ANG "BALITA NG BALIK"

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT
1. Nabubuhay tayo sa isang mundo na napinsala ng kasalanan. Ang mga hamon sa buhay ay hindi nagmula sa Diyos o hindi
sila ay inilarawan ng diyablo. Ang mga ito ay bahagi lamang ng buhay sa isang sinumpaang lupa.
a. Sinubukan ng diyablo na samantalahin tayo sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Siya ay darating upang magnakaw ng Salita
ng Diyos mula sa amin sa pamamagitan ng paghihimok sa amin upang hindi maniwala o sumuway sa Panginoon. Marcos 4: 14-17; Mat 13: 18-21
1. Ang taktika ng diyablo ay kaisipan. Ipinakita niya sa atin ang mga saloobin (kasinungalingan) tungkol sa Diyos, ating sarili, at
ang ating mga kalagayan sa isang pagtatangka upang maimpluwensyahan ang ating mga paniniwala at ating mga kilos. Ef 6:11
2. Ang ating proteksyon at pagtatanggol laban sa mga diskarte at panlilinlang ng diyablo ay Salita ng Diyos. Kanya
ang nakasulat na Salita, ang Bibliya, ang ating sandata. Ef 6: 10-18
b. Heb 12: 3 – Nag-aalala si Paul na ang isang pangkat ng mga Kristiyano na dumaranas ng pagdurusa at
ang pag-uusig ay lalala sa kanilang isipan at mawalan ng puso. Ang payo niya sa kanila ay:
Isaalang-alang (pagnilayan, ilagay ang iyong isip) si Jesus. Ang mga laban sa buhay ay nanalo o nawala sa ating isipan.
1. Hindi ito ang mga pagsubok sa buhay na nagpapatalo sa atin. Ito ang aming tugon sa bagyo na gumagawa ng pagkakaiba.
Ang mga nakikinig at gumagawa ng Salita ng Diyos ay nakatayo pa rin kapag tapos na ang bagyo. Mat 7: 24-27
2. Ang Salita ng Diyos sa atin sa gitna ng bagyo ay: Bilangin mo ang lahat ng kagalakan o Isaalang-alang itong isang okasyon na
purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya, ay
ginagawa, at gagawin. Santiago 1: 2-4
3. Ang pagpuri ay tumutulong sa atin na ilagay at mapanatili ang ating pagtuon kay Jesus sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang pagpuri ay humihinto sa
kaaway at pa rin ang tagapaghiganti sapagkat tinutulungan tayong isara ang pag-atake ng kaisipan ng demonyo. Sal
8: 2; Mat 21:16
2. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa pagharap sa mga pag-iisip sa ating isip kailangan nating tingnan ang "likod
kuwento "patungkol kay Satanas. Kaya marami sa aming impormasyon ay nagmula sa pinagsama ng mga pelikula sa Hollywood
na may mahinang turo sa simbahan hinggil sa lugar at kapangyarihan ng demonyo.
a. Kung hindi natin naiintindihan kung sino ang diyablo at kung ano ang magagawa at hindi niya magagawa, hindi natin makikitungo
na may mabisang impluwensya sa kaisipan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay.
b. Ito ang nais nating tugunan sa araling ito. Maaari naming (ngunit hindi pagpunta sa) gawin ang buong aralin sa
bawat punto. Nais lamang naming limasin ang ilang mga lugar ng posibleng pagkalito.

1. Sa kawalang-hanggan na nakaraan, bago nilikha ng Diyos ang mundo ng pisikal na materyal, nilikha Niya ang isang hindi nakikita na kaharian
napapaligiran ng isang host ng mga nilalang na kilala bilang mga anghel. Col 1:16
a. Ang mga anghel ay nilikha upang maging mga paksa at mga tagapangasiwa sa kaharian ng Diyos. Sinadya sila
maging mga alipin at mananamba sa Diyos. Aw 103: 20,21; Aw 104: 4; Isa 6: 1-3; atbp.
b. Ang mga anghel ay may karunungan, lakas at kagandahan. II Sam 14:20; Ezek 28:12; Aw 103: 20; atbp.
