ANG BATAS AT KRISTIYANO

download PDF
NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS
EUNANG PAGPAPAHAYAG
POST-CROSS NA POOT
ANG TUNAY NA TUNGKOL SA GRUPO
GRADO at mga gawa
Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA
ANG BATAS NG PANGINOON
HINDI GINAWA KA NG DIYOS
ANG BATAS AT KRISTIYANO
1. Naglalaan tayo ng oras upang tingnan kung ano ang ipinapakita at sinasabi sa atin ng Bibliya tungkol kay Jesus upang maging pamilyar tayo sa tunay na Cristo at madaling makilala ang mga pekeng. Juan 5:39
a. Sa nagdaang ilang linggo tinalakay namin ang katotohanan na ang pagtuturo sa biyaya ay naging napakapopular sa maraming mga Kristiyanong bilog. At, habang ang ilan sa mga ito ay mabuti, karamihan sa mga ito ay hindi tumpak at humantong sa maling mga konklusyon na nakuha ng mga hindi pamilyar sa mabuting doktrina ng Bibliya.
1. Ang biyaya ay naging isang dahilan para sa lax at kahit na makasalanang pamumuhay sa mga taong nagsasabing Kristiyano.
2. Sinasabi ng ilan na kung sasabihin mo sa isang Kristiyano na dapat silang gumawa ng ilang mga bagay (tulad ng mabuhay ayon sa isang pamantayan), ikaw ay gumagawa, at mali iyon dahil nasa ilalim tayo ng biyaya.
b. Tinukoy namin sa mga nakaraang aralin na ang salitang gawa ay tumutukoy sa mga gawa o kilos. Ginagamit ang mga gawa sa dalawang paraan sa Bibliya na may kaugnayan sa ating pag-uugali sa harap ng Diyos — bilang mga pagkilos na kumita o nagkakahalaga ng isang bagay mula sa Diyos at bilang mga aksyon na nagpapahiwatig ng ginawa ng Diyos para sa atin.
1. Lahat ng tao ay nagkasala sa kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. Walang mga gawaing magagawa natin (walang mga aksyon na maaari naming gawin), na kikita o merito mailalabas mula sa kondisyong ito. Naligtas tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa ating mga gawa o pagsisikap. Ef 2: 8-9; Tito 3: 5; II Tim 1: 9
2. Gayunpaman, sa sandaling maligtas tayo mula sa kasalanan, ang ating mga gawa (kilos) ay isang napakahalagang bahagi ng buhay na Kristiyano - hindi bilang isang paraan upang kumita at karapat-dapat sa tulong at pagpapala ng Diyos — ngunit, bukod sa iba pang mga bagay, bilang mga pagpapahayag ng ating pangako sa Si Kristo. Tito 2:14; Efe 2:10
c. Ang mga hindi nagkakamali na biyaya at gumagana ay mali din na sinasabi na kung may nagsabi sa isang Kristiyano na may mga bagay na dapat nating gawin, hindi lamang sila ay sa mga gawa, sinusubukan nilang ilagay tayo sa ilalim ng batas. Sa araling ito, babalikan natin at pagkatapos ay idagdag sa ilang mga bagay na nasabi na natin tungkol sa batas ng Diyos.
2. Mat. 24: 12 — Tandaan na sa parehong lugar kung saan binalaan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod tungkol sa panlilinlang sa relihiyon, sinabi rin niya na ang kasamaan o paglabag sa batas (sa orihinal na Griyego) ay lalago bago pa Siya bumalik.
a. Maliwanag, ang kawalan ng batas (kawalan ng paggalang sa awtoridad) ay tumataas sa lipunan. Ngunit ang kawalan ng batas ay nagpasok din sa Simbahan. Ang term na batas ay naging isang masamang salita sa ilang mga Kristiyanong bilog.
