ANG PAGLABAN NG PANANAMPALATAYA: BAHAGI III - JOSEPH

1. Ang labanan ng pananampalataya ay ang tagal ng oras na iyon sa pagitan kung magdasal ka at kapag nakakita ka ng mga resulta.
a. Ito ang oras ng pagtayo pagkatapos mong magkaroon ng pangako ng Diyos, ngunit bago mo makita ang mga resulta. Efe 6:13
b. Mahalagang maunawaan natin kung ano ang gagawin sa panahon ng paghihintay na ito.
2. Dapat nating maunawaan ang ilang mga bagay tungkol sa tiyempo upang labanan ang labanan ng pananampalataya.
a. Ang pag-time ay kasangkot sa Diyos na tinutupad ang Kanyang Salita, ang Kanyang pangako - Natutupad Niya ito sa tamang oras. Gen 21: 2; Rom 5: 6; Gal 4: 4
b. Dapat mong mapagtiwalaan ang Diyos sa tamang panahon - hindi pasibo (anuman ang mangyayari), ngunit sa pananampalataya (ang Diyos ay gumagana, at sa tamang oras, makikita ko ang mga resulta).
c. Ang ganitong kumpiyansa ay tutulong sa iyo na tumayo hanggang sa makita mo!
3. Dapat mong maunawaan ang ilang mga bagay tungkol sa panahong ito kung hindi mo nakikita.
a. May mga hadlang, mayroong pagtutol mula kay satanas, laban sa kung saan dapat kang tumayo hanggang bumagsak ang pagtutol. (isa pang aral !!)
b. Ang Diyos ay nasa trabaho sa likuran ng mga eksena para sa Kanyang kaluwalhatian at iyong kabutihan. Isinasaalang-alang niya ang likuran ng mga eksena na hindi alam sa atin, at ginagawang maglingkod sa Kaniyang mga layunin.
4. Sa huling aralin, sinimulan naming tingnan si Jose, isang lalaking naghintay kahit 13 taon bago niya makita ang pangako ng Diyos na nagsimulang maganap sa kanyang buhay.
a. Ngunit, kapag natapos na ito, hindi na niya ito magkakaroon ng ibang paraan. Gen 37-50
b. Si Joseph ay may ilang mga tiyak na pangako mula sa Diyos: ang ipinangakong lupain para sa kanya at sa kanyang mga inapo (Gen 28:13); ang pangako ng kadakilaan (Gen 37: 5-9).
c. Ang kanyang mga kapatid, na inilipat ng poot at inggit, ipinagbili si Jose sa pagkaalipin sa Egypt noong siya ay 17.
1. Siya ay binili ni Potiphar, isang opisyal ng Paraon, at inatasan sa buong sambahayan ni Potiphar.
2. Si Joseph noon ay maling sinumbong ng panggagahasa at inilagay sa bilangguan.
d. Sa kalaunan ay nawala siya sa katakut-takot sa edad na 30 sa pamamagitan ng pag-interpete ng isang panaginip na ipinakita ni Paraon. Ang pangarap ay isang babala ng darating na taggutom.
e. Si Jose ay inilagay pangalawa bilang utos sa Egypt at pinangalagaan ang pag-iimbak ng pagkain bago tumama ang taggutom, at pagkatapos ay namamahagi ng pagkain sa mga taon ng taggutom.
f. Sa panahon ng taggutom, muling nakasama niya ang kanyang pamilya pagkaraan ng 20 taon.
g. Dahil sa kanyang posisyon, pinapakain ni Joseph ang kanyang pamilya pati na rin ang libu-libo pang iba sa panahon ng taggutom.
5. Hindi namin nais na gugulin ang lahat ng aming oras sa pagbubunyag, ngunit mahalaga na isasauli namin ang ilang mga puntos mula sa unang aralin kay Jose.
1. Ang pag-unawa sa lugar na ito ay makakatulong sa iyo na tumayo, makakatulong sa iyo na labanan ang laban ng pananampalataya. Ang ilan ay sumuko dahil nagagalit sa Diyos kapag naganap ang kaguluhan, hindi nauunawaan ang "bakit".
2. Bakit Ang mga kalalakihan ay mayroon talagang mga libreng kalooban - at ang kanilang mga pagpipilian ay nagbubunga ng kapwa para sa kanilang sarili at para sa iba.
