ANG ARAW NG KANYANG KASALANAN

1. Dapat nating malaman na ang Diyos ay wala sa likod ng kaguluhan at kalamidad na darating sa lupa. Ito ang magiging resulta
ng mga aksyon ng isang panghuling pinuno ng mundo at ang mga tugon ng mga tao sa buong mundo sa kanya.
a. Inihayag ng Bibliya na ilang sandali bago bumalik ang Panginoon, isang taong kinasihan at binigyan ng kapangyarihan ng isang tao na kilala
bilang Antichrist ay magiging pinuno ng isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon. II Tes
2: 3-4; 9; Dan. 7: 9-28; Dan. 8: 23-27; Pahayag 13: 1-18
1. Bago pa man dumating ang pangwakas na pinuno na ito, tatanggalin ni Jesus ang lahat ng mga naniniwala sa Kanya mula rito
daigdig Sa oras na iyon ang ministeryo ng Banal na Espiritu ay magbabago at ang pagpipigil sa kasamaan na Siya
mawawala ang mga pagsasanay sa pamamagitan ng mga mananampalataya. I Mga Taga 4: 13-18; II Tes 2: 6-8.
2. Nang hindi nito pinipigilan ang kasamaan ni Satanas at ang kasamaan sa mga puso ng tao na hiwalay sa Diyos
ay ipapakita na hindi kailanman dati sa kasaysayan ng tao.
b. Ito ay magiging natatanging tagal ng panahon. Kapag nagsimula ito, sa pitong taon, magtatapos ang edad na ito. Bilyun-bilyong
ang mga kalalakihan at kababaihan ay hindi magkakaroon ng pagkakataong mabuhay ng isang likas na haba ng buhay bago maganap ang malalaking pagbabago.
Magkakaroon lamang sila ng maikling panahon upang makagawa ng isang tiyak na pagpipilian para sa o laban sa kanilang Lumikha at Tagapagligtas.
1. Tinawag ni Jesus ang panahong ito na isang oras ng kapighatian hindi katulad ng anumang nakita sa mundo. Kung si Hesus
ay hindi nakialam sa pamamagitan ng pagbabalik sa lupa, ang bawat tao ay mamamatay. Matt 24: 21-22
2. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Nagse-set up sila ngayon bilang mundo
lalong gumagalaw patungo sa globalismo at malayo sa Makapangyarihang Diyos tulad ng Siya ay nahayag kay Hesus.
Ang mga pagbabagong ito ay magpapahirap sa lahat sa buhay sa mundong ito.
2. Ito ay nagdala ng isang katanungan: Paano ang tungkol sa Aklat ng Apocalipsis? Hindi ba malinaw na inilalarawan nito ang Diyos, sa
galit, paghusga at parusa sa mundo para sa kasamaan nito sa huli? Sinimulan naming sagutin ang katanungang ito
noong nakaraang linggo at maraming sasabihin ngayong gabi. Bago kami magdagdag ng bagong impormasyon suriin muna natin ang ilang pangunahing mga puntos.
a. Una, dapat nating tandaan ang malaking larawan sapagkat sinasabi sa atin kung bakit babalik si Jesus sa mundo.
Darating siya upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa isang pamilya na maaari Niyang mabuhay magpakailanman.
1. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae at ginawa Niya ang mundo na maging tahanan para sa mga
pamilya Parehong ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay napinsala ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Rom 5:12
2. Si Jesus ay dumating sa mundo 2,000 taon na ang nakakalipas upang mamatay para sa ating kasalanan at gawing posible para sa mga makasalanan
nabago sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Heb 9:26; Juan 1: 12-13
3. Siya ay muling darating upang linisin ang mundo mula sa lahat ng katiwalian at kamatayan, ibalik ito sa isang kasangkapan magpakailanman
tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya, at itataguyod ang Kanyang kaharian dito sa mundo. Isa 65:17; II Alaga 3:13
b. Ang ikalawang pagparito - o ang pagkumpleto ng plano ng Diyos na iligtas ang Kanyang nilikha mula sa kasalanan, katiwalian,
at kamatayan — nagaganap sa loob ng isang panahon at nagsasangkot ng maraming mga kaganapan at tao.
