ANG DIYOS-MAN

download PDF
SI JESUS ​​AY DIYOS
ANG DIYOS-MAN
SI JESUS, ANG IMEKTO NG DIYOS
GINAGAWA ni JESUS ​​ANG MGA KAPANGYARIHAN NG AMA
Protektahan ang IYONG SARILI
SUPERNATURAL HINDI NATURAL
ANG TUNAY NA GOSPEL

1. Nang malaman ni Joseph na buntis si Maria bago sila mag-asawa, pinlano nitong ilayo siya. Ngunit isang anghel (malamang na si Gabriel) ang nagsabi sa kanya na huwag gawin ito dahil ang bata na dinala niya ay ipinaglihi ng Banal na Espiritu. Inutusan ng anghel si Joseph na pangalanan ang bata na Jesus o Tagapagligtas. Mat 1: 20-21
a. Sinabi pa ng anghel na ito ay katuparan ng isang hula na ibinigay kay Isaias. Ang isang birhen ay mag-aanak ng isang anak na lalaki at ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Isa 7:14; Matt 22-23
b. Literal na nangangahulugang Emmanuel ang Diyos. "Ayon sa interpretasyong orthodox ang pangalan ay nangangahulugang pareho ng Diyos-tao (theanthropos) at may sanggunian sa personal na unyon ng kalikasan ng tao at ang banal kay Cristo" (Unger's Bible Dictionary).
1. Mayroong dalawang-tiklop na aspeto sa pangalang Emmanuel. Una, ang Diyos at ang tao ay nagkakaisa kay Jesus nang kumuha siya ng isang buong kalikasan ng tao sa sinapupunan ni Maria at naging Diyos-tao.
2. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga tao mula sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Kanyang Sarili sa Krus, itinatag Niya ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao at pinagsama ang Diyos at ang tao. I Pet 3:18; Rom 5: 1; Efe 3:12; Heb 4:16; atbp.
2. Sino si Jesus? Siya ba ay Diyos o Siya ay tao? Katumbas ba Siya o mas kaunti kaysa sa Diyos? Hindi wasto pati na rin ang mga heretical na ideya tungkol sa kung sino si Jesus ay hindi nauunawaan kung ano ang ibig sabihin na Siya ang taong-Diyos. Iyon ang aming paksa sa araling ito.

1. Ang salitang Katawang-Diyos ay ginamit ng tatlong beses sa Bagong Tipan (Gawa 17:29; Rom 1:20; Col 2: 9). Ginagamit ito ng kapangyarihan at kalikasan ng Diyos — ang Banal na kalikasan. Ito ay nagpapahiwatig ng kung ano ang nagmumula sa Diyos Mismo (Diksyonaryo ng Vine's Expository Dictionary ng Mga Bagong Salita ng Bagong Tipan).
a. Inihayag ng Bibliya na ang Diyos ay Isang Diyos (iisang Pagkatao) na sabay-sabay na nagpapakita bilang tatlong magkakaibang Persona — ang Ama, ang Anak (o ang Salita) at ang Banal na Espiritu.
1. Ang tatlong taong ito ay naiiba, ngunit hindi hiwalay. Sumasama sila o nagbabahagi ng isang Banal na kalikasan. Ang mga ito ay mga tao, sa kamalayan ng pagiging may kamalayan sa sarili at may alam sa bawat isa.
2. Ang Diyos ay hindi isang Diyos na nagpapakita ng tatlong paraan — minsan bilang Ama, minsan bilang Anak, at kung minsan bilang Banal na Espiritu. Hindi ka maaaring magkaroon ng isa nang wala. Kung nasaan ang Ama, gayon din ang Anak at ang Banal na Espiritu.
b. Ito ay higit sa ating pag-unawa sapagkat pinag-uusapan natin ang tungkol sa Walang-hanggan na Diyos (walang hanggan at walang mga limitasyon) at tayo ay may hangganan (limitadong) mga nilalang. Ang lahat ng mga pagsisikap na maipaliwanag ang pagkadios ng Diyos Maaari lamang nating tanggapin at magalak sa kamangha-mangha ng Makapangyarihang Diyos.
