ANG HUKOM NG LAHAT NG LUPA

1. Ang ikalawang pagparito o ang pagbabalik ni Jesus sa mundong ito ay isang pundasyong Kristiyanong may batayan. Nakumpleto ito
Ang plano ng pagtubos ng Diyos, ang Kanyang plano upang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan. Tandaan ang malaking larawan.
a. Nais ng Diyos ang isang pamilya. Nilikha Niya ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae at nilikha ang mundo
upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya. Parehong nasira ang pamilya at ang pamilya
sa pamamagitan ng kasalanan, nagsisimula sa unang tao, si Adan. Efe 1: 5-4; Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Rom 5: 2; atbp.
1. Si Jesus ay naparito sa mundo dalawang libong taon na ang nakakalipas upang mabayaran ang kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa Krus. Ni
sa paggawa nito ay binuksan Niya ang daan para ang mga makasalanan ay mabago sa mga anak na lalaki ng Diyos
sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Heb 9:26; Juan 1: 12-13
2. Siya ay muling darating upang linisin ang mundo mula sa lahat ng katiwalian at kamatayan at ibalik ito sa isang fit magpakailanman
tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya ng tinubos na mga anak na lalaki at babae. Isa 65:17; II Alaga 3:13
3. Ang Bibliya ay bubukas sa Aklat ng Genesis kasama ng Diyos sa mundo kasama ang Kanyang anak na si Adan (Gen 2; Lukas
3:38). Nagsara ito kasama ng Diyos at ng Kanyang tinubos na pamilya na magkasama sa mundong ito na-update at
naipanumbalik — Ang plano ng Diyos para sa isang pamilya sa isang maganda, perpektong tahanan na nakumpleto (Apoc 21-22).
b. Nalalapat ang term na pangalawang darating sa higit sa isang araw na kaganapan. Ang pagtatapos ng plano ng Diyos ay kinakailangan
lugar sa loob ng isang oras ng oras at isang bilang ng mga kaganapan maganap sa loob ng panahong iyon.
1. Ang mga tao ay may posibilidad na pag-usapan ang tungkol sa indibidwal na mga tao at mga kaganapan (tulad ng Antichrist, 666, ang
bagong kaayusan sa mundo; at iba pa). Ngunit kung isasaalang-alang mo ang mga kaganapang ito na hiwalay sa pangkalahatang plano ng Diyos at
ang konteksto ng buong Bibliya maaari mong malito o hindi kinakailangang takutin ang iyong sarili. Sa mga ito
mga aral na binibigyan ko kayo ng isang pangkalahatang ideya na makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga indibidwal na kaganapan.
2. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay dapat maging mapagkukunan ng pag-asa at kagalakan para sa mga naniniwala sa at
sa mga paghihirap ng buhay. Tinutulungan tayo nitong makilala at mabuhay na may kamalayan na mayroon
higit na mabubuhay kaysa sa buhay lamang na ito at ang mas malaki at mas mahusay na bahagi ay nasa hinaharap sa buhay na darating.
Tito 2: 11-13; Rom 8:18; I Alaga 1:17; I Alaga 2:11
c. Sa huling maraming mga aralin na ginawa namin ang punto na mayroong galit at paghatol na nauugnay sa
pangalawang pagdating ni Hesus. Ang katotohanang ito na hindi kinakailangan ay takutin ang maraming taos-pusong mga Kristiyano na wala
dahilan upang matakot. Kailangan natin ng wastong pag-unawa sa kung ano ang poot at paghatol ng Diyos, bakit ito
naaayon sa isang mabuting Diyos, at kung paano ito gumagana at hindi nakakaapekto sa atin.
2. Mga Gawa 17: 31 — Ipinahayag ni apostol Pablo na ang Diyos ay nagtakda ng isang araw kung saan hatulan Niya ang mundo. Mundo
tumutukoy sa lahat ng sangkatauhan, hindi lamang ang mga nasa lupa sa oras ng pagbabalik ni Jesus. Ang araw na ito ng pagtutuos o
Ang Araw ng Paghuhukom ay hindi isang literal na 24 oras na araw. Ito ay isang yugto ng oras na nauugnay sa ikalawang pagparito ni Jesus.
a. Ang ikalawang pagparito ni Hesus ay nakakaapekto sa bawat tao na kailanman naisip dahil ito ay
ang rurok ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Walang tumitigil sa pagkakaroon kapag namatay sila.
b. Lahat ng namatay ay nasa isang lugar ngayon (alinman sa Langit o sa Impiyerno) na naghihintay sa pagkumpleto ng
Ang plano ng Diyos para sa isang pamilya sa isang nabago at naibalik na mundo.
c. Pansinin na hahatulan ng Diyos ang mundo sa katuwiran o ayon sa hustisya ni Hesus. Ito
nangangahulugang isang bilang ng mga bagay. Isaalang-alang ang dalawa.
