ANG GOSPEL AY SUPERNATURAL

download PDF
ANG MALAKING LARAWAN
ANG PANAHON AY Natapos
ANG GOSPEL AY SUPERNATURAL
ANG MAGANDANG BALITA

1. Ito ay naaayon sa sinasabi ng iba pang mga talata tungkol sa mga kalagayan sa mundo sa mga taon hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Inilalarawan ng Bibliya ang isang sistema ng pamahalaan sa buong mundo, ekonomiya, at relihiyon. a. Ang sistemang ito ay pinamumunuan ng isang pinuno sa mundo na napili ng kamay at binigyan ng kapangyarihan ni Satanas - ang kanyang Anti (o kapalit ni) Kristo. Rev 13; II Thess 2: 9-10;
1. Ang taong ito ay hihilingin at tatanggap ng pagsamba mula sa mundo. Pangungunahan niya ang kanyang mga tagasuporta sa pagtatangkang pigilan si Jesus na bumalik, habang sinisikap ni Satanas na hawakan ang kanyang kontrol sa mundo (mga aralin para sa isa pang araw). Dan 8: 23-25; II Thess 2: 3-4; Rev 19:19
2. Ang mga kondisyong ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Sila ang magiging susunod na lohikal na hakbang sa pag-usad ng kasalukuyang tilapon ng mundo patungo sa globalismo.
A. Ang mundo ay lalong nagsasalita tungkol sa pandaigdigang mga isyu at mga problema na dapat tugunan ng pandaigdigang pamayanan at pandaigdigang pamumuno.
B. Ang Orthodox na Kristiyanismo ay pinapaninindigan kasabay ng pagbuo ng isang simbahan na sinasabing mas "mapagparaya" na bersyon - isang simbahan na tatanggapin ang pangwakas na pinuno ng mundo.
b. Madali na ipagpalagay na hindi tayo kailanman mahuhulog sa anumang bagay na tulad nito sapagkat tiyak na makikilala natin ang isang maling mesiyas — isang ligaw na taong may mata na nagbihis sa isang kupas na kambing o isang kakatakot na tao tulad ng Damian mula sa pelikulang The Omen. Gayunpaman, ang Bibliya ay napakalinaw na hindi ganoon ang magiging tao.
1. Kalimutan ang mga ideya sa Hollywood at relihiyoso tungkol sa Antikristo. Ang Diksyonaryo ng Webster ay tumutukoy sa isang mesiyas bilang "isang propesyon o tinanggap na pinuno ng ilang pag-asa o dahilan."
2. Sa madaling salita, ang isang mesiyas ay isang taong may mga sagot. Ang isang mesiyas ay isang fixer ng mga problema. Ang pangwakas na pinuno na ito ay tatanggapin dahil tila may mga sagot at solusyon siya.
2. Upang makamit ang kanyang mga ambisyon, dapat na linlangin ng diyablo ang mga tao sa pagtanggap ng isang maling Kristo. Nangangahulugan ito na ang tunay — si Jesus na ipinahayag sa Bibliya - ay dapat na masiraan ng loob.
a. Bago bumalik si Jesus sa Langit, binalaan Niya ang Kanyang mga apostol na darating si Satanas na magnanakaw ng Salita at maghuhugas siya ng mga tares sa mga trigo, o mga pekeng kasama ng tunay. Mat 13: 24-30
1. Ang mga gulong (kilala bilang darnel) ay isang uri ng damong pangkaraniwan sa Israel. Sa una, hindi mailalarawan sa mga halaman ng trigo, kaya pinapayagan itong lumago. Sa pamamagitan ng mga oras ng pag-aani ang mga tares ay madaling makita at matanggal.
2. Hindi nagtagal na umalis si Jesus sa Langit na ang mga maling ideya, maling turo, maling guro ay nagsimulang mag-ipon sa simbahan ng sanggol. Dumating si Satanas na magnanakaw ng Salita ng Diyos — tulad ng ipinangako ni Jesus.
b. Isaalang-alang ang ilang mga pahayag na ginawa ni Pablo na apostol. Itinatag niya ang isang bilang ng mga simbahan sa lalawigan ng Roma ng Galatia (Gawa 13: 4-52; 14: 1-28), pati na rin ang simbahan sa lunsod ng Greece ng Greece (Gawa 18: 1-17). Nang siya ay lumipat mula sa kapwa, ang mga maling guro ay lumusot at nahawahan ang mga simbahan.