c. Si Jesus ay hindi isang nilikha. Siya ang Diyos na maging ganap na tao nang walang tigil na maging ganap na Diyos. Ito rin ay lampas sa ating pag-unawa sa maraming paraan. I Tim 3:16
2. Si Juan na apostol (isang nakasaksi ni Jesus) ay nagkontra sa dalawang salitang Greek para sa pandiwa ay upang ilarawan ang puntong ito sa kanyang ebanghelyo. Juan 1: 1-18
a. Ginamit niya ang en (ay), na nagpapahayag ng tuluy-tuloy na pagkilos sa nakaraan (o walang panimulang punto), kapag tinutukoy ang Salita (v1-2). Gumamit siya ng egeneto (ay), na nangangahulugang isang oras kung kailan nagkaroon ng isang bagay para sa lahat ng bagay sa daanan — lahat ay nilikha ng mga bagay (v3), si Juan Bautista (v6).
b. Si Juan, sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu), ay nag-ulat na sa isang tiyak na punto sa oras (dalawang libong taon na ang nakakaraan) ang Salita ay (egeneto) na gumawa ng laman. v14 (egeneto)
1. Ang Salita ay naganap sa isang kalikasan ng tao sa sinapupunan ni Maria — isang katawan na inihanda ng Ama at ng Espiritu Santo. Sa oras na iyon, naging Anak siya ng Diyos. Jer 31:22: Isa 7:14; Lucas 1:35; Heb 10: 5
2. Si Jesus ay naging bugtong na anak ng Ama. Ang salitang Greek (monogenes) ay may ideya ng natatangi. Si Jesus ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang tao na ang kapanganakan ay hindi minarkahan ang Kanyang simula.
3. Si apostol Pablo (personal na nagturo ng mensahe na ipinangaral ni Jesus, Gal 1: 11-12), sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa nangyari nang ang Salita ay naging laman.
a. Pansinin ang konteksto. Inutusan niya ang mga Kristiyano kung paano magpakumbaba para sa ikabubuti ng iba. Phil 2: 5 — Hayaan ang parehong saloobin at hangarin at [mapagpakumbabang] pag-iisip ay nasa iyo na nasa kay Cristo Jesus. - Hayaan siyang maging halimbawa mo sa pagpapakumbaba (Amp).
b. Ipinagpatuloy ni Pablo na ipaliwanag na si Jesus ay nasa anyo ng Diyos bago Siya naparito sa mundong ito, subalit handa siyang magpakumbaba at kumuha ng anyo ng tao. Form ay ang salitang Greek morphe. Ito ay literal na nangangahulugang hugis, ngunit ginagamit din nang malarawan upang mangahulugang kalikasan.
1 .
2. v7-8 — Ngunit hinubaran ang Kanyang Sarili [ng lahat ng mga pribilehiyo at karapat-dapat na dangal] (Amp); Hinubaran Niya ang Kanyang sarili ng Kanyang kaluwalhatian, at kinuha sa Kanya ang likas na katangian (morphe) ng isang alipin sa pamamagitan ng pagiging isang tao na katulad ng ibang tao. At kinikilala bilang tunay na tao, pinaubaya Niya ang Kanyang Sarili at kahit na yumuko upang mamatay (Weymouth).
3. Ito ang dahilan kung bakit tinawag si Jesus na tao sa maraming lugar sa Bagong Tipan (Gawa 2:22; Gawa 17:31; I Cor 15:47; Heb 3: 3; atbp.). Ito ay kung paano Siya (Diyos) ay maaaring pagod at gutom, matukso, at mamatay (Mat. 4: 1-2; Mat. 8:24; Mat. 21:18; Juan 4: 6; Heb 2: 14-15).
c. v7 - Sinasabi ng KJV na ginawa ni Jesus ang Kanyang sarili na walang reputasyon. Ang salitang Griyego ay keno na nangangahulugang mag-aalis ng sarili ng karapat-dapat na dignidad sa pamamagitan ng pagbaba sa isang mas mababang kalagayan, upang bawasan ang sarili.
1. Itinago ni Jesus ang Kanyang paunang pagkaluwalhati (ang kaluwalhatian na mayroon Siya sa Ama bago nilikha ang mundo) upang Siya ay mabubuhay sa gitna ng mga tao. Juan 17: 5; Mat 17: 1-8; atbp. 2. Si Jesus ay hindi tumigil sa pagiging Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring tumigil na maging Diyos. Kusang-loob niya limitahan ang Kanyang Sarili at hindi niya ginamit ang Kanyang banal na mga katangian upang mabuhay sa mundo.