1. Ang mga Kristiyano ay may posibilidad na pag-usapan ang tungkol sa mga detalye na hindi muna nauunawaan ang malaking larawan.
Nahuli sila sa mga detalye (marami sa mga ito ay hindi pa ganap na malinaw) at nabigo upang mapagtanto kung ano ang
pangalawang pagdating ay tungkol sa. Dahil dito, nauwi silang naguguluhan at natatakot.
2. Ang ating pokus ay dapat na sa wakas na resulta — Si Jesus ay babalik upang ibalik ang mundong ito sa kung ano Siya
palaging nilayon ito. Ang resulta ay ang ating pag-asa at kagalakan sa gitna ng kaguluhan.
3. Ang Aklat ng Pahayag ay ang tala ng isang pangitain na ibinigay kay apostol Juan ni Jesus. Ipinakita kay Juan ang
pitong taong panahon na agad na mauuna sa pagbabalik ng Panginoon upang muling makuha ang mundo.
a. Ang Mga Kabanata 6, 8, 9, 15, at 16 ay isang magkakasunod na ulat ng isang serye ng mga lalong naganap na sakuna na kaganapan
sa lupa na karaniwang tinutukoy bilang mga paghuhusga o pagpapahayag ng poot.
b. Nagsisimula ang mga problema kapag nakita ni Juan na binubuksan ni Jesus ang pitong mga selyo sa isang scroll, nang paisa-isa, na sinusundan ng
pitong anghel na pumutok ang mga trumpeta nang paisa-isa, at pitong anghel na nagbubuhos ng pitong mangkok ng poot

TCC — 1083
2
paisa-isa. Ang bawat selyo, trumpeta, at mangkok ay sinusundan ng isang kaganapan sa mundo.
1. Ang iba`t ibang mga pangyayaring ito ay humantong sa walang uliran pagdurusa sa mundo. Sa oras na ika-6 na trumpeta
tunog kalahati ng populasyon ng mundo ay patay. Ang kaguluhan at pagkasira ay hindi mula sa Diyos.
2. Ang pagbubukas ng unang selyo ay naglalabas ng pangwakas na pinuno ng mundo (Antichrist) na kalaunan ay nagdadala ng
mundo upang labanan sa isang kampanya na kilala bilang Armageddon (o WWIII, nakasentro sa hilagang Israel).
Magkakaroon ng nukleyar, kemikal, at biyolohikal na pakikidigma at milyun-milyon ang maghirap at mamamatay.
c. Ang kaguluhan sa mundo ay konektado sa mga aksyon sa Langit - hindi dahil ang Diyos ang nasa likod nito o nagdudulot nito
—Pero dahil nais Niya na malinaw na naintindihan nito ang kapahamakan na nararanasan ng mga tao sa mundo, ang
kapahamakan na kanilang aani, ay isang direktang resulta ng kanilang pagtanggi sa Kanya.
d. Ang mga tao ay may malayang pagpapasya, at may malayang pagpapasya ay dumarating hindi lamang ang pagpipilian, ngunit ang mga kahihinatnan ng
ang pagpipilian. Kapag ang pangwakas na pinuno ng mundo ay dumating sa entablado ng mundo, tatanggihan ng buong mundo
Makapangyarihang Diyos na pabor sa Antichrist. Ibibigay sila ng Diyos sa kanilang pinili at lahat ng mga susunod
kahihinatnan Rom 1:24; 26; 28
1. Sa kabila ng kakilabutan sa panahong ito, ang biyaya ng Diyos ay maipakikita sa isang makapangyarihang paraan. Gagawin niya
nakikipag-usap pa rin sa mga kalalakihan sa awa na binibigyan sila ng oras upang magsisi. Magkakaroon ng higit pang supernatural
mga palatandaan ng katotohanan ng Diyos na ibinigay sa panahon ng kapighatian na ito kaysa kailanman sa kasaysayan ng tao.