1. Gal 1: 6-9; II Cor 11: 4 — Sinulat ni Pablo na ang mga guro na ito ay mga maling apostol na nagtuturo ng ibang ebanghelyo kaysa sa ipinangangaral niya.
A. II Cor 11: 13-15 — Ipinakilala ni Pablo ang diyablo at ang kanyang mapanlinlang na mga taktika bilang pinagmulan ng mga maling ebang ebanghelyo, na tinawag silang mga ministro ni Satanas.
B. II Cor 11: 3 — Ngunit [ngayon] natatakot ako na baka kung paanong niloko ng ahas si Eva sa pamamagitan ng kanyang tuso, gayon ang iyong isipan ay dapat masira at madaya mula sa buong pusong at taos-puso at dalisay na debosyon kay Cristo. (Amp)
2. I Tim 4: 1-2 — Sinulat ni Pablo na sa mga huling panahon ang ilan ay aalis mula sa pananampalataya at bibigyang pansin ang mga maling panlilinlang at pang-akit sa mga espiritu at doktrina na itinuturo ng mga demonyo sa pamamagitan ng mga kalalakihan at mga mapagkunwari na may mga konsensya.
c. Hindi lamang si Pablo ang naging apostol at tagasunod ni Jesus na napansin ang mga pandaraya na ito. Di-nagtagal bago pinatay si Pedro dahil sa kanyang pananampalataya kay Cristo ay binalaan niya ang mga huwad na guro na "nagtuturo ng mapanirang mga erehes tungkol sa Diyos" at tinanggihan ang Panginoon na bumili, at idinagdag na "marami ang susunod sa kanilang masasamang turo at nakakahiyang imoralidad" (II Ped 2: 1 -2, NLT).
1. Nagbabala si Judas sa mga di-makadiyos na mga tao sa atin na gagawing biyaya ng Diyos na maging dahilan para sa kasalanan at tanggihan ang ating Panginoon at Guro. Jude 4
2. Nagbabala si Juan: Ito na ang huling oras — oras [katapusan ng panahong ito], at narinig mo na darating si Antikristo [siya na tutol kay Kristo sa kay Cristo], kahit na maraming mga antichirst na bumangon, na nagpapatunay sa ating paniniwala na ito ang pangwakas (wakas) oras (Juan 2:18, Amp). Maraming mga mandaraya ang lumabas sa mundo ... panoorin ... maging masigasig (II Juan 7-8, NLT).
3. Magagawa natin ang mga aralin tungkol sa maling mga ideya na pumapasok sa simbahan (sa ibang oras, marahil). Pansinin ang isang puntong ito. Ang mga maling turo na ito ay ang lahat ay may kinalaman sa kung sino si Jesus at kung bakit Siya naparito sa mundo.
a. Ang ebanghelyo ay kasalukuyang binabago at ang Tao at gawain ni Jesus ay ipinagkakamali nang hindi tulad ng dati - hindi lamang sa mga hindi naniniwala, kundi sa mga taong nagsasabing Kristiyano. Ang internet ay kumuha ng maling impormasyon at panlilinlang sa isang buong iba pang antas.
1. Samakatuwid, gumugugol tayo ng oras upang tignan kung sino si Jesus at kung bakit Siya dumating, ayon sa Bibliya. Ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesucristo, ay ipinahayag sa nakasulat na Salita, ang Bibliya. Juan 5:39 2. Pag-aralan ng mga ahente ng panustos ng pederal ang mga lehitimong kuwenta upang maging pamilyar sa tunay na pera upang agad nilang makilala ang mga pekeng kuwenta. Pinag-aaralan natin ang tunay na Jesus.
b. Alalahanin na ang Bagong Tipan ay isinulat ng mga nakasaksi ni Jesus (o ang kanilang mga malapit na kasama). At, ang batayan ng kanilang mensahe (si Hesus ay nabuhay mula sa mga patay) ay batay sa mga napatunayan, makasaysayang mga katotohanan. Kapag sumailalim sa parehong mga patakaran ng katibayan tulad ng anumang iba pang makasaysayang kaganapan, nakatayo ito sa pagsubok.
4. Marcos 1: 14-15 — Noong sinimulan ni Jesus ang Kanyang pampublikong ministeryo Ipinapahayag niya ang ebanghelyo o mabuting balita na ang oras ay dumating na sa wakas upang maibalik ang kaharian ng Diyos. Ginawa namin ang mga puntong ito hanggang ngayon:
a. Ang sangkatauhan at ang mundo ay hindi ayon sa nais ng Diyos. Nilikha niya ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa lupa upang maging isang tahanan para sa Kanyang pamilya. Ef 1: 4-5; Isa 45:18
b. Nasira ng kasalanan ang kapwa pamilya at ang pamilya. Nang nagkasala si Adan, isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ang nagpahamak sa lahi ng tao at sa mundo mismo. Gen 3: 17-19; Rom 5: 12-19; Rom 8:20; atbp.