4. Si Jesus ang Diyos ay naging tao nang walang tigil na maging Diyos. Habang nasa lupa hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao na umaasa sa Diyos bilang Kanyang Ama.
a. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Jesus na pinahiran ng Ama ng Espiritu Santo at kapangyarihan noong sinimulan Niya ang Kanyang ministeryo sa publiko. Gawa 10:38
b. Ngunit nagawa niyang makuha ang titulong Ako Ako para sa Kaniyang sarili sa isang paghaharap sa mga Fariseo. Juan 8:58. 1. Ang Greek na isinalin na Ako ay ego eimi. Maraming beses na ginamit ni Jesus ang pamagat na ito ng Kanyang Sarili sapagkat, bagaman Siya ay naging ganap na tao, Siya ay ganap na Diyos. Siya ay at ang Diyos-tao. Juan 4:26; Juan 6:20; Juan 8:24; Juan 8:28; Juan 13:19; Juan 18: 5-6; Juan 18: 8;
2. Ang Lumang Tipan ay ang unang aklat na isinalin sa ibang wika. Isinalin ito sa Greek noong ika-3 at ika-2 siglo bago si Kristo (200 hanggang 100's BC). Ang mga iskolar na iyon ay gumagamit ng Greek ego eimi para sa Ex 3:14.
3. Dahil kinilala ni Jesus ang Kanyang Sarili kay Jehova, ang mga Pariseo ay kumuha ng mga bato upang mapatay Siya.
c. Ang ilan ay nagkakamali na nagsasabi na ang Diyos ay si Jesus lamang, at na ang Ama at ang Banal na Espiritu ay iba't ibang mga tungkulin na Kanyang kinuha, kung gayon maraming mga pahayag sa mga ebanghelyo ang walang kahulugan. Bakit pinahiran ni Jesus ang Kanyang Sarili sa Kanyang Sarili?
d. Nang manalangin si Hesus sa Ama, kung si Hesus din ang Ama, nanalangin Siya sa kanyang sarili. At, kapag nakipag-usap at tungkol sa Kanyang Ama tulad ng madalas niyang ginagawa, pagkatapos ay nakikipag-usap Siya sa Kanyang Sarili tungkol sa Kaniyang Sarili. Juan 5:19; Juan 8:29; Juan 11: 41-42; Juan 14: 10-11

1. Kapag naihatid ang Israel mula sa Egypt, maraming beses na nakilala ang Panginoon kay Moises para sa iba't ibang mga layunin (maraming mga aralin para sa isa pang araw). Pansinin ang mga puntong ito.
a. Nang kailangan ni Moises na makipag-usap sa Panginoon, magtatayo siya ng isang tolda (o tabernakulo) na malayo sa kampo ng Israel. Ito ay tinawag na Tabernakulo ng Kongregasyon (KJV) o ang tolda ng pagpupulong.
1. Papasok si Moises sa tolda (tulad ng panonood ng lahat mula sa malayo) at kapag ginawa niya, ang haligi ng ulap (ang presensya ng Diyos) ay bumababa at lumalakad sa pasukan habang ang Panginoon ay nagsalita kay Moises. Ex 33: 7-10
2. Ex 33: 11 — Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises nang harapan. Ang mukha sa mukha ay ang parehong salitang isalin ang pagkakaroon sa v 14-15. Ito ay literal na nangangahulugang mukha, ngunit madalas na ginagamit para sa buong tao.
A. Hindi nakita ni Moises ang Diyos (magkaroon ng isang pangitain o pangarap). Nakita niya ang ulap (o malinaw na pagkakaroon) at narinig ang tinig ng Diyos.
B. v11 — Ang Panginoon ay makikipag-usap kay Moises nang harapan, o habang ang isang tao ay nakikipag-usap sa kanyang kaibigan (NLT); tulad ng isang tao ay makikipag-usap sa isa pa (AAT).
b. Ang ideyang ipinahayag ay ang kumpiyansa at pamilyar sa kung saan itinuring ng Panginoon si Moises (isang tao na natubos, Ex 6: 6; Ex 15:13), bilang isang kaibigan.
