating na taon. Ngunit nagdadala ito ng mga katanungan tungkol sa Aklat ng Apocalipsis na tila ipinakita
isang galit na Diyos na umuulan ng poot at paghatol sa isang masamang mundo bago pa man bumalik si Cristo.
1. Ang Aklat ng Pahayag ay ang tala ng isang pangitain na ibinigay kay Juan na apostol tungkol sa
mga taon kaagad bago ang pagbabalik ni Jesus. Nasaksihan ni Juan ang huling digmaang pandaigdigan. Ang kanyang
ang mga paglalarawan (sa wika ng ika-1 siglo) ay naaayon sa alam natin ngayon tungkol sa mga epekto
ng digmaang nukleyar, biyolohikal, at kemikal sa mga tao at planeta.
2. Walang sinuman ngayon ang lubos na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng bawat talata sa Apocalipsis, kasama na ako. Ang
ang aksyon ay maaaring magmukhang medyo kakaiba kaysa sa inilarawan ko noong nakaraang linggo. Ang mga halimbawa na ginamit ko ay
inilaan upang ilarawan ang puntong ang pagkawasak na nakita ni Juan ay magiging resulta ng mga pagpipilian ng tao
kaysa sa Diyos na naglalabas ng supernatural na kapangyarihan upang sirain ang bilyun-bilyong tao.
2. Sa huling dalawang aralin na nakatuon kami sa mga tao at mga kaganapan sa mundo sa huling ilang taon
hanggang sa pangalawang pagdating. Ngunit ang impormasyong iyon ay bahagi lamang sa kung anong mangyayari. Ang pangalawang pagdating
may kasamang isang bilang ng mga iba't ibang mga kaganapan na nagaganap sa loob ng isang tagal ng oras (mga aralin para sa isa pang araw).
a. Ang pagbabalik ni Jesus ay nagsasangkot ng maraming tao — hindi lamang sa mga nabubuhay sa mundo pagdating Niya.
Ang pangalawang pagdating ay makakaapekto sa lahat na nabuhay sa mundo. Tandaan ang malaking larawan!
b. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae at ginawa Niya ang mundo na maging tahanan para sa
pamilya Parehong ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay napinsala ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Rom 5:12
1. Si Jesus ay dumating sa mundo 2,000 taon na ang nakakalipas upang mamatay para sa ating kasalanan at gawing posible para sa mga makasalanan
nabago sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Heb 9:26; Juan 1: 12-13
2. Siya ay muling darating upang makumpleto ang plano ng pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis sa mundo ng lahat
katiwalian at kamatayan. Siya ang magbabago at magpapapanumbalik ng lupa sa isang walang hanggang tahanan para sa Kanyang sarili at
Kanyang pamilya at itinatag ang Kanyang walang hanggang kaharian sa mundo. Isa 65:17; II Alaga 3:13
c. Sa buong kasaysayan ng tao ang Diyos ay nagbigay ng patotoo sa Kanyang nagliligtas na biyaya sa pamamagitan ni Hesus sa bawat isa
henerasyon (maraming aralin para sa ibang araw).
1. Lahat ng mga tumugon sa Kanyang ebanghelyo ay nasa Langit na naghihintay na bumalik sa mundong ito upang manirahan
magpakailanman bilang bahagi ng pamilya ng Diyos sa nabagong tahanan ng pamilya.
2. Lahat ng mga tumanggi sa alok ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus ay kasalukuyang nasa Impiyerno at magiging
magpakailanman ay pinagbawalan mula sa pamilya at sa tahanan ng pamilya.
1. Upang maunawaan ang mga doktrinang ito, dapat mong malaman na walang tumitigil sa pagkakaroon kapag namatay sila. Lahat ng mayroon
kailanman namatay ay sa tabi-tabi ngayon. Isaalang-alang ang ilang mga puntong ito tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay.
a. Lahat ng tao ay may panlabas at panloob na bahagi ng kanilang pampaganda. Ang panlabas na bahagi ay ang
pisikal na katawan. Ang panloob na bahagi ay espiritu at kaluluwa (isip at damdamin). II Cor 4:16; I Tes 5:23
b. Sa kamatayan ang loob at panlabas na mga bahagi ay naghiwalay. Ang katawan ay pumupunta sa lupa at bumalik sa
alikabok Ang panloob na lalaki o babae (minus ang katawan) ay dumadaan sa ibang sukat — alinman sa Langit
o Impiyerno, nakasalalay sa kung paano tumugon ang taong iyon kay Jesus habang siya ay nabubuhay.