1. Ang salitang batas ay nangangahulugang isang patakaran ng pag-uugali o kilos na inilagay at ipinatupad ng kataas-taasang namamahala sa awtoridad (Webster's Dictionary). Ang Diyos ang kataas-taasang namamahala sa kalawakan. Samakatuwid, ang kawalan ng batas ay talagang pagtanggi sa Kanya. Siya ang pangwakas na Nagbibigay ng Batas at gumagana Siya ayon sa batas.
2. Bilang ating Tagalikha, may karapatan siyang magtakda ng mga pamantayan para sa mga nilalang na nilikha niya. Bilang ating Tagapagligtas at Panginoon, may karapatan siyang magtakda ng pamantayan para sa ating pag-uugali.
3. Ang Makapangyarihang Diyos ay may karapatang magtakda ng pamantayan sapagkat, bilang perpektong Katuwiran at Katarungan, Siya ang pamantayan. Siya at palaging ginagawa ang tama at makatarungan. Eclesiastes 12:13
b. Sa ilang mga Kristiyanong bilog, ang batas ay naging magkasingkahulugan sa mga patakaran at (sinasabi nila) Ang Kristiyanismo ay hindi tungkol sa mga patakaran - ito ay tungkol sa relasyon. Ang pahayag na ito ay naging walang kahulugan na cliché.
1. Bagaman tiyak na ang Kristiyanismo ay tungkol sa pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang "mga patakaran" o pamantayan ng pag-uugali ay bahagi ng relasyon. Mayroong mga pamantayan ng pag-uugali na ating sinusunod at inaasahan sa ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa — paggalang, kagandahang-loob, kabaitan, atbp.
2. I Juan 2: 6 — Narito ang pagsubok kung saan maaari nating matiyak na tayo ay nasa kanya; ang sinumang nagsasabing naninirahan sa kanya ay nagbubuklod ng sarili upang mabuhay tulad ng nabuhay ni Kristo (NEB). Iyon ang pamantayan ng pag-uugali.
1. Ang salitang batas ay aktwal na ginagamit ng maraming mga paraan sa Bibliya. Ngunit, sa pangkalahatan, ang batas ay nangangahulugang ipinahayag na kalooban ng Diyos patungkol sa pag-uugali ng tao. Ang batas ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Samakatuwid, ang batas, sa malawak na diwa nito, ay nangangahulugang ang Kasulatan o ang nakasulat na tala ng Diyos.
a. Bagaman ang batas o kalooban ng Diyos ay ipinahayag sa iba't ibang paraan sa iba't ibang oras sa buong kasaysayan ng tao sa mundo, ang lahat ng iba't ibang mga expression ay tumatawag sa mga tao na mahalin ang Diyos at mahalin ang kanilang kapwa.
1. Mat 22: 37-40 — Sinabi ni Jesus na ang batas ng Diyos ay maaaring ibubuod sa dalawang pahayag. Mahalin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa, at isipan at mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili.
2. I Juan 3: 11-12 — Si Adan at Eva at si Cain at Abel ay nasa ilalim ng batas ng pag-ibig. Dapat nilang ilagay ang kalooban ng Diyos kaysa sa kanilang sarili at pakitunguhan ang bawat isa ayon sa nais nilang tratuhin.
b. I Juan 3: 4 — Ang kasalanan ay paglabag sa Batas ng Diyos (ang batas ng pag-ibig). Ang transgression ay nangangahulugang iligal o paglabag sa batas. Nagmula ito sa isang salitang nangangahulugang kawalan ng batas. Ang kasalanan ay kawalan ng batas (ASV). Ang kasalanan ay isang pagkakasala laban sa Diyos. (Ang isang pagkakasala ay isang paglabag sa batas.)
