Pagtatapos ng Propesiya sa Times

1. Kung pinag-uusapan natin ang mga oras ng pagtatapos, pinag-uusapan natin ang pagbabalik ni Jesucristo sa mundo, o ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo.
a. Kasama sa paksang ito ang mga paksa tulad ng Antikristo, marka ng hayop, atbp.
b. Ngunit laging tandaan - ang mga oras ng pagtatapos ay tungkol kay Hesus, hindi sa Antikristo.
2. Ang Eschatology ay ang teolohikal na termino para sa isang pag-aaral sa mga oras ng pagtatapos.
a. Tiyak na may isang nadagdagang interes sa mga oras ng pagtatapos - sa mga mananampalataya at hindi naniniwala - katulad ng paglapit natin sa bagong sanlibong taon.
b. At, malinaw na itinuturo ng Bibliya na tayo ay nasa mga huling araw.
1. Nagsimula ang mga huling araw nang dumating si Jesus sa mundo sa unang pagkakataon.
2. Mga Gawa 2: 14-21; I Co 7:29; I Cor 10:11; Fil 4: 5 (Malapit na ang kanyang pagdating– Amp) Heb 1: 2; Heb 9:26; Heb 10: 25,37; I Alaga 1:20; I Alaga 4: 7; I Juan 2:18; Rev 22: 7,12,20
3. Gayunpaman, mayroong lahat ng uri ng maling impormasyon na lumulutang sa paligid ng Katawan ni Kristo ngayon, at lumikha ito ng takot sa katapusan - kahit sa mga Kristiyano.
a. Kung ang anumang katuruang naririnig mo tungkol sa mga oras ng pagtatapos ay takutin ka, Christian, hindi ito batay sa Bibliya. Ang mga oras ng pagtatapos ng mga aral batay sa salita ng Diyos ay dapat magbigay inspirasyon sa iyo ng pananampalataya, pag-asa, kaguluhan, at pag-asa.
b. Ang isang pag-aaral sa mga oras ng pagtatapos ay dapat dagdagan ang iyong gulat at paggalang sa nakasulat na salita ng Diyos, ang Bibliya, at para sa kamangha-manghang Diyos na pinili upang ipakita ang Kanyang sarili sa amin sa pamamagitan ng mga pahina ng aklat na ito.
4. Ang Bibliya ay isang natatanging libro. Mahigit sa 25% nito ay makahula o mahulaan kung naisulat ito. Walang ibang librong panrelihiyon na naglalaman ng propesiya, sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng hinaharap - at ang Bibliya lamang ang aklat na isinulat ng Diyos.
a. Nakasalalay sa kung paano mo ito bilangin, mayroong mula dalawa hanggang walong beses na higit pang mga hula tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Kristo kaysa sa Kanyang Unang Pagdating.
c. Si Jesus ay dumating sa unang pagkakataon. Babalik siya sa pangalawang pagkakataon.
d. At, tulad ng unang pagdating ni Cristo na nagresulta sa napakalaking pagpapala para sa Kanyang mga tao, sa gayon ang Kanyang Ikalawang Pagparito ay nangangahulugang napakalaking pagpapala para sa atin.

1. Nais naming alisin ang takot sa isipan at puso ng bayan ng Diyos.
2. Mayroong isang matinding atake sa mga nagdaang taon (mula sa mga Kristiyano) laban sa ideya ng pag-agaw ng Iglesya - ang ideyang darating si Jesus at aalisin ang Kanyang Iglesya sa mundo bago magsimula ang Kapighatian.
3. Ang malinaw na pag-unawa sa Ikalawang Pagparito ay makakatulong sa iyo na malaman kung paano basahin ang Bibliya at dagdagan ang iyong tiwala sa katapatan ng Diyos na tuparin ang Kanyang mga pangako.
4. Ang Pangalawang Pagdating isang pangunahing doktrina ng Kristiyanismo. Heb 6: 1,2
a. Mayroong 27 NT Books. Apat lamang ang hindi tumutukoy sa Ikalawang Pagparito, at tatlo sa kanila ay iisang kabanata o personal na liham: Philemon, II John, III John, Galacia.
b. Ang I at II ng Mga taga-Tesalonica ay ang mga pinakamaagang sulat ni Pablo, na isinulat tungkol sa AD 50, ilang sandali matapos niyang umalis sa Tesalonica. Gawa 17: 1-15; 18: 1-11
1. Si Paul ay nasa Tesalonica halos apat na linggo nang sumabog ang matinding pag-uusig at kinailangan niyang umalis sa lungsod. Ngunit sa apat lamang
linggo, itinuro sa kanila ni Pablo ang tungkol sa Ikalawang Pagparito. I Thess 1:10
2. Tulad ng malalaman natin, ang parehong mga sulat ay isinulat upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa Ikalawang Pagparito. I Thess - Paano ang tungkol sa ating mga mahal sa buhay na namatay
bago ang tugtugin? II Thess - Nagsimula na ba ang Kapighatian?