2. Sa ilang sandali sa nakaraan ay may pag-aalsa ng isang anghel sa hindi nakikitang kaharian na pinamumunuan ng isang arkanghel na pinangalanan
Lucifer. Ezek 28: 1-19; Isa 14: 12-14
a. Hinamon ni Lucifer ang karapatan ng Diyos na mamuno at mahikayat ang isang-katlo ng mga anghel na sumali sa kanya dito
paghihimagsik. Ang Bibliya ay hindi nagbibigay ng maraming mga detalye tungkol sa kung bakit at kung paano nangyari ang lahat ng ito.
1. Nagtayo siya ng isang huwad na kaharian sa hindi nakikitang kaharian o sukat. Ito ay isang kaharian ng kamatayan
at kadiliman. May ranggo at istraktura sa kahariang ito. Ef 6:12; Mat 12:26
2. Si Lucifer ay kilala ngayon bilang si Satanas (mula sa isang salitang nangangahulugang kalaban). Hindi rin siya marunong
(all-know) o omnipotent (lahat-makapangyarihan). Siya ay isang nilikha na sumasalungat sa Diyos.
b. Hindi nawala ni Satanas ang kanyang nilikha na mga katangian nang siya ay nagkasala. Malakas pa rin siya at matalino.
Gayunpaman, dahil ang kasalanan ay nagkakasala, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang kalikasan.
1. Isaalang-alang ang mga pamagat na ibinigay sa kanya sa banal na kasulatan: Mahusay (Gen 3: 1); beguiler (II Cor 11: 3);
TCC - 941
2
kalaban (I Alagang 5: 8); magnanakaw (Juan 10:10); pagpatay at sinungaling (Juan 8:44); mandaraya (Apoc. 12: 9);
akusador ng mga kapatid (Rev 12:10).
2. Si Satanas ay nagtrabaho sa mga tao sa libu-libo at libu-libong taon at lubos na
nabuo sa kanyang kakayahang umimpluwensyahan at linlangin ang mga kalalakihan at kababaihan. Sa at sa ating sarili tayo
walang match para sa kanya.
3. Minsan pagkatapos ng rebelyosong anghel na ito ay nilikha ng Diyos ang mga tao sa Kanyang imahe upang maging Kanyang mga anak na lalaki at
anak na babae. Ginawa niya ang mundo upang maging tahanan para sa Kanyang pamilya.
a. Binigyan ng Diyos ang kalalakihan at awtoridad sa mundo na naglalayon na ang Kaniyang pamilya pamilya
maglingkod bilang Siya sa ilalim ng mga pinuno sa mundo. Maghahari ang Diyos sa pamamagitan nila. Gen 1: 26,27
b. Inanyayahan ni Satanas si Eva na sumuway sa Diyos at kumain ng ipinagbabawal na prutas (I Tim 2:14).
Ibinigay niya ito sa asawa. Kumain din siya, pumili ng kalayaan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan.
1. Sa paggawa nito, ibinalik ni Adan ang kanyang ibinigay na kapangyarihan ng Diyos sa diyablo. Kaharian ni Satanas na,
hanggang sa oras na iyon, mayroon lamang sa hindi nakikitang kaharian ay itinatag sa mundo.
2. Nang tuksuhin ng diyablo si Jesus ay inalok niya sa kanya ang awtoridad ng mga kaharian sa mundong ito. Ito
ay totoong tukso sapagkat lahat ng kapangyarihang iyon ay naihatid sa kanya ni Adan. Lucas 4: 6
3. Tinukoy ni Jesus ang diyablo bilang prinsipe ng sanlibutang ito (Juan 12:31; 14:30; 16:11) at Paul
tinawag siyang diyos o pinuno ng mundo na ito (II Cor 4: 4).
c. Binalaan ng Diyos sina Adan at Eva na ang pagsuway ay magreresulta sa kamatayan para sa kanila (Gen 2:17).