2. Dapat nating maunawaan ang batas sa mga tuntunin ng malaking larawan o pangkalahatang plano ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ef 1: 4-5
a. Ang kasalanan ay tila nagpapabagsak sa plano ng Diyos. Kapag ang unang tao (Adan) ay sumuway sa Diyos, kinuha niya ang buong lahi na naninirahan sa kanya sa pigpen ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan. Binago ang kalikasan ng tao at ang mga kalalakihan at kababaihan ay naging makasalanan sa likas na katangian. Gumagawa tayo sa labas ng kalikasan na iyon at nagkakasala sa ating sariling kasalanan sa harap ng Diyos. Gen 2:17; 3: 17-19; Rom 5:19; Efe 1: 1-3; atbp.
b. Ang kaligtasan ay tungkol sa pagpapanumbalik ng mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang nilikha na layunin. Binayaran ni Jesus ang kasalanan sa Krus upang tayo ay mabigyan ng katarungan. Kapag naniniwala tayo kay Jesus, tayo ay nabibigyang katwiran (ipinahayag na matuwid, pinakawalan). Rom 3:24; Rom 4:25; Rom 5: 1; atbp.
1. Maaari tayong panatilihin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa kung ano ang tawag sa Bibliya ng isang bagong kapanganakan. Ipinanganak tayo ng Diyos at nagiging anak ng kalikasan. Juan 3: 3-5; I Juan 5: 1; Juan 1: 12-13; Tito 3: 5; atbp.
2. Ang bagong kapanganakan ay nagaganap sa ating kaloob-looban (ating espiritu). Ito ang simula ng isang proseso ng pagbabagong-anyo na sa wakas ay ibabalik ang bawat bahagi ng ating pagkatao (isip, emosyon, at katawan) sa orihinal na layunin ng Diyos para sa atin — naaayon sa imahe ni Cristo. Si Jesus ang huwaran para sa pamilya ng Diyos. Rom 8: 29-30
A. Bago pa man namatay si Jesus para sa kasalanan, inihula ng Diyos ang isang oras kung saan ilalagay Niya ang Kanyang kautusan sa mga panloob na bahagi ng Kanyang bayan (Jer 31:33). Sinabi ng manunulat ng Hebreo na ganito ang paraan: Ipakikilala ko ang Aking mga batas sa kanilang isipan, maging sa kanilang mga kaibuturan na pag-iisip at pang-unawa (Heb 8:10, Amp).
B. Hinihikayat ang mga Kristiyano na mamuhay ayon sa nais ng Diyos, si Pablo ay sumulat: Sapagkat ito ay ang Diyos na sa lahat ay habang nagsisikap na gumana sa iyo — nagbibigay lakas at paglikha sa iyo ng kapangyarihan at hangarin — kapwa sa kalooban at magtrabaho para sa Kanyang mabuting kasiyahan at kasiyahan at galak (Phil 2:13, Amp).
c. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang at pagbabago ng ating kalikasan, ang batas ng Diyos ay nakasulat sa ating mga puso. Ngunit ang batas ng Diyos ay hindi pa nasusulat sa ating isipan. Ang ating isipan ay hindi pa ganap na tulad ni Cristo.
1. Ang mga anak ng Diyos ay nangangailangan pa rin ng isang panlabas na batas. Kailangan nating sabihan kung ano ang dapat gawin at kung paano kumilos dahil ang aming isipan ay nagdilim bilang isang resulta ng pagputol mula sa buhay sa Diyos (Efe 4:18). Hindi pa natin naiisip nang tama. Mayroong isang paraan na tila tama sa isang tao, ngunit nagtatapos ito sa kamatayan (Kaw. 14:12).
2. Ang ating kaisipan ay dapat na mabago (Rom 12: 2). Dapat nating matutong makita ang mga bagay na tunay, ayon sa Diyos. Upang gawin ito kailangan natin ng isang pamantayang layunin, ang batas ng Diyos o panuntunan ng pag-uugali.
d. Ang batas ng Panginoon (tulad ng ipinahayag sa Kanyang Salita) ay bahagi ng proseso ng paglilinis at pagbabagong-anyo na ating nararanasan habang lumalaki tayo sa pagiging Kristiano (o pagsunud-sunod sa imahe ni Cristo).