1. Ang plano ay karagdagang binago sa layunin ng Diyos na mamuno sa mundo sa pamamagitan ng Kanyang pamilya. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay dapat na maging Kanyang mga tagapamahala sa mundo. Gen 1:26
2. Si Adan, sa pamamagitan ng kanyang kasalanan, ay sumuko sa ibinigay na awtoridad ng Diyos sa demonyo na naging diyos (o sa ilalim ng namumuno) sa mundong ito. Lucas 4: 6; II Cor 4: 4; Juan12: 31; Lucas 22:53; atbp.
c. Dumating si Jesus upang sirain ang kapangyarihan ni Satanas sa sangkatauhan at ng mundo at ibalik ang kaharian o paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Ang pagpapanumbalik ng paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa puso ng tao.
1. Matapos ang Kanyang pagkabuhay na maguli, sinimulan ni Jesus ang isang dating hindi inaasahang anyo ng kaharian - ang paghahari ng Diyos sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang - isang supernatural na pagbabagong-anyo na nagiging mga makasalanan na maging banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae. Lucas 17: 20-21; Juan 3: 3-5
2. Ang pagpapanumbalik ng paghahari ng Diyos ay makumpleto kapag itinatag ni Jesus ang nakikita, walang hanggang kaharian ng Diyos sa mundong ito (ginawang bago) na may kaugnayan sa Kanyang ikalawang pagparito. Rev 11:15; Gawa 3:21; II Alagang Hayop 3:13; atbp.
5. Si Jesus ay hindi napunta sa mundo upang ayusin ang mundo at gawin itong isang mas mahusay na lugar. Naparito niya ang pangunahing suliranin nito: ang kasalanan na nagdulot ng kamatayan. Siya ay dumating upang puksain ang kasalanan at kamatayan. Heb 9:26; II Tim 1:10
a. Gal 1: 4 — Sino ang nagbigay (nagpatawad) sa sarili para sa ating mga kasalanan (at upang mailigtas at pakabanalan tayo), upang mailigtas at mailigtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon at kaayusan ng mundo, alinsunod sa kalooban at layunin at plano ng ating Diyos at Ama. (Amp)
b. Nasa edad tayo kung ang mga bagay ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos na maging sila. Ngunit dumating si Jesus na may mabuting balita. Malapit na ang paghahari ng Diyos at ang mga bagay ay hindi palaging ganito. Nagsimula na ang pagbabagong-anyo.

1. Gen 2: 17 — Binalaan ng Diyos sina Adan at Eva na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang unang pagkamatay na nakita nila na sumunod sa kanilang kasalanan ay ang mga inosenteng hayop, pinatay upang magbigay ng takip para sa kanilang kasalanan, na tinukoy kung paano haharapin ang kasalanan (Gen 3:21).
a. Pagkatapos, namatay ang kanilang pangalawang anak na lalaki, pinatay ng kanilang panganay (Gen 4: 1-8). Mula noon, ang bawat sunud-sunod na henerasyon ay namatay hanggang kamatayan, karaniwang kapalaran ng sangkatauhan (Gen 5: 1-32).
b. Isa 25: 8; Oseas 13: 14 — Ngunit ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta, ay nagsimulang magsalita tungkol sa isang oras na ang kamatayan ay nasakop at nilamon ng buhay.
2. Ang plano ng Diyos ay samahan tayo sa kamatayan at ilabas tayo mula sa kamatayan. Maaari naming gawin ang isang buong serye sa bawat puntong sumusunod na (marahil sa susunod), ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang mga saloobin na ito.
a. Sa pagkakatawang-tao ni Jesus sa sinapupunan ng birheng si Maria, si Jesus ay kumuha ng laman upang siya ay mamatay. Si Jesus ang Diyos ay naging tao nang hindi tumitigil na maging Diyos. Habang nasa lupa, nabuhay Siya bilang isang tao na umaasa sa Diyos na Kanyang Ama. Bilang Diyos-tao Siya ay natatanging kwalipikado na magbayad para sa ating kasalanan. 1. Yamang ang Diyos ang Ama ng Kanyang sangkatauhan, hindi nakibahagi ni Jesus sa nahulog na laman ang lahat ng bahagi ng sangkatauhan. Nabuhay siya ng isang perpektong buhay at walang kasalanan sa Kaniyang sarili. Lucas 1:35; II Cor 5:21; atbp.