3. Bakit? Pinapayagan ng Diyos ang kasalanan at ang mga kahihinatnan nito na patakbuhin ang landas nito.
a. Ang 6,000 taon ng tao sa mundo ay magiging isang bantayog sa buong kawalang-hanggan sa kung ano ang nangyayari kapag ang mga tao ay pumili ng kalayaan mula sa Diyos.
b. Ang kasalanan at ang mga kahihinatnan nito ay hindi magpapatuloy magpakailanman - hanggang sa bumalik si Hesus. At, kung ihahambing sa kawalang-hanggan, 6,000 taon ay wala.
4. Bakit Ang Diyos ay nagdudulot ng mga pagpipilian ng kalalakihan upang maglingkod sa Kaniyang mga layunin = magdala ng kaluwalhatian sa Kanya, magtipon ng isang tao para sa Kaniyang sarili, magdala ng mabuti sa atin.
5. Bakit Nagagawa ng Diyos na magdala ng pinakamabuting kabutihan sa mga pagpipilian ng mga tao sapagkat nalalaman Niya sa likod ng mga kadahilanan ang mga kadahilanan na isinasaalang-alang Niya.
a. Tiningnan mula sa aming kinatatayuan, ang tiyempo sa buhay ni Jose ay tila lahat ng mali.
1. Bakit hindi pinigilan ng Diyos ang kapatid na ibenta si Jose sa pagka-alipin? 2. Bakit hindi inilantad ng Diyos ang babaeng maling akusasyon sa kanya ng panggagahasa? 3. Bakit kinailangan ni Jose na manatili nang mahabang panahon sa bilangguan?
b. Ngunit, nakita ng Diyos ang mga pagpipilian na gagawin ng mga tao at kung paano niya magagamit ang mga ito para sa pinakamabuting kabutihan sa karamihan ng mga tao kasama na si Joseph.
6. Tinitingnan namin ang pagdurusa at sinasabi: Hindi makatarungan iyon! Siya ay / mabuting tao ako!
a. Dapat nating mapagtanto na ang Diyos ay walang utang na loob sa kahit sino. Mat 20: 1-16
b. Sa palagay namin sa mga tuntunin ng "hindi makatarungan iyon" at pinalampas ang buong punto:
1. Patas = Lahat ay napupunta sa impyerno.
2. Grace = Sapagkat ang Diyos ay mabuti, pinili niya na bigyan tayo ng mabuti na hindi natin karapat-dapat: kaligtasan.
c. Walang bagay tulad ng isang mabuting tao kapag ipinapareha mo kami sa isang banal na Diyos. Rom 3: 10-12
d. Walang bagay na tulad ng isang inosenteng tao. Ef 2: 1-3
7. Nahinto kami sa aming pag-aaral sa puntong si Jose ay namamahagi ng pagkain sa panahon ng taggutom. Ang Diyos, sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagpipilian sa malayang pagpapasya ng mga tao hanggang sa puntong ito ay nagawa ang sumusunod:
a. Maraming mga sumasamba sa idolo ang nakalantad sa totoong Diyos sa panahon ng paghihintay sa buhay ni Jose.
b. Nakakuha si Joseph sa isang posisyon kung saan maililigtas niya ang kanyang sariling pamilya at libu-libong iba pa sa pagkagutom.
1. Maraming naniniwala na nagtatakda ang Diyos ng mga pangyayari, gumagawa ng mga bagay sa atin, upang subukin tayo, turuan tayo, tingnan kung ano ang magiging reaksyon natin, atbp. - ngunit, iyan ay hindi tama.
a. Oo, ngunit pinapayagan sila ng Diyos, sasabihin ng ilan.
b. Pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno - hindi ibig sabihin na nais Niya ito, para ito, o nasa likod nito sa anumang paraan.
c. Pinapayagan niya ang mga kalalakihan na kanilang mga pagpipilian sa pagpili at lahat ng mga nagreresultang bunga.
2. Ang mga kalagayan ni Jose ay bunga ng buhay sa isang kasalanan - sumpang lupa, hindi Diyos na nakikipaglaro sa kanya. Juan 16:33
a. Sa daigdig na sinumpaang ito ng kasalanan, ang mga tangkay at kalawang ay sira. Gen 3: 17,18; Mat 6:19
b. Nakikipag-ugnay tayo sa malayang kalooban ng mga makasalanan na naiimpluwensyahan ni satanas. Ef 2: 1-3
c. Mayroon tayong isang kalaban na dapat nating pigilan nang matatag sa pananampalataya. I Alagang Hayop 5: 8,9
3. Ang nangyari kay Joseph ay may mga daliri ng mga daliri ni satan na kinasihan ng mga makasalanan sa buong ito. Juan 8:44; 10:10
a. Pinlano ng kanyang mga kapatid na patayin siya at pagkatapos ay nagsisinungaling tungkol dito. Binato nila ang mga taon ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya sa pagkaalipin.
b. Gayon din ang ginawa ng asawa ni Potiphar.