1. Si Hesus ang Hukom at darating Siya upang mangasiwa ng katarungan. Kasama rito ang pagganti sa mga
ay Kanya at tinatanggal mula sa pakikipag-ugnay sa Kanya, Kanyang pamilya, at ang tahanan ng pamilya lahat na
hindi sa Kanya.
2. Si Jesus ang pamantayan kung saan hahatulan ang lahat ng mga tao, ang pamantayan kung saan ang hustisya ay magiging
nag-met out. Paano sila tumugon sa paghahayag ni Jesus na ibinigay sa kanila sa kanilang buhay?

TCC — 1081
2
3. Ang alok ng Diyos na maging bahagi ng Kanyang pamilya ay bukas sa lahat, ngunit malinaw ang Bibliya na marami ang mayroon at nais
tanggihan ang Kanyang alok ng kaligtasan.
a. Nangako ang Diyos mula sa simula na aalisin mula sa Kanyang nilikha ang lahat na hindi sa Kanya — at iyan
Magandang bagay. Kung wala ang pagtanggal na ito, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa mundong ito.
b. Sinabi ni Jesus na sa pagtatapos ng panahong ito: Ako, ang anak ng Tao, ay magpapadala ng aking mga anghel, at sila ay aalis
mula sa aking Kaharian ang lahat na sanhi ng kasalanan at lahat na gumawa ng kasamaan ... kung gayon ang makadiyos ay magniningning tulad ng
araw sa Kaharian ng kanilang Ama (Matt 13: 41-43, NLT). Ang katiwalian dahil sa kasalanan ay tinanggal mula sa
Inalis ng kaharian ng Diyos ang isa sa dalawang paraan.
1. Sa pamamagitan ng pagbabago: Ang mga makasalanan ay nabago sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Diyos kapag sila ay naglagay ng pananampalataya kay Kristo at ang Kanyang sakripisyo sa Krus.
2. Sa pamamagitan ng pagtanggal: Ang mga makasalanan ay tuluyang naalis sa presensya ng Diyos at ng Kanyang pamilya at
inako sa isang lugar na tinawag na pangalawang kamatayan. Pahayag 20:14
c. II Tesa 1: 7-9 — Kapag ang Panginoong Jesus ay lumitaw mula sa Langit Siya ay pupunta kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, sa
nagniningas na apoy na nagdudulot ng paghuhukom sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga tumanggi na sundin ang
Magandang Balita ng ating Panginoong Jesus (NLT). Ang mga nasabing tao ay magbabayad ng parusa at magdusa sa parusa
ng walang hanggang pagkasira (pagkawasak at pagkawasak) at [walang hanggang pagbubukod at pagtatapon] mula sa
presensya ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng Kanyang kapangyarihan (Amp).
1. Ang salitang isinalin ang paghuhukom sa talatang ito (paghihiganti sa KJV) ay nagmula sa isang salita na
nangangahulugang maisakatuparan ang hustisya.
2. Ang katotohanang ito ay kapwa dapat na hikayatin at pagalagaan tayo. Maaari kaming hikayatin dahil ang mga kondisyon sa
ang mundong ito ay hindi parating magiging katulad nila ngayon - napinsala ng kasalanan, katiwalian at kamatayan. Dapat natin
kilalanin din kung ano ang pinakamahalaga - ang mga tao na makakaipon ng kaalaman tungkol kay Jesus.
4. Pahayag 6: 15-17 — Isa sa mga term na ginamit para sa tiyak na kaganapan na nauugnay sa pagbabalik ni Kristo ay ang Araw Niya
poot o ang poot ng Kordero. Ang Pahayag ay maraming sasabihin tungkol sa poot ng Kordero. Para sa iba pa
ng araling ito ay magsisimula na tayong magtakda ng yugto para pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng term na ito.
a. Tandaan kung ano ang nasabi na natin tungkol sa poot ng Diyos. Ito ay hindi isang emosyonal na pagsabog sa sangkatauhan
dahil sa ating kasalanan. Ang galit ay matuwid at makatarungang tugon sa kasalanan. Ang matuwid ay nangangahulugang tama at
nangangahulugan lamang ng paggawa ng tama. Tama at makatarungan upang parusahan ang kasalanan.
b. Ang parusa na dapat sa atin para sa ating kasalanan ay napunta kay Hesus sa Krus. Ang poot ng Diyos ay ibinuhos
aming Kapalit.