2. Ex 33: 18 — Tinanong ni Moises sa Panginoon: ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian (karilagan); maluwalhating presensya (NLT); iyong kamahalan (Moffatt); Ang Iyong Sariling Sarili (Spurrel).
a. Sumagot ang Panginoon: Ex 33: 20 — Maaaring hindi ka direktang tumingin sa aking mukha (parehong salitang isinalin sa mukha at harapan). Hindi mo makita (YLT); Hindi ako nakikita ng taong may-kamatayan, at mabuhay upang sabihin ito (Knox); Para sa walang anak na lalaki sa mundo (Rotherham).
1. Walang tao sa Kanyang kasalukuyang mortal, masamang kalagayan ang makakakita sa mukha ng Diyos o sa kabuuan ng Kanyang pagiging perpekto at pagiging-hindi dahil papatayin niya tayo, ngunit dahil hindi natin ito madala. I Juan 3: 2
2. Isaalang-alang ang dalawang halimbawa: Nang makita ni Saul ng Tarsus ang muling nabuhay na Panginoon sa daan patungo sa Damasco, Syria, pansamantalang siya ay nabulag (Gawa 9: 8). Nang dumating ang mga sundalong Romano upang arestuhin si Jesus noong gabi bago Siya ipinako sa krus, nang sinabi Niya na ako (ego eimi) ay nahulog sila pabalik (Juan 18: 6).
3. Sinagot ng Panginoon si Moises: Hahayaan kitang makita ang aking mga bahagi sa likuran — isang pormang maaari mong madala. Exo 33:23
b. Ex 34: 6 — Nang umahon si Moises sa Mt. Ang Sinai na may dalawang higit pang mga tapyas na bato upang mapalitan ang mga nauna niyang nasira, ang Panginoon ay dumaan sa kanya. Si Moises ay nasa Sinai sa loob ng apatnapung araw sa malinaw na presensya ng Diyos.
1. Ex 34: 29 — Nang bumaba si Moises mula sa bundok, ang kanyang mukha ay sumilaw o kumikinang: matapos makipag-usap sa Diyos (AAT); sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa kanya (ASV). Ang salitang nagniningning ay nangangahulugang lumiwanag o magmula tulad ng mga sungay mula sa isang hayop o mga sinag ng ilaw na sumasalamin sa isang makintab na ibabaw.
2. Ex 34: 33-34 — Si Moises ay naglagay ng isang belo sa kanyang mukha para sa kapakanan ng mga tao, ngunit nang siya ay pumasok sa Tolda ng Pagpupulong ay tinanggal niya ito upang makipag-usap sa Panginoon.
c. II Cor 3: 7-18 — Ginamit ni Pablo ang pangyayaring ito upang maipahayag ang higit na pakinabang na inilaan ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Maraming mga aralin para sa isa pang oras sa mga salita ni Paul.
1. Ngunit ang isa sa kanyang mga punto ay sa pamamagitan ni Jesus at dahil kay Jesus, makalapit tayo sa Diyos na walang tabing, nang may ganap na pagtitiwala. Naitatag ang ugnayan.
2. II Cor 3: 18-At lahat tayo ay nagtanggal ng tabing upang tayo ay maging mga salamin na maliwanag na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. At habang ang Espiritu ng Panginoon ay gumagana sa loob natin, lalo tayong nagiging katulad niya at masasalamin pa ang kanyang kaluwalhatian (NLT)
3. Alalahanin ang malaking larawan. Bago nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa ay pinili Niya tayo upang maging Kanyang mga anak (mga anak na ilaw) sa pamamagitan ni Cristo, pinili tayo na maging banal at walang kapintasan (walang kasalanan, walang kapintasan, kasalanan, lugar) "sa harap niya (KJV)". Ang kanyang motibo ay pag-ibig. Ef 1: 4-5
a. Bago ginamit nang dalawang beses sa mga talatang ito, ngunit ito ay dalawang magkakaibang mga salitang Greek. Ang una ay nangangahulugang bago. Ang pangalawa ay nangangahulugang direktang nagmula sa, sa paningin ng (Col 1:22), sa piling ng (Judas 24).