2. Ang resulta? Magkakaroon ng isang mahusay na pag-aani ng mga kaluluwa mula sa kapighatian. Marami ang magiging
naligtas sa pamamagitan ng pagkilala kay Hesus bilang Tagapagligtas at Panginoon. Bagaman marami ang mawawalan ng kanilang buhay, sila
ay babalik mula sa Langit upang mabuhay magpakailanman sa ipinanumbalik na tahanan ng pamilya. Apoc 7: 9-14; Matt 24:14

1. Pahayag 1: 3 — Tulad ng bawat ibang aklat sa Bibliya, ang Apocalipsis ay isinulat ng isang tunay na tao sa totoong mga tao
ihatid ang naaangkop na impormasyon. Ito ay sinadya upang basbasan ang mga tao na unang narinig ito, hindi takutin sila.
a. Ang pangitain ni John ay hinimok ang kanyang orihinal na mga mambabasa sapagkat naiintindihan nila ang pangitain sa mga tuntunin ng iba pa
ng Bibliya. Sa madaling salita, ang Aklat ng Pahayag ay hindi bagong impormasyon para sa kanila.
b. Ito ay karagdagang impormasyon na nagpatunay kung ano ang alam na nila mula sa mga Propeta ng Lumang Tipan.
Ang Apocalipsis ay may maraming sanggunian sa Lumang Tipan kaysa sa iba pang aklat ng Bagong Tipan.
2. Pahayag 6: 12-14 — Halimbawa, sa Apocalipsis, isinulat ni Juan na kapag binuksan ni Jesus ang ikaanim na tatak ay magaganap ang araw
dumidilim, ang buwan ay magiging parang dugo, at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit.
a. Matt 24: 29 — Pamilyar na impormasyon ito. Hindi lamang si Jesus ang gumawa ng ganoong pahayag tungkol sa Kanya
bumalik, maraming mga Propeta ng Lumang Tipan ang gumawa ng mga katulad na pahayag. Isaalang-alang ang isa, ang propetang si Joel.
b. Joel 2:10; 2:31; 3: 15 — Binanggit ni Joel ang araw na dumidilim at ang buwan ay naging dugo dati
ang dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon. Tandaan ang mga puntong ito.
1. Ang mga propeta ay hindi malinaw na ipinakita na magkakaroon ng dalawang pagdating ng Panginoon na pinaghiwalay ng
2,000 taon. Ang Araw ng Panginoon ang kanilang kataga para sa tinatawag nating pangalawang pagdating.
2. Alalahanin kung ano ang ibig sabihin sa kanila ng Araw ng Panginoon: Darating ang Panginoon upang harapin ang
hindi maka-Diyos, iligtas ang Kanyang mga tao, ibalik ang mundo, at mamuhay kasama ng Kanyang mga tao magpakailanman.
c. Mga Gawa 2: 17-21 — Si Pedro ay sumipi mula kay propetang Joel sa kanyang sermon noong Araw ng Pentecost at malinaw na malinaw
kinonekta ang mga salita ni Joel sa pagbabalik ng Panginoon.
d. Tandaan na binanggit ni Pedro ang buong daanan. Alam niya na magkakaroon ng oras ng kapahamakan na nauugnay
kasama ang Araw ng Panginoon (ang pangalawang darating), ngunit hindi natakot sapagkat alam niya na ang tumawag
sa Panginoon ay maliligtas. Pagpapanatili at ililigtas ng Diyos ang Kanyang mga tao. Joel 2: 28-32
3. Bakit magpapadilim ang araw, ang buwan ay magiging parang dugo, at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa kalangitan? Si John ay
hindi naglalarawan ng ilang supernatural, freaky na "itapon" mula sa isang galit na Diyos. Inilalarawan niya ang nuklear,
biyolohikal, at kemikal na pakikidigma at ang mga nagresultang epekto sa sangkatauhan at sa mundo mismo.