1. Kung tinanggap mo si Hesus at ang Kanyang sakripisyo kung gayon wala nang galit na nararapat sa iyo para sa iyong kasalanan.
Naligtas ka mula sa darating na poot, ang poot ng Kordero. I Mga Taga 1:10; I Mga Taga 5: 9;
Rome 5: 9
2. Ang galit ay hindi nabanggit sa Banal na Kasulatan na may kaugnayan sa mga mananampalataya. Ang galit ay para sa mga bata
ng pagsuway - ang mga hindi nais na mahimok ng katotohanan. Efe 5: 6; Col 3: 6
c. Natatakot tayo sa poot ng Diyos dahil, dahil sa hindi pagkakaunawaan at kawalan ng mabuting aral, tayo ay
isipin na makukuha natin ito dahil nagkukulang pa rin tayo sa ilang mga lugar.
1. Maling akala natin na ang ating masamang kalagayan ay paraan ng Diyos sa parusahan sa atin. O sa tingin namin
na papahiyain Niya tayo sa Araw ng Paghuhukom sa pamamagitan ng paglantad ng ating mga pagkukulang sa lahat.
2. Isaalang-alang natin kung ano ang ibig sabihin ng poot ng Diyos sa mga taong unang tungkol sa poot ng
Kordero, ang mga unang Kristiyano ng unang siglo na unang pinagkaloob sa Aklat ng Pahayag.

1. Nang ang unang tao na si Adan ay nagkasala sa Halamanan kaagad na sinimulang ibunyag ng Diyos ang Kanyang plano na i-undo ang
pinsala na nagawa sa pangako ng darating na Manunubos (Jesus) na magbabalik ng pamilya at ng
bahay ng pamilya. Gen 3:15

TCC — 1081
3
a. Ang Diyos ay nagsimulang unti-unting isiniwalat ang Kanyang plano ng pagtubos — ang Kanyang plano na iligtas ang mga tao at
ang mundo mula sa kasalanan, katiwalian at kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta.
b. Inihayag ng mga propeta na ang Manunubos (ang Mesiyas) ay darating balang araw upang harapin ang
hindi maka-Diyos, iligtas ang Kanyang mga tao, at pagkatapos ay manirahan kasama nila magpakailanman. Tinukoy nila ang tagal ng panahong ito
bilang Araw ng Panginoon. Joel 2: 1; 11; Joel 2: 31-32; Joel 3: 14-21; Abdias 15; Sofonias 1: 14-15; atbp.
1. Isinulat ng mga propeta na darating ang Panginoon balang araw, itatatag ang Kanyang walang hanggang kaharian dito, at
ibalik ang mga kalagayan ng Eden sa mundo. Dan 2:44; Dan 7: 13-14; Dan 7: 26-27; Isa 51: 3; Ezek
36:35; atbp.
2. Una nang naintindihan ng mga Hudyo mula sa mga isinulat ng mga propeta na kailangang harapin ang kasalanan
sapagkat ang kawalan ng katarungan ay hindi magkakaroon ng lugar sa kaharian ng Diyos. Alalahanin ang hula
ni Enoch, ang ikapitong salinlahi mula kay Adan. Gen 5: 22-24; Judas 14-15
c. Mayroon din silang mahusay na binuo na konsepto ng Diyos bilang isang Hukom na humahatol sa mga tao. At hindi
takutin ang mga ito tulad ng sa amin. Ang bawat talata sa ibaba ay nararapat sa sarili nitong aralin, ngunit pansinin ang mga puntong ito.
1. Gen 15: 13 — Ang unang pagkakataon na lumitaw ang salitang hukom na may kaugnayan sa Diyos kung saan sinabi ng Diyos
Si Abraham na ang kanyang inapo ay pahihirapan bilang mga alipin sa Ehipto sa loob ng 400. Pinangako ng Diyos na
hatulan ang Egypt. Ang ibig sabihin ng salita ay magdala ng hustisya.