1. Parehong ang Langit at Impiyerno ay pansamantala sapagkat hindi nilikha ng Diyos ang mga tao upang mabuhay bilang
mga di-kumakalat na espiritu, magpakailanman na nahiwalay sa kanilang pisikal na katawan. Paghihiwalay mula sa katawan
nangyayari lamang dahil sa kamatayan, at ang kamatayan ay naroroon sa mundo dahil lamang sa kasalanan. Rom 5:12
2. Nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan upang mabuhay na may pisikal na katawan sa isang materyal na mundo. Parte ng
ang kaligtasan at pagtubos na ibinigay sa pamamagitan ng Krus ay ang pag-aalis ng kamatayan at lahat ng mga epekto
sa nilikha ng Diyos — kasama na ang paghihiwalay sa katawan. I Cor 15: 49-57
c. Ang Muling Pagkabuhay ng mga patay ay ang muling pagsasama ng panloob at panlabas na tao na naghihiwalay sa pagkamatay.
1. Kaugnay sa ikalawang pagparito ni Cristo ang lahat ng mga tao ay muling pagsasama-sama sa kanilang mga katawan.
Iba't ibang mga pangkat ang itataas at muling magkakasama sa magkakaibang oras (mga aralin para sa ibang araw).
2. Ang pamilya ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman sa nabago at naimbak na mundo. Gayunpaman, lahat
na hindi kabilang sa Kanya ay mabubuhay magpakailanman sa Lawa ng Apoy na siyang Pangalawang Kamatayan.
2. Mga Gawa 17: 31 — Ang Diyos ay pumili ng isang araw (tagal ng panahon) na hahatulan Niya ang mundo (lahat ng sangkatauhan).
Ang walang hanggang paghuhukom ay nagaganap sa panahon ng Araw na ito (o panahon) ng Paghuhukom.
a. Ang layunin ng Araw ng Paghuhukom ay hindi upang magpasya kung pupunta ka sa Langit o Impiyerno. Napagpasyahan iyan
habang buhay mo kapag tinanggap mo o tinanggihan mo si Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas.
1. Kumusta naman ang Hebreo 9:27? Sinasabi ng talatang ito na itinalaga sa tao na minsan upang mamatay at pagkatapos
ito, ang paghatol. Minsan ginagamit ang talata upang sabihin na ang bawat isa ay may oras na mamatay, at
kapag oras mo mamatay ka, pagkatapos ikaw ay hatulan. Ngunit iyon ay isang maling interpretasyon ng talata.
A. Kung lahat tayo ay may isang nakatakdang oras upang mamatay bakit sinabi sa atin ng Bibliya na ang ilang mga bagay ay maaaring
pahabain ang ating buhay, tulad ng pagkakaroon ng karunungan mula sa Diyos? Kaw 3: 2; Kaw 9:11; Kaw 10:27
B. Ang punto ni Paul sa Hebreo 9:27 ay iyon, sa kaibahan sa mga sakripisyo ng Lumang Tipan kung saan
ang dugo ng mga toro at kambing ay dapat na patuloy na inaalok sapagkat maaari lamang itong takpan at
hindi inaalis ang kasalanan, ibinuhos ni Jesus ang Kanyang dugo nang isang beses sa lahat ng oras (Heb 9:26).
2. Sa kamatayan ang isang Kristiyano ay umalis upang makasama si Cristo sa Langit at ang isang hindi naniniwala ay pumapasok sa Impiyerno.
Para sa isang Kristiyano, ang pagliban sa katawan ay ang pagkakaroon ng Panginoon. II Cor 5: 8; Fil 1:23
b. Ang Araw ng Paghuhukom ay magaganap kapag bumalik si Jesus — hindi kapag namatay ka. Ang Araw ng Paghuhukom ay hindi
isang literal na 24 na oras na araw. Ito ay isang tagal ng panahon na konektado sa pagbabalik ni Kristo kung saan magkakaiba
ang mga pangkat ng mga tao ay tatayo sa harap ng Panginoon para sa maraming mga kadahilanan (maraming mga aralin para sa ibang araw).
Bahagi ito ng pagkumpleto ng plano ng pagtubos ng Diyos.