TCC — 1083
3
a. Tandaan kung ano ang itinuro natin noong nakaraang linggo. Si John ay isang taong unang siglo na naglalarawan sa ika-1 siglo
pakikidigma sa mga tuntunin na pamilyar sa kanya at ng kanyang mga mambabasa. Basahin ulit natin ang Apoc 6: 12-14.
1. Si Juan ay nagsasalita ng isang malaking lindol (seismos). Ang salitang Griyego na ito ay nangangahulugang isang kahila-hilakbot na pagyanig, hindi
kinakailangang lindol. Gayunpaman, kung ang lupa ay yumanig dahil sa nuclear holocaust ay gagawin ni John
walang salitang mailalarawan ito ngunit lindol.
2. Nakita ni Juan na ang araw ay naging itim at ang buwan ay namula. Ito ay katulad ng isang paglalarawan ng
ang taglamig na nukleyar na sinabi ng mga siyentista na susundan ang isang thermonuclear war. Sumabog ang mga labi
ang kapaligiran ay magpapawi ng ilaw at init mula sa araw at buwan.
3. Inilarawan ni Juan ang mga bituin na nahuhulog. Nakita ni John ang maraming mga warhead na dumadaan sa kalangitan nang sila ay nahulog
sa kanilang mga nilalayon na target. Para silang nahuhulog na mga bituin.
4. Nakita ni Juan ang langit na gumulong tulad ng isang scroll. Alam natin ngayon mula sa pagmamasid sa mga epekto ng nukleyar
ang mga sandata ay nasubok sa panahon at pagkatapos ng WWII na sa isang pagsabog ng thermonuclear, ang kapaligiran ay
itinulak pabalik sa sarili nitong lumilikha ng isang vacuum. Pagkatapos ay nagmamadali itong bumalik sa vacuum na may halos katulad
labis na puwersa, gumagawa ng maraming pinsala. Madali itong marahas na paggalaw ng himpapawid
ay inilarawan ng isang tao noong unang siglo na ang langit ay lumiligid tulad ng isang scroll.
b. Mula noong nagawa ang mga unang atomic bomb sa WWII nagkaroon ng dalawang pagsabog sa panahon ng digmaan (sa
Japan) pati na rin maraming pagsubok. Kaya marami kaming data tungkol sa mga epekto ng naturang sandata. Kung tayo
ay upang ilarawan ito sa mga termino ng ika-1 dantaon, karamihan sa mga tunog tulad ng Aklat ng Apocalipsis. Isaalang-alang ang:
1. Pahayag 8: 10-11 — Nakita ni Juan ang isang dakilang nasusunog na bituin na nahulog mula sa langit at nilason ang ikatlong bahagi ng lupa
tubig Nakita ni John ang isang nukleyar na warhead na pumapasok muli sa himpapawid ng lupa at ang radiation na inilabas ni
ang epekto ng pagsabog ay nakalason sa mga tubig.
2. Rev 14: 20 — Iniulat ni Juan na nakakita siya ng dugo sa loob ng 200 milya (ang haba ng Israel), na nakatayo hanggang sa
mga bridle ng kabayo (taas ng limang talampakan). Bagaman ang labanan ay nakasentro sa hilagang bahagi ng Israel, ito
sasakupin nito ang buong bansa. Ang dugo ay nakalantad sa matinding radiation (isang by-product ng nukleyar
digmaan) ay hindi namuo.
3. Pahayag 16: 2 ay nagsasabing mabibigat na sugat na nabuo sa mga kalalakihan. Malubhang pinsala sa layer ng ozone dahil sa
ang mga pagsabog ng nukleyar ay maaaring gumawa ng mga sakit na cancerous.
4. Pahayag 16: 21 — Sumulat si Juan ng 100 libong mga hailstones na nahulog mula sa kalangitan. Buksan ang air hydrogen
ang mga pagsubok sa bomba ay hindi lamang gumagawa ng matinding mga fireballs at radiation, nakagawa rin sila ng mga yelo.
Ang mga hailstones ay naglagay ng mga malalaking dents sa itaas na deck armor plateings ng mga test ship.

