ANG KARAPATAN NG PANANAMPALATAYA: BAHAGI I

1. Natamo natin ang ating mana sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga. Heb 6:12
a. Ang pananampalataya ay kasunduan sa Diyos: alam mo kung ano ang Kanyang sinabi, pinaniniwalaan mo ito, at ipinapahayag mo ang iyong kasunduan sa pamamagitan ng paraan ng pakikipag-usap at pagkilos mo.
b. Naniniwala ang pananampalataya na natatanggap ito kapag nananalangin (Marcos 11:24). Ibig sabihin:
1. Dapat mong malaman ang kalooban ng Diyos bago ka manalangin. I Juan 5: 14,15
2. Dapat mong paniwalaan ang sagot ay sa iyo bago mo ito makita.
3. Hindi ka nagdarasal na makita kung anong mangyayari - nagdarasal ka dahil alam mo kung ano ang mangyayari.
c. Karaniwan ay may isang tagal ng panahon sa pagitan kung tatanggapin namin ang Salita ng Diyos tungkol sa aming mana at nakikita natin ang mga resulta.
2. Maraming mga Kristiyano ang nawalan ng kanilang mana sa pagitan ng oras na naniniwala silang natanggap nila at sa oras na nakikita nila ang mga resulta dahil sumuko sila.
3. Nawala ang laban ng pananampalataya. Mayroong isang labanan na kasangkot sa pananampalataya, at nais naming pag-usapan ito sa ito at sa susunod na ilang aralin.

1. Labanan = AGONIZOMAI = upang makibaka; lit: upang makipagkumpetensya para sa isang premyo; fig = upang makipaglaban sa isang kalaban; gen = upang magsikap upang makamit ang isang bagay. Ang lahat ng tatlong mga sangkap na ito ay kasangkot sa pamumuhay na Kristiyano.
2. Pansinin, ang layunin / layunin ng paglaban ng pananampalataya (kung ano ang nais nating tuparin) ay upang hawakan ang buhay na walang hanggan.
a. Ano ang ibig sabihin ng paghawak? - I-claim ang buhay na walang hanggan (NEB); Pag-aari ng buhay na walang hanggan. (Wuest)
b. Wala na ba tayong buhay na walang hanggan? I Juan 5:11
3. Oo ginagawa natin - sa diwa na sinabi ng Diyos na oo dito, naibigay ito sa pamamagitan ni Cristo. (inalok ang pangako, ngayon ay dapat na matupad)
4. Inalok ng Diyos ang Kanyang Salita, ang Kanyang pangako, sa atin, at kung saan nakukuha niya ang tamang pakikipagtulungan, tinutupad niya ito, isinasagawa ito sa ating buhay. (Kaligtasan = halimbawa)
5. Alalahanin din ang posisyon at karanasan sa Kristiyanismo.
a. Posisyon = kung ano ang nagawa ng Diyos para sa atin / ginawa tayo sa pamamagitan ni Kristo.
b. Karanasan = kung ano ang aktwal na nararanasan natin o mayroon.
c. Gaano karami ang dalawang laban na ito ay nakasalalay sa aming pagtugon sa Salita ng Diyos.
6. Ang lupang pangako ay naibigay na sa mga anak ni Israel sa diwa na ibinigay ng Diyos ang Kanyang Salita sa kanila - iyo ito. Deut 1: 8
a. Ngunit, kailangan nilang pumasok sa lupain at sakupin ito - at, nakaharap sila sa mga hadlang. Bilang 13: 28-33
b. Tandaan, ang unang henerasyon na dumating sa lupa ay hindi nagmamay-ari ng lupa kahit na ibinigay ito sa kanila ng Diyos = hindi nahawak! Num14: 30
7. Dapat mong maunawaan na kapag nagdarasal ka, kahit na sinabi ng oo ang Diyos, maaaring hindi mo agad makita ang mga resulta / sagot kaagad
a. Dapat kang makatiis sa pangako ng Diyos hanggang sa makita mo ang mga resulta.
b. Dapat kang manatili sa sang-ayon sa pangako ng Diyos hanggang sa makita mo ang mga resulta.
c. Iyon ang labanan ng pananampalataya; naganap sa pagitan ng kapag naniniwala ka at natanggap.
8. Maraming sasabihin / alamin ang tungkol sa paglaban ng pananampalataya, ngunit sa araling ito, nais nating harapin kung bakit mayroong isang tagal ng panahon sa pagitan ng paniniwala at pagtanggap.
9. Bakit hindi natin makita ang agarang mga resulta? Bakit hindi ang katanungang kailangan nating itanong. a. Ang Bibliya ay hindi isang libro ng mga whys tulad ng ito ay isang libro ng "Ano nows?".
b. Karaniwan naming tinatanong ang "bakit" para sa mga maling dahilan.
1. Nararamdaman namin na ang pag-alam kung bakit bibigyan kami ng kontrol sa sitwasyon.
2. Sa ugat ng tanong ay isang akusasyon laban sa Diyos na Siya ay naging hindi patas sa atin sa pamamagitan ng pagpayag na mangyari ito.
10. Gayunpaman, dahil ito ay isang katanungan na tinatanong ng maraming tao, tingnan natin kung ano ang maaari nating matuklasan.