4. Dapat nating palaging basahin ang OT sa ilaw ng NT.
a. Sinasabi sa atin ng Mga Gawa 7: 9,10 na ang nangyari kay Joseph ay pagdurusa.
b. si Satanas ay kinilala bilang ang mapagkukunan ng pagdurusa at ang kanyang layunin ay ang pagkawasak. I Alagang Hayop 5: 8,9
c. Ang Mga Gawa 7: 9,10 ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay kasama si Jose at inihatid siya.
d. Tandaan, mabuti ang Diyos, masama ang diablo. Ang Diyos at ang diyablo ay hindi nagtutulungan. Juan 10:10; Mat 12: 24-26
5. Ang ilan ay maaaring magtanong: Bakit hindi sinabi ng Bibliya na ginawa ito ng demonyo?
a. Ang Bibliya ay progresibong paghahayag. Ang mga kalalakihan ng OT ay walang ilaw sa satanas at sa kanyang mga aktibidad tulad ng ginagawa natin sa NT.
b. Ang demonyo ay direktang binabanggit ng ilang beses lamang sa OT.
6. Sinasabi ng ilan na ang Diyos ay nagtatakda ng mga pangyayari tulad ng kay Jose upang subukin tayo.
a. Hindi, ang mga pangyayari ay bunga ng buhay sa isang kasamang sinumpa ng lupa, mga pagpipilian ng kalayaan sa kalalakihan, at mga gawain ni satanas. Marcos 4: 14-17; Matt 13: 18-21
b. Ang pagsubok ng Diyos sa pangyayari ay ang Kanyang Salita - magpapatuloy ka bang maniwala sa Kanya / sumunod sa Kanya sa kabila ng nakikita mo?
c. Ang pagsubok ni Jose ay ang Salita ng Diyos sa pangyayari. Patuloy bang maniniwala si Jose sa mga pangako ng Diyos sa kabila ng nakikita niya: walang yumuko sa kanya; siya palabas ng lupang pangako. Aw 105: 19
7. Ang Diyos ay hindi "inilalagay si Jose sa lahat ng ito"; Ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito para sa pinakamataas na kaluwalhatian at pinakamabuti na kabutihan.
a. Ang ilan ay nagsabi: Masamang nangyari sa akin; Dapat na nasa likuran ito ng Diyos sapagkat ang kabutihan ay lumabas dito.
b. Hindi ipinadala ng Diyos ang kasamaan, ginamit Niya ito. Iyon ang tungkol sa Rom 8:28.
8. Tandaan, ang kalooban ng Diyos at isang plano para sa ating buhay.
a. Ang kanyang kalooban = pagpapala, anak, kaakma sa imahe ni Cristo.
b. Ang kanyang plano = kung ano ang ginagawa niya sa aming mga malayang pagpili; kung paano niya ginagamit ang mga pagpipilian na ginagawa ng mga tao upang maisakatuparan ang Kanyang kalooban.
9. Malinaw natin itong nakikita sa buhay ni Jose.
a. Kalooban ng Diyos = ang ipinangakong lupain at kadakilaan.
b. Plano ng Diyos = kung paano Niya ginamit ang mga pagpipilian na ginawa ng bawat isa upang matupad ang Kaniyang kalooban.
10. Maaaring kunin ng Diyos ang ibig sabihin ng diablo para sa kasamaan, kung ano ang ibig sabihin ng iba para sa kasamaan, ang mga pangyayaring resulta ng buhay sa isang kasalanan - sumpang lupa, at gawin silang lahat na maglingkod sa Kanyang layunin at magdala ng malaking kabutihan.
a. Iyon ang ginawa ng Diyos para kay Joseph sa panahon ng paghihintay.
b. Sa kaso ni Joseph, ang lahat ay nangyari sa tamang oras - kahit na parang hindi ito sa panahon ng paghihintay.