Maraming mga aspeto sa kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito.
1. Dahil ang pagkahulog ni Adan sa Hardin ang lahat ng tao ay ipinanganak sa isang napinsalang mundo, sa
Ang kaharian ni Satanas ng kadiliman at kamatayan, at nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan.
2. Ipinaalala ni Paul sa mga Kristiyano kung ano sila bago sila naligtas: Efe 2: 1-3 – At ikaw ay
patay sa iyong mga pagkakasala at kasalanan, kung saan mo dating lumakad alinsunod sa takbo nito
mundo, ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay nagtatrabaho sa
mga anak ng pagsuway ... at (ikaw) ay sa likas na mga anak ng galit kahit na sa iba. (NASB)
3. Ang kundisyong ito ay nagpakita mismo sa unang henerasyon ng mga tao na ipinanganak sa pamamagitan ng natural na mga proseso.
Ang panganay na anak na lalaki ni Adan ay pumatay sa kanyang pangalawang ipinanganak at nagsinungaling tungkol dito (Gen 4: 1-10). Gawa ng mga gawa
sa imahe ng Diyos ay nagpapakita ng mga katangian ng diyablo.
4. Kasunod ng kasalanan ni Adan ipinangako ng Diyos ang pagdating ng Manunubos, ang Binhi (Jesus) ng babae
(Maria) na magdurog sa ulo ng ahas (masira ang kapangyarihan ng demonyo). Gen 3:15
a. Si Jesus ay naparito sa mundo at nagtungo sa Krus upang bayaran ang presyo ng kasalanan upang ang mga tao ay maihatid
mula sa kaharian ni Satanas ng kadiliman at kamatayan at nilinis at nabago ang kanilang kalikasan.
b. Sumali sa atin si Hesus sa kamatayan upang ilabas tayo. Heb 2: 14 – Na sa pamamagitan ng [pagdaan] ng kamatayan ay maaaring magdala siya
na walang saysay at hindi gagawing epekto sa kanya na may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ang diyablo. (Amp)
1. Col 2: 15– Inalis ng sandata ng [Diyos] ang mga punong pamamahala at kapangyarihan na sakop laban sa amin at gumawa ng isang matapang
pagpapakita at halimbawa ng publiko sa kanila, nagtagumpay sa kanila sa Kanya at sa loob nito [ang Krus] (Amp).
2. Col 1: 13 – Sino ang nagligtas sa atin mula sa awtoridad ng kadiliman (Rotherham) at inilipat tayo
sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak (Conybeare).
c. Ang nangyari kay Jesus ay nangyari sa atin dahil napunta siya sa Krus para sa amin bilang tayo. Pumasok si Jesus
ang kaharian ng kamatayan para sa atin bilang tayo at lumabas mula sa atin para sa atin bilang tayo. Sinira niya ang kapangyarihan ng demonyo
sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbabayad ng presyo para sa kasalanan. Tinalo natin ang diyablo sa pamamagitan ng ating Panghalili na si Jesucristo.
1. Kapag ang isang tao ay yumukod sa kanilang tuhod kay Jesucristo bilang Tagapagligtas at Panginoon, kung ano ang ginawa ni Jesus sa Krus
nagpapatupad para sa indibidwal na iyon. Maaari na nating lumabas mula sa ilalim ng kanyang kontrol sa pamamagitan
pananampalataya kay Cristo. Nang talunin ni Jesus ang diyablo at sumabog ang kamatayan ay ginawa rin natin.