1. Hindi ko lubusang nalalaman! Ganun lang talaga.
a. Ito ay maaaring parang isang hindi kasiya-siyang sagot, ngunit, kung higit tayong magtuon sa "ganyan lang ang mga bagay, harapin natin ito" na aspeto ng ating buhay sa halip na pakikibaka sa "bakit", mas magiging masaya kami.
b. Sinabihan tayo na sa masamang araw ay maaaring may oras na dapat tumayo hanggang makita natin. Efe 6:13
2. Tinawag tayong mamuhay at lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Rom 1:17; II Cor 5: 7
a. Ang tanging oras na maaari mong gamitin / ipakita ang pananampalataya ay kung hindi mo makita.
b. Sa halip na ituon ang katotohanan na hindi pa natin nakikita, maaari tayong magalak sa pagkakataong kalugdan ang Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya sa Kanyang Salita. Heb 11: 6
3. Ang Salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ay inihambing sa isang binhi sa Marcos 4.
a. Nangangahulugan iyon na may ilang mga paraan kung saan gumagana ang Salita ng Diyos tulad ng isang binhi.
b. Mayroong isang tagal ng oras sa pagitan kung kailan nakatanim ang binhi at nakakita ka ng mga resulta.
4. Ang oras ay kasangkot sa Diyos na tumutupad ng Kanyang Salita. Gen 21: 2; Rom 5: 6; Gal 4: 4
a. Mayroong lahat ng mga uri ng mga kadahilanan na hindi nalalaman sa atin na isinasaalang-alang ng Diyos at sanhi upang maglingkod sa Kanyang mga layunin.
b. Dapat mong mapagtiwalaan ang Diyos sa tamang oras - hindi passively (anuman ang mangyayari), ngunit sa pananampalataya (ang Diyos ay gumagana at sa tamang oras makikita ko ang mga resulta).
5. Mayroong dalawang bagay na dapat mong maunawaan tungkol sa panahong ito kung saan hindi mo pa nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos.
a. Mayroong / mga pagtutol / mga hadlang mula kay satanas laban sa kung saan dapat kang manindigan sa Salita ng Diyos.
b. Ang Diyos ay nasa trabaho sa likuran ng mga eksena para sa Kanyang kaluwalhatian at iyong kabutihan.