1. Ef 5: 26- (Si Jesus) ay sumuko para sa (ang simbahan) upang siya ay luwalhatiin siya, malinis siya sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig gamit ang Salita (Amp).
2. Heb 4: 12 — Ang Salita ng Diyos ay naglalantad ng kadiliman sa ating isipan sapagkat ito ay isang marunong makikilala ang mga saloobin at layunin (motibo) ng ating puso.
3. II Cor 3: 18-At lahat tayo, tulad ng walang mukha na mukha, [sapagkat patuloy nating nakikita [sa Salita ng Diyos] tulad ng isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay patuloy na nababago sa Kanyang mismong sarili imahe sa patuloy na pagtaas ng kaluwalhatian at mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa iba pa; [sapagkat ito ay] mula sa Panginoon [Sino ang Espiritu. (Amp)
1. Ang Salita ng Diyos ay ipinag-utos sa atin sa pamamagitan ng 66 na sulatin (mga libro at epistles) na bumubuo sa Bibliya. Ang lahat ay isinulat ng totoong tao sa ibang totoong tao para sa mga tiyak na layunin. Ang mga parameter na ito ay nagtatakda ng isang konteksto na makakatulong sa amin na maunawaan at makilala ang kahulugan ng mga tiyak na mga sipi.
a. Kung nabanggit ang term na batas, para sa karamihan sa atin, ang Batas ni Moises ay karaniwang kung ano ang unang nag-iisip sa isip. Ang Batas ni Moises (na kasama ang Sampung Utos) ay ibinigay sa isang tiyak na oras sa kasaysayan ng tao sa isang tiyak na pangkat ng mga tao para sa mga tiyak na layunin
b. Ibinigay ng Diyos ang Batas na ito kay Moises sa Bundok Sinai makalipas ang ilang sandali na naihatid ang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ito ang pinaka detalyadong paglalarawan ng batas na ibinigay sa Bibliya. Kasama dito ang mga batas sa sibil at kriminal, mga batas sa pagdidiyeta, mga batas sa seremonya at sakripisyo.
c. Ang mga Israelita ay nanirahan bilang mga alipin sa isang dayuhang lupain sa loob ng 400 taon at ang Kautusan ay dinisenyo upang matulungan silang magtatag ng isang gumaganang lipunan at mabuhay sa pakikipag-ugnay sa Panginoon sa sandaling naisaayos nila ang Canaan.
1. Karamihan sa Kautusan ay ibinigay upang ilantad at alisin ang mga gawi na may kaugnayan sa pagsamba sa idolo na kinuha ng Israel habang naninirahan sa Egypt. Ex 23:19; Lev 17: 7; Lev 18:23; Lev 19:19; atbp.
2. Ang Kautusan ay ibinigay upang ilantad ang kasalanan, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng mga parusa na iniha ng Kautusan, ipakita sa kanila na ang kasalanan ay nagdadala ng pagkawasak at kamatayan at ang pagsunod ay nagdudulot ng buhay. Rom 3: 19-20; Deut 30:19
A. Ang Batas ay hindi ibinigay upang gawing tama ang Diyos sa mga tao. Ito ay inilaan upang ipakita ang kawalan ng kakayahan ng tao na mabuhay sa itaas ng kasalanan nang walang pagbabago ng kapangyarihan ng Diyos. Rom 3:21
B. Ito ay inilaan upang ipakita sa mga tao ang kanilang pangangailangan para sa isang Tagapagligtas, at malinaw na ang paglaya mula sa kasalanan ay nagmumula lamang sa pamamagitan ng sakripisyo ng dugo na inialay ng isang pari o tagapamagitan (paglalagay kay Jesus at ng Kanyang sakripisyo sa Krus). Gal 3:24
2. Si Jesus ay lumaki sa isang kultura na pinangungunahan ng Batas ni Moises. Noong sinimulan ni Jesus ang Kanyang ministeryo sa publiko, alam niya na ang mga Pariseo (ang mga pinuno ng relihiyon sa Kanyang panahon) ay mag-aakusa sa Kanya sa paglabag sa Batas ni Moises sapagkat, bukod sa iba pang mga bagay, nagpagaling siya sa araw ng Sabbath.