3. Binanggit ni Pablo ang pagdating ng Panginoon sa bawat kabanata ng I Thess. 1:10; 2: 19,20; 3: 12,13; 4: 13-18; 5: 1-11,23
c. Ang doktrina lamang ng kaligtasan ang nabanggit nang madalas sa Bibliya kaysa sa pangako ng Ikalawang Pagparito ni Jesus.
5. Dapat nating hanapin si Jesus. Iyon ay isang tema sa Bibliya. I Cor 1: 7; Phil 3:20; 4: 5; I Thess 1: 9,10; Tito 2: 11-13; Heb 9:28; 10:25; Santiago 5: 7-9; I Alagang Hayop 4: 7; II Alagang Hayop 3: 10-12 (nagmamadali = masidhing pagnanasa, sabik na naghihintay).
6. Ang unang mensahe ni Hesus matapos siyang bumalik sa langit ay: Babalik ako. Gawa 1:11
a. Alam ni Jesus na hindi Siya babalik sa oras ng buhay ng mga binigyan ng unang mensahe na ito. Bakit nga ba, binigyan Niya sila ng mensahe na iyon?
b. Upang lumikha ng isang pag-asa at isang pag-asa sa kanila. Hindi nais ni Hesus na makaligtaan ang salinlahing iyon. Ayaw niya ng anumang henerasyon na palampasin.
7. Ang isang malinaw na pag-unawa sa mga oras ng pagtatapos, ang Pangalawang Pagdating ni Cristo, ay makakatulong din sa iyo na mapanatili ang isang walang hanggang pananaw. Phil 3: 20,21

1. Gusto ng bawat isa na pag-aralan ang Aklat ng Pahayag, ngunit iyon ay maliit na bahagi lamang ng sasabihin ng Bibliya tungkol sa mga oras ng pagtatapos.
a. Ang bawat propeta ng OT ay sumulat tungkol sa Pangalawang Pagdating o Araw ng Panginoon.
b. Ang impormasyon tungkol sa Pangalawang Pagdating ay matatagpuan sa buong NT.
2. Tulad ng sinabi namin, kapag iniisip ng mga tao sa mga oras ng pagtatapos, iniisip nila ang Antikristo, marka ng Beast, atbp Ngunit maraming iba pang mga bagay bukod sa mga paksang iyon.
a. Wawakasan ng Diyos ang Panahon ng Simbahan.
b. Natapos ng Diyos ang Kanyang pakikitungo sa mga pisikal na inapo ni Abraham, (ang mga Hudyo, Israel), at tutuparin ang ilang mga tiyak na pangako na ginawa sa kanila.
c. Makikipag-ugnay ang Diyos sa Antikristo at satanas, at hahatulan ang mundo.
d. Magtatatag ang Diyos ng isang kaharian sa mundo na nakasentro sa Jerusalem.
e. Tapusin ng Diyos ang oras at dadalhin tayo sa kawalang-hanggan.
3. Bagaman may hindi pagkakasundo tungkol sa mga detalye, karamihan sa mga iskolar ng Bibliya na kumukuha ng Bibliya ay literal na sumasang-ayon na ang mga sumusunod na kaganapan ay magaganap sa pagtatapos.
a. Magkakaroon ng isang literal na pitong taong panahon ng pagdurusa sa mundo.
b. Si Jesucristo ay malinaw na babalik sa mundo.
c. Magtatatag siya ng isang literal na libong taon sa kaharian, ang sanlibong taon, isang panahon ng malawak na kapayapaan at kasaganaan sa buong mundo.
d. Sa pagtatapos ng libong taon magkakaroon ng paghatol.
e. Pagkatapos, magsisimula ang kawalang-hanggan.
4. Ito ang mga pangunahing lugar kung saan may mga hindi pagkakaunawaan sa mga Kristiyano. Ang aming layunin ay hindi upang lituhin ka o bigyan ka ng malalaking salita upang itapon, ngunit sa halip na tulungan kang maiayos ito upang maaari kang maging tiyak sa iyong pinaniniwalaan at kung bakit.
a. Mayroong tatlong pananaw tungkol sa sanlibong taon (oras na babalik si Jesus sa mundo upang maitaguyod ang Kanyang libong taon na kaharian):
1. Premillennial view - Si Kristo ay babalik bago magsimula ang sanlibong taon at itatayo ang kaharian Mismo.
2. Pagtingin pagkatapos ng isang taon - Si Kristo ay babalik pagkatapos ng sanlibong taon. Daigin ng Simbahan ang mundo at itatayo ang libong taon
panahon ng kapayapaan at kaunlaran. Pagkatapos, darating si Jesus at tatanggapin ang kaharian mula sa Simbahan. Kilala rin ito bilang Kingdom Now
teolohiya at teolohiya ng Dominionista.