3. Nang si John ay nasa Langit na sumusaksi sa aktibidad at mga pangyayaring iniulat niya sa aklat ng Pahayag, siya
nakakita ng isang anghel na nagpahayag ng ebanghelyo sa mga tao sa mundo. Bahagi ng mensahe ng anghel na ang oras ng
ang paghatol ng Panginoon ay dumating na - ang oras upang makumpleto ang plano.
a. Rev 14: 7 — Sapagka't dumating ang oras na siya ay uupong hukom (NLT); dahil ang oras ay dumating para sa
Diyos upang hatulan ang lahat ng mga tao (NCV). Ang salitang Griyego na isinaling hukom (krino) ay nangangahulugang paghihiwalay, kung gayon
isang desisyon (o isang paghuhusga) para sa o laban. Nagpapahiwatig ito ng hustisya o paggawa ng tama.
b. Isaisip na ang unang tagapakinig ni John, ang kanyang mga unang mambabasa, ay naririnig ang kanyang isinulat sa mga termino
ang mga propeta sa Lumang Tipan. Hindi ito bagong impormasyon para sa kanila. Mula sa simula, sa Diyos
hinulaan ng mga propeta ang isang araw ng paghihiwalay, o isang oras ng paghihiwalay ng masasama sa mabuti - o sa isang panahon
ng paghatol. Bahagi ito ng plano ng Diyos na ibalik ang pamilya at tahanan ng pamilya.
1. Jude 14-15 — Ngayon si Enoc, na nabuhay ng pitong salinlahi pagkatapos ni Adan, ay naghula tungkol dito

TCC — 1084
3
mga tao Sinabi niya, "Narito, ang Panginoon ay darating kasama ang libu-libo ng kanyang mga banal. Dadalhin niya
ang mundo sa paghuhukom. Kumbinsihin niya ang hindi maka-Diyos sa lahat ng masasamang bagay na kanilang nagawa
rebelyon (NLT). Ang pagkakumbikto ay nangangahulugang makitang nagkasala at nagpapahiwatig na parusahan.
2. Si Hesus Mismo ang nagsabi: Sa pagtatapos ng mundo (sa panahong ito) Ako, ang Anak ng Tao, ay magpapadala ng aking
mga anghel, at aalisin nila mula sa aking Kaharian ang lahat na sanhi ng kasalanan at lahat na gumagawa ng kasamaan
(Matt 13: 40-41, NLT).
c. Pahayag 11: 18 — Habang si John ay tumatanggap ng impormasyong naitala niya sa Aklat ng Pahayag na siya
nasaksihan ang dalawampu't apat na matatanda na pumapalibot sa trono ng Diyos na ipahayag: Ang iyong poot ay dumating at
ang oras na ang mga patay ay dapat hatulan. Pansinin, kasama dito ang kaparusahan at gantimpala.
1. Ang katagang galit ng Diyos ay ginagamit bilang isang pigura ng pagsasalita para sa tama at makatarungang parusa ng Diyos para sa
kasalanan Ang nagaganap sa Aklat ng Pahayag ay tinatawag na Araw ng Kanyang poot (Apoc 6: 16-17)
sapagkat oras na ng pagbibigay ng hustisya. Ginagawa ng hustisya ang tama. Tama na gantimpalaan
mabuti at parusahan ang kasamaan.
2. Ang Diyos ay hindi babalik upang parusahan ang isang pangkat ng mga tao sa mundo sa pagtatapos ng panahon sapagkat Siya ay
sa wakas nagsawa na sa ugali namin. Babalik siya upang makitungo sa lahat ng mga tao na nabuhay
sapagkat oras na para sa panahong ito na magtatapos at magpatuloy sa pagkumpleto ng plano ng Diyos.
A. Ang mga nasa pamilya ng Diyos ay gagantimpalaan ng isang bagong tahanan (ang bagong lupa) kung saan sila pupunta
mamuhay kasama ng Panginoon. Ang buhay ay sa wakas ay magiging lahat na inilaan ng Diyos at lahat ng inaasahan natin.
B. Ang mga tumanggi sa Panginoon ay aalisin mula sa Kanyang presensya: Kapag ang Panginoon
Si Jesus ay lilitaw mula sa Langit ay pupunta siya kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, sa nagniningas na apoy, na nagdadala
paghuhusga sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga tumatanggi sa pagsunod sa Mabuting Balita
ng ating Panginoong Jesus. Parurusahan sila ng walang hanggang pagkawasak, magpakailanman na magkahiwalay
mula sa Panginoon at mula sa kanyang maluwalhating kapangyarihan (II Tesa 1: 7-9, NLT).