1. Ang mga scroll, trumpeta, at bowls ng poot ay pamilyar na wika sa mga tao noong unang siglo at
mga babaeng pamilyar sa mga propeta.
a. Ang propetang si Zacarias ay binigyan ng maraming mga detalye tungkol sa paparating na kaharian ng Diyos at mga pangyayari
mauuna na yan. Ang kanyang libro ay tinatawag na Book Revelation ng Lumang Tipan.
1. Ang Aklat lamang ni Isaias ang may maraming mga hula tungkol kay Jesus, kapwa ang Kanyang unang pagparito bilang isang mapagpakumbaba
lingkod at ang Kanyang pangalawang pagparito bilang isang mananakop na hari. Zac 9: 9-10; Zac 14: 1-4; 9; atbp.
2. Si Zacarias ay binigyan ng isang serye ng mga pangitain. Sa isa sa mga ito nakita niya ang isang lumilipad na scroll na naglalaman ng isang
sumpa o paghatol ng Diyos sa kasalanan na lumalabas sa buong lupain dahil sa kasamaan nito. Zac 5: 1-4
b. Ang mga trumpeta ay hinipan sa buong panahon ng Lumang Tipan para sa iba't ibang mga kadahilanan-upang tumawag sa mga tao
upang magtipon, magbigay ng mga senyas sa labanan, at ipahayag ang paparating na panganib. Nag-ugnay ang propetang si Joel
ang paghihip ng pakakak sa Araw ng Panginoon. Joel 2: 1
c. Ang mga mangkok ng poot ay pamilyar din sa koleksyon ng imahe para sa mga taong unang siglo. Ang mga propeta ay naglarawan sa Diyos
na ibinibigay ang Kanyang poot sa mga bansa bilang isang nakakalasing na tasa upang sila ay magulong at magtagabal sa pagkawasak.
Jer 25: 15-17; Jer 51: 7-8; Ezek 23: 32-35; atbp.

TCC — 1083
4
1. Ang orihinal na mga tagapakinig at mambabasa ng Apocalipsis naintindihan na ang masasama ay dapat uminom mula sa
tasa ng paghatol ngunit ang matuwid ay may iba't ibang kapalaran.
2. Aw 75: 8-10 — Sapagkat ang Panginoon ay may hawak na isang tasa sa kanyang kamay; puno ito ng umuusong alak na may halong pampalasa.
Ibinuhos niya ang alak sa paghuhukom, at lahat ng masasama ay dapat uminom nito, na pinatuyo sa mga basura ...
Sapagka't sinabi ng Diyos, "Puputulin ko ang lakas ng masama, ngunit dadagdagan ko ang kapangyarihan ng
maka-Diyos ”(NLT).
2. Pahayag 6: 16-17 — Ang panahong ito ng mga selyo, trumpeta, at mangkok ay tinukoy bilang ang poot ng Kordero o ng
araw ng Kanyang poot. Nangangahulugan iyon ng maraming mga bagay, higit sa maaari nating talakayin ngayon. Kakailanganin ito ng marami
linggo upang magawa ito. Ngunit sa isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Ang mga unang mambabasa ni Juan ay naintindihan na ang poot ng Panginoon ay nangangahulugan ng pagtanggal ng masasama
mula sa nilikha ng Diyos (Isa 13: 9; higit pa tungkol sa susunod na linggo).
1. Alam din nila na bibigyan sila ng Panginoon ng katuwiran na mangangalaga sa kanila
mula sa maranasan ang poot ng Diyos. Jer 23: 5-6
2. Nang si Jsus ay bumangon mula sa mga patay ay ipinaliwanag Niya sa kanila na sa katunayan ay ipinagkaloob Niya ang Kanyang
katuwiran para sa kanila. Lukas 24: 44-47
b. Tandaan kung ano ang nasabi na natin tungkol sa poot. Ang galit ay hindi isang emosyonal na pagsabog sa sangkatauhan
dahil sa ating kasalanan. Ito ay matuwid at makatarungang tugon sa kasalanan ng tao. Ang matuwid ay nangangahulugang tama
at nangangahulugan lamang ng paggawa ng tama. Tama at makatarungan upang parusahan ang kasalanan.