2. Kapag ang isang tao ay naniniwala kay Hesus na Siya ang Diyos at na Siya ay nabuhay mula sa mga patay
ang mga kasalanan ay pinapawi, ang buhay na walang hanggan ay pumapasok sa kanyang kaloob-looban at muling binuhay ito. Tayo ay
literal na isinilang ng Diyos o ipinanganak muli. Nakaharap tayo sa diyablo na kaisa kay Cristo. I Cor 6:17; Ako si Juan
4:17; 5: 1; 11,12; atbp.
d. Gumagamit ang Bibliya ng tatlong salitang larawan upang mailarawan ang ating kaugnayan kay Jesus dahil tayo ay muling ipinanganak.
TCC - 941
3
Lahat ay naglalarawan ng unyon at nagbahagi ng buhay: puno ng ubas at sangay (Juan 15: 5); asawa at asawa (Efe 5: 30-32);
ulo at katawan. Si Jesus ay binuhay sa isang posisyon ng awtoridad kay Satanas. Ginawa niya iyon para sa amin bilang kami.
1. Efe 1: 20-23 – Higit sa lahat ng pamamahala, at awtoridad, at kapangyarihan at pagka-panginoon (Alford), pinapataas siya
higit sa lahat ng mga Anghel at Archangels ng bawat ranggo (20
ika-Cent). Inilagay niya ang lahat sa ilalim ng kanyang
mga paa (Conybeare) at ginawa siyang pinuno kung saan nakasama ang buong Simbahan (Knox) ​​at
napuno ng kanya na pinupuno ang lahat ng mga bagay sa lahat ng dako sa kanyang presensya (ika-20 Siglo).
2. Col 2: 9,10 – Sapagkat kay Cristo na Diyos na Kapanguluhan sa lahat ng kapunuan nito ay nananahan na nagkatawang-tao at, sa pamamagitan ng inyong pagsasama
kasama niya, napuno ka rin nito (ika-20 Siglo) (Jesus) na siyang awtoridad sa lahat
mga awtoridad, at ang kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan (Phillips)
5. Ang diyablo ay hinuhusgahan sa Krus at ang kapangyarihan at awtoridad na nasira sa lahat na naniniwala kay Cristo.
Ngunit siya ay hindi pa napapailalim mula sa lupa at nakakulong mula sa lahat ng pakikipag-ugnay sa Diyos
mga tao. Samakatuwid dapat tayong makipaglaban sa diyablo sa mundong ito.
a. Napakakaunting mga tao na direktang nakikipag-usap kay Satanas. Nakikipag-usap kami sa mas kaunting mga nahulog na anghel. Gayunpaman, ang pangalan
Si Satanas ay madalas na ginagamit sa isang pangkaraniwang kahulugan para sa lahat ng masasamang espiritu (mga nahulog na anghel).
b. Sa mga nakaraang aralin tinalakay namin ang katotohanan na wala kahit saan ang Bibliya na sinasabi sa mga Kristiyano
mag-ingat sa kapangyarihan ni Satanas, ngunit sa halip ang kanyang mga diskarte sa kaisipan.
1. Sinabi ni Pablo na hindi tayo dapat maging ignorante sa kanyang mga aparato (II Cor 2:11) o sa kanyang mga hangarin, mga pakana (Efe.
6:11). Nagmumula siya o nagsisinungaling at nanlinlang sa pamamagitan ng pagiging malinis at panlilinlang (II Cor 11: 3). Kami
dapat pigilan ang kanyang mga diskarte sa Salita ng Diyos (Efe 6:11).
2. Ang ating pakikipaglaban ay hindi upang talunin ang diyablo. Tinalo namin siya sa Krus sa pamamagitan ng aming Kapalit. Kami
ipatupad ang kanyang pagkatalo. Palaging makitungo sa diyablo bilang isang natalo na kaaway.
3. Efe 6: 12 – Nakikipagbuno tayo kay Satanas. Ang Wrestle ay nagmula sa isang salita na nangangahulugang pag-vibrate o pag-sway.
Sinubukan niya at ng kanyang mga manggagawa na talikuran tayo mula sa katotohanan (Salita ng Diyos) sa pamamagitan ng mga estratehiya sa pag-iisip.