1. Labernatural na iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto - Tinubos Niya sila. Hal 12:51 a. Hindi ito tumigil kay Paraon na sundan ang Israel at tangkang panatilihin silang nasa pagkaalipin. Hal 14: 5-9
b. Dahil lamang sa ang diyablo ay walang karapatang pahirapan tayo ay hindi nangangahulugang hindi niya gagawin! Paraon at Ehipto = satanas at pagkaalipin.
2. Dahil lamang sa sinabi mo sa kanya na umalis / huminto ay hindi nangangahulugang pupunta siya / gagawin ito kaagad.
a. Hangad niyang takutin ka - kung tatalikod ka mula sa iyong paninindigan sa Salita ng Diyos, hindi niya kailangang / hindi umalis / titigil sa pag-atake.
b. Nakita natin na malinaw na ipinakita sa ministeryo ni Jesus. Marcos 8:31; Marcos 1: 23-26
3. Bakit gumagana ito nang ganoon? Hindi direktang sinasabi ng Bibliya.
a. Tila si satanas ay binigyan ng libreng paghahari para sa isang oras = lease ni Adan.
b. Nag-aatubili si satanas na pumunta, at ginagawa lamang ito sa harap ng isang taong nakatayo sa kanyang batayan.
4. Tila hindi ito nagagambala kay Jesus, kaya't hindi natin ito hahayaang abalahin ito; harapin mo.
a. Manalangin kami, walang agarang pagbabago, at iniisip namin - marahil hindi ito ang kalooban ng Diyos = nag-aalinlangan tayo.
b. Paano kung gagawin iyon ni Jesus nang palayasin Niya ang demonyo at nagtapon ito ng ibang bagay? Hindi ito lalabas!

1. Ang oras ay napuno ng isang mahirap na paglalakbay - isang paglalakbay sa pamamagitan ng Sinai. Bakit? Iyon ang buhay sa isang sinumpaang lupa.
a. Ang Sinai ay mabundok at tuyo: Mt. Sinai = 7,400 talampakan; 1 ″ hanggang 8 ″ ulan.
b. Ang mga lugar ng disyerto at ang oposisyon na kanilang naroroon (kawalan ng pagkain at tubig) ay narito dahil ang kasalanan ay narito. Gen 2: 6
2. Mayroong dalawang mga paraan upang maakay sila ng Diyos. Ex 13: 17,18
a. Ang parehong paraan ay mahirap - buhay iyan! Ngunit kinuha sila ng Diyos sa pinakamahusay na paraan.
b. Bakit hindi Niya lang sinag ang mga ito doon? Hindi ito gagana ng ganyan!
3. Bakit hindi naghihintay para sa kanila ang matamis na tubig nang marating nila ang unang puwesto kasama ang kanilang paglalakbay kung saan naubusan sila ng tubig? Hal 15: 22-26
a. Iyon ang buhay sa isang sinumpaang lupa !!
b. Gustong gamitin ng Diyos ang sitwasyon / maaari nilang magamit ito bilang isang pagkakataon upang magsagawa ng pagtitiwala sa Diyos.
c. Ang pananampalataya ay dapat gamitin upang lumakas. Santiago 1: 3
d. Hindi mo alam kung nasaan ang iyong pananampalataya (kung magkano ang mayroon ka) hanggang sa masubukan ito.
e. Hindi nilikha ng Diyos ang mahirap na mga pangyayaring ito - iyon ang buhay sa isang makasumpaang mundo. Ngunit, maaari at sasamantalahin Niya sila para sa Kanyang kaluwalhatian at sa ating kabutihan kung makikipagtulungan tayo sa Kanya.
f. Ngunit, napalampas nila ang isang kamangha-manghang pagkakataon upang magtiwala sa Diyos, gamitin ang kanilang pananampalataya, at maghanda para sa mga malalaking pagsubok (mga hadlang) sa ipinangakong lupain.

