ANG MAHAL NA PAGBABAGO

Ang Krus At Pagkilala
Ang Dalawang Pinakamahalagang Lalaki
Ang Dakilang Palitan
Si Jesus ang ating Kapalit
Karagdagang Tungkol sa Jesue Aming Kapalit
Pamumuhay ng Isang Nabuhay na Buhay
Itinaas si Kristo
Ginawang Mabuhay kay Kristo

1. Sinasabi sa atin ng I Cor 1:18 na sa pangangaral ng Krus ay ang kapangyarihan ng Diyos. Upang lubos na makinabang mula sa kapangyarihan ng Krus dapat mong maunawaan ang pagkakakilanlan.
a. Ang salita ay hindi matatagpuan sa Bibliya, ngunit ang prinsipyo ay nandiyan.
b. Gumagawa ang pagkakakilanlan tulad nito: Wala ako doon, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na parang naroroon ako.
1. Ang Bibliya ay nagtuturo na tayo ay ipinako sa krus kasama si Kristo (Gal 2:20), inilibing kasama ni Cristo (Rom 6: 4), at binuhay tayo kasama si Kristo (Efe 2: 5).
2. Wala tayo roon, ngunit anuman ang nangyari sa Krus, sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus, nakakaapekto sa atin na para bang naroroon tayo.
c. Upang matukoy ang talagang nangangahulugang gumawa ng magkatulad upang maaari mong isaalang-alang at gamutin ang pareho. Sa Krus si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano Siya.
d. Ang pagkilala ay nangangahulugang kumpleto nating pagkakaisa kay Cristo sa Kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli.
2. Nilikha ng Diyos ang tao para sa pagiging anak, para sa pakikisama, para sa relasyon. Ef 1: 4,5; Gen 1:26
a. Ngunit, ang unang lalaking si Adan, ay sumuway sa Diyos. Dahil sa pagkilala, ang kanyang mga aksyon ay nakakaapekto sa buong lahi ng tao. Rom 5: 12-19
b. Ipinanganak tayo sa isang bumagsak na lahi na may likas na kasalanan na nagmula kay Adan. Sa sandaling sapat na tayong tumanda, nakagawa tayo ng ating sariling mga kasalanan. Ef 2: 1-3; Rom 3:23
c. Bilang isang resulta ng lahat ng ito, ang kamatayan, na siyang bunga ng kasalanan, ay naghahari sa ating buhay.
Rom 6:23; Deut 28: 15-68
d. Sapagkat matuwid ang Diyos, hindi Siya maaaring makisama sa mga makasalanan at dapat Niyang parusahan ang ating kasalanan. Ngunit, ang tanging parusa na makakasunod sa banal na hustisya ay walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos.
3. Ang solusyon ng Diyos sa lahat ng ito ay at ang Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.
a. Nais ng Diyos na tratuhin tayo bilang mga anak, ngunit dahil sa ating bumagsak na likas na katangian at ating kasalanan, hindi Niya ito magawa.
b. Kaya sa Krus, si Jesus ay nakilala sa atin, pinagsama ang Kanyang sarili sa atin sa ating kasalanan at kamatayan.
1. Kung gayon, kailangang pakitunguhan ng Diyos si Jesus tulad ng dapat nating tratuhin.
2. Lahat ng mga kahihinatnan ng ating kasalanan at pagsuway ay napunta kay Jesus. Ginawa ng Diyos kay Jesus kung ano ang dapat gawin sa atin upang masiyahan ang banal na hustisya.
c. Dahil sa kahalagahan ng Kanyang pagkatao, masisiyahan ni Jesus ang mga pag-aangkin ng hustisya laban sa atin.
1. Kapag ang presyo para sa ating kasalanan ay nabayaran, dahil wala Siyang kasalanan sa Kanyang sarili, si Jesus ay maaaring lumabas mula sa kamatayan.
2. Dahil pinagsama Niya ang Kanyang Sarili sa atin sa Krus, kasama natin Siya nang Siya ay lumabas mula sa kamatayan sa pagkabuhay na mag-uli.
3. Nang bumangon si Jesus na walang kalayaan sa kasalanan, kamatayan, at libingan, nagawa din natin, sapagkat tayo ay nagkakaisa sa Kanya.
4. Ang Krus ay isang paraan upang matapos. Sa pamamagitan ng Krus ni Cristo nakuha ng Diyos ang Kanyang pamilya.
a. Si Hesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging ano Siya - isang banal, walang kapintasan na anak ng Diyos na malaya sa bawat bakas ng kasalanan. Rom 8:29; Col 1:18
b. Kinuha niya ang mga kahihinatnan ng ating pagsuway upang magkaroon tayo ng mga pagpapala ng Kanyang pagsunod.
c. Sa Krus isang exchange ang ginawa. Nais naming gugulin ang natitirang aralin tungkol sa palitan na iyon.

1. Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay naging isang tao upang mamatay Siya para sa atin. Heb 2: 9,14
a. Rom 5: 6 – Habang tayo ay nasa kahinaan pa rin - walang kapangyarihan upang tulungan ang ating sarili - sa tamang oras, si Cristo ay namatay para sa (sa ngalan ng) mga di-makadiyos. (Amp)
b. Namatay si Jesus para sa atin. Para sa, sa Griyego (HUPER), ay nangangahulugang para sa kapakanan, sa ngalan ng, sa halip na.
c. Namatay si Jesus ang kamatayan dahil sa atin at tiniis ang mga parusa dahil sa atin.
2. Kapag Siya ay nagpunta sa Krus para sa atin maaari Niya tayong makilala o maging magkatulad sa atin - lahat ng tayo at lahat na tayo ay tinalian - at tratuhin tulad ng sa amin.
1. II Cor 5: 21 – Nasa kasalanan tayo kaya't dinala Niya sa ating sarili ang ating kasalanan. Ang taong si Hesus ay ginawang kasalanan.
2. Gal 3: 13 – Nasa ilalim kami ng sumpa kaya't kinilala ni Jesus ang katotohanan na tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Ginawa siyang sumpa para sa amin.
3. Sa Isaias 53 nakakakuha tayo ng karagdagang liwanag sa nangyari sa Krus.
a. Nang ibitin ni Jesus sa Krus, inilagay ng Diyos ang ating kasamaan sa Kanya. Isa 53: 6
1. Ang pagkakasala sa Hebreo ay AVON. Kasama sa salita hindi lamang ang kasalanan, kundi ang parusa na dinadala ng kasalanan.
2. Sa lubos na kahulugan nito ang AVON ay nangangahulugang hindi lamang ang kasalanan o ang kasamaan, kundi ang lahat ng masasamang bunga ng kasalanan at ang paghatol na dinadala nito. Gen 4:13; Lam 4: 6,22
b. Sa Krus ipinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan at dinala ang ating mga kasalanan. Isa 53: 4,11,12
1. Sa Hebreo ang salitang isinilang ay NASA at ang salitang dinadala ay SABAL. Ang mga salitang ito ay nangangahulugang mag-angat, magdala, magdala, o mag-alis sa layo.
2. Ang parehong mga salita ay nagpapahiwatig ng pagpapalit (sa pag-aakalang isang mabibigat na pasanin) at kumpletong pag-alis ng isang bagay na nadadala.
3. Sa Lev 16: 20-22 nakikita natin ang ideyang ito na perpektong inilalarawan sa iskolyo para sa Israel. Ang mga pagkakasala ay ang salitang AVON at bear ay ang salitang NASA.
4. Ito ay isang larawan ng OT kung ano ang nais ng Diyos na gawin sa ating mga kasalanan at ang paghuhusga at mga kahihinatnan na kasama nila - ilipat ang mga ito sa iba pa para sa hangaring alisin.
4. Nang ibitin si Jesus sa Krus ay nakilala niya sa amin at ginagamot siya ng Diyos sa paraang dapat nating tratuhin.
a. Ang lahat ng kasamaan na dulot ng sa amin dahil sa ating likas na kasalanan, ang ating kasalanan, ang ating pagsuway, ay napunta kay Jesus upang ito ay makitungo at matanggal magpakailanman.
b. Pagkatapos, sa sandaling ito ay hinarap, makalabas tayo rito kasama si Jesus nang Siya ay lumabas sa pagkabuhay na mag-uli. Ginawa tayong malaya mula sa kasalanan at kamatayan sa lahat ng anyo nito tulad Niya, na may parehong katayuan na taglay Niya sa harap ng Ama - isang banal, walang kapintasan na anak ng Diyos.
c. Sa Krus si Jesus ay naging kung ano tayo upang sa pagkabuhay na mag-isa maaari tayong maging kung ano Siya, ang taong si Jesus. Ano ang ibig sabihin ng maging katulad ng taong si Jesus?
1. Ito ay nangangahulugan na maging isang literal na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan. Juan 1:12; I Juan 5: 1
2. Ito ay nangangahulugang magkaroon ng buhay ng Diyos sa iyo upang paganahin kang mamuhay ayon sa nais ng Diyos. I Juan 5: 11,12;
II Alagang Hayop 1: 4; I Juan 2: 6
3. Ito ay nangangahulugang maging matuwid o tama sa Diyos - sa tamang katayuan sa Diyos. II Cor 5:21;
Rome 5: 18,19
4. Nangangahulugan ito na maging malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa lahat ng mga anyo nito. Rom 6: 8-10
5. Nangangahulugan ito na maging naaayon sa imahe ni Jesus - upang maging katulad Niya sa ugali at kapangyarihan.
Rom 8:29; I Juan 3: 2
d. Nakuha ng Diyos ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpapalit na ginawa sa Krus.