1. Ang salitang isinalin na paghuhukom ay mula sa isang salita na nangangahulugang isakatuparan ang hustisya. Ang
ang parusa ay dumating sapagkat ito ay tama — hindi dahil ang Diyos ay talagang napilitan. Ang tama
at ang makatarungang parusa para sa kasalanan ay kamatayan o walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos na buhay.
2. Ang salitang pagkasira ay hindi nangangahulugang masisira sa kahulugan ng pagtigil sa pagkakaroon.
Nangangahulugan ito ng pagkasira. Ang mga taong ito ay ganap na masisira o magpakailanman nawala sa kanilang nilikha
layunin - pagiging anak at relasyon sa Diyos.

1. Rev 20: 1-10 naglalarawan kung ano ang tawag sa marami na kaharian sa sanlibong taon - isang libong taong paghahari ni Kristo sa
daigdig bilang katuparan ng mga pangakong ginawa sa Israel. Mauuna ang pagkakatatag ng bagong lupa.
a. Hindi namin ito tatalakayin sa maraming kadahilanan. Una, mayroong ilang pagtatalo tungkol sa ilang mga aspeto
ng ito Dalawa, tulad ng maraming mga paksa sa Book of Revelation, hindi pa ganap na malinaw kung ano ang kahulugan ng lahat.
Tatlo, tulad ng iba pang mga paksang konektado sa pangalawang darating, ang mga tao ay nakatuon sa mga indibidwal na kaganapan at
mga tao at pinapabayaan ang wakas na resulta - ang pagkumpleto ng plano ng pagtubos ng Diyos.
b. Ang mga libro sa pangalawang darating na naglalaan ng mga pahina at pahina sa millennial kaharian at pagkatapos ay isara sa
ang maikling pahayag: Pagkatapos nito ay pupunta tayo sa walang hanggang estado. Ang ilan sa mga pagtuturo ay gumagawa nito
ang kaharian ay parang tunog ng ating hinaharap. Ngunit ang pinakahihintay ay ang bagong langit at bagong lupa!
2. Sa Apoc 20: 11-15 Inilarawan ni Juan ang isang tagpo ng paghuhukom, ang Mahusay na Puting Trono ng Puting Trono — isang pangunahing bahagi ng
ang Araw ng Paghuhukom. Ito ay paghatol ng mga hindi naniniwala. Walang mga naniniwala kay Hesus ang nasasangkot sa kaganapang ito.
a. Sa Mahusay na Puting Trono ng Hatol ang lahat na sa buong kasaysayan ng tao ay tumanggi sa Diyos at sa Kanya
ang alok ng kaligtasan ay ilalabas mula sa Impiyerno upang tumayo sa harapan ng Panginoon. Ang lahat ng mga taong ito ay gagawin
ay tuluyan nang matapon sa lawa ng apoy na pangalawang kamatayan.

TCC — 1084
4
1. Bubuksan ang mga libro. Ano ang mga libro? Hindi sinasabi at hindi talaga iyon ang punto.
Ang punto ay malinaw na ipapakita na tama at makatarungan na tuluyang alisin ang mga taong ito
mula sa presensya ng Diyos, magpakailanman na pinatahimik ang anumang mga protesta mula sa sinumang ang Diyos ay naging hindi patas
kahit kanino Ang katuwiran at hustisya ng Diyos sa Kanyang pakikitungo sa sangkatauhan ay magiging malinaw sa lahat.
2. Nakita ni Juan ang buong Langit na pinupuri ang Diyos para sa Kanyang makatarungan at matuwid na paghuhukom: Makatarungan at totoo ay iyo
mga paraan; sapagka't kayong matuwid na mga gawa ay nahayag; Oo, Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang iyong mga parusa
ay totoo at makatarungan; Ang kanyang mga hatol ay makatarungan at totoo. Pahayag 15: 3-4; Apoc 16: 7; Rev 19: 2 (NLT)
b. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Impiyerno, ang lawa ng apoy, at ang pangalawang kamatayan sa susunod na linggo. Ang punto para sa ngayon ay ang lahat
yaong mga tumanggi kay Hesus ay makakaranas ng paghihirap at pagkasira ng walang hanggang paghihiwalay mula sa lahat ng iyon
ay mabuti, lahat ay magaan, lahat ng iyon ay kagalakan — lahat ng Diyos. Iyon ang poot ng Diyos. II Tes 1: 7-9
3. Ang tagpo ng paghatol na ito ay hindi bagong impormasyon sa mga unang mambabasa ni Juan. Una nilang narinig ang tungkol dito mula sa
propetang Daniel. Binigyan siya ng maraming impormasyon tungkol sa mga kondisyon sa mundo sa pangalawang darating (marami
na kung saan sinabi pa ni Juan sa Aklat ng Pahayag).