2. Gen 18:25 — Nang Ganap na Nagkatawang-tao si Jesus (Jesus bago Siya nagkatawang tao) ay lumapit kay Abraham habang
patungo sa Sodoma, naunawaan ni Abraham na ang Diyos na Hukom ay tama. Hindi niya sinisira
ang matuwid kasama ng masasama. Inililigtas niya ang matuwid.
3. Alam ng mga Hudyo ng unang siglo na hatulan ng Panginoon ang mundo sa kabutihan.
A. Aw 9: 7-10 — Ngunit ang Panginoon ay naghahari magpakailanman, na nagpapatupad ng paghuhukom mula sa kanyang trono. Gagawin niya
hatulan ang mundo ng hustisya at mamuno sa mga bansa nang may pagkamakatarungan. Ang Panginoon ay isang silungan para sa
ang inaapi, isang kanlungan sa mga oras ng kaguluhan. Ang mga nakakaalam ng iyong pangalan ay nagtitiwala sa iyo, para sa
ikaw, Oh Panginoon, ay hindi kailanman pinabayaan ang sinumang naghanap sa iyo (NLT).
B. Sal 96: 12-13 — Hayaan ang mga bukirin at ang kanilang mga pananim na sumabog sa kagalakan! Hayaan ang mga puno ng kagubatan
kaluskos ng papuri sa harap ng Panginoon! Para sa Panginoon ay darating! Darating siya upang hatulan ang
daigdig Hahatulan niya ang mundo sa katuwiran at lahat ng mga bansa sa kanyang katotohanan (NLT).
C. Aws 98: 7-9 — Hayaan ang dagat at ang lahat doon ay sumigaw ng kanyang papuri! Hayaan ang lupa at ang lahat ng nabubuhay
mga bagay sumali sa. Hayaan ang mga ilog pumalakpak ang kanilang mga kamay sa saya! Hayaan ang mga burol umawit ng kanilang mga kanta ng
kagalakan sa harap ng Panginoon. Sapagka't darating ang Panginoon upang hatulan ang lupa. Hahatulan niya ang mundo
na may hustisya, at ang mga bansa na may pagkamakatarungan (NLT).
2. Matt 3: 1-6 — Ang ministeryo ni Jesus sa publiko ay naunahan ni Juan Bautista, ang tinig ng umiiyak sa
ilang: Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon (Isa 40: 1-5). Si Juan ay mayroong pansin ng lahat at mga karamihan
lumabas upang makita siya. Nasa kanya ang mensahe na hinihintay nilang pakinggan.
a. Hinahanap nila ang Manunubos at alam nila mula sa mga propeta na kailangan nilang maghanda
para sa pagparito ng Panginoon. Tama ang mensahe ni Juan: Ang kaharian ng Langit ay malapit na at narito
kung ano ang dapat mong gawin: magsisi at magpabinyag.
1. Ang pagsisisi ay nangangahulugang mag-iba ng pag-iisip at nagpapahiwatig ng pagtalikod mula sa kawalan ng paniniwala at kasalanan patungo sa Diyos. Ipahayag
ang iyong pagpayag na lumiko mula sa kasalanan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong pagiging makasalanan at kailangan para sa
paglilinis. Maniwala na malapit na ang Kanyang kaharian. Magbunga ng prutas na naaayon
pagsisisi — Hayaan ang iyong buhay na patunayan ang pagbabago ng iyong puso (Mat 3: 8, Amp).
2. Magpabinyag. Hindi ito bautismo ng Kristiyano. Ang mga Hudyo ay nagsagawa ng seremonyal na paglilinis o
paghuhugas bilang isang simbolo ng paglilinis. Sa pamamagitan ng paglubog sa tubig ipinakita nila ang kanilang
pagpayag na malinis o malaya sa kasalanan.
b. Pansinin ang sinabi ni Juan sa mga Pariseo at Saduceo na dumating upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sila
ay mga pinuno ng relihiyon na tumanggi sa kapwa ministeryo ni Juan at sa ministeryo ni Jesus. Tanong ni John kay
ang mga ito ay: Sino ang nagbalaan sa iyo upang tumakas mula sa darating na poot (Matt 3: 7).

TCC — 1081
4
1. Naintindihan ng mga Hudyo ng unang siglo na ang panahon ng poot, isang panahon ng pagbibigay ng hustisya para sa kasalanan ay
pagdating. Ngunit alam din nila na makakatakas ka sa poot sa pamamagitan ng pagharap sa iyong kasalanan.