(Karagdagang sa susunod na linggo)

1. Malinaw na tinukoy ng Bibliya na ang mga anghel ay inter-dimensional. Kahit na sila ay walang bisa, hindi nakikita
mga tao na nakatira sa hindi nakikitang sukat maaari silang makaapekto sa pisikal, nakita na sukat kung saan tayo nakatira.
a. Maaari silang maglingkod at protektahan ang bayan ng Diyos (Heb 1:14; Mat 4:11; Aw 91: 11,12; Aw 34: 7; atbp.).
Minsan kumuha sila ng isang nakikitang porma sa mundong ito (Gen 18: 1,2; Heb 13: 2; atbp.).
b. Ang mga nahulog na anghel (mga demonyo) ay maaaring makagawa ng mga pisikal na demonstrasyon sa mga tao (Mat 17: 14-18; Mat 12:22;
Gawa 16:16; atbp.). (Ito ay isang buong aralin para sa isa pang oras. Ngunit, ang isang Kristiyano ay hindi maaaring pag-aari
sa pamamagitan ng isang demonyo dahil siya, sa kanyang kaibuturan na pagkatao, ay pinasok ng Banal na Espiritu ng Diyos.
1. Maaari siyang maimpluwensyahan ng isang demonyo sa pamamagitan ng mga saloobin. Kung ang mga kaisipang iyon ay naaaliw at
niyakap siya ay maaaring pinahirapan o labis na naiimpluwensyahan sa kanyang isip o katawan sa pamamagitan ng mga espiritu.
2. Ngunit ang mga espiritung iyon ay dapat at aalis kapag ang isang Kristiyano ay gumagamit ng awtoridad na mayroon siya
unyon kay Cristo).
c. Ngunit ang pinakadakilang kapangyarihan ng demonyo ay ang kanyang kakayahang linlangin. Isinulat ni Pablo na "si Satanas mismo
bilang mga anghel ng ilaw ”(II Cor 11:14, Amp). Nagagawa niyang magmukhang mabuti at
hikayatin kami na kunin ang pain. Ang ating proteksyon laban sa panlilinlang ay ang sandata ng Salita ng Diyos.
2. Kailangang magkaroon tayo ng kamalayan sa mga oras na ating nabubuhay. Darating na tayo sa pagtatapos ng panahong ito. Si Jesus ay
bumalik sa mundo sa lalong madaling panahon. Bago Siya bumalik sa Langit Sinabi ni Jesus na ang isa sa mga tanda ng
panahon bago ang Kanyang pagbabalik ay magiging panlilinlang sa relihiyon. Matt 24: 4,5,11,24
a. Inihahandog ni Satanas sa mundo ang kanyang pekeng si Jesus, isang huwad na Prinsipe ng Kapayapaan, sa isang pagtatangka na
hikayatin ang buong mundo na sambahin siya at pigilan ang nararapat na Hari na bumalik sa mundo.
(Natapos na namin ang buong aralin tungkol dito sa nakaraan.) Dan 8:25; Rev 13; 19: 19; atbp.
b. Ang mga kondisyong ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Ito ang magiging katapusan ng mga kaganapan na
kasalukuyang gumagalaw sa direksyon na iyon. Hindi ito napagtanto ng mga tao ngunit lalo silang nagsisimula
TCC - 941
4
tumanggap ng supernatural na panlilinlang at kinikilala ang isang maling Mesiyas.