11. Kinilala ni Joseph na ang Diyos ay napangangasiwaan ang sitwasyon (may kontrol sa lahat), nagawa niyang sabihin: ito ay para bang pinadala ako ng Diyos sa Egypt.
a. Gen 45: 5,7 - Hindi sinugo ng Diyos si Jose; ginawa ng kanyang masasamang kapatid.
1. Mga Gawa 7:10 - Ang kalagayan ni Jose ay tinatawag na paghihirap, kung saan pinalaya siya ng Diyos.
2. Ngunit ginamit ito ng Diyos upang magdala ng mga mananamba sa idolo sa Kanya, at upang mailigtas si Jose at ang kanyang pamilya mula sa pagkagutom kasama ang libu-libo pang iba.
b. Gen 50:20 - Nasabi ni Jose: "Kung tungkol sa akin, ang Diyos ay naging mabuti kung ano ang ibig mong sabihin para sa kasamaan; sapagkat dinala Niya ako sa mataas na posisyon na mayroon ako ngayon upang mailigtas ko ang buhay ng maraming tao. " (Buhay)
12. Maaaring tumingin muli si Joseph sa pagtatapos ng kwento at makita ang Diyos na nagtatrabaho sa kanyang mga kalagayan, na nagdulot ng paglilingkod sa Kanyang mga layunin at magdala ng pinakamataas na kabutihan.

1. Ngunit kapag tumingin ka sa unahan, hindi mo pa ito nakikita. Mayroon ka lamang Salita ng Diyos.
a. Kailangan mong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya hindi sa paningin - bahagi iyon ng pakikipaglaban sa pananampalataya.
b. Kung hindi mo alam na Siya ay nagtatrabaho - kahit na hindi mo / hindi mo makita - maaaring wala kang lakas na tumayo hangga't hindi mo nakikita.
2. Si David ay isa pang tao ng Diyos na kailangang harapin ang oras sa pagitan ng pangako ng Diyos (pagiging hari) at kung kailan talaga niya ito nakita - at naharap niya ang maraming mga hadlang sa panahon ng paghihintay.
3. Tingnan kung saan matatagpuan ang pangako ng kabutihan at awa na sumusunod sa atin - isa sa pinakatanyag na mga salmo ni David.
4. Pinupuri ni David ang pagkakaloob ng Diyos sa isang sinumpaang lupa. v4
a. v1 - Ang Panginoon ang aking pastol at bibigyan Niya ako.
b. v2 - Aakayin niya ako sa pagkakaloob habang naglalakad ako sa mga kaguluhan sa buhay.
c. v3 - Pinapanumbalik niya ako kapag pagod na ako.
d. v4 - Inakay niya ako sa landas ng katuwiran (ang tamang daan na pupuntahan).
e. v4 - Bilang isang resulta, wala akong takot sa kasamaan na nakasalubong ko sa daan.
f. v5 - Ang Diyos ay gumagawa ng buong pagkakaloob para sa akin sa gitna nito.
g. v6 - Kapag titingnan ko ang lahat ng ito, malinaw kong nakikita ang Diyos na gumagana.
5. Hindi nagtatakda ang Diyos ng mga pangyayari upang makita kung ano ang magiging reaksyon mo.
a. Siya ay magdadala sa iyo sa mga pangyayari sa pamamagitan ng pinakamahusay na ruta - ang isa na magdadala ng maximum na kabutihan.
b. Iyon ang natutuwa kay Joseph. Iyon ang nangyari sa Israel sa daan patungo sa ipinangakong lupain. Ex 13: 17,18
c. Maaaring may isang panahon kung kailan hindi mukhang tama ang tiyempo - iyon ay kapag kailangan mong kumapit sa Salita ng Diyos at manindigan.

1. Upang labanan ang labanan ng pananampalataya dapat mong malaman at naniniwala na ang Diyos ay gumagana sa likod ng mga eksena para sa Kanyang pinakamataas na kaluwalhatian at pinakamataas na kabutihan, at tutuparin Niya ang Kanyang pangako sa tamang oras.
2. Isaisip, hindi mo nais na gawin ang anuman sa mga ito kung kailan mo kailangan.
3. Ngunit, kung iyong hikayatin ang iyong sarili mula sa Salita ng Diyos na tutuparin Niya ang Kanyang pangako sa tamang oras, na magreresulta sa pinakamataas na kaluwalhatian at kabutihan, makakatulong ito sa iyo na labanan ang laban ng pananampalataya.
4. Marami pa tungkol sa Joseph sa susunod na aralin !!