2. Bilang Kordero ng Diyos na walang kasalanan ay nagawa niyang masiyahan ang hustisya para sa buong lahi. I Alagang Hayop 19 b. Ang kamatayan ni Jesus ay kapalit. Nangangahulugan ito na kinuha niya ang ating lugar sa parusa at kamatayan at nasiyahan ang hustisya para sa atin. Namatay siya para sa atin bilang tayo. Kapag binayaran ang presyo para sa ating kasalanan, si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay para sa atin bilang tayo. Isa 53: 3-5; I Pet 2:24
1. Sa sandaling hindi na tayo nagkasala ng kasalanan, nawala si Satanas at ang kamatayan sa atin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay patunay na ang kasalanan ay nabayaran. Rom 4:24
2. Heb 2: 14-15 — Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay mga tao - gawa sa laman at dugo - Si Jesus ay naging laman at dugo sa pamamagitan ng ipinanganak sa anyo ng tao. Sapagkat bilang isang tao lamang siya ay maaaring mamatay, at sa pamamagitan lamang ng pagkamatay ay masisira niya ang kapangyarihan ng Diablo, na mayroong kapangyarihan ng kamatayan. Sa ganitong paraan lamang maihatid niya ang mga nabuhay sa buong buhay nila bilang mga alipin sa takot na mamatay. (NLT)
3. Si Jesus ay sumali sa amin sa kamatayan upang dalhin tayo sa pamamagitan ng kamatayan at ilabas tayo mula sa kamatayan. Sa Heb 2:14 ang wasakin ay nangangahulugang magwawakas at walang magiging epekto. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay nangangahulugang ang pangingibabaw o naghaharing kontrol sa kamatayan.
a. Sa konteksto ng pagkabuhay na muli ng mga patay at pagpapanumbalik ng pisikal na katawan (nang bumalik si Jesus) ay sinipi ni Pablo ang Isaias 25: 8 at idinagdag: I Cor 15: 54-56 — Kung saan ngayon, O kamatayan, ang iyong tagumpay; saan ngayon ang iyong lakas ng pagkantot? Ang kasalanan na nagbibigay ng kamatayan nito, at ito ang Kautusan na nagbibigay kapangyarihan sa kasalanan. Kung gayon, buong pasasalamat sa Diyos, na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo (Phillips).
1. Walang kamatayan kung walang kasalanan. Hindi nilikha ng Diyos ang anumang bagay upang mapanood lamang itong mamatay. Ang salitang sting ay nangangahulugang prick (goad o dagger). Binuksan ng kasalanan ang pintuan ng kamatayan at binigyan ito ng tibo o mapanirang kapangyarihan nito.
2. Ang kasalanan ay ang tuso na nagreresulta sa kamatayan (NLT), at ang kasalanan ay nagpapatupad ng kapangyarihan nito [sa kaluluwa] sa pamamagitan ng [pang-aabuso sa Batas] (Amp).
b. Col 2: 13-15 — Ikaw na namatay sa espirituwal dahil sa iyong mga kasalanan ... Ginawa ng Diyos na makibahagi sa mismong buhay ni Cristo! Pinatawad niya ang lahat ng iyong mga kasalanan: lubos na niyang tinanggal ang nakasulat na katibayan ng mga sirang mga utos na laging nakasabit sa aming mga ulo, at ganap na pinuksa ito sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. At pagkatapos, sa pamamagitan ng iginuhit ang tibok ng lahat ng mga kapangyarihan at awtoridad ay sumakay laban sa amin, inilantad niya ang mga ito, nabasag, walang laman at natalo, sa kanyang sariling matagumpay na tagumpay (Phillips).
c. I Tim 1: 15 — Si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan mula sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli at magbukas ng daan para ang mga makasalanan ay mabago sa mga anak na lalaki.