c. Si Paul ay binigyan ng maraming mga detalye tungkol sa huling pinuno na ito. Magkakaroon siya ng kapangyarihan mula kay Satanas at ang kakayahan
upang maisagawa ang mga maling palatandaan at mga himala. II Thess 2: 9-11
1. v9,10 – Ang pagdating ng isang walang batas ay magiging naaayon sa gawa ni Satanas na ipinakita
sa lahat ng mga huwad na mga himala, tanda, at kababalaghan, at sa lahat ng uri ng kasamaan na nanlinlang sa mga iyon
sino ang namamatay. Namatay sila dahil tumatanggi silang magmahal ng katotohanan at kaya maligtas. (NIV)
2. v11 – Hahayaan ng Diyos na maniwala ang mga tao sa mga kasinungalingan ni Satanas. Ang Diyos ay hindi "nagpapadala" ng panlilinlang. Ang Diyos ay
katotohanan. Hindi siya maaaring magsinungaling o linlangin ang sinuman (Tito 1: 2). Ang mga nalinlang ay kusang-loob
nalinlang dahil hindi nila iniibig ang katotohanan. (Buong aralin para sa isa pang araw).
d. Sa nakalipas na labinlimang hanggang dalawampung taon ang isang pekeng espirituwalidad at kamangha-mangha sa mga paranormal
ay na-infuse sa kultura at maging sa mga tinatawag na "Christian" na simbahan.
1. Maraming mga tao ang sumakay sa silangang mga relihiyon (pilosopiya ng mga bagong edad) na binigyan ng inspirasyon ng
masasamang espiritu at direktang sumasalungat sa orthodox na Kristiyanismo. Ang mga tao ay nagsasabing espirituwal ngunit hindi
relihiyoso. Nagbabalaan ang Bibliya tungkol sa form na ito ng kabanalan na itinatanggi ang nagbabago na kapangyarihan ng
Krus. II Tim 3: 5
2. Ang TV ay napuno sa mga paranormal na programa. Ang mga mangangaso ng Ghost ay naghahanap ng mga espiritu sa mga lumang bahay.
Ang mga medium ay nakikipag-usap sa mga patay. Nakikipag-ugnay sila sa mga nilalang mula sa ibang dimensiyon
ang iyong namatay na minamahal, ngunit nahulog na mga anghel o mga demonyo. Isa 8:19; 19: 3; 29: 4
3. Ang punto para sa aming talakayan ay ito: Kung mayroong isang oras upang magkaroon ng tumpak na kaalaman ngayon. Ang
antas ng panlilinlang sa mundo ay ramping up at magpapatuloy. Ang ating proteksyon ay Salita ng Diyos.
a. Matt 24: 24 – Para sa mga bulaang Cristo at bulaang propeta ay babangon, at magpapakita sila ng mga dakilang palatandaan at
kamangha-manghang mga bagay, upang malinlang at mailigaw, kung maaari, maging ang mga hinirang (mga pinili ng Diyos). (Amp)
b. Ang mga taong hindi mahal ang katotohanan ng Diyos ay malilinlang. Aw 119: 97 – Oh, gaano ko kamahal ang Iyong batas! Ito ay
ang aking pagmumuni-muni sa buong araw (Amp). Inilalagay namin ang aming pansin sa kung ano ang gusto namin.

1. Ang diyablo ay isang natalo na kaaway. Ngunit kung hindi mo ito nalalaman, kung wala kang sandata (tumpak
kaalaman sa Salita ng Diyos) ikaw ay isang kandidato para sa panlilinlang.
2. Maging isang mambabasa ng Bibliya. Hindi isang mambabasa ng taludtod o isang debosyonal na mambabasa. Basahin ang mga sulat (liham na isinulat sa
Sasabihin sa atin ng mga Kristiyano kung ano ang pinaniniwalaan natin at kung paano tayo mabubuhay). Basahin ang mga ito mula sa simula hanggang sa dulo, sa ibabaw
at tapos. Huwag basahin lamang ang mga natatanging taludtod. Huwag tumalon. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang hindi mo
maintindihan. Ang pag-unawa ay may pamilyar.
3. Magbubuo ka ng isang balangkas kung saan hahatulan ang "mga palatandaan at kababalaghan" at maling turo
darating sa mundo habang sinusubukan ng diyablo na kumalap ng mga tagasunod upang matulungan siyang hawakan ang kanyang kaharian.
Marami pang susunod na linggo!