a. Sa kabanata 7 naitala ni Daniel ang isang pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pinakita sa kanya ang apat na dakila
mga emperyo na mamamahala sa lupain ng Israel mula sa panahong iyon (555 BC) hanggang sa pagdating ng Panginoon.
b. Bilang bahagi ng pangitain na ito ay nakita ni Daniel ang pangwakas na sistema ng mundo na magaganap sa pangalawang darating,
kasama ang pinuno na kilala natin bilang Antichrist. Siya at ang kanyang kaharian ay mas masahol kaysa sa iba pa
dumating bago (mga aralin para sa ibang araw).
1. Dan 7: 9-10 — Sa oras ng huling emperyong ito nakita ni Daniel ang isang tagpo ng paghuhukom kung saan ang Sinaunang ng
Umupo ang mga araw upang humusga. Nangangahulugan ang Sinaunang mga Araw na may edad na. Sa edad ng kultura na iyon
inspirasyon ng paggalang at paggalang. Ang pamagat na ito, na sinamahan ng Kanyang robe, buhok, at trono ay idinagdag sa
ang pakiramdam ng pagkamangha. v10 — Pagkatapos ay sinimulan ng korte ang sesyon nito, at binuksan ang mga libro (NLT).
2. Dan 7: 13-14 — Ang Anak ng Tao (ang Mesiyas, si Hesus) ay lumapit sa Sinaunang mga Araw at
binigyan ng awtoridad na wakasan ang huling kaharian ng mang-agaw na ito at wakasan at maitaguyod ang Kanyang walang hanggang kaharian.
3. Dan 7: 25-27 — Sinabi kay Daniel na ang panghuling pinuno ng mga rebelde na ito ay tutulan ang Panginoon at ang Kanyang mga tao.
Ngunit pagkatapos ay ang korte ay magpapasa ng paghuhukom, at ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay aalisin at ganap
nawasak (NLT). At ang kaharian ay ibibigay sa bayan ng Diyos.
4. Ang mga unang mambabasa ni Juan ay naintindihan na ang tagpo ng paghatol na inilarawan sa Apocal 20 ay magbubunga ng kahanga-hanga
mga resulta para sa bayan ng Diyos at tahanan ng pamilya — ang permanenteng pag-aalis ng lahat na nakakasama at nakakasakit.
a. Hindi nila kailanman maiintindihan na nangangahulugang bubuksan ng Diyos ang mga libro at mapahiya siya sa publiko
mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbubunyag ng lahat ng aming mga kamalian at pagkabigo - tulad ng maling pagpapakahulugan sa daanan na ito sa ilan.
b. Narinig mo na ba ang pariralang maranatha-anathama (I Cor 16:22)? Ginamit ito ng mga unang Kristiyano
parirala bilang isang paraan upang makilala ang mga kapwa mananampalataya.
1. Ang Maranatha ay isang pariralang Aramaiko na nangangahulugang darating ang ating Panginoon. Ang Anathama ay nangangahulugang isang nasumpa
bagay o sinumang naibukod sa pabor ng Diyos at nakalaan para sa pagkawasak.
2. Ang parirala ay paalala na darating ang Panginoon upang magsagawa ng hustisya at gawing tama ang mga bagay.
Iyon ang kanilang pag-unawa sa kung ano ang nasa unahan, ang kanilang pag-unawa sa Araw ng Paghuhukom.

1. Mayroong dalawang paraan upang maalis ang mga makasalanan mula sa nilikha ng Diyos: sa walang hanggang paghihiwalay sa Diyos, sa Kanya
pamilya, at ang tahanan ng pamilya o sa pamamagitan ng pagbabago ng pagiging mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo.
2. Bakit mahalaga ang impormasyong ito? Dahil ikaw, tulad ko, ay may pagkukulang at nabigo tayo paminsan-minsan bilang
naglilingkod tayo sa Panginoon. Kung hindi mo maintindihan na ang Diyos ay hindi ang mapagkukunan ng kapahamakan na darating sa
lupa, ikaw ay masalanta ng mga takot tungkol sa kung ano ang maaaring gawin Niya sa iyo. At kakulangan ka ng kumpiyansa sa iyo
kailangang pumunta sa Kanya para sa tulong sa lalong magaspang na mga araw sa hinaharap. Marami pang sa susunod na linggo.