1. Roma 5: 12 — Ito ang nangyari. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, at sa pamamagitan ng kasalanan, kamatayan. Pagkatapos ang pagsasama ng kasalanan at kamatayan ay ipinasa sa buong sangkatauhan, at walang sinuman ang maaaring masira ito sapagkat walang sinumang malaya sa kasalanan. (Phillips)
2. Roma 5: 17 — Ang kasalanan ng isang taong ito, si Adan, ay nagdulot ng kamatayan na mamuno sa atin, ngunit ang lahat na tumatanggap ng kamangha-mangha, maayang grasya ng Diyos ay mabubuhay sa pagtatagumpay sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng isang taong ito, si Jesucristo. (NLT)
3. Juan 1: 12-13 — Kung saan tinanggap siya ng mga tao ay binigyan niya sila ng kapangyarihan upang maging mga anak ng Diyos (Phillips). Sila ay muling ipinanganak! Hindi ito isang panganganak na pisikal na bunga ng pagnanasa o plano ng tao - ang pagsilang na ito ay nagmula sa Diyos (NLT).
4. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi maaaring maghari sa mga makasalanan. Kailangan muna silang linisin at magbago sa mga anak sa pamamagitan ng Krus at bagong pagsilang. Sinulat ni Pablo na ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Rom 1:16
a. Personal na itinuro ni Jesus kay Pablo ang ebanghelyo na ipinangaral niya (Gal 1: 11-12). At si Paul ay napaka-tiyak sa kung ano ang ebanghelyo na ipinangaral niya: Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, Siya ay inilibing, at Siya ay nabuhay mula sa mga patay tulad ng inihula sa Kasulatan (I Cor 15: 1-4).
b. Kapag naniniwala ka sa ebanghelyo (Salita ng Diyos tungkol sa kung sino si Jesus at kung ano ang ginawa niya) ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbabago sa iyo — ang kaharian o paghahari ng Diyos ay dumating sa iyo at ang kahima-himalang pagbabago ay nangyayari. Binago ka mula sa isang makasalanan sa isang banal, matuwid na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos. Ang panloob na pagbabagong ito ay gumagawa ng mga panlabas na resulta (mga aralin para sa isa pang araw).

1. Ang isang social ebanghelyo ay napakapopular sa maraming mga lupon — ang ideyang nais ni Jesus na baguhin natin ang lipunan sa pamamagitan ng mga kusina ng sopas at mga programa ng gobyerno. Hindi ko sinasabi na hindi natin dapat tulungan ang ating kapwa tao, sa pamamagitan ng pag-aalaga sa down at out, ngunit ang mga kusina at programa ng sopas ay hindi gumagawa ng mga supernatural na mga resulta.
a. Ang ebanghelyo ay supernatural, hindi panlipunan. Dumating si Jesus upang baguhin ang mga puso na hindi ayusin ang lipunan. Nangyayari ito habang inihahayag natin ang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesus, ang ebanghelyo na nagbubunga ng bagong pagsilang.
b. Hindi rin tungkol sa pagkuha ng pamahalaan at "Christianizing" sa mundo sa pamamagitan ng pagpilit sa mga tao na sumunod sa isang batas na panlabas na pamantayan sa moral. Tungkol ito sa supernatural na pagbabagong-anyo sa pamamagitan ng ebanghelyo.
c. Isinulat ni Pablo na bago ang pangalawang pagdating ni Hesus ay magkakaroon ang mga may anyo ng kabanalan (o relihiyosong aktibidad), ngunit tanggihan ang kapangyarihan nito.
1. II Tim 3: 5 — Sila ay kumikilos na parang relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal. (NLT)
2. Karaniwan sa ngayon na marinig ang mga tao na nagbibigay-katwiran sa makasalanang pag-uugali sa pamamagitan ng pagpapahayag: Hindi ko kailangang magbago dahil ginawa ako ng Diyos sa ganitong paraan. At, kung hindi ka sumasang-ayon, ikaw ay isang kaaway.
2. Napagtanto ko na ang mga ganitong uri ng mga aralin ay maaaring nakakapagod at hindi praktikal (ibig sabihin — Mayroon akong totoong mga problema at nangangailangan ng tunay na tulong). Ngunit kung mayroong isang oras na makilala si Jesus ng Bibliya — Sino Siya at kung bakit Siya naparito sa mundo — ngayon na.
a. Pansinin kung ano ang isinulat ni Juan: II Juan 7-9 — Maraming mga manlilinlang ang lumabas sa sanlibutan ... abangan ... maging masigasig ... sapagkat kung maglalakad ka sa kabila ng turo (doktrina) ni Cristo, hindi ka magkakaroon ng pakikisama sa Diyos. Ngunit kung magpapatuloy ka sa turo (doktrina) ni Cristo, magkakaroon ka ng pakikisama sa Ama at sa Anak (NLT)
b. Patuloy nating tititingin ang tunay — si Jesus ng Bibliya - upang agad nating makilala ang pagkakamali kapag nakatagpo tayo. Maraming susunod na linggo!