a. Samakatuwid nilinaw ni Jesus sa simula na darating Siya upang matupad ang Kautusan. Mat 5: 17 — Huwag mag-isip ng sandali (Weymouth) na napunta ako sa pag-alis sa Batas o sa mga Propeta (Ika-20 Siglo), ngunit upang ipatupad sila (Goodspeed), upang dalhin sila sa pagiging perpekto (Knox).
b. Sa Kanyang sangkatauhan, ipinanganak si Jesus na isang Hudyo, at, dahil dito Siya ay nasa ilalim ng Kautusan ni Moises. 1. Siya ay tinuli at ipinakita sa Templo tulad ng ipinag-uutos ng Batas (Lucas 2: 21-24; Lev 12: 2-6), at pinanatili niya ang iba't ibang mga kapistahan na itinatag ng Batas (Lucas 22: 8; Juan 7: 2 ; atbp.).
2. Si Jesus ay nabuhay nang matuwid, ayon sa mga utos ng Kautusan. Mat 3: 15 — Nararapat nating matugunan ang lahat ng hinihiling ng Batas (Phillips). Sa ilalim ng Kautusan, ang Mataas na Saserdote ay pinasimulan sa kanyang tanggapan sa pamamagitan ng paghuhugas at pagpapahid bago siya nag-alay ng anumang mga sakripisyo (Lev 8). Sa Kanyang bautismo, tinupad ni Jesus ang mga iniaatas na ito, inihahanda Siya na mag-alay ng pagbabayad-sala para sa mga kasalanan ng mundo.
3. Sinasabi ng Kautusan ni Moises na ang kaluluwa na ang mga kasalanan ay dapat mamatay (Ezek 18: 4; 20). Ang pagtupad ng Kautusan ay nangangahulugan na si Jesus ay nagdala ng matuwid na parusa ng Batas para sa ating kasalanan upang tayo ay maligtas mula sa kasalanan. 3. Ang lugar ng Kautusan ni Moises sa buhay ng mga Kristiyano ay isang isyu sa unang iglesya dahil marami sa mga unang nahuli ay mga Hudyo na nabuhay sa ilalim ng Batas na iyon sa kanilang buong buhay. Dahil dito, nakikita natin ang Batas ni Moises na binanggit sa maraming mga sulat (mga sulat na isinulat sa mga Kristiyano tungkol sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung paano tayo kumikilos).
a. Ang unang kontrobersyal na pang-kontrobersya sa doktrina ng unang iglesya ay may kinalaman sa kung kinakailangan ba na tuli ang mga Hentil upang maligtas. Isang konseho ang nagtipon sa Jerusalem at sina Peter, Paul, James, at Bernabe ay naghatid ng mga pangunahing address. Nagpasya silang hindi kinakailangan ang pagtutuli. Gawa 15: 1-35
b. Naunawaan ng mga apostol ni Jesus na bagaman ang diwa ng Batas ni Moises (ibigin ang Diyos at pag-ibig sa iyong kapwa) ay para sa mga Kristiyano, ang mga detalye (regulasyon, seremonya, sakripisyo) ay natapos kay Kristo. Lahat sila ay nagturo kay Kristo, ang katuparan, at hindi na kinakailangan.