2. Ang bautismo ni Juan ay naglalarawan ng ideya na sa pamamagitan ng paghuhugas ng iyong mga kasalanan ay naliligtas ka
mula sa darating na poot. Hugasan tayo mula sa ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Apoc 1: 5
3. Ang Diyos ay matuwid (tama) at makatarungan (laging gumagawa ng tama). Upang maging totoo sa Kanyang matuwid at makatarungang likas na kailangan Niya
tumugon sa kasalanan. Ang galit ay matuwid at makatarungang tugon sa kasalanan ng tao. Ang matuwid at matuwid
parusa sa kasalanan ay kamatayan o walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos na Buhay. Gayunpaman, kung ipapatupad ang parusa na ito,
Ang plano ng Diyos para sa isang pamilya ay hindi maisasakatuparan.
a. Kaya't ang Panginoon ay gumawa ng isang paraan upang maisakatuparan ang hustisya hinggil sa ating kasalanan nang hindi nilabag ang Kanyang matuwid
kalikasan at hindi nawawala sa amin. Sa Krus ay kinuha ni Hesus ang parusa para sa ating kasalanan sa Kaniya. Sa Diyos
ang galit ay napunta kay Hesus. Ang katarungan ay natupad hinggil sa ating kasalanan.
b. Juan 3: 16-18 — Si Jesus ay dumating sa mundo at namatay upang ang mga tao ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Ang ibig sabihin ng perish ay wasakin nang buo at tumutukoy sa darating na parusa o pagbubukod mula sa kaharian ng Diyos.
1. Sinugo ng Diyos si Hesus hindi upang kondenahin ang mundo, ngunit upang iligtas ito. Ang kondem ay isang salitang Greek na
nangangahulugang magpasya sa isip o panghukuman. Hudisyal na paraan ng o nauugnay sa isang pangangasiwa ng
hustisya Ang desisyon ng panghukuman ay isang desisyon na binibigkas, iniutos, o ipinatupad ng isang korte.
2. Ang paggamit ng mga ligal na term na ito ay minsang naiintindihan upang mangahulugan na ang Diyos ay isang malupit na hukom
sino ang lalabas para makuha tayo. Ngunit ang kabaligtaran ay totoo. Ipinapakita sa atin ng mga ligal na term na ito na gumagana ang Diyos
ayon sa Batas.
A. Hindi siya arbitraryo (pabigla-bigla o sapalaran) o pabagu-bago (nababago, nagbabago). Siya ay hindi
makitungo sa amin ayon sa kapritso. Makakaasa ka sa Kanya upang maging ano Siya — isang mabuting Diyos
na laging gumagawa ng mabuti sa mga tao.
B. Ang Kanyang katuwiran at hustisya ay pagpapahayag ng Kanyang pagmamahal. Jer 9: 24 — Ako ang Panginoon na
nagsasagawa ng matatag na pag-ibig, hustisya, at katuwiran sa mundo. Para sa mga bagay na ito ako
galak, sabi ng Panginoon (ESV).
c. Juan 3:36 - Ang poot ng Diyos ay naipahayag. Ngunit dapat mong tanggapin ang ekspresyong ito para sa Kanya
aalisin sa iyo ang poot. Nakikipag-ugnayan siya sa mga kalalakihan sa awa. Kung may hindi tumanggap
Si Hesus at ang Kanyang sakripisyo pagkatapos ay ang poot ng Diyos (hindi maibabalik na paghihiwalay mula sa Kanya, sa Kanyang kaharian at sa Kanya
pamilya) naghihintay sa iyo kapag namatay ka.

1. Kapag Siya ay bumalik sa mundong ito, ang lahat ay mababago. At dahil sa Kanyang pagsasakripisyo sa Krus tayo
magkaroon ng isang maluwalhating hinaharap sa unahan natin.
2. Habang dumidilim ang mundo at lalong nababaliw ang mga araw, dapat nating tandaan ang malaking larawan. Darating si Jesus
bumalik upang makumpleto ang plano ng Diyos. Ang buhay sa mundo ay sa wakas ay magiging lahat na hinahangad nating maging lahat.
3. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay mapanatili ang iyong pagtuon kay Hesus, manatiling tapat sa Kanya, at magningning ang iyong
magaan ang ilaw. Marami pang sa susunod na linggo !!