1. Ang dalawang taon sa loob ng dalawang linggong paglalakbay ay maaaring parang masyadong mahaba sa atin, ngunit ang Diyos ay nasa trabaho: Maraming magandang nangyari - mga kaganapan na may potensyal na malaking halaga sa Israel.
a. Nagkaroon sila ng mga pagkakataon na magtiwala sa Diyos para sa pagkain, tubig, direksyon, proteksyon, kagalingan, atbp.
b. Nakilala ng Diyos si Moises sa bundok at binigyan sila ng batas.
2. Alam ng Diyos kung ano ang nasa unahan - may pader na mga lungsod at mala-digmaang mga tribo nang makarating sila sa lupang pangako - at kailangan nila ng oras upang paunlarin ang kanilang pananampalataya sa mas maliit na mga hamon upang maghanda para sa malalaki!
3. Ang lumitaw na nasayang na oras o sobrang oras ay talagang ang pinakamahusay na paraan para mangyari ito.
4. Nalaman namin sa sandaling ang Israel ay pumapasok sa lupain, na ang isa sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa paglipas ng panahon na iyon ay ang paglalagay ng takot sa Israel at ang kanilang Diyos sa mga puso ng mga pagano sa lupain. Josh 2: 9-11
a. Ginagawa iyon ng Diyos upang magbukas ng daan para sa tagumpay ng Israel at mailigtas ang sinumang mga pagano na lalapit sa Kanya.
b. Karamihan sa kabutihan ay nagagampanan sa paglipas ng panahon - kung ang Israel ay magpapahinga lamang doon.
5. Nang sa wakas ay pumasok ang Israel sa lupain, ito ay tinitirhan ng mga taong naglilingkod kay satanas = balakid. Bakit? Iyon ang buhay sa isang makasalang sala sa lupa! 1
6. Maaari nating tanungin: Bakit hindi lamang sila pinalayas ng Diyos nang sabay-sabay sa pamamagitan ng isang dakilang himala kaya't hindi kailangang makipag-away ang Israel?
a. Sapagkat nais Niya na ang mga taong tulad ni Rahab ay maligtas.
b. Ito ay pinakamahusay para sa Israel. Wala pang sapat na mga Israelita upang maiwasang mapuno ng mga ligaw na hayop ang lupain. Deut 7:22

1. Iyon ay kapag dapat mong maunawaan na ang Diyos ay gumagana sa likod ng mga eksena at hindi mo alam ang lahat ng mga kadahilanan na kasangkot dahil hindi mo ito nakikita.
2. Sa halip na mapagod ng pag-iisip tulad ng: bakit nangyayari ito, bakit hindi ako nakakakita ng mga resulta, dapat kang magkaroon ng kumpiyansa na ang Diyos ay gumagana. At, nagawa na ang lahat, tatayo ako hanggang sa makita ko.
3. Maaari mong sabihin: hindi ba maaalis ng Diyos ang lahat ng mga hadlang, pigilan ang lahat ng mga pagpipilian sa malayang kalooban ng mga kumakalaban sa Kanya at sa Kanyang mga tao at gawin itong maayos ang lahat sa ngayon?
4. Siyempre kaya Niya - Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat !! Ngunit, isaalang-alang ang mga puntong ito:
a. Hindi ito gumana nang ganoong paraan.
b. Ang mga kalalakihan ay talagang mayroong malayang kalooban na pinahihintulutan sila ng Diyos na mag-ehersisyo at kung minsan ang mga pagpipilian ay nakakaapekto sa atin.
c. Pinapayagan ng Diyos na patakbuhin ang kasalanan, at nabubuhay pa rin tayo sa mundong ito.
5. Ngunit ang Diyos ay nasa kumpletong kontrol = Nakontrol niya ang lahat !!
a. Ang kanilang mga pagpipilian / iyong mga pagpipilian ay hindi lampas sa kanyang kontrol. Pinaglingkuran sila ng Diyos na maglingkod sa Kanyang layunin at hinuhukay sila sa Kanyang plano.
b. Hindi mo alam ang lahat ng mga kadahilanan - hindi mo alam kung paano nakakaapekto ang iyong buhay sa iba - o kung paano nakakaapekto sa ibang tao ang panahong paghihintay sa iyong buhay.
c. Alam ng Diyos ang lahat ng mga kadahilanan, pinalaki Niya ang mga ito para sa Kanyang kaluwalhatian at ating kabutihan.
d. Minsan ay nakakaabala ito sa atin dahil tayo ay mga nilalang sa oras. Ngunit, hindi talaga ito nakakaabala sa Diyos.

1. Hikayatin na ang isang paghihintay ay normal. Kung gumagawa ka ng anumang mali na sanhi ng pagkaantala - ipapakita sa iyo ng Diyos. Fil 3:15
2. Napayuhan na panatilihin ang isang aktibong pananampalataya sa panahon ng paghihintay na ang Diyos ay gumagana - Gumagawa siya ng mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.