3. Amillennial view - Walang sanlibong taon at walang tiyak na panahon ng pagdurusa. Si Jesus ay darating sa pagtatapos ng kasaysayan, hatulan ang lahat ng mga tao,
at simulan ang kawalang-hanggan.
b. Ang view ng Postmillennial at ang view ng Amillennial ay dapat magpaliwanag ng banal na kasulatan upang mapatunayan ang kanilang mga kaso. Allegorize = magbigay ng mga salitang kahulugan na naiiba kaysa sa kung ano ang ibig sabihin sa oras na isinulat ang mga salita.
5. Mayroon ding pagtatalo tungkol sa rapture, ang kaganapan kung saan biglang tinanggal ni Jesus ang Simbahan sa mundo. Ang sentro ng mga hindi pagkakaunawaan kung kailan at kailan ito mangyayari at kung sino ang dadalhin. Ang pinakakaraniwang pananaw ay:
a. Pag-agaw bago ang kapighatian - Aalisin ni Jesus ang Simbahan sa mundo bago ang pitong taong panahon ng pagdurusa.
b. Pag-agaw sa kalagitnaan ng kagipitan - Aalisin ni Jesus ang Simbahan sa mundo sa kalagitnaan ng Kapighatian, tatlo at kalahating taon pagkatapos magsimula ito.
c. Pag-agaw pagkatapos ng kapighatian - ang pagdagit ay magaganap sa sandaling si Jesus ay pumarito sa mundo upang maitaguyod ang sanlibong taon. Umakyat at bumaba tayo.
d. Pag-agaw bago ang poot - Ang Simbahan ay dadaan sa 9 / 10s ng Kapighatian at ilalabas malapit sa wakas bago maganap ang pinakapangit nito.
e. Bahagyang pag-agaw - Si Jesus ay kukuha lamang ng bahagi ng Iglesia sa rapture.
6. Walang isang tiyak na taludtod na binaybay ang mga kaganapan sa pagtatapos ng oras.
a. Dapat mong kunin ang kabuuan ng lahat ng mga talata tungkol sa Ikalawang Pagparito at basahin ang mga ito sa konteksto ng buong Bibliya.
b. Kapag ginawa mo iyon (at binibigyang kahulugan ang Bibliya hangga't maaari), malinaw na itinuturo ng Bibliya na si Jesus ay darating bago pa magsimula ang pagdurusa, tanggalin ang Kanyang buong Simbahan sa mundo sa rapture hanggang langit hanggang sa pitong taon, at pagkatapos ay dalhin ang Simbahan pabalik sa mundo kapag itinatag Niya ang Kanyang millennial na kaharian.
c. Pag-aralan namin ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan sa susunod na ilang mga aralin.

1. Mayroong dalawang yugto sa Ikalawang Pagdating na pinaghihiwalay ng hindi bababa sa pitong taon.
a. Kapag nagbasa tayo ng mga talata tungkol sa Pangalawang Pagdating, tila magkakasalungat sila sa isa't isa. Mat 24:30; Juan 14: 1-3; II Thess 1: 7-9; I Thess 4: 13-18; Judas 14,15; Rev 1: 7; Rev 19: 11-16
b. Ang mga talatang ito ay hindi sumasalungat. Ang ilan ay nakikipag-usap sa yugto ng isa sa pagbabalik ni Cristo. Ang ilan ay nakikipag-usap sa ikalawang bahagi. Tito 2:13
c. Sa yugto ng isa, si Jesus ay darating sa mga ulap, ngunit hindi ang lahat ng paraan papunta sa mundo. Ang Kanyang mga tagasunod lamang ang makakakita sa Kanya. Gawa 1: 9-11
1. Ang muling pagkabuhay ng mga patay kay Cristo ay magaganap, at dadalhin ni Jesus ang mga nabubuhay hanggang sa mga ulap upang makasama Siya. I Thess 4: 13-18
2. Pagkatapos ay dadalhin tayo ni Jesus sa langit sa susunod na pitong taon habang ang Dakilang Kapighatian ay nagaganap sa mundo. (isa pang aralin)
d. Sa yugto ng dalawa, pitong taon mamaya, darating si Jesus sa buong mundo kasama ng Kanyang mga banal. Ang buong mundo ay makakakita sa Kanya; Darating siya sa paghatol.