1. Ang salitang galit ay nangangahulugang pag-iibigan o pagnanasa at naging kahulugan ng galit sapagkat ang galit ang pinakamalakas
pagnanasa Ang galit ay ginamit bilang isang pigura ng pagsasalita para sa parusa ng Panginoon sa mga makasalanang tao.
2. Sa madaling salita, hindi ito nangangahulugan na Siya ay naka-tik off. Nangangahulugan ito na Isinasagawa niya ang parusa ng
ang batas. Ang tama at makatarungang parusa para sa kasalanan ay walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos.
c. Ang parusa na nararapat sa atin para sa ating kasalanan ay napunta kay Hesus sa Krus. Ang poot ng Diyos ay ibinuhos sa ating
Kapalit. Kung tinanggap mo si Hesus at ang Kanyang sakripisyo, kung gayon wala nang galit na nararapat para sa iyo
kasalanan Iniligtas ka mula sa darating na poot. I Mga Taga 1:10; I Mga Taga 5: 9; Rom 5: 9
d. Matt 26: 39-42 — Si Jesus ay uminom mula sa tasa ng poot ng Diyos. Ang poot na dapat sa iyo at sa akin
sapagkat ang ating mga kasalanan ay napunta kay Hesus. Ang hudisyal na tugon ng Diyos sa ating kasalanan ay napunta kay Hesus. Ang mga unang mambabasa ng
Naunawaan ito ng Aklat ng Pahayag at hindi sila natatakot sa poot ng Diyos.

1. Bagaman ang lahat ng mga naniniwala kay Cristo ay aalisin sa mundo bago ang huling pitong taon na inilarawan sa
Aklat ng Apocalipsis, ang mga kaganapan ng mga taong iyon ay makakaapekto sa atin. Ang mga kundisyon ng mundo na gumawa
dapat sa kapahamakan ng mga taong iyon ay nagse-set up ngayon - at mahirap panoorin.
a. Ang mga tao ay dapat maging handa na maniwala sa isang kasinungalingan, tanggihan ang Diyos, at sumamba sa isang taong may inspirasyong satanas sa kanilang pagliko
ang kanilang pambansang soberanya at ekonomiya tungo sa masamang pinuno ng mundo.
1. Ang mga ugaling iyon ay mayroon na at lumalaki sa maraming tao - na may kaguluhan
kahihinatnan Hindi ito dapat sorpresa sa amin o palakihin kami.
2. Hindi magiging maayos ang mga bagay. Lalala pa sila. Ngunit wala sa mga ito ang nagulat
Diyos Wala sa ito ang mas malaki kaysa sa Diyos. Tinitiyak sa atin ng Kanyang Salita iyan.
b. Huwag pakainin ang iyong mga kinakatakutan sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa lahat ng mga karamdaman ng lipunan. Pakainin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay
kung ano ang nasa unahan at sa mga pangako ng Diyos na paglalaan, proteksyon, at pagliligtas.
2. Ang Aklat ng Pahayag ay nilalayon upang magbigay sa atin ng pag-asa. Ang plano ng Diyos ay makukumpleto. Ang mundong ito ay
sa wakas ay gawing tama, naibalik sa laging nilalayon ng Diyos para sa Kaniyang sarili at sa Kanyang pamilya — narinig ko (John)
isang malakas na hiyaw mula sa trono, na sinasabi, Narito, ang tahanan ng Diyos ay nasa gitna na ng kanyang bayan! Mabubuhay siya
kasama nila, at sila ay magiging kanyang bayan. Ang Diyos mismo ang makakasama nila. Tatanggalin niya ang lahat ng mga ito
kalungkutan, at wala nang kamatayan o kalungkutan o iyak o sakit. Para sa matandang mundo at mga kasamaan nito ay
nawala magpakailanman ”(Apoc 21: 3-4, NLT).