1. Namatay si Jesus sa ating kamatayan upang maibahagi natin ang Kanyang buhay. Heb 2: 9; Juan 10:10
a. Dumating si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng buhay sa pamamagitan ng unang pagsali sa amin sa kamatayan sa Krus.
Kung gayon, nang nabuhay Siya sa pagkabuhay na maguli, tayo ay nabuhay. Ef 2: 5
b. Napunta siya sa kamatayan, sa pamamagitan ng kamatayan, upang mailabas tayo mula sa kamatayan sa buhay.
2. Kinuha ni Jesus ang ating parusa sa kasalanan upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos.
a. Isa 53: 5 – Siya ay pinarusahan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. (Bagong buhay)
b. Isa 53: 5 – Ang pagkastigo na kinakailangan upang makakuha ng kapayapaan at kagalingan para sa atin ay nasa Kanya. (Amp)
c. Hindi tayo pinakawalan ng kabit para sa ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay pinarusahan sa katauhan nating kahalili, at ngayon tayo ay may kapayapaan sa Diyos - ang parehong kapayapaan na mayroon si Hesus. Rom 5: 1,2
3. Si Jesus ay nagkasala sa ating kasalanan upang tayo ay maging matuwid sa Kanyang katuwiran. II Cor 5:21
a. Walang ibang salita na mas mahusay na naglalarawan sa isang tao maliban kay Kristo kaysa sa kasalanan. Ang kasalanan ay isang gawa, isang likas na katangian, at isang estado ng pagiging.
1. Rom 5: 19 – Sa pamamagitan ng pagkilos ng pagsuway ni Adan tayo ay naging makasalanan.
2. Efe 2: 3 – Kami ay likas na mga bagay ng poot ng Diyos.
3. Ang II Cor 6:14 ay tumatawag sa mga hindi naniniwala sa kawalan ng katarungan. Sinabi sa I Juan 5:17 na ang lahat ng kawalang-katarungan ay kasalanan.
b. II Cor 5: 21 – Siya na hindi nakakaalam ng kasalanan na ginawang kasalanan ng Diyos, para sa amin, upang sa pamamagitan ng ating pagsasama sa Kanya ay maging matuwid ng Diyos. (Ika-20 Siglo)
4. Ipinanganak ni Jesus ang ating kahihiyan upang magkaroon tayo ng Kanyang kaluwalhatian.
a. Ang kahihiyan ay isang bunga ng kasalanan.
1. Maaaring ito ay mula sa matinding kahihiyan hanggang sa isang nakakadiring pang-unawa ng hindi karapat-dapat na pag-iingat sa atin mula sa isang relasyon sa Diyos.
2. Una natin itong nakita sa Hardin ng Eden matapos magkasala sina Adan at Eva. Gen 2:25; 3: 7,10
b. Ipinanganak ni Jesus ang ating kahihiyan sa Krus.
1. Ang Pagpapako sa krus ay ang pinaka nakakahiya sa lahat ng anyo ng kamatayan, na nakalaan lamang para sa pinakamababang kriminal. Ang pinatay ay hinubaran ng kanyang damit at inilantad sa mga dumaraan na nagbiro at nagbiro.
2. Heb 12: 2 – Siya, sa kagalakan [ng pagkuha ng premyo] na inilagay sa harapan Niya, tiniis ang Krus, hinamak at hindi pinapansin ang pareho. (Amp)
c. Layunin ng Diyos na dalhin tayo sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng ginawa ni Hesus sa Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay. Heb 2:10
d. Rom 8:30 –At ang mga binigyan Niya ng katuwiran, niluwalhati Niya din - na itinaas sila sa isang makalangit na dignidad at kalagayan [estado ng pagiging]. (Amp)
5. Ipinagtanggi ni Jesus ang Ama upang magkaroon tayo ng pagtanggap bilang isang Anak ng Diyos.
a. Sa Krus, si Jesus ay hindi lamang tinanggihan ng mga tao, tinanggihan Siya ng Kanyang Ama. Isa 53: 3;
Matte 27: 46
b. Sa pamamagitan ng Krus tinanggap tayo ng Diyos, ginawang katanggap-tanggap sa Diyos. I Pet 3:18; Efe 1: 6
6. Si Jesus ay nagkasakit sa ating karamdaman upang mapagaling tayo. Isa 53: 4,5,10
a. Sa Hebreo ang salitang pighati ay CHOLI na nangangahulugang pisikal na sakit. Ang salitang kalungkutan ay MAKOB na nangangahulugang pisikal na pananakit.