2. Walang mga palatandaan na dapat matupad para maganap ang yugto ng isa. Maaaring mangyari ito anumang oras.
a. Ito ang huling oras at mula pa noong mga araw ng NT. Ganap na inaasahan ni Paul na bumalik si Hesus sa kanyang buhay. I Thess 4:15; Phil 3: 20,21; I Cor 15: 51,52
b. Dapat matupad ang mga palatandaan bago maganap ang yugto ng dalawang (Matt 24 – ibang aralin). Ang mga palatandaang iyon ay maaaring matupad sa mga taon sa pagitan ng yugto ng isa at dalawa.
3. Mayroong tatlong natatanging pangkat ng mga tao na gagampanan ng isang bahagi sa mga oras ng pagtatapos.
a. Ang bawat isa ay may natatanging bahagi at lugar sa mga kaganapan sa pagtatapos ng oras. I Cor 10:32
1. Ang Simbahan = lahat ng naniniwala kay Cristo bilang kanilang Tagapagligtas.
2. Mga Hudyo = pisikal na inapo ni Abraham na hindi nai-save.
3. Mga Hentil = hindi ligtas, di-Hudyo.
b. Ang pagkalito sa mga oras ng pagtatapos ay minsan ay nagreresulta dahil ang mga tao ay maling nag-aaplay ng mga taludtod na nangangahulugan para sa isang pangkat sa isa pa. (isa pang aralin)
4. Karamihan sa mga magaganap sa Pangalawang Pagdating ay may kinalaman sa mga Hudyo (Israel), at walang kinalaman sa mga Kristiyano, kasama ang Simbahan.
a. Ang Diyos ay hindi natapos na negosyo sa Israel. Hindi niya direktang nakitungo sa kanila bilang isang bansa mula nang tinanggihan nila si Kristo. Nakikipag-ugnayan siya sa Simbahan.
b. Kapag tinanggal ang Simbahan sa rapture, sisimulan ng Diyos na direktang makitungo muli sa Israel.
1. Ang Diyos ay may pitong higit pang taon ng pakikitungo sa Israel. Dan 9: 24-27 (Ang mga hula tungkol sa Antikristo ay sa mga Hudyo.)
2. Nangako ang Diyos kay Abraham, David, at Israel na hindi pa naganap. Gen 13:15; II Sam 7: 12-17; Amos 9: 14,15
3. Makikilala ng mga Judio si Jesus bilang kanilang Mesiyas sa katapusan.
c. Mahalagang makilala natin ang pagitan ng Simbahan at Israel habang pinag-aaralan natin ang iba pang matalinong pagkalito ay magreresulta. TINGNAN ANG KITA

1. Ang computer ba ay magpapatuloy na gumana kapag dumating ang taong 2000?
a. Ang sagot sa katanungang iyon ay saklaw mula doon ay walang mga problema doon magkakaroon ng ilang mga problema (marahil ay seryoso) ngunit malagpasan natin ito ay maaring ma-shut down ang lipunan dahil alam natin ito sa napakatagal na panahon.
b. Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na magkakaroon ng pangunahing pagkagambala sa ekonomiya at panlipunan, at kailangan nating maging handa sa posibleng mga taon ng sakuna.
2. Ang kalamidad sa lipunan at pang-ekonomiya na tumatagal ng mga buwan o taon ay hindi umaangkop sa iskema sa pagtatapos ng oras na malinaw na isinalin sa Bibliya.
a. Ang pagkakaroon ng isang sistema ng kompyuter sa buong mundo ay ginagawang posible sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng isang gobyerno sa isang mundo, ekonomiya, at relihiyon na kinokontrol ng isang tao, ang Antichrist - na pawang hinuhulaan ng Bibliya.
b. Ang biglaang pagtatapos ng system na iyon dahil sa Y2K ay salungat sa Bibliya.
3. Iyon ay hindi upang sabihin na hindi magkakaroon ng ilang mga problema dahil sa Y2K - marahil ay magkakaroon. Ngunit, hindi ito ang pagbagsak ng lipunan tulad ng alam natin. Huwag pakainin ang iyong takot. Pakainin ang iyong pananampalataya.

F. Konklusyon: Habang pinag-aaralan natin ang Ikalawang Pagparito ni Cristo, papakainin natin ang ating pananampalataya sa katapatan ng Diyos, Kanyang pagkakaloob, at Kanyang proteksyon.