b. Nilikha tayo ng Diyos para sa pakikipag-ugnay sa Kanya. Ngunit imposible ang kasalanan ng tao. 1. Bukod kay Cristo, hindi tayo banal o walang kapintasan. Ang kasalanan ay pinutol ang tao mula sa pamumuhay sa piling ng Diyos. Isa 59: 2
2. Kami ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na diyos, pinutol mula sa Kanya, at karapat-dapat na magpatuloy, walang hanggang paghihiwalay sa Kanya, mula sa Kanyang presensya kapwa sa buhay na ito at sa darating na buhay.
c. Namatay si Jesus upang mabayaran ang kasalanan at masiyahan ang Banal na Katarungan upang tayo ay mabigyan ng katarungan (ipinahayag na hindi nagkasala) at gumawa ng matuwid (naibalik sa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos). Ang Krus ay isang paraan upang wakasan: Gawin tayong banal at walang kapintasan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo upang tayo ay maibalik sa Kanyang presensya.
4. Balik sa Juan 1:18. Sinulat niya na walang nakakita sa Diyos, ngunit ang Bugtong (natatangi) na Anak na nasa dibdib ng Ama, ipinahayag Niya Siya.
a. Ang salitang Griego na isinalin na nakikita ay nangangahulugang tumitig, at sa pamamagitan ng implikasyon, upang matukoy nang malinaw. Ito ay higit pa sa kilos na nakikita. Ito ang aktwal na pagdama ng isang bagay. Ito ay isinalin na maramdaman (Mga Gawa 8:23), nakikita o kilala (I Juan 3: 6), at mag-ingat (Mat 18:10).
b. Walang sinuman ang lubos na nakakakilala sa Diyos, maliban sa Man Jesus, at ipinahayag Niya Siya o ipinakilala Siya (RSV).
1. Sa dibdib ng ay isang sanggunian sa kaugalian ng pag-reclining sa pagkain kasama ang ulo na nakapatong sa tao sa likuran (upang magsinungaling sa kanyang dibdib). Ang isa na mayroong lugar na ito sa panginoon ng kapistahan ay nasa isang kalagayan ng lubos na pabor at pagpapalagayang-loob.
4. Juan 1: 18 — Ganap na diyos sa kakanyahan nito na wala pa kailanman nakita. Ang Diyos ay natatanging-ipinanganak, Siya na nasa dibdib ng Ama, na ang Isa ay ganap na ipinaliwanag ang diyos. (Pinakapangit)
c. Si Jesus ang buong paghahayag ng Diyos sa tao. Heb 1: 3 — Siya ang nag-iisang pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos - ang Liwanag, na, ang sinag ng diyos — at Siya ang perpektong impresyon at mismong imahe ng [kalikasan ng Diyos] (Amp).
1. Ang imahe ng ekspresyon ay isang salita sa Griego. Mayroon itong ideya ng isang selyo o impression tulad ng sa isang barya o isang selyo. Ang lahat ng mga tampok sa selyo ay tumutugma sa imprint na ginawa nito; naiiba, ngunit pantay.
2. Isang eksaktong representasyon ng kanyang pagkatao (Rotherham); napaka imahe ng kanyang sangkap (ASV); walang kamali-mali na pagpapahayag ng likas na katangian ng Diyos (Phillips); ay ang kopya ng kanyang pagkatao (Beck).

1. Ang Diyos ay Di Makakakita (I Tim 1:17). Si Jesus ang nakikitang pagpapakita ng di-nakikitang Diyos (Col 1:15). Hindi lamang siya ang Diyos at ipinapakita sa atin ang Diyos, ginawa Niyang posible upang tayo ay maibalik sa Diyos.
2. Ang Diyos Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo ay nagtamasa sa bawat isa mula nang magpakailanman.
Juan 1: 1 — Sa pasimula ang Salita at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos a. (KJV). Ang salitang Greek na isinalin sa (pros) ay may ideya ng pakikisalamuha, walang putol, pakikisama sa mukha. Bago mayroong anumang bagay ay mayroong Diyos (ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu). Sila ay (at mga) perpekto at perpektong kumpleto — sa mapagmahal na pakikisama sa isa't isa. b. Inaanyayahan tayo sa pakikisama na ito at kwalipikado na makilahok dahil kay Jesus, ang Diyos na tao. Ang Diyos at ang tao ay nagtipon kay Jesus upang ipakita sa atin kung ano ang katulad ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng Krus, ang Diyos ngayon ay naninirahan sa atin. Ang Diyos at ang tao na magkasama sa pamamagitan ni Jesus.