1. v4 – Tunay na ang ating mga karamdaman ay dinala Niya, at dinala Niya ang ating mga sakit. (Literal ng Bata)
2. v4,5 – Ngunit ang ating mga sakit lamang ang Kanyang dinala, at ang ating mga sakit na dinala Niya ... at sa pamamagitan ng Kanyang mga pasa ay ipinagkaloob sa atin. (Mas Mababa)
3. v5 – Binugbog siya upang gumaling tayo. (Bagong buhay)
4. v10 – Pinasubo Niya Siya at pinasakit Siya. (Amp)
b. Ang sakit ay bunga ng kasalanan ni Adan. Ang Diyos ay nakitungo sa ating mga karamdaman nang sabay at sa parehong paraan ng pagharap Niya sa ating mga kasalanan - sa Krus. Rom 5:12
7. Si Jesus ay naging mahirap sa ating kahirapan upang tayo ay maging mayaman sa Kanyang kayamanan. II Cor 8: 9
a. Ang palitan na ito ay nangyari sa Krus. Si Jesus ay hindi mahirap sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa. Mat. 8:20; Juan 1:39
1. Wala siyang dala na maraming pera, ngunit hindi Siya nagkulang ng anumang kailangan Niya, at mayroon Siyang sapat na natira upang ibigay sa mga mahihirap. Matt 14: 15-21; 17: 24-27; Juan 12: 4-8; 13:29
2. Nang ipadala niya ang Kanyang mga alagad upang mangaral, wala silang kulang. Lucas 22:35
b. Ang kahirapan ay isang sumpa o bunga ng kasalanan. Nang ipinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan, dinala Niya ang ating kahirapan.
Deut 28: 15-18; 47,48
c. Si Jesus, sa Krus, ay nagutom (walang pagkain sa dalawampu't apat na oras), nauuhaw ("nauuhaw ako" –Juan 19:28), hubad (Juan 19:23), nangangailangan ng lahat ng mga bagay (inilibing sa isang hiniram na robe sa isang hiniram na puntod–
Lucas 23: 50-53).
8. Si Jesus ay naging isang sumpa upang makatanggap tayo ng pagpapala. Gal 3: 13,14
a. Kasama sa sumpa ng Batas ang bawat isa sa mga sumpa na nakalista sa Deut 28 – kahiya-hiya, baog, kawalan ng bunga, sakit sa isip at pisikal, pagkasira ng pamilya, kahirapan, pagkatalo, pang-aapi, pagkabigo, hindi pagsang-ayon ng Diyos, atbp.
b. Ang bawat isa sa mga sumpa ay dumating kay Jesus upang tayo ay mapalaya mula sa kanila at pagpapala ay darating sa atin.
c. Ano ang pinagpala ni Abraham? Nagkaroon siya ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at siya ay pinagpala sa lahat ng mga bagay, pisikal at espirituwal. Gen 15: 6; 24: 1; Rom 4: 6-12

1. Sa pamamagitan ng aming unang pagsilang ipinanganak tayo sa isang bumagsak na lahi, ang lahi ni Adan. Sa pamamagitan ng ating pangalawang kapanganakan ipinanganak tayo sa isang lahi ng mga bagong nilalang kay Cristo. Col 1:13
a. Sa Adan tayo, mayroon tayo, kamatayan, parusa, kawalang-katarungan, kahihiyan, pagtanggi, kahirapan, sakit, pagmumura.
b. Sa Krus kinuha ni Jesus ang lahat ng mga bagay na iyon upang maalis niya ang mga ito at maaari tayong maging at magkaroon ng buhay, kapayapaan, katuwiran, kaluwalhatian, pagtanggap, pagkakaloob, kayamanan, pagpapala.
2. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa atin na kay Cristo. Kailangan lang nating malaman kung paano maglakad sa katotohanan ng mga ito upang maranasan ang mga ito sa ating buhay.
a. Kailangan mong malaman na sumang-ayon sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa amin, kung ano ang inilaan niya para sa amin. Nangangahulugan ito na magsalita at kumilos ayon sa kung ano ang nagawa at inilaan ng Diyos.
b. Ngunit una, dapat nating malaman kung ano ang naibigay at maging mahikayat o kumbinsido dito. Iyon ang dahilan kung bakit gumugugol kami ng oras upang pag-aralan ang Krus.
3. Habang pinag-aaralan natin, alalahanin ang "bakit" sa likod ng Krus. Bakit ginawa ng Diyos ang palitan na ito sa Krus?
a. Sapagkat mahal Niya tayo, sapagkat nais Niyang pakitunguhan tayo tulad ni Jesus.
b. Kalusugan, pagkakaloob, pagtanggap, buhay, pagpapala, katuwiran, kaluwalhatian, kapayapaan - sinong ama ang ayaw sa mga para sa kanyang mga anak na lalaki? !!