1. Col 2: 16-17 — Kaya't huwag hayaan kang sinomang sinoman sa iyong kinakain o inumin, o para sa hindi pagdiriwang ng ilang mga banal na araw o mga seremonya ng bagong buwan o mga Sabado. Para sa mga patakarang ito ay mga anino lamang ng tunay na bagay, si Kristo mismo. (NLT)
2. Heb 10: 1 — Ang dating sistema sa batas ni Moises ay anino lamang ng mga darating na bagay, hindi ang katotohanan ng magagandang bagay na ginawa ni Cristo para sa atin. (NLT)
c. Ang Batas ni Moises ay isang guro sa paaralan upang gabayan ang mga tao kay Cristo (Gal 3:24) upang matanggap nila ang hindi nila makukuha sa kanilang sarili, katuwiran - katuwiran sa Diyos at pagiging tama sa kanilang sarili.
1. Si Kristo ang wakas (pagkumpleto) ng Kautusan. Rom 10: 4 — Sapagkat tinapos na ni Cristo ang batas bilang isang paraan sa tamang kalagayan para sa lahat na nagtitiwala sa Kanya (Williams).
2. Ang katuwiran ay nagmumula sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng Kautusan. Gal 2:16; Gal 3:11
d. Ex 20: 1-17 — Kumusta naman ang Sampung Utos? Nalalapat ba sila sa mga Kristiyano? Bagaman hindi partikular na binanggit sa Bagong Tipan, ang espiritu sa likuran nito ay matatagpuan sa buong — ibigin ang Diyos (1-4) at mahalin ang iyong kapwa tao (6-10).
tao; ang patotoo ng Panginoon ay sigurado, na ginagawang matalino ang simpleng (Amp). " buksan = ”hindi” klase = ”” id = ””] 1. Bahagi ng problema sa simbahan ngayon tungkol sa batas ay nagmula sa mga Kristiyano na maling paggamit ng mga term na hindi nila talaga maintindihan. Kapag sinabi na dapat silang gumawa ng isang bagay o sundin ang isang pamantayan, ang mga Kristiyano ay nagtatapon ng mga termino tulad ng: Iyon ang Batas! Legalismo yan!
a. Sa ilalim ng Batas ni Moises, ang takot sa parusa ang pangunahing nagtutulak sa kabanalan at tamang pamumuhay. Hindi sinasabihan ang legalism na kailangan mong basahin ang iyong Bibliya, manalangin, at mabuhay nang tama. Ang pagsunod sa batas ay pagsunod sa Diyos dahil sa takot sa parusa.
b. Kapag ang iyong motibo sa pagiging mabuti ay upang makakuha ng isang sagot sa panalangin, Batas iyon! Kapag sigurado ka na hindi ka tutulungan ng Diyos dahil hindi ka sapat na mabuti, Batas iyon! Sinusubukan mong makakuha ng tulong at pagpapala ng Diyos. Hindi mo maaaring kumita kung ano ang dumating sa amin sa pamamagitan ng biyaya.
2. Juan 14: 15 — Sa ilalim ng Bagong Tipan, ang pag-ibig ay dapat na maging pagganyak sa likod ng ating mga gawa. Ginagawa natin ang ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang mga tao.
a. Ginagawa mo ang sinasabi ng Diyos na gawin sa Kanyang Salita (sa Kanyang kautusan), hindi upang kumita o karapat-dapat na pagpapala at hindi upang mapigilan ang pagmumura, ngunit dahil tiwala ka sa Kanya at mahal mo Siya. Iyon ang pagsunod sa pananampalataya.
b. Napakaraming taimtim na mga Kristiyano ang nabubuhay ng pagkakasala at takot, sinusubukan na kumita ng pabor ng Diyos, sa halip na mabuhay mula sa isang pusong puno ng pagmamahal sa Diyos dahil sa ginawa niya para sa atin sa pamamagitan ng kaligtasan.
3. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Kanyang Kautusan na nakasulat sa ating mga puso upang maisakatuparan natin ang Kanyang Batas ng pag-ibig, hindi upang kumita ng kaligtasan, kundi bilang isang pagpapahayag ng ating kaligtasan — bilang pagpapakita ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa buong mundo kami. Mabuti